Dato for udgivelse
27 Apr 2020 10:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Mar 2019 10:04
SKM-nummer
SKM2020.173.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
17-0992009
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Fritagelse, skattepligt, selvangivelsespligt, selvejende institution, erhvervsmæssig indtægt, almennyttig
Resumé

Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar, hvorefter en selvejende institution ikke fortsat var fritaget for både skatte- og selvangivelsespligt efter opførelsen af en multiarena. Den selvejende institution var for det første ikke fritaget for at indgive selvangivelse i henhold til skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 4, idet den selvejende institution havde erhvervsmæssige indtægter ved bl.a. udlejning af fast ejendom og cafédrift. For det andet var den selvejende institution ikke fritaget for at indgive selvangivelse i henhold til skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 5, idet den selvejende institutions formål ikke udelukkende var almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt. Der blev herved henset til, at den selvejende institutions formål for en del var erhvervsmæssigt, og at det ikke fremgik af den selvejende institutions vedtægter, at formuen ved opløsning udelukkende skulle gå til almennyttige formål. Den selvejende institution kunne ikke støtte ret på en afgørelse fra en kommunal skatteafdeling fra 2002, idet den selvejende institutions faktiske virke havde ændret sig siden 2002.

Reference(r)

Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, stk. 4

Skattekontrollovens § 1, § 2, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, Afsnit A.C.2.1.2.1.3.2.4


SKAT har ved bindende svar af 23. august 2017 besvaret følgende spørgsmål:

"Kan SKAT bekræfte, at H1 (selvejende Institution), fortsat er fritaget for både skatte- og selvangivelsespligt efter opførelsen af den i det følgende beskrevne multiarena?"

med "Nej".

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Det fremgår af SKATs bindende svar af 23. august 2017 blandt andet følgende:

"Faktiske forhold

Følgende er anført i anmodningen:

H1 - herefter H1 - har som formål at drive idrætslokaler/ - anlæg i by Y1 Kommune, at etablere eller virke for etablering af sådanne lokaler og anlæg samt at fremme ethvert idrætsligt formål.

H1 blev fritaget for registrering som erhvervsdrivende fond ifølge afgørelse af 13. februar 1986 fra det daværende Fondsregister.

H1 driver [café]. Hallens gæster betjenes dels i cafeen og mødelokaler, hvortil der er godkendte køkkenfaciliteter, men også i hallerne ved større arrangementer.

Indtjeningen foregår gennem cafedrift, professionelle idrætsarrangementer, koncerter, erhvervsmøder, messer, levering af skolemad til elever og diner transportable.

Omsætningen har de seneste mange år ligget på mellem 5 mio. og 7 mio. kr. årligt excl. moms. Driften udviser et overskud på mellem 0 og 0,8 mio.kr. der hensættes i den selvejende institution til almennyttigt formål.

Omsætningsfordelingen har for regnskabsåret 2015/2016 været fordelt med 4,5 mio. kr. i cafe og restaurantomsætning og 0,5 mio. kr. i diner transportable (mad ud af huset og skolemad). Dette er et retvisende billede i forhold til tidligere regnskabsår.

Der planlægges en udvidelse af forretningskonceptet, idet det påtænkes at opføre endnu en hal/multiarena i halkomplekset […].

Hallen forventes sendt i udbud i totalentreprise i 2017 med første spadestik i august 2017 og indvielse i slutningen af 2019.

Der arbejdes i budgetterne med en meromsætning på 3,8 mio. kr. og netto 1,9 mio.kr. - fordelt specielt på sportsarrangementer, koncerter og erhvervsmøder. Der forventes samme omsætningsfordeling på cafe, restaurant og diner transportable som i foregående år.

Cafeens forretning skal ses i sammenhæng med, og en understøttelse af de sportslige og ikke sportslige arrangementer der afvikles i hallerne.

Endvidere er det planen, at mellem 300 og 400 […]skoleelever på naboskolen, på skoledage, skal indtage dagens frokost i hallen. Der er endnu ikke indgået aftale med skolen, men der forventes at kunne omsættes for mellem 7.000 kr. og 10.000 kr. dagligt, og et forventet dækningsbidrag på mellem 1.000 og 2.000 kr. dagligt, hvilket ikke er indregnet i ovennævnte budgetter.

For nuværende driver H1 7 idrætshaller i kommunen samtidig med en driftsaftale på yderligere 7 kommunale idrætshaller og 4 kunstgræsbaner.

I samarbejde med kommunens kulturafdeling er H1 p.t. i dialog med by Y1 Kommune omkring drift af yderligere kommunale anlæg, herunder både indendørs- og udendørs faciliteter. Det skal sikre brugerne optimale betingelser i forhold til booking af faciliteter, og naturligvis bedre muligheder for optimering af driften i hallerne.

Denne udvidelse af omfanget af udlejningsfaciliteter vil ikke få indflydelse på cafedriften i de kommunale anlæg, idet disse som oftest er foreningsdrevet.

Jeres opfattelse og begrundelse

Følgende er anført i anmodningen:

Det er vores opfattelse, at det stillede spørgsmål bør besvares med "Ja".

