Dato for udgivelse
08 Jun 2020 09:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 May 2020 16:09
SKM-nummer
SKM2020.226.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
S-2641-19
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, registreringsafgift, sagsbehandlingstid, bruger
Resumé

T1 var tiltalt for fra den 20. maj 2014 og frem at have indført en ikke dansk registreret personbil og benyttet den til kørsel i Danmark, selvom T1 boede i Danmark og bilen ikke var afgiftsberigtiget til kørsel i Danmark. Bilen havde Y5-landske eksportnummerplader på som blandt andet observeret af politiet den 10. juli 2014. T1 havde derved unddraget for 289.872 kr. i registreringsafgift.

T1 forklarede, at han var blevet ansat som konsulent i et firma som ejede bilen og stillede den til rådighed som konsulentbil, men han var ikke nået at komme i gang med arbejdet. T1 havde ansøgt om afgiftsfritagelse som bruger af bilen ved ansøgning af 20. maj 2014. Ansøgningen var udfyldt og underskrevet af ejeren, som havde sendt ansøgningen ind. T1 var bekendt med at afgiften skal betales prompte, hvis der ikke blev meddelt afgiftsfritagelse eller -udsættelse. T1 havde ansøgt om prøveplader ad 3 gange da det er et krav i Danmark i tilfælde af eksempelvis reparation. Både ham og ejeren havde haft en løbende dialog med told- og skatteforvaltningen. De Y5-landske eksportnummerplader er ansøgt af ejeren, men han har sendt ansøgningen videre til told- og skatteforvaltningen.

Byretten fandt T1 skyldig i tiltalen. T1 idømtes 40 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 144.000 kr. Retten lagde med dissens til grund, at T1 var bruger af bilen. Der hensås til at T1 havde rådighed over bilen i 30 dage eller mere, at alle de Y5-landske ansøgninger om eksportnummerplader med mere stod i T1’s navn og at T1 var blevet observeret som fører af bilen. Ved strafudmålingen hensås til at sagen ikke var afgjort indenfor rimelig tid, at T1 var ustraffet og havde gode personlige forhold.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.


Østre Landsrets dom af den 5. maj 2020, sags nr. S-2641-19

Parter

Anklagemyndigheden mod

T1

(advokat Klaus E. Henriques, besk.)

Afsagt af landsretsdommere 

Peter Thønnings, Kim Holst og Lars Larsen Lihme (kst.)

....................................................

Byrettens dom af 3. september 2019, sags nr. 15-2276/2017

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 27. februar 2017.

T1 er tiltalt for overtrædelse af

registreringsafgiftsloven§ 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3.

ved i tidsrummet fra den 20. maj 2014 og frem, som bl.a. konstateret ved politiets observation af køretøjet den 10.juli 2014, hvor bilen var forsynet med Y5-landskee eksportnummerplader, at have indført en ikke dansk registreret personbil, Bil 1. stelnummer ...Q1, og benyttet den til kørsel i Danmark, selv om tiltalte boede i Danmark og bilen ikke var afgiftsberigtiget til kørsel i Danmark, hvorved statskassen blev unddraget registreringsafgift med 289.872.00 kr. eller væsentlig risiko herfor.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om tillægsbøde på 144.000 kr., jf. straffelovens § 50. stk. 2.

T1 har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Tiltalte T1 har forklaret, at han søgte afgiftsfritagelse som bruger af bilen. Ansøgningen af 20. maj 2014 er udfyldt og underskrevet af ejeren af bilen, hvilket var G2. T1 sendte ansøgningen ind. Han skulle have en konsulentbil, og det var den bil, firmaet stillede til rådighed. Det var meningen, at han skulle køre i bilen. Han har ikke fået besked om, at der var et problem med, at den vedlagte Bill of Sale ikke var underskrevet af andre end et vidne. Det ene dokument fra Y5-land, som er vedlagt ansøgningen, er en midlertidig registreringsattest til eksportnummerpladen. Hans navn står på af hensyn til forsikringen og den videre ansøgning til SKAT i Danmark. Det var ikke fordi, at han var ejer af bilen.

Ansøgningen trak ud i flere måneder. Konsulentbureauet havde troet, at det ville være klaret på 14 dage. Han kørte ikke i bilen. Det var ejerens bil, og ejeren har måske kørt i bilen. Den 9.-10. juli 2014 hentede T1 bilen, da han skulle vise den til en mulig køber. Ejeren var ude at rejse. Den 11. juli 2014 hentede han prøveplader til bilen.

Han var bekendt med, at afgiften skulle betales prompte, hvis ikke der blev meddelt afgiftsfritagelse eller afgiftsnedsættelse.

