Dato for udgivelse
14 May 2020 11:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Apr 2020 08:00
SKM-nummer
SKM2020.194.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
19-0863880
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skattefri tilførsel af aktiver, Ejendomme, Salgshensigt
Resumé

Der ønskedes tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, således at to koncernforbundne selskaber ved tilførsel af aktiver kunne apportindskyde et stort antal ejendomme i fem regionale ejendomsselskaber og i fire separate ejendomsselskaber.

For så vidt angår de fem regionale ejendomsselskaber blev det oplyst, at formålet med omstruktureringen var at adskille ejendommene fra handelsaktiviteten. Herved ville driften af handelsaktiviteten blive mere klart og gennemsigtigt, fordi handelsaktivitetens resultat ikke ville blive påvirket af ejendommenes drift. Ejendommene ønskedes organisatorisk samlet i fem regionale selskaber. For så vidt angår de separate ejendomsselskaber blev det oplyst, at de ejendomme, der ønskedes tilført disse selskaber, lå på adresser, hvis geografiske placering gjorde, at det ikke ville være usandsynligt, at der kunne ske ændringer i relevante kommune- og lokalplaner. Det blev således forberedt, at disse ville kunne sælges ud af koncernen på aktier fremfor som ejendomshandler.

Herved blev det muligt at sælge ejendommene, uden at dels udskudt skat og dels ejendomsavancen ville komme til beskatning.

På ovenstående baggrund var det Skattestyrelsens vurdering, at ønsket om fem regionale ejendomsselskaber var tilstrækkeligt forretningsmæssigt begrundet, og at de fem regionale ejendomsselskaber fuldt ud dækkede behovet for at adskille driften af handelsaktiviteten fra ejendommenes drift og at opnå en hensigtsmæssig organisering af ejendomsdriften. Skattestyrelsen vurderede samtidigt, at de fire separate ejendomsselskaber væsentligt var båret af ønsket om at kunne sælge ejendommene på aktier i tilfælde af sandsynlige ændringer i ejendommenes lokalplaner. Salgshensigt kan normalt ikke anses for en gyldig forretningsmæssig årsag. Derfor gav Skattestyrelsen tilladelse til skattefri tilførsel til fem regionale ejendomsselskaber, men afslag på skattefri tilførsel til fire separate ejendomsselskaber.

Hjemmel

Fusionsskattelovens §§ 15 c og 15 d

Reference(r)

Fusionsskattelovens §§ 15 c og 15 d

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.D.6.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-1, afsnit C.D.6.3.6.


Anmodning

Revisionsfirmaet R har på vegne af A A/S og B A/S anmodet om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver. A A/S og B A/S er begge selskaber i samme koncern. Der ønskes tilførsel af aktiver, således A A/S´ og B A/S´ ejendomme ved tilførsel af aktiver kan apportindskydes i fem regionale ejendomsselskaber og i fire separate ejendomsselskaber.

Afgørelse

Skattestyrelsen meddeler delvis tilladelse og delvis afslag på ansøgning om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver.

Skattestyrelsen giver tilladelse til den ønskede skattefrie tilførsel af aktiver fra A A/S og B A/S, således at selskabernes ejendomme kan tilføres til fem regionale ejendomsselskaber mod, at de indskydende selskaber modtager de kapitalandele, der bliver udstedt i de modtagende selskaber i forbindelse med tilførslen. Det ene regionale ejendomsselskab ville være det eksisterende selskab C A/S, mens de fire andre regionale ejendomsselskaber vil blive stiftet i forbindelse med tilførslen.

Skattestyrelsen kan ikke give tilladelse til den ønskede skattefrie tilførsel af aktiver af fem ejendomme til fire separate ejendomsselskaber. Se den begrundelse, som er givet nedenfor.

De fem ejendomme kan forblive i A A/S eller alternativt tilføres de regionale ejendomsselskaber sammen med de tilladte tilførsler.

Tilladelsen er givet med det vilkår, som fremgår nedenfor.

