Dato for udgivelse
26 May 2020 11:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 May 2020 11:09
SKM-nummer
SKM2020.212.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
7-3475/2019
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, dokumentation, frist, bødeudmåling, udeblivelsesdom
Resumé

T var tiltalt for ved som indehaver af en virksomhed, som konstateret ved told- og skatteforvaltningens kontrolbesøg den 26. februar 2019 med forsæt eller grov uagtsomhed, at have indkøbt og importeret i alt 10,92 kg chokolade- og sukkerafgiftspligtige varer fra Sverige, beregnet til videresalg i Danmark, uden forinden vareafsendelsen fra et andet EU-land blev begyndt, at have registreret sig som midlertidig registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen, anmeldt varetransporten til told- og skatteforvaltningen og betalt afgiften af varerne, der er er afgiftspligtige her i landet.

T udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en ordensbøde på 10.000 kr. Retten henviste til anklageskriftet hvorefter der idømmes en førstegangsbøde på 10.000 kr. for forholdet der var begået i 2019.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 1010 af 3. juli 2018 om afgift på chokolade- og sukkervarer m.m. § 26, stk. 1, nr. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 10a, stk. 5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2 afsnit A.C.3.5.3.3


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift er modtaget den 11. juli 2019.

Afsagt af byretsdommer

Lisbeth Christensen

Tiltalte er udeblevet uden at oplyse retten om gyldig grund for sin udeblivelse. Retten anser derfor tiltalte for at have tilstået forholdet.

På den baggrund, og da sagens omstændigheder ikke taler imod dette, finder retten tiltalte skyldig i den tiltale, der er rejst i vedhæftede anklageskrift.

Tiltalte straffes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.