H1 er ved afgørelse af 13. februar 1986 fra by Y1 Kommune, Skatteafdelingen, meddelt fritagelse for registrering som erhvervsdrivende fond.

Ligeledes har SKAT ved brev af 16. oktober 2002 tilkendegivet, at H1 fortsat måtte anses for fritaget for både skatte- og selvangivelsespligt. Det bemærkes i samme brev, at det daværende ToldSkat […], Region […], ved et møde den 20. juni 2002 har bekræftet denne opfattelse.

H1 er således tidligere anset for ikke at være omfattet af fondsloven - og dermed heller ikke af fondsbeskatningsloven. Denne vurdering er bl.a. begrundet i offentligt tilsyn, idet by Y1 Byråd altid er repræsenteret af 2 byrådsmedlemmer, ligesom både budget og det afsluttede regnskab skal fremsendes til by Y1 kommune.

Eventuelt overskydende midler ved en likvidation anvendes til det i vedtægterne angivne formål efter rådslagning med by Y1 kommune.

Indtægterne består for en væsentlig dels vedkommende af indirekte offentlige tilskud, idet en stor del af amatøridrætsforeningernes halleje betales af by Y1 Kommune, jf. fondslovens § 1, stk. 2, nr. 7, og stk. 3.

Skattemyndighederne har på det anførte grundlag anset institutionen for udelukkende at have et almennyttigt formål - "at drive idrætslokaler og -anlæg i by Y1 Kommune, at etablere eller virke for etablering af sådanne lokaler og anlæg samt at fremme ethvert idrætsligt formål".

Det er vores opfattelse, at H1 under de beskrevne omstændigheder - og således herunder efter opførelsen af en ny multiarena - fortsat må anses for fritaget for skatte- og selvangivelsespligt.

H1s formål er entydigt og begrænset, og H1 er undergivet offentligt tilsyn.

Der er således tale om en fond, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, jf. erhvervsfondslovens § 3, stk. 1 og 2, samt SKATs juridiske vejledning pkt. C.D.9.1.3.2, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

"Fondsmyndigheden med Erhvervsstyrelsens samtykke kan bestemme, at en fond, som er undergivet offentligt tilsyn og økonomisk kontrol, helt eller delvist skal være undtaget fra loven. Se lov om erhvervsdrivende fonde § 3, stk. 1 og 2.

Erhvervsfondsloven omfatter således ikke: (...)

•Fonde, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning.

(...)"

Erhvervsdrivende fonde, der ikke er omfattet af erhvervsfondsloven, jf. lovens § 3, stk. 1 eller 2, er således heller ikke omfattet af skattepligten efter fondsbeskatningsloven.

Herved bemærkes, at tilsynsmyndigheden by Y1 Kommune - foretager regnskabsmæssig gennemgang med henblik på sikring af, at de fondsretlige regler er overholdt.

Endvidere bemærkes, at H1 - som tidligere anført - er fritaget for registrering som erhvervsdrivende fond ifølge afgørelse fra det daværende Fondsregister.

Bemærkninger modtaget d. 22. august 2017 til udkast til bindende svar sendt d. 21. august 2017:

Vi er ikke enige i dette forslag, idet vi fortsat er af den opfattelse, at det stillede spørgsmål skal besvares med et "Ja".

Baggrunden er, at vi fortsat mener, at H1 er fritaget for skatte­ og selvangivelsespligt, idet der er tale om en institution, der udelukkende har og praktiserer et almennyttigt formål.

Vi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere bemærkninger, men agter at påklage den endelige afgørelse til Skatteankestyrelsen, såfremt SKATs synspunkt fastholdes.

SKATs begrundelse for svaret

Fritaget for skattepligt:

SKAT ligger uprøvet til grund at H1 er fritaget for registrering, som erhvervsdrivende fond og dermed heller ikke er omfattet af FBL.

Selvejende institutioner og lignende selvstændige retssubjekter, der ikke omfattes af fondslovene, er typisk omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, og dermed kun skattepligtige af overskud ved erhvervsvirksomhed.

Hvad der forstås ved erhvervsmæssige indtægter fremgår af selskabsskattelovens § 1, stk. 4. Heraf fremgår b.la. at indtægter ved drift, udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom er indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed, medmindre der er tale om leverance til medlemmerne. H1 har ingen medlemmer.

En stor del af H1s indtægter stammer fra udlejning af fast ejendom, hvilket som ovenfor nævnt anses for erhvervsmæssig indkomst. Der kan i denne forbindelse henvises til SKM2010.530.SR, hvor Skatterådet ikke kunne bekræfte, at Hospice Ejendoms aktivitet med udlejning af ejendom ikke er erhvervsmæssig. Skatterådet udtalte, at Hospice Ejendom kan foretage fradrag for udlodninger og henlæggelser efter selskabsskattelovens § 3, stk. 2 og 3, hvis det sker til et almennyttigt formål som Hospice Drift. Det lægges til grund, at hospicet er en selvejende institution med driftsoverenskomst med det offentlige, samt at vedtægterne indeholder bestemmelser omkring anvendelse af midlerne til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål i tilfælde af opløsning.