Afgørelsen er truffet efter reglerne i fusionsskattelovens §§ 15 c og 15 d.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at tilførselsdatoen fastlægges efter reglerne i fusionsskattelovens § 5.

Vilkår for tilladelsen

Det er et vilkår for tilladelsen, at parterne skal skrive til Skattestyrelsen, hvis der inden for de første tre år efter, at omstruktureringen er gennemført, sker væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen.

Vilkåret er beskrevet i Den juridiske vejledning, afsnit C.D.6.3.6.

Skattestyrelsen bemærker, at den omtalte udlodning, som skal ske ved, at B A/S udlodder sine kapitalandele i ejendomsselskabet E Hovedstad A/S til A A/S ikke er i konflikt med tilladelsen til skattefri tilførsel af aktiver fra henholdsvis A A/S og B A/S til fem regionale ejendomsselskaber og derfor ikke kræver yderligere anmeldelse.

Efter en konkret vurdering imødekommer Skattestyrelsen i tilfælde af, at A A/S skal opkøbe konkurrenter, at A kan indskyde - skattepligtigt eller skattefrit - en ejendom i det respektive regionale ejendomsselskab, uden at det vil kræve anmeldelse. Herudover imødekommer Skattestyrelsen i tilfælde, hvor der ikke mere skal ske handel fra en ejendom, at ejendommen kan sælges ud af det respektive ejendomsselskab, uden at det vil kræve anmeldelse.

Værdiansættelse

Skattestyrelsen tog ikke stilling til værdiansættelsen af de overførte aktiver og passiver.

Sagsfremstilling

R oplyste i anmodningen følgende til sagen:

"1 Baggrund

(…) Den nuværende danske ejerstruktur ser derfor således ud:

Figur 1

(…)

2 Anmodning

Koncernen ønsker at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver, således at koncernens ejendomsportefølje på et stort antal ejendomme i A A/S mv. tilføres til i alt 9 nystiftede datterselskaber.

De 5 af ejendommene ønskes tilført 4 nystiftede modtagende selskaber. De 5 ejendomme fordeles således, at de to ejendomme beliggende i X-by tilføres samme selskab, mens de andre 3 ejendomme beliggende i hhv. Y-by, Z-by og Æ-by tilføres hvert sit selskab. På nuværende tidspunkt drives der handelsvirksomhed fra disse ejendomme, men grundet deres geografiske placering er det ikke usandsynligt, at der på sigt kan ske ændringer i de relevante kommune- og lokalplaner, således at anvendelsen af ejendommene fx kan ændres fra erhverv til bolig. I tilfælde af at dette skulle ske, ønsker koncernen at have adskilt disse ejendomme fra de øvrige.

De øvrige ejendomme tilføres 5 modtagende selskaber alt efter hvilken region ejendommene ligger i. Således ønskes etableret et selskab til hhv. Hovedstadsområdet, Sjælland, samt det nordlige, centrale og sydlige Danmark - E Hovedstad A/S, E Sjælland A/S, E Nord A/S, E Midt A/S og E Syd A/S.

Det skal bemærkes, at 4 af de ejendomme, der ønskes samlet i de nye regionsspecifikke ejendomsselskaber i dag ejes af datterselskaber til A A/S.

Således ejes en af ejendommene, der ønskes tilført til E Hovedstad A/S, af B A/S. Datterselskabet foretager derfor en tilførsel af den pågældende ejendom til E Hovedstad A/S.

For herefter at samle ejerskabet til de regionsspecifikke ejendomsselskaber i A A/S ønskes der særskilt tilladelse til, at B A/S efter tilførslen foretager en udlodning af aktierne i E Hovedstad til A A/S.  En sådan udlodning af aktier vil være koncernintern fra B A/S til dennes direkte moderselskab A A/S og det ultimative koncernejerskab til ejendommene ændres således ikke. A A/S er i den forbindelse indforstået med at overtage et evt. anmeldelsesvilkår, der måtte blive tilknyttet tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver fra B A/S. Det skal i den forbindelse bemærkes, at samme resultat kunne opnås, hvis ejendommen i B A/S blev udskilt til E Hovedstad A/S via en grenspaltning. Dog vil en grenspaltning medføre nogle forretningsmæssige uhensigtsmæssigheder, hvorfor denne model ikke ønskes gennemført.