Han har ansøgt om prøveplader tre gange, da det er et krav i Danmark, hvis bilen skal køres til reparation eller lignende. De Y5-landskee eksportnummerplader er ansøgt af ejeren, men han har sendt ansøgningerne videre til SKAT. Han havde løbende kontakt med SKAT i de tre måneder, hvor ansøgningen blev sagsbehandlet. Ejeren havde også kontakt med SKAT

Han var blevet ansat som konsulent hos G2, men han nåede ikke at komme i gang.

Vidnet JD har forklaret, at han har siddet i SKATs afdeling med registreringsafgift.

De startede sagen op, da en kollega havde observeret bilen med Y5-landskee eksportnummerplader i nærheden af Y10.

Reglerne er således, at der skal ske afgiftsberigtigelse, hvis ejeren har bopæl i Danmark, og bilen benyttes på færdselslovens område, eller hvis en bruger med bopæl i Danmark har rådighed over bilen i mere end 30 dage.

Ved ansøgning om afgiftsfritagelse eller -nedsættelse skal SKAT se dokumentation for køretøj, og hvem der er ejer af køretøjet. De har spurgt nærmere ind til ejerskabet. De modtog kun ganske få oplysninger om ejerskabet til bilen.

Formålet med ansøgningen om afgiftsfritagelse eller -nedsættelse er, at man kan få dokumentation fra SKAT for, at man må køre i bilen Danmark, uanset der ikke er betalt registreringsafgift.

En eksportnummerplade er en midlertidig nummerplade, så man kan køre i bilen fra Y5-land op til Danmark, og der fa bilen afgiftsberigtiget. Det er ikke meningen, at man skal have flere eksportnummerplader. Der skal ske afgiftsberigtigelse, hvis der ikke meddeles afgiftsfritagelse, uanset der er Y5-landskee eksportnummerplader på bilen.

Prøvenummerplader kan der ansøges om på internettet med angivelse af, hvad bilen skal bruges til. Det er midlertidige nummerplader med gyldighed i op til syv dage.

Både hans kollegaer og han selv har set bilen stå parkeret bl.a. i nærheden af Y10. Han har observeret bilen på Y11-vej, hvor den holdt på en parkeringsplads. To personer kom hen til bilen, satte sig ind og kørte væk i bilen. Foreholdt fra Endelig sagsfremstilling fra SKAT dateret 28. august 2018, hvor det var noteret, at SKAT havde observeret bilen den 9. juli 2014 kl. 11-15.15 parkeret på p-plads på Y11-vej, bekræftede han, at det var ham, der havde foretaget den observation.

Værdiansættelse af en bil sker på baggrund af, hvilken bil det er, bilens alder, stand, kørte kilometer mm.

Bilen står pt. som afmeldt. Bilen var ved en fejl ikke blevet låst i deres system, hvorfor den var blevet indregistreret i Danmark på en leasingaftale med forholdsmæssig betaling af registreringsafgiften, således at registreringsafgiften er betalt delvist med omkring 10.000 kr. Bilen er nu blevet låst, T1 skal fortsat betale de 289.872 kr.

På ansøgning dateret 20. maj 2014 til SKAT om afg iftsfritagelse/ afgiftsnedsættelse vedrørende Bil 1, stelnummer ...Q1, var som køretøjets bruger anført T1 og som køretøjets G2. Vedlagt ansøgningen var:

 • kopi af T1s pas.
 • kopi af dokumenter fra Y5-land på Y5-landske med eksportnummerpladen ...Q og T1s navn og adresse,
 • kopi af "Motor Vehicle Bill of Sale" vedrørende Bil 1. stelnummer …Q1 med G2  anført som køber, underskrevet af et vidne, og
 • kopi af "Konsulentaftale/ansættelsesaftale" mellem G2 og T1.

T1 har ansøgt om Y5-landskee eksportnummerplader til Bil 1 med stelnummer …Q1 med start på følgende datoer:

 • 14. maj 2014 med nummerpladen …Q.
 • 23. juni 2014 med nummerpladen ...Q2 og
 • 23. juli 2014 med nummerpladen ...Q3.

T1 har ansøgt om prøvemærke til bilen med gyldighed i følgende perioder:

 • 13.juni 2014 til 19.juni 2014,
 • 20. juni 2014 til 26. juni 2014.
 • 11.juli 2014, og
 • 12. juli til 17. juli 2014.

Bil 1 med nummerplade ...Q er 3.juni 2014 pålagt parkeringsafgift ved parkering overfor Y12.

Bil 1 med nummerplade ...Q2 er den 7.juli 2014 pålagt parkeringsafgift ved parkering ud for Y14-gade.

Den 10. juli 2014 blev Bil 1 med nummerplade ...Q2 observeret af politiet med T1 som fører.

SKAT har 18. juli 2014 truffet afgørelse om værdifastsættelse af bilen og fastsat afgiften til 289.872 kr.