En anden stor indtægtskilde, er driften af cafe, der har en omsætning på 5-7 mio. kr. pr. år. Cafedrift anses for drift af næringsvirksomhed, uanset om overskuddet medgår til et almennyttigt formål. Begrebet erhvervsmæssig virksomhed omfatter principielt driften af alle virksomheder, der kan indbringe en fortjeneste.

Fritaget for selvangivelsespligt:

Da H1 har erhvervsmæssig indkomst, kan foreningen ikke fritages for selvangivelsespligt, jf. skattekontrolloven § 2, stk. 1, nr. 4 og 5.

SKAT kan derfor ikke bekræfte, at H1 hverken fortsat eller pt. er fritaget for skatte- og selvangivelsespligt.

Efter modtagelse af bemærkninger til udkast til bindende svar:

Foreninger m.v. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er fritaget for selvangivelsespligt, hvis foreningen som følge af fradragsretten efter SEL § 3, stk. 2 og stk. 3, ikke har indkomst til beskatning, og foreningens vedtægtsmæssige formål udelukkende er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, herunder at foreningens formue ved opløsning ifølge vedtægterne udelukkende skal anvendes til sådanne formål, jf. SKL § 2, stk. 1, nr. 5 og DJV C.D.8.9.1.6.

SKAT har ved besvarelsen lagt til grund, at foreningen ikke er udelukkende almennyttig, men er en blandet forening. Dette sker med baggrund i formålet iht. vedtægterne der er anført som "..at drive idrætslokaler/-anlæg i by Y1 kommune, at etablere eller virke for etablering af sådanne lokaler og anlæg samt at fremme ethvert idrætsligt formål."

At drive og/eller etablere idrætslokaler og -anlæg anses ikke for almennyttigt. Drift af cafe/catering-virksomhed i et omfang, som beskrevet, kan heller ikke anses som havende en naturlig sammenhæng til evt. almennyttigt formål. Endelig skal et eventuelt overskud, jf. vedtægternes § 8, anvendes til nedsættelse af huslejen, altså til en udgiftsbesparelse for by Y1 Kommune.

Af cirkulære 136 af 7. nov. 1988, punkt 55 følger:

"En række foreninger m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6, vil uanset forekomsten af skattepligtige indkomster være fritaget for selvangivelsespligt, ligesom de ikke medtages ved skatteansættelsen. Det gælder foreninger m.v. med udelukkende almennyttige eller almenvelgørende formål, hvor den erhvervsmæssige virksomhed har en naturlig sammenhæng med formålet. Sådanne foreninger m.v. antages ikke at have nogen indkomst til beskatning på grund af reglerne om fradragsret for udlodninger og hensættelser."

Af samme cirkulære, punkt 80 følger:

"Foreninger m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6, som ikke driver skattepligtig virksomhed, er ikke pligtige til at indsende selvangivelse. Har foreningen m.v. ikke indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, er der ingen selvangivelsespligt. Har foreningen m.v. derimod indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, er den som udgangspunkt selvangivelsespligtig.

Der gælder dog den væsentlige undtagelse, at foreninger m.v., der er skattepligtige efter § 1, stk. 1, nr. 6, ikke er pligtige at indgive selvangivelse, hvis foreningen m.v. som følge af fradragsretten i § 3, stk. 2 og 3, ikke har indkomst til beskatning, jf. § 27, stk. 2. Det er en betingelse, at foreningens m.v. vedtægtsmæssige formål er udelukkende almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, samt at foreningens m.v. formue ved opløsning af foreningen m.v. ifølge vedtægterne udelukkende skal anvendes til sådanne formål.

Foreninger m.v., der varetager formål, som ikke kan karakteriseres som almennyttige eller almenvelgørende, skal derimod fortsat indgive selvangivelse, såfremt disse har indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed. Tilsvarende gælder foreninger m.v., der varetager blandede formål, dvs. foreninger m.v., der foruden almennyttige eller almenvelgørende formål, også varetager andre formål samt foreninger, hvor der ikke foreligger en tilstrækkelig sammenhæng mellem det almennyttige formål og erhvervsvirksomheden. Disse foreninger kunne heller ikke under det tidligere skattefritagelsessystem opnå en »stående skattefritagelse«."

SKAT finder dermed stadig ikke, at H1 hverken fortsat eller pt. er fritaget for hverken skatte- og selvangivelsespligt."

Det fremgår af vedtægterne for H1 af 18. november 1998 med senere ændringer af 29. april 2002, 28. november 2006, 31. marts 2011, 31. januar 2012 og 5. februar 2013, bl.a. følgende:

"§ 1. Hjemsted                

H1 er en selvejende institution med hjemsted i by Y1.

§ 2. Formål                      

Institutionens formål er at drive idrætslokaler/-anlæg i by Y1 Kommune, at etablere eller virke for etablering af sådanne lokaler og anlæg samt at fremme ethvert idrætsligt formål.