På samme vis ejes tre af de ejendomme, der ønskes samlet med de øvrige ejendomme beliggende i det nordlige Danmark af datterselskabet C A/S. C A/S har ingen anden aktivitet end at eje og udleje de pågældende ejendomme. For at samle ejendommene påtænkes det, at A A/S foretager en tilførsel af de af selskabets relevante ejendomme beliggende i det nordlige Danmark til C A/S, hvorefter selskabets navn ændres til E Nord A/S. 

(…)

Efter tilførsel af aktiver er gennemført vil strukturen se ud som følger:

Figur2

(…)

2.3 Forretningsmæssig begrundelse

(…)

Opdelingen af ejendommene i salgsregioner sker, for at der på sigt kan opnås overblik over økonomisk performance på basis af regionerne, herunder omfanget af ejendomsomkostninger.

Samtidig vil adskillelsen af ejendommene og handelsaktiviteten medføre, at resultatet af handelsvirksomheden bliver mere klart og gennemsigtigt. Dette skyldes, at handelsaktivitetens resultater ikke påvirkes af store vedligeholdelsesomkostninger eller lign. vedrørende ejendommene. Derudover vil resultaterne ikke sløres af eventuelle stigende eller faldende tendenser på ejendomsmarkedet.

Derudover vil udskillelsen af ejendomsporteføljen fra den øvrige aktivitet tjene et kommercielt hensyn da mulige investorer i koncernen ikke nødvendigvis vil være interesserede i ejendomsporteføljen. Med en opdeling af forretningsområderne vil det derfor være muligt at investere i handelsaktiviteten uden ejendomsporteføljen og omvendt.

De 5 ejendomme, der tilføres fire af de nye selskaber er af koncernen, som nævnt, vurderet som ejendomme, der har et muligt udviklingspotentiale grundet deres geografiske placeringer. Det er vurderet, at eventuel udvikling heraf kan ligge uden for rammerne af handelsaktiviteten, da der sandsynligvis vil være tale om boligudviklingsformål. Ved at placere disse ejendomme i separate selskaber afgrænses et evt. fremtidigt udviklingsprojekt vedrørende disse fra koncernens øvrige aktiviteter. Dette medfører samtidig, at koncernen på sigt kan indgå i samarbejder med andre interessenter i ejendomsbranchen med henblik på udvikling af ejendommene.

A A/S har for nuværende ikke til hensigt at afstå aktierne i de nye selskaber, ligesom der ikke er planer om kapitalnedsættelse i selskaberne eller tilbagesalg af aktier til udstedende selskab. Selskabet er endvidere indstillet på at anerkende et eventuelt anmeldelsesvilkår, som skattestyrelsen måtte stille i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen til skattefri tilførsel af aktiver.

Således anses betingelsen i fusionsskattedirektivets artikel 15, stk. 1, litra a, om at hovedformålet med tilførslen hverken helt eller delvist må være skatteundgåelse eller- unddragelse, for opfyldt. 

Samlet set er det vores opfattelse at betingelserne for tilladelse til en skattefri tilførsel af aktiver i henhold til fusionsskattelovens § 15 C er opfyldt.

Vi skal således anmode om tilladelse til at foretage en skattefri tilførsel af aktiver som beskrevet ovenfor."

På baggrund af anmodningen spurgte Skattestyrelsen blandt andet om følgende:

"[1] I oplyser, at fem ejendomme skal overføres til fire selskaber, fordi lokalplaner forventes ændret, så ejendommene kan overgå til anden anvendelse. Det giver anledning til at spørge, hvor langt man er i den proces?