SKAT har den 28. august 2014 truffet afgørelse om, at T1 skal betale 289.872 kr. i registreringsafgift.

Ved afgørelse af 29. juni 2015 stadfæstede Skatteankestyrelsen SKATs afgørelse af 28. august 2014.

Bilens nummerplader blev afmonteret den 16. oktober 2014.

T1 har om sine personlige forhold forklaret, at han er gift og bor i Y13-by. Han har ingen børn. Han driver en lastbil- og logistikvirksomhed, hvor han samarbejder med speditørvirksomheder. Han er indforstået med at udføre samfundstjeneste.

Rettens begrundelse og afgørelse

To medlemmer af domsmandsretten udtaler,  at  T1 må anses som  bruger  af  bilen,  hvor  han  har  haft  rådighed over bilen i 30 dage eller mere. De har  lagt  vægt  på, at  på alle ansøgningerne om eksportnummerplader og prøvemærker samt på dokumenterne fra Y5-land er det alene T1  navn ,  der er anført, og at T1 er  observeret  som fører af bilen den 10. juli  2014.  Derudover  kan  det  lægges  til  grund,  at  bilen er blevet benyttet flere gange til kørsel i Danmark . På denne baggrund er T1 skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Et medlem af domsmandsretten udtaler, at efter det fremlagte og idet der ikke var andre tilknyttet bilen, er det bevist, at T1 var ejer af bilen. Med denne begrundelse tiltrædes det, at T1 er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

T1 er herefter skyldig i overtrædelse af registreringsafgiftslovens§ 27, stk. 3,jf. stk. 1, nr. 3.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. registreringsafgiftsloven § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3.

Retten har ved fastsættelse af straffen lagt vægt på sagens karakter og størrelsen af det unddragne beløb.

Som formildende omstændigheder, har retten lagt vægt på, at sagen ikke er afgjort inden for rimelig tid, uden at dette kan bebrejdes T1, og at han er ustraffet og har gode personlige forhold. Henset hertil skal straffen helt undtagelsesvist ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder betingelsen, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens§ 56. stk. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 144.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Forvandlingsstraffen for bøden er som anført nedenfor.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T1 skal straffes med fængsel i 40 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis T1 overholder følgende betingelse:

T1 må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år fra endelig dom.

T1 skal betale en tillægsbøde på 144.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

T1 skal betale sagens omkostninger.

.....................................

Østre Landsrets dom af den 5. maj 2020, sags nr. S-2641-19

Byrettens dom af 3. september 2019 (15- 2276/2017) er anket af T1 med påstand om fri frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Supplerende sagsoplysninger

Den 16. juni 2014 blev den pågældende bil , der var påsat en Y5-landske eksportnummerplade (…Q), pålagt en parkeringsafgift da den holdt parkeret i Y1-gade i Y2-by.

Af SKAT's endelige sagsfremstilling i tilknytning til afgørelsen af 28. august 2014 om afkrævning af registreringsafgift fremgår blandt andet:

"Lokalpolitiet har den 9. juli 2014, talt med [tiltalte], der kom kørende i omtalte køretøj i Y3-by. Han oplyste, at han skulle besøge sin familie i Y3-by, i forbindelse med den muslimske fastemåned, Ramadanen.

Han oplyste til politiet, at han havde travlt i sit arbejde og at han stod for den praktiske koordinering af lastbilchaufførerne. der afventede at komme ind og aflevere varer til G1"

Ved brev af 9. september 2014 til tiltalte traf SKAT afgørelse om, at man ikke kunne behandle ansøgningen om afgiftsfritagelse, da SKAT efterfølgende havde opkrævet registreringsafgift for bilen.

Der er for landsretten fremlagt oplysninger om blandt andet senere erlagt forholdsmæssig registreringsafgift vedrørende leasing af det omhandlede køretøj i 2015-2017, oplysninger om køretøjets registrering i Y4-land i 2014-2015 samt aktuel le registerdata om køretøjets status.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte.

Den i byretten af vidnet JD afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han ikke tidligere havde prøvet at lave en ansøgning om afgiftsfritagelse, og han fik derfor et revisionsfirma til at lave den. Han betalte revisionsfirmaet for dette arbejde på vegne af det Y9-landske firma, G2 (herefter kaldet G2). som han skulle udføre konsulentarbejde for, G2 udførte primært fragtopgaver i Y5-land og ønskede at udvide deres område til Skandinavien og det var meningen, at han skulle hjælpe firmaet med at skaffe kunder i Danmark. Det omhandlede køretøj var hans firmabil. Han har beskæftiget sig med transport/logistik siden 2005. Det var ham, der kommunikerede med SKAT/de danske myndigheder på vegne af G2 da folkene i G2 ikke kunne tale dansk.