§ 3. Ejerforhold               

Institutionen ejer […].

Institutionen administrerer efter særskilt overenskomst benyttelsen af skoleidrætshallerne i by Y1.

§ 4. Repræsentantskab  

Repræsentantskabsklubberne udpeges hvert år den 1. december og består af de […]-klubber (medlem af […]), der har haft lejemål i de foregående 12 måneder.

Repræsentantskabet består desuden af de af by Y1s Byråd udpegede bestyrelsesmedlemmer.

(…)

§ 7. Bestyrelse                

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 personer, (...)

By Y1s Byråd udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer for hver byrådsperiode.

§ 8. Forpligtelser            

Bestyrelsen skal påse, at institutionen drives i overensstemmelse med sit formål.

Det påhviler endvidere bestyrelsen at sikre en forsvarlig økonomisk drift. Driften skal så vidt muligt hvile i sig selv, og bestyrelsen skal sikre, at der afsættes tilstrækkelige midler til bevarelse af eksisterende lokaler og anlæg.

Eventuelle overskud tilfalder institutionen og skal efter hensættelser til etablering, vedligeholdelse, forbedringer og imødegåelse af kommende års eventuelle underskud anvendes til nedsættelse af lejen af institutionens lokaler og anlæg.

(…)

§ 18 Opløsning

(…)

Ved likvidationen skal eventuelle overskydende midler anvendes i overensstemmelse med Institutionens formål efter rådslagning med by Y1 Kommune.

(…)."

Det fremgår af årsrapporten for H1 for 1. juli 2015 til 30. juni 2016, at institutionen bl.a. ejer en række idrætshaller og at institutionens indtægter består af lejeindtægter, reklameindtægter og tilskud fra by Y1 Kommune, indtægter fra drift af cafeteria, kontingenter i forbindelse med […], husleje i forbindelse med erhvervslejemål […], og andre finansielle indtægter. I regnskabsåret 2015/2016 har institutionen realiseret et overskud på 454.578 kr., der er overført til egenkapitalen, som derefter lød på 5.478.675 kr.

Vedrørende [multiarena] anføres det i årsrapporten bl.a.:

"By Y1s Byråds forlig omkring overslagsårene 2018-2020 skriver:

Udvikling af [arena]

Forligspartierne ønsker at understøtte den positive udvikling, der er i gang i by Y1. Igennem den seneste tid er der etableret og planlagt etableret en række nye udviklingsprojekter. Med etablering af en ny stor idræts- og eventhal giver idrætten mulighed for at udvikle sig yderligere ligesom der kan tiltrækkes flere og større events til by Y1.

Den åbne debat der har være blandt idrætsfolk, borgere og erhvervslivet siden rapporten om den nye idræts- og eventhal blev offentliggjort, har allerede medført henvendelser om tilbygninger. Når disse realiseres gives der endnu flere muligheder, og der etableres nye arbejdspladser i by Y1 Kommune.

Forligspartierne er på den baggrund enige om, at fastholde de allerede afsatte midler til anlæg og drift af hal […] ved […], og afsætter 2,7 mio. kr. i 2017 i anlægsmidler til forøgelse af parkeringskapaciteten i nærområdet, jf. det behov for 127 nye p-pladser, som forvaltningen har oplyst er påkrævet for at opfylde p-normen i planlægningen.

Under forudsætning af, at projektet realiseres inden for den oplyste budgetramme og der opnås den forudsatte realkreditfinansiering, er forligsparterne enige om, at der i 2017 kan afsættes finansiering af den kommunale deponeringsforpligtelse på 35 mio. kr. knyttet til projektets låntagning i KommuneKredit.

I forbindelse med etableringen og ibrugtagningen af hal […], indgår by Y1 Kommune en 3-årig lejeaftale med H1 om leje at møde- og loungefaciliteter. Lejeaftalen indgås indenfor en ramme af 250.000 kr. ex forplejning. Lejeaftalen finansieres indenfor de eksisterende rammer til arrangementer af denne karakter."

Af brev af 16. oktober 2002 fra by Y1 Kommune, Skatteafdelingen, til H1, fremgår det:

"Skattepligtsforhold - cafeteriadrift m.v.

Sammen med skrivelse af 17. december 2001 er der fremsendt selvangivelse for indkomståret 2001 med en skattepligtig indkomst på 231.818 kr. efter modregning af tidligere års underskud på 221.393 kr.

Den selvangivne indkomst vedrører alene overskud ved drift af cafeterier i institutionens idrætshaller. Cafeterierne har tidligere været drevet gennem forpagtere, men er nu overtaget af institutionen selv.

H1 blev fritaget for registrering som erhvervsdrivende fond iflg. Skrivelse af 13/2 1986 fra de daværende Fondsregister.