[2] Vi beder jer oplyse tidshorisonten for ophør af butiksdrift og overgang til anden anvendelse i hvert enkelt af de fire selskaber.

[3] Vi spørger samtidig om, hvorfor ejendommene skal sættes på aktier i separate selskaber frem for at indgå i de regionale ejendomsselskaber? Vi spørger, om det er hensigten at sælge ejendommene på aktier?

R svarede i en mail således:

Ad 1

"Man har ingen konkret viden om eventuelle forestående ændringer til lokalplanerne, og man holder således blot øje med udviklingen i områderne."

Ad 2

"Disse adresser har i dag en rigtig god omsætning og er vigtige for forretningen, så der er ikke pt drøftelser om at flytte ud."

Ad 3

"Det ønskes at have disse 5 ejendomme i separate selskaber for at være fremtidssikret i tilfælde af, at de ejendomme kan udvikles til f.eks. beboelse, hvilket driftsmæssigt adskiller sig fra de øvrige erhvervsejendomme ejet af A A/S og derfor ønskes i separate selskaber. Det er muligt, at ejendomsselskaberne på et tidspunkt afhændes i fremtiden, hvis der skulle være potentielle købere der viser interesse. A A/S kan dog garantere, at dette ikke sker indenfor de første 3 år. Vi skal gøre Skattestyrelsen opmærksom på, at hvis man ikke finder det muligt at give tilladelse til at disse 5 ejendomme kan indgå i Skattestyrelsens tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, så ønsker A A/S at Skattestyrelsen tager stilling til, om der kan gives tilladelse til at den resterende tilførsel af aktiver. Vi anmoder derfor subsidiært om, at Skattestyrelsen giver tilladelse til tilførsel af aktiver til E Hovedstad A/S, E Sjælland A/S, E Syd A/S, E Midt A/S og E Nord A/S (nuværende C A/S), som beskrevet i anmodningen."

R fremsendte sammenskrevne tilførselsbalancer (åbningsbalancer) og driftsbudgetter for de modtagende selskaber.

R sendte følgende indsigelse til Skattestyrelsens forslag til delvis tilladelse og delvis afslag på ansøgning om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver anført følgende:

"Anmeldelsesvilkåret

Skattestyrelsen har som led i den delvise tilladelse forbeholdt sig at visse omstruktureringer anmeldes før og godkendes af Skattestyrelsen inden de implementeres.

Vi skal bede Skattestyrelsen om at undtage følgende forhold fra anmeldelsesvilkår da disse transaktioner alene er forretningsmæssigt begrundede og da vilkårene i den henseende synes for vidtgående.

A A/S er en virksomhed, der har et ønsket om vækst og derfor løbende vurderer om, der kan være mindre konkurrenter på det danske marked som med fordel kunne opkøbes for efterfølgende at indgå i koncernen.

Det er alt afgørende, at A A/S beholder muligheden for at indskyde nyerhvervede ejendomme ind i et af de deltagende ejendomsselskaber, uden risiko for at ændre ved de forhold, der ligger til grund for tilladelsen. Dette vil blandt andet være nødvendigt, i de tilfælde A A/S opkøber mindre konkurrenter på det danske marked (igennem en aktiehandel) og efterfølgende ønsker at indskyde eventuelt nyerhvervede ejendomme ind i en af de regionale ejendomsselskaber, for at bevare den ønskede struktur der netop tilsigtes i nærværende anmodning. Hvis koncernen udelukkende spekulerede i skattemæssige forhold vil et opkøb af et konkurrerende selskab medføre, at A A/S ville beholde aktiverne, herunder ejendomme i det købte selskab, men A A/S har et ønske om at indskyde ny-tilkøbte ejendomme i de respektive regionale ejendomsselskaber. Det er derfor vigtigt, at en overdragelse af sådanne "tilkøbte" ejendomme til de regionale ejendomsselskaber, hvad enten denne overdragelse sker som en skattepligtig overdragelse eller som en skattefri overdragelse (evt. med tilladelse fra Skattestyrelsen) kan ske uden anmeldelsesvilkår, og vi skal derfor bede om tilladelse til, at dette undtages fra anmeldelsesvilkåret.

