Dato for udgivelse
11 Jun 2020 14:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Jun 2020 09:31
SKM-nummer
SKM2020.243.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
99-748/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, dokumentation, frist, bødeudmåling, tobaksafgift
Resumé

T1 var tiltalt for ved som indehaver af en virksomhed, som konstateret ved told- og skatteforvaltningens kontrolbesøg den 12. december 2018 i virksomheden, at have været i besiddelse af 1,627 kg vandpibetobak, som var udbudt til salg til forretningens kunder, uden at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for den afgiftspligtige vandpibetobak på forretningsstedet, samt ikke at have ført et forskriftsmæssigt regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varerne er leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift efter bestemmelserne i loven.

T1 forklarede at hun ikke var i besiddelse af de krævede følgesedler og kvitteringer og måtte erkende, at hun havde for lidt kendskab til den danske lovgivning.

Byretten fandt T1 skyldig i tiltalen. T1 idømtes en ordensbøde på 10.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen vægt på den skærpelse af bødeniveauet, der er lagt op til i lovbemærkningerne til lov 2016-12-13 nr. 1554 med ikrafttræden den 1. januar 2017, hvorefter normalbøden for en førstegangsovertrædelse foreslåes forhøjet fra 5.000 kr. til 10.000 kr.

Reference(r)

Tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 18, stk. 7 og 8

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2 afsnit A.C.3.5.3.3


Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T1

.............................

Anklageskrift er modtaget den 29. januar 2020. T1 er tiltalt for overtrædelse af:

tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 18, stk. 7 og 8,

ved den 12. december 2018 i virksomheden G1, cvr.nr. ...11, beliggende Y1-adresse i Y2-by, at have været i besiddelse af 1,627 kilo vandpibetobak, som var udbudt til salg til forretningens kunder, uden at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for den afgiftspligtige vandpibetobak på forretningsstedet, samt ikke at have ført et forskriftsmæssigt regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varerne er leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift efter bestemmelserne i loven, hvilket blev konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 12. december 2018 i virksomheden.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf. Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

T1 har forklaret, at hun drev cafeen i Y2-by. Tiltalte fik kontrolbesøg af Skat, som vejede den mængde vandpibetobak op, hun havde indkøbt med henblik på salg. Tiltalte var ikke i besiddelse af de krævede følgesedler og kvitteringer. Tiltalte havde åbnet ca. 2 måneder før kontrolbesøget, men cafeen er nu lukket. Hun måtte erkende, at hun havde for lidt kendskab til den danske lovgivning.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 10.000 kr., jf. tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 18, stk. 7 og 8.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har ved bødefastsættelsen lagt vægt på den skærpelse af bødeniveauet, der er lagt op til i lovbemærkningerne til lov 2016-12-13 nr. 1554 med ikrafttræden den 1. januar 2017, hvorefter normalbøden for en førstegangsovertrædelse foreslåes forhøjet fra 5.000 kr. til 10.000 kr.

Thi kendes for ret:

T1 skal betale en bøde på 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.