Skatteafdelingen har tidligere fritaget H1 for skatte- og selvangivelsespligt, idet institutionen ikke er anset for omfattet af fondsloven - og dermed heller ikke af fondsbeskatningsloven - på grund af det offentlige tilsyn, idet by Y1s Byråd altid er repræsenteret af 2 byrådsmedlemmer, ligesom både budget og det afsluttede regnskab skal fremsendes til by Y1 kommune. Eventuelt overskydende midler ved en likvidation anvendes til formålet efter rådslagning med by Y1 Kommune. Herudover består indtægterne for en væsentlig dels vedkommende - om end indirekte - af offentlige tilskud, idet en stor del af amatør-idrætsforeningernes halleje betales af by Y1 Kommune (fondslovens § 1, stk. 2, nr. 7 og stk. 3).

Skatteafdelingen har anset institutionen for udelukkende at have et almennyttigt formål - "at drive idrætslokaler og -anlæg i by Y1 kommune, at etablere eller virke for etablering af sådanne lokaler og anlæg samt at fremme ethvert idrætsligt formål". Desuden skal eventuelt overskydende midler ved en likvidation anvendes til formålet efter rådslagning med by Y1 Kommune.

Det er skatteafdelingens opfattelse, at hele driften, uanset en del af driften er erhvervsmæssig (cafeteriadrift, professionelle idrætsarrangementer, koncerter, firmageneralforsamlinger og messer), kan anses for almennyttigt, idet hele overskuddet medgår til formålet.

Det er således også skatteafdelingens opfattelse, at H1 fortsat er fritaget for både skatte- og selvangivelsespligt, og det bemærkes, at ToldSkat […], Region […], ved et møde den 20. juni 2002 har bekræftet denne opfattelse."

Klagerens opfattelse

Repræsentanten har på vegne af klageren for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse ændres, således, at det stillede spørgsmål besvares med "Ja".

Faktuelle forhold

H1 har som vedtægtsbestemt formål at drive idrætslokaler/- anlæg i by Y1 Kommune, at etablere eller virke for etablering af sådanne lokaler og anlæg samt at fremme ethvert idrætsligt formål.

Efter vedtægterne skal overskydende midler ved en eventuel likvidation anvendes tildet angivne formål efter rådslagning med by Y1 kommune.

H1 blev fritaget for registrering som erhvervsdrivende fond ifølge afgørelse af 13. februar 1986 fra det daværende Fondsregister.

H1 driver [café]. Hallens gæster betjenes dels i cafeen og mødelokaler, hvortil der er godkendte køkkenfaciliteter, men også i hallerne ved større arrangementer.

Indtjeningen foregår gennem cafedrift, professionelle idrætsarrangementer, koncerter, erhvervsmøder, messer, levering af skolemad til elever og diner transportable.

Indtægterne består for en væsentlig dels vedkommende tillige af indirekte offentlige tilskud, idet en stor del af amatøridrætsforeningernes halleje betales af by Y1 kommune, jf. fondslovens § 1, stk. 2, nr. 7, og stk. 3.

Omsætningen har de seneste mange år ligget på mellem 5 mio. og 7 mio. kr. årligt excl. moms. Driften udviser et overskud på mellem 0 og 0,8 mio. kr., der hensættes i den selvejende institution til almennyttigt formål.

Omsætningsfordelingen har for regnskabsåret 2015/2016 været fordelt med 4,5 mio. kr. i cafe og restaurantomsætning og 0,5 mio.kr. i diner transportable (mad ud af huset og skolemad). Dette er et retvisende billede i forhold til tidligere regnskabsår.

Der planlægges en udvidelse af forretningskonceptet, idet det påtænkes at opføre endnu en hal/multiarena i halkomplekset […].

Hallen forventes sendt i udbud i totalentreprise i 2017 og indvielse i slutningen af 2019.

Der arbejdes i budgetterne med en meromsætning på 3,8 mio. kr. og netto 1,9 mio.kr. - fordelt specielt på sportsarrangementer, koncerter og erhvervsmøder. Der forventes samme omsætningsfordeling på cafe, restaurant og diner transportable som i foregående år.

Cafeens forretning skal ses i sammenhæng med, og en understøttelse af de sportslige og ikke sportslige arrangementer der afvikles i hallerne.

Endvidere er det planen, at mellem 300 og 400 […]skoleelever på naboskolen, på skoledage, skal indtage dagens frokost i hallen. Der er endnu ikke indgået aftale med skolen, men der forventes at kunne omsættes for mellem 7.000 kr. og 10.000 kr. dagligt, og et forventet dækningsbidrag på mellem 1.000 og 2.000 kr. dagligt, hvilket ikke er indregnet i ovennævnte budgetter.

For nuværende driver H1 7 idrætshaller i kommunen samtidig med en driftsaftale på yderligere 7 kommunale idrætshaller og 4 kunstgræsbaner.

I samarbejde med kommunens kulturafdeling er H1 p.t. i dialog med by Y1 Kommune omkring drift af yderligere kommunale anlæg, herunder både indendørs- og udendørs faciliteter. Det skal sikre brugerne optimale betingelser i forhold til booking af faciliteter, og naturligvis bedre muligheder for optimering af driften i hallerne.

Udvidelsen af omfanget af udlejningsfaciliteter vil ikke få indflydelse på cafedriften i de kommunale anlæg, idet disse som oftest er foreningsdrevet.