Herudover er det også essentielt for A A/S, at kunne frasælge aktiviteter, herunder ejendomme ud af en af de deltagende selskaber, uden at være pålagt et anmeldelseskrav til Skattestyrelsen og risiko for omgørelse. Dette scenarie kan blandt andet forekomme i de tilfælde, A A/S ønsker at nedlukke et tabsgivende handelssted og efterfølgende frasælge den pågældende ejendom hvori handelsaktiviteten var indeholdt. Denne fleksibilitet er afgørende for A A/S’s forretningsgrundlag, særligt taget de eksisterende likviditetsudfordringer i betragtning som COVID-19 samt øgede konkurrence har pålagt.

Vi skal anmode Skattestyrelsen om at bekræfte at en skattepligtig overdragelse af aktiviteter og/eller ejendomme fra et selskab, der deltager i omstruktureringen ikke skal anmeldes til Skattestyrelsen

Såfremt Skattestyrelsen kan acceptere ovenstående, har vi ikke yderligere bemærkning til Jeres delvis tilladelse.

Kommentarer til delvis afslag

Vi bemærker, at vi er uenige i Skattestyrelsens vurdering af, at et af hovedformålene med omstruktureringen synes at være at opnå en skattebesparelse ved efterfølgende at kunne overdrage aktierne i et modtagende selskab.

Vi skal i den sammenhæng bemærke, at der for tiden foregår kommunalt planarbejde for så vidt angår en del af disse ejendomme, og såfremt sådanne kommune- og lokalplaner måtte betyde, at ejendommen(e) ændrer planmæssig status fra erhverv til fx bolig, vil det betyde en væsentlig forøgelse af ejendomsskatten, og A A/S vil højst sandsynligt være tvunget til at flytte sine erhvervsmæssige aktiviteter. Ejendommene ville i så fald blive til udviklingsejendomme, og det vil være driftsmæssigt meget uhensigtsmæssigt, at adkomst til sådanne forbliver i driftsselskabet. A A/S er ikke et ejendomsudviklingsselskab, så udviklingen af sådanne ejendomme vil skulle ske i samarbejde med en ejendomsudvikler eller fx en pensionskasse, hvorfor de skal have deres egen juridiske skal. Der kan så indgås hensigtsmæssige aftalemæssige / juridiske konstruktioner, som fx et Joint Venture, og man kan indgå separate entrepriseaftaler og finansieringsaftaler uden involvering af driftsselskabet. Der er således et behov for at udskille disse ejendomme i deres egne respektive juridiske enheder, hvilket er drevet ud fra juridiske og praktiske overvejelser og ikke en skattemæssige overvejelse. Som nævnt har koncernen ikke noget ønske om at sælge disse ejendomme og behovet for at udskille disse ejendomme i deres egne respektive juridiske selskaber, er drevet af juridiske overvejelser.

Vi skal bede Skattestyrelsen genoverveje Jeres delvis afslag, taget ovenstående i betragtning. "

Begrundelse

Generelt

Skattemyndighederne skal give tilladelse til en tilførsel af aktiver for at sikre, at hovedformålet eller et af hovedformålene med tilførslen ikke er skatteunddragelse eller skatteundgåelse.

Særligt for så vidt angår tilladelsen til tilførsel til fem regionale selskaber

Skattestyrelsen finder for så vidt angår tilladelsen til tilførsel til fem regionale selskaber, at det ud fra en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, sandsynliggjort, at hovedformålet eller et af hovedformålene med disse tilførsler ikke er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Derfor giver Skattestyrelsen tilladelsen med det nævnte vilkår.

Der er lagt afgørende vægt på, at de aktiver og passiver, der overføres til de modtagende selskaber, organisatorisk hver for sig udgør en gren af en virksomhed, som kan fungere ved hjælp af egne midler. De modtagende selskabers indtjeningsevne er sandsynliggjort ved de fremsendte driftsbudgetter.