Han var i løbende kontakt med SKAT om ansøgningen om afgiftsfritagelse, og han blev på intet tidspunkt gjort opmærksom på at der skulle være problemer med ansøgningen, eller at man ikke måtte køre i bilen så længe der ikke var truffet afgørelse. Tværtimod sagde en medarbejder i SKAT på et tidspunkt til ham, at man godt måtte køre i bilen på prøveplader. Endvidere fortalte revisionsfirmaet ham, at "alt var i skønneste orden".

Det er korrekt, at det var ham, der ansøgte om Y5-landskee eksportnummerplader, hvilket han gjorde på vegne af G2.

Der var en repræsentant for G2 til stede i Danmark blandt andet i en periode i sommeren 2014, og denne repræsentant kan have kørt i bilen.

Det er korrekt at han på et tidspunkt vistnok i juli 2014 blev stoppet af politiet i bilen. Det skyldtes, at han forinden var blevet ringet op af et værksted, hvor bilen befandt sig som havde bedt ham om at fjerne den da de ikke havde plads til at have den holdende. Det er også korrekt, at han nogle dage enten forinden eller efterfølgende også kørte i bilen. Det skyldtes, at han var ude at køre sammen med en mulig køber der boede i Y6-by. Han vidste ikke på disse tidspunkter, at han ikke matte køre i bilen.

Da han modtog SKAT's afgørelse af 9. september 2014, boede han i Y7-by. "Bilens ejer" fortalte ham at bilen herefter skulle sælges. Bilen blev derefter solgt til en god pris til et af hans familiemedlemmer - LW - der bor i Y4-land.

Den nummerplade som kan ses på bilen på det billede, som politiet har fremsendt til SKAT den 7. oktober 2014 er en Y4-landsk grænseplade/midlertidig nummerplade idet man på dette tidspunkt stadig afventede de svenske myndigheders afgørelse vedrørende indregistrering.

Bilen er i 2015 blevet solgt til en forhandler i Danmark. Han havde ikke noget at gøre med at forhandleren herefter leasede bilen ud i Danmark.

Han flyttede til Y8-land i november 2014, da han på det tidspunkt havde et forretningsprojekt der.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at disse er uændrede siden hovedforhandlingen i byretten. Hans virksomhed har en række faste kunder, råder over to biler, der kører i døgndrift og har tre ansatte.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det må i overensstemmelse med SKAT's afgørelse af 28. august 2014 som blev stadfæstet af Skatteankestyrelsen den 29.juni 2015, lægges til grund, at den pågældende bil skulle indregistreres i Danmark i medfør af den  dagældende  registreringsbekendtgørelses  § 3,  stk. 1, nr. 1, jf. § 7, stk. 1-3, og at der i medfør af  registreringsafgiftslovens §1 skulle svares afgift af bilen, inden den blev taget i brug.

Det må endvidere lægges til grund, at tiltalte var  bekendt  hermed idet han der forestod indførelsen af bilen til Danmark fra Y5-land i maj 2014 indgav en ansøgning til SKAT om afgiftsfritagelse, ligesom han var bekendt med, at afgiften ikke var eller blev betalt. Ansøgningen om afgiftsfritagelse skete med henvisning til en hævdet arbejdstagerrelation med et Y9-landsk  selskab, og at bilen en Bil 1 - skulle anvendes som firmabil.

Tiltalte har tre gange i perioden maj-august 2014 anskaffet  Y5-landskee eksportnummerplader fra de Y5-landskee myndigheder til bilen. Tiltalte har endvidere fire gange i perioden juni-juli 2014 anskaffet danske prøvemærker til bilen.

Tiltalte er endvidere den 9. og 10. juli 2014 blevet antruffet af politiet som fører af bilen.

Endvidere er bilen tre gange i perioden juni-juli 2014 blevet pålagt parkeringsafgifter i Y2-by hvor den var påsat Y5-landske eksportnummerplader.

Landsretten finder det på denne baggrund og efter en samlet vurdering for ubetænkeligt at anse det for bevist at tiltalte har indført og anvendt bilen i perioden fra 20. maj til 10. juli 2014 selvom han vidste, at den ikke var afgiftsberigtiget og at bilen derfor ikke måtte anvendes uanset at han havde indgivet ansøgning om afgiftsfritagelse. På den anførte baggrund findes det endvidere bevist, at denne anvendelse skete med forsæt til at unddrage statskassen registreringsafgift.

Med denne begrundelse tiltræder landsretten, at tiltalte er fundet skyldig efter anklageskriftet.

Straffen, herunder tillægsbøden og forvandlingsstraffen her for, findes, af de grunde som byretten har anført, passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Th i  k e n d e s  f o r  r e t :

Byrettens dom i sagen mod T1 stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.