Der kan endvidere henvises til de faktiske oplysninger, der fremgår af det bindende svar fra SKAT.

Begrundelse

H1 er meddelt fritagelse for registrering som erhvervsdrivende fond.

Der er tale om en fond, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, jf. erhvervsfondslovens § 3, stk. 1 og 2, samt SKATs juridiske vejledning pkt. C.D.9.1.3.2, hvoraf bl.a. fremgår følgende:

"Fondsmyndigheden med Erhvervsstyrelsens samtykke kan bestemme, at en fond, som er undergivet offentligt tilsyn og økonomisk kontrol, helt eller delvist skal være undtaget fra loven. Se lov om erhvervsdrivende fonde § 3, stk. 1 og 2.

Erhvervsfondsloven omfatter således ikke: (. ..)

•Fonde, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning.

(. ..)"

Erhvervsdrivende fonde, der ikke er omfattet af erhvervsfondsloven, jf. lovens § 3, stk. 1 eller 2, er heller ikke omfattet af skattepligten efter fondsbeskatningsloven.

Herved bemærkes, at tilsynsmyndigheden - by Y1 Kommune - foretager regnskabsmæssig gennemgang med henblik på sikring af, at de fondsretlige regler er overholdt.

Når H1 er anset for ikke at være omfattet af fondsloven - og dermed heller ikke af fondsbeskatningsloven - er vurderingen bl.a. begrundet i offentligt tilsyn, idet by Y1s Byråd altid er repræsenteret af 2 byrådsmedlemmer, ligesom både budget og det afsluttede regnskab skal fremsendes til by Y1 kommune.

Skattemyndighederne har hidtil anset H1 for udelukkende at have et almennyttigt formål, og institutionen må anses for at have erhvervet en retsbeskyttet forventning i forhold til denne retsposition. Betingelserne herfor fremgår bl.a. af SKATs juridiske vejledning pkt. A.A.4.3., og er konkret opfyldt.

I den konkrete situation foreligger der således en klar og entydig afgørelse fra by Y1 Kommunes skatteafdeling herom af 16. oktober 2002 - en afgørelse det daværende ToldSkat […], Region […], som daværende kompetent tilsynsorgan, forinden den 20. juni 2002 udtrykkeligt havde bekræftet.

Det fremgår nærmere af afgørelsen, at:

"(. . .) Skatteafdelingen har anset institutionen for udelukkende at have et almennyttigt formål

- "at drive idrætslokaler og -anlæg i by Y1 Kommune, at etablere eller virke for etablering af sådanne lokaler og anlæg samt at fremme ethvert idrætsligt formål". Desuden skal eventuelt overskydende midler ved en likvidation anvendes til formålet efter rådslagning med by Y1 Kommune. Det er skatteafdelingens opfattelse, at hele driften, uanset en del af driften er erhvervsmæssig (cafeteriedrift, professionelle idrætsarrangementer, koncerter, firma-generalforsamlinger og messer), kan anses for almennyttigt, idet hele overskuddet medgår til formålet. Det er således skatteafdelingens opfattelse, at H1 fortsat er fritaget for både skatte- og selvangivelsespligt, og det bemærkes, at ToldSkat […], Region […], ved et møde den 20. juni 2002 har bekræftet denne opfattelse."

Afgørelsen blev i 2002 meddelt H1, der herefter gennem 15 år har indrettet sig i tillid hertil, uden at nogen myndighed, herunder det nuværende SKAT, har stillet spørgsmålstegn ved, at H1 udelukkende har et almennyttigt formål.

H1 må herefter også fortsat anses i overensstemmelse hermed. Der er herved tidligere taget stilling til, at en del af driften er erhvervsmæssig. H1 har således ikke et blandet formål, og som af SKAT antaget skattepligtig af overskud ved erhvervsvirksomhed, som omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Det bemærkes tillige, at H1s formål er entydigt og begrænset, og at H1 er undergivet offentligt tilsyn.

Ved retsmødet anførte repræsentanten, at det i tilkendegivelsen fra 2002 anføres, at "hele driften" kan betragtes som almennyttig, ligesom ToldSkat […], region […], har bekræftet tilkendegivelsen.

Kommunen er repræsenteret i bestyrelsen. Status på byggeriet af arenaen er, at skelettet er rejst, hvorfor foreningen har handlet i overensstemmelse med tilkendegivelsen fra 2002. Da anmodningen om bindende svar blev indgivet, var der indgivet ansøgning om byggetilladelse, der afventede kommunal godkendelse.