Der er også lagt afgørende vægt på, at de indskydende selskaber udelukkende vil blive vederlagt med de aktier eller anparter, der udstedes i de modtagende selskaber. Se fusionsskattelovens § 15 c, stk. 2.

Der er især lagt vægt på, at parterne har oplyst, at formålet med omstruktureringen er at adskille ejendommene fra handelsaktiviteten. Herved vil driften af handelsaktiviteten blive mere klart og gennemsigtigt, fordi handelsaktivitetens resultat ikke påvirkes af ejendommenes drift. Ejendommene ønskes organisatorisk samlet i fem regionale selskaber.

Særligt for så vidt angår afslag på ansøgning om tilladelse til tilførsel af fem ejendomme til fire separate ejendomsselskaber

Skattestyrelsen kan ud fra de foreliggende oplysninger og det beskrevne retsgrundlag, ikke give tilladelse til den ønskede skattefri tilførsel af aktiver af fem ejendomme til fire separate ejendomsselskaber. Det skyldes, at disse ejendomme ligger på adresser, hvis geografiske placering gør, at det ikke vil være usandsynligt, at der kan ske ændringer i relevante kommune- og lokalplaner. Det er således forberedt, at de fem ejendomme, hvoraf to er sammenhængende, kan sælges ud af koncernen på aktier fremfor som ejendomshandler. Herved bliver det muligt at sælge ejendommene, uden at dels udskudt skat og dels ejendomsavancen kommer til beskatning.

Skattestyrelsen vurderer på baggrund af det oplyste, at skatten har været den faktor, der har været styrende for, at de fem ejendomme ønskes tilført til fire separate ejendomsselskaber. Herefter anses hovedformålet eller et af hovedformålene med grenspaltningen at være at undgå at udløse skatten. Skattestyrelsen vurderer således, at hovedformålet eller i hvert fald et af hovedmålene med de fire separate ejendomsselskaber, er muligheden for at kunne sælge de fire ejendomme på aktier, når der på et tidspunkt med betydelig sandsynlighed sker ændringer i lokalplaner for de omhandlede ejendomme.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at en omstrukturering, der hovedsageligt har til formål at udskyde eller undgå beskatning, ikke kan anses for en gyldig forretningsmæssig årsag foretaget af hensyn til selskabets aktiviteter.

Derfor kan der ikke gives tilladelse til de ønskede skattefrie tilførsler af aktiver til fire separate ejendomsselskaber.

De krav, som bliver stillet ved tilladelse til skattefri omstrukturering, skal sikre, at der er gyldige forretningsmæssige årsager til omstruktureringen, og at den ikke har til formål at foretage skatteundgåelse eller skatteunddragelse, herunder skatteudskydelse. Kravene har baggrund i artikel 15, stk. 1, litra a, i fusionsskattedirektivet (Rådets direktiv 2009/133).

Ifølge fusionsskattedirektivets artikel 15, stk. 1, litra a, kan en medlemsstat fravige direktivet, når hovedformålet eller et af hovedformålene bag en af de transaktioner, direktivet dækker, er skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Hvis en transaktion ikke bliver foretaget ud fra gyldige forretningsmæssige årsager, kan der være grund til at formode, at hovedformålet eller et af hovedformålene med transaktionen er skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Gyldige forretningsmæssige årsager kan fx være omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i de selskaber, der deltager i transaktionen.

En sådan formodning skal kunne afkræftes ved at konkretisere de forretningsmæssige årsager, der er baggrunden for ansøgningen. Der henvises til dommen fra Østre Landsret af 6. april 2005, offentliggjort den 21. april 2005 som SKM2005.167.ØLR. (Vognmandssagen).

Ved afgørelsen af, om den påtænkte transaktion som hovedformål eller et af hovedformålene har skatteunddragelse eller skatteundgåelse, skal der foretages en samlet undersøgelse af den konkrete transaktion. Se EF-Domstolens dom af 17. juli 1997 i Leur-Bloem sagen, som er offentliggjort i SU 1997, 257.