Repræsentanten har i den forbindelse indhentet oplysninger fra direktøren for H1, der har oplyst, at følgende aftaler er indgået i perioden skitseret nedenfor:

  • 4. april 2016 - Repræsentantskabet i H1 bemyndigede bestyrelsen til gennemførelse af multiarenaen
  • 10. januar 2017 - Bygherrerådgivningskontrakt med G1 vedr. gennemførelse af EU-udbud i totalentreprise
  • 6. februar 2017 - by Y1s Byråd frigiver delvis anlægsbevilling på 15,44 mio.kr.
  • 6. oktober 2017 - Totalentreprisekontrakt med G2

Det fremgår heraf tydeligt, at foreningen har indrettet sig i tillid til den bindende tilkendegivelse fra by Y1s kommunale skattemyndighed og Told- og Skatteregion […] i 2002. Ikke bare i hele perioden, der er forløbet siden da, men også konkret i forhold til opførelsen af den arena som sagen drejer sig om og forud for tidspunktet for fremsættelsen af anmodningen om det bindende svar af 23. juni 2017.

Repræsentanten anførte videre, at det fremgår af Læbæltedommen fra 1887, at borgeren kan støtte ret på en klar entydig tilkendegivelse, der ikke er åbenbart ulovlig. Der foreligger i sagen en usædvanlig præcis og bred tilkendegivelse. Repræsentanten henviste til TfS1989.491H og TfS1994.477H. Endvidere henvistes til SKM2006.553.HR, der stadfæstede SKM2005.58.VLR. Det afgørende i denne sag var, at tilkendegivelsen ikke fremstod åbenbart i strid med lovgivningen. Repræsentanten konkluderede, at foreningen i 17 år har lagt til grund, at foreningen er fritaget for selvangivelsespligt. At der er gået lang tid, styrker deres retsposition. Opførelsen af en multiarena vil ikke ændre på retsbeskyttelsen, da tilkendegivelsen er bredt formuleret.

SKATs udtalelse på baggrund af klagen

Rådgiver bemærker i klagen til SANST, at H1 har en retsbeskyttet forventning om at kunne anses for udelukkende almennyttig, da de har en afgørelse fra ToldSkat, […], fra 2002, der anså dem for sådan. Det ændrer dog ikke på, at SKAT godt kan ændre opfattelse fremadrettet, eller hvis forholdene ændrer sig. Det kan dertil bemærkes, at det ikke er sikkert at fondsmyndigheden i dag vil komme til samme konklusion som i 1998, da den erhvervsmæssige aktivitet har ændret sig væsentligt i de forløbne knap 20 år.

Desuden ses det af vedtægterne fra 1998, at det eneste et eventuelt overskud anvendes til, er til at nedsætte lejen, altså til at nedsætte den erhvervsmæssige indtægt. En udgiftsbesparelse for by Y1 Kommune kan næppe karakteriseres som en almennyttig uddeling. Der uddeles ikke i øvrigt midler.

Landsskatterettens afgørelse

Det lægges til grund, at H1 er skattepligtig i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Skattepligten omfatter efter bestemmelsen alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed.

I henhold til skattekontrollovens § 1, skal enhver, der er skattepligtig her til landet, overfor told- og skatteforvaltningen årligt selvangive sin indkomst og om sin ejerbolig.

Det gælder i henhold til skattekontrollovens § 2, stk. 1, at

"Selvangivelsespligten omfatter ikke:

(…)

4)  Foreninger mv. som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 6, i selskabsskatteloven, hvis foreningen mv. ikke har indtægt, fortjeneste eller tab som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 6, i selskabsskatteloven.

5)  Foreninger mv. som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 6, i selskabsskatteloven, hvis foreningen mv. som følge af fradragsretten efter § 3, stk. 2 og 3, i selskabsskatteloven ikke har indkomst til beskatning. Det er dog en betingelse, at foreningens formål udelukkende er almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt.

(…)"

Det fremgår af selskabsskattelovens § 1, stk. 4, at indtægt ved næringsvirksomhed eller anden forretningsvirksomhed, herunder indtægt ved drift, udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom mm. betragtes som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed for de foreninger mv., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

H1 opfylder ikke betingelsen for at være fritaget for selvangivelsespligten i henhold til skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 4, da institutionen har erhvervsmæssig indtægt, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 4, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

Det er efter ordlyden af bestemmelsen i skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 5, en betingelse for ikke at være omfattet af selvangivelsespligten efter denne bestemmelse, at institutionens formål er udelukkende almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt.

Af cirkulære nr. 136 af 7. november 1988 til selskabsskatteloven, pkt. 55 og 80 fremgår bl.a.:

"55.

(…)

Vurderingen af, om der foreligger almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål skal foretages i overensstemmelse med administrationen af begreberne under det tidligere fritagelsessystem samt ligningslovens § 8 A og arveafgiftslovens § 3, stk. 4.

For at et formål kan anses for almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt kræves, at den kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved uddelingerne, er afgrænset efter retningslinjer med et objektivt præg. Formålet må således komme en vis videre kreds til gode.

(...)

Almennyttige formål foreligger, såfremt støtten kommer en vis videre kreds til gode, og såfremt formålet ud fra en almindelig fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt. Blandt sådanne almennyttige formål kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige, - herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende - humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål. Også idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer vil kunne anses for almennyttige.

Derimod vil organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, ikke kunne anses for almennyttige.

Det almennyttige formål skal være angivet i vedtægterne.

(…)

80.

(…)

Foreninger m.v. omfattet af § 1, stk. 1, nr. 6, som ikke driver skattepligtig virksomhed, er ikke pligtige til at indsende selvangivelse. Har foreningen m.v. ikke indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, er der ingen selvangivelsespligt. Har foreningen m.v. derimod indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, er den som udgangspunkt selvangivelsespligtig.

Der gælder dog den væsentlige undtagelse, at foreninger m.v., der er skattepligtige efter § 1, stk. 1, nr. 6, ikke er pligtige at indgive selvangivelse, hvis foreningen m.v. som følge af fradragsretten i § 3, stk. 2 og 3, ikke har indkomst til beskatning, jf. § 27, stk. 2. Det er en betingelse, at foreningens m.v. vedtægtsmæssige formål er udelukkende almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, samt at foreningen m.v. formue ved opløsning af foreningen m.v. ifølge vedtægterne udelukkende skal anvendes til sådanne formål.

Foreninger m.v., der varetager formål, som ikke kan karakteriseres som almennyttige eller almenvelgørende, skal derimod fortsat indgive selvangivelse, såfremt disse har indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed. Tilsvarende gælder foreninger m.v., der varetager blandede formål, dvs. foreninger m.v., der foruden almennyttige eller almenvelgørende formål, også varetager andre formål samt foreninger, hvor der ikke foreligger en tilstrækkelig sammenhæng mellem det almennyttige formål og erhvervsvirksomheden. Disse foreninger kunne heller ikke under det tidligere skattefritagelsessystem opnå en "stående skattefritagelse". Begreberne almennyttige eller almenvelgørende skal fortolkes i overensstemmelse med hidtil gældende praksis, jf. punkt 55.

Idrætsforeninger, spejderklubber, kristelige foreninger og foreninger med fritidsaktiviteter som formål vil forudsætningsvis være fritaget for selvangivelsespligt."

Det fremgår af vedtægterne for H1, at institutionens formål er at drive idrætslokaler og -anlæg i by Y1 Kommune, at etablere eller virke for etablering af sådanne lokaler og anlæg samt at fremme ethvert idrætsligt formål.

Det fremgår endvidere af sagens oplysninger om institutionens faktiske virke, at institutionen ejer og driver 7 idrætshaller og har driftsaftale på yderligere 7 kommunale idrætshaller og 4 kunstgræsbaner. Institutionen driver café, professionelle idrætsarrangementer, koncerter, erhvervsmøder, messer, levering af skolemad og diner transportable. Der planlægges en udvidelse af forretningskonceptet ved opførelse af endnu en hal/multiarena i halkomplekset […].

Det fremgår af vedtægternes § 18 om institutionens opløsning, at eventuelle overskydende midler ved likvidation skal anvendes i overensstemmelse med institutionens formål efter rådslagning med by Y1 Kommune.

På baggrund af sagens oplysninger findes det ikke godtgjort, at institutionens formål udelukkende er almennyttigt. Udlejning af ejendom anses i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 4, og ifølge praksis som en erhvervsmæssig aktivitet, jf. SKM2010.530.SR, ligesom levering af skolemad og diner transportable må anses som erhvervsmæssigt. Institutionens formål er dermed for en del erhvervsmæssigt. Der er ikke herved taget stilling til institutionens øvrige formål og virke. Endvidere fremgår det ikke af vedtægterne, at institutionens formue ved opløsning udelukkende skal gå til almennyttige formål.

Da institutionens formål ikke kan anses for udelukkende almennyttigt, er betingelsen for fritagelse for selvangivelsespligt i henhold til skattekontrollovens § 2, stk. 1, nr. 5, ikke opfyldt.

Det er gjort gældende, at institutionen kan støtte ret på en retsbeskyttet forventning om at anses udelukkende almennyttig og fritaget for selvangivelsespligt på baggrund af en tidligere afgørelse fra by Y1 Kommunes skatteafdeling af 16. oktober 2002, hvilken opfattelse efter det oplyste er bekræftet af ToldSkat […] den 20. juni 2002.

Det fremgår af afgørelsen fra by Y1 Kommunes skatteafdeling af 16. oktober 2002, at den selvangivne indkomst alene vedrører overskud ved drift af cafeterier i institutionens idrætshaller, og at cafeterierne tidligere var drevet gennem forpagtere, men blev på daværende tidspunkt overtaget af institutionen selv.

Stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt institutionen kan fritages for selvangivelsespligt, herunder, om institutionens formål kan anses almennyttigt, beror på en vurdering af vedtægternes formålsbestemmelse og institutionens faktiske virke. Anmodningen om bindende svar stilles i forbindelse med udvidelse af institutionens forretningskoncept i form af en påtænkt opførelse af endnu en hal/multiarena i halkomplekset […]. Forudsætningerne for svaret anses på denne baggrund at være ændrede i forhold til 2002, herunder i relation til omfanget af den erhvervsmæssige drift, hvorfor institutionen ikke ved afgivelsen af bindende svar kan støtte ret på afgørelsen fra 2002 ud fra forventningsprincippet.

SKATs afgørelse stadfæstes.