Der kan desuden henvises til Skatteministeriets kommentar i SKM2007.807.DEP. Skatteministeriet skriver: "(…) skatteundgåelse kan kun anses for at være "et af hovedformålene" med en omstrukturering, hvis hensynet til at opnå en skattemæssig fordel reelt har været den væsentligste årsag til ønsket om at gennemføre den pågældende selskabsmæssige omstrukturering (…)"

I kommentaren præciserer Skatteministeriet, at selv om der i sagen ud fra en konkret vurdering blev taget bekræftende til genmæle, skal det fortsat antages, at hovedformålet eller et af hovedformålene bag ønsket om omstruktureringen er skattemæssige. Der ses bort fra denne antagelse, hvis parterne er i stand til i rimelig grad at konkretisere eller sandsynliggøre, at de påberåbte forretningsmæssige hensyn er reelle, samtidig med at den selskabsmæssige omstrukturering faktisk har skattemæssige fordele. Det er således ikke tilstrækkeligt, at parterne blot påberåber sig hensyn, der i praksis er anerkendt som gyldige forretningsmæssige hensyn. Det må under alle omstændigheder kræves, at disse hensyn konkretiseres og underbygges.

Fra praksis kan der i øvrigt henvises til SKM2008.255.LSR, hvor Landsskatteretten stadfæstede et afslag på anmodning om tilladelse til skattefri aktieombytning, idet der helt manglede oplysninger om konkrete, aktuelle planer for dispositionen.

Sammenfatning

På ovenstående baggrund er det Skattestyrelsens vurdering, at ønsket om fem regionale ejendomsselskaber er tilstrækkeligt forretningsmæssigt begrundet, og at de fem regionale ejendomsselskaber fuldt ud dækker behovet for at adskille driften af handelsaktiviteten fra ejendommenes drift og at opnå en hensigtsmæssig organisering af ejendomsdriften.

Skattestyrelsen vurderer samtidigt, at de fire separate ejendomsselskaber væsentligt er båret af ønsket om at kunne sælge ejendommene på aktier i tilfælde af sandsynlige ændringer i ejendommenes lokalplaner. Salgshensigt anses normalt ikke for en gyldig forretningsmæssig årsag.

Sammenfattende meddeles der tilladelse til tilførsel til fem regionale ejendomsselskaber, men afslag på tilførsel til fire separate ejendomsselskaber.

Indsigelse

R har som indsigelse anført for så vidt angår de fire separate ejendomsselskaber, at der p.t. pågår kommunalt planarbejde. Det forventes, at ejendomsskatter som konsekvens heraf vil vokse til et niveau, som vil bevirke, at handelsaktiviteten på de pågældende adresser vil blive urentable. Dermed skal ejendommene udvikles. R anfører, at det vil skulle ske i samarbejde med enten en professionel ejendomsudvikler og/eller en pensionskasse. R anfører, at der derfor vil være behov for en selvstændig juridisk skal.

Efter Skattestyrelsens opfattelse giver kommentarerne ikke anledning til en anden vurdering.

Uanset at ejendommene vil kræve udvikling inden, at de bliver salgsmodne, vurderer Skattestyrelsen, at konstruktionen med fire separate ejendomsselskaber ved siden af fem regionale ejendomsselskaber primært er begrundet i ønsket om at kunne sælge ejendommene i de fire separate ejendomsselskaber på aktier. Herved vil ejendommene blive solgt uden at udskudt skat og ejendomsavancen kommer til beskatning.

Skattestyrelsen vurderer fortsat, at de fire separate ejendomsselskaber væsentligt er båret af ønsket om at kunne sælge ejendommene på aktier. Salgshensigt anses normalt ikke for en gyldig forretningsmæssig årsag.

Skattestyrelsen fastholder derfor, at der i den foreliggende konkrete ansøgning skal gives afslag på tilførsel til fire separate ejendomsselskaber.