Dato for udgivelse
17 Jun 2020 09:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 May 2020 15:49
SKM-nummer
SKM2020.249.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
S-3494-19
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, skattesvig, bankindsætninger, dokumentation
Resumé

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter, idet han for indkomståret 2013 havde selvangivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 1.091.475 kr. T havde derved unddraget for 450.735 kr. i skat og 87.318 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

T forklarede, at beløbet hidrørte fra lån og derfor ikke skal beskattes, samt at han i øvrigt havde fremsendt dokumentation herfor til told- og skatteforvaltningen. For den øvrige del var der tale om overførsler mellem bankkonti. Han kan ikke huske, om han havde talt med sin revisor om det.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten lagde til grund, at indsættelser for et samlet beløb af 1.091.475 kr. udstod udokumenteret. T havde uanset opfordringer hertil fra told- og skatteforvaltningen flere gange, hverken sandsynliggjort eller dokumenteret at beløbene hidrørte fra lån. Det forhold, at der ifølge T, er tale om kontooverførsler til hans konto og ikke tale om kontantindsættelser fandtes uden betydning herfor. Idet T ikke kunne dokumentere hvor indsættelserne stammer fra, var beløbet at anse for skattepligtig indkomst. At T overlod ansvaret vedrørende sin skatteansættelse til en revisor på grund af sprogvanskeligheder ændrede ikke noget herved. T idømtes 3 måneders fængsel samt en tillægsbøde på 538.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen men gjorde frihedsstraffen betinget.

Reference(r)

Straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 82, stk. 1 (dagældende § 13, stk. 1)

Henvisning

Den juridiske vejledning afsnit A.C.3.


Østre Landsrets dom af den 25. maj 2020, sags nr. S-3494-19

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

(v/advokat Leo Støchkel, besk.)

Afsagt af Landsretsdommerne

Finn Morten Andersen, Tine Vuust og Pernille Holde Poulsen (kst.)

...........................................................................................

Byrettens dom af den 19. november 2019, sags nr. C7-4056/2019

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 25. marts 2019.

T er tiltalt for

1.

skattesvig af særlig grov karakter efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens§ 82, stk. 1 (dagældende§ 13, stk. 1),
ved med fortsæt til at unddrage det offentlige skat, at have afgivet urigtige oplysninger til SKAT til brug for afgørelse af skatteansættelsen for indkomståret 2013, idet han angav sin skattepligtige indkomst for lavt med 1.091.475 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 450.735 kr. i skat og 87.318 kr. i arbejdsmarkedsbidrag, i alt 538.053 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf samt en tillægbøde svarende til det unddragne beløb.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Nærværende sag vedrører spørgsmålet om tiltaltes skatteansættelse for indkomståret 2013, hvortil bemærkes, at som en del af et sagskompleks blev behandlet et forhold vedrørende indkomståret 2017, der efterfølgende er afgjort ved et bødeforlæg. Dette er således årsagen til sagsbehandlingstidens længde.

På baggrund af en henvendelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet af 25. juli 2014 til SKAT om, at der på tiltaltes bankkonto 4371914345 i F1-bank i perioden fra den 22. maj 2013 til den 24. juli 2013 var indsat beløb i størrelsen fra 49.925 kr. til 50.000 kr. og at samtlige overførsler kom fra Y1-land, fandt SKAT anledning til at gennemgå grundlaget for tiltaltes skat for indkomståret 2013. Efterfølgende i sagsforløbet blev perioden for indsættelser udvidet til at omfatte perioden frem til og med den 12. december 2013, hvor der efterfølgende konstateredes indsættelser i størrelsen af 49.000 kr. til 120.000 kr.

Det fremgår af Kvittering til ret årsopgørelse  af 27. juni  2014, at der ved brug af NEM id på SKATs hjemmeside kl. 15.20, blev indberettet forskellige ændringer for tiltaltes skatteforhold i 2013.

Den 22. september 2014 skrev SKAT et brev til tiItalte med følgende indhold:

"SKAT har brug for oplysninger fra dig

For at vi kan behandle din opgørelse af skat for 2013, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Kopi af kontoudtog for hele indkomståret 2013 vedrørende din konto i F1-bank, konto X1.
 • Redegørelse og dokumentation for følgende indsættelser på kontoen:

22/5 2013 indsat 50.000 kr.

23/5 2013 indsat 50.000 kr.

28/5 2013 indsat 50.000 kr.

31/5 2013 indsat 49.925 kr.

07/6 2013 indsat 50.000 kr.

11/6 2013 indsat 50.000 kr.

19/6 2013 indsat 50.000 kr.

21/6 2013 indsat 50.000 kr.

27/6 2013 indsat 50.000 kr.

02/7 2013 indsat 50.000 kr.

05/7 2013 indsat 49.925 kr.

23/7 2013 indsat 50.000 kr.

23/7 2013 indsat 50.000 kr.

24/7 2013 indsat 50.000 kr.

25/7 2013 indsat 49.925kr.

...

Vi behandler din opgørelse af skat, fordi vi fra politiet har modtaget oplysninger om indsætninger på ovennævnte bankkonto i F1-bank.

Vi beder dig sende os oplysningerne, så vi har dem senest den 10. oktober 2014. Husk at skrive cpr.nr. på.

Hvis du ønsker at lade dig repræsentere af andre, fx revisor, skal du oplyse det til os og give os besked om, hvem din repræsentant er.

..."

Herefter sendte SKAT brev af 30. oktober 2014 til tiltalte Brevet lød således:

"SKAT har brug for flere oplysninger fra dig

Du har tidligere sendt os oplysninger for 2013.
Tak for det.

Vi har brug for flere oplysninger, før vi kan behandle opgørelsen af din skat, og derfor vil vi bede dig sende følgende:

Jeg har vedlagt en opgørelse af indsætninger på din konto i F1-bank for 2013. For perioden 22/5 2013 til 25/7 2013 har du indsendt oplysninger om, hvem der har overført pengene.

Du bedes yderligere oplyse om de enkelte indsætninger:

 • Beløbsgivers relation til dig, er det familie venner eller forretningsforbindelser mv.?
 • hvorfor har du fået pengene, er det for udført arbejde, gave eller lignende? Dokumentation ønskes fremsendt.
 • I to tilfælde er pengene overført fra dig selv. Du bedes derfor oplyse, hvor pengene kommer fra samt fremsende dokumentation herfor.

Du bedes samtidig oplyse det samme som ovenfor anført, om de øvrige indsætninger i 2013 fra den 21/8 2013 til 12/12 2013.

Vi beder dig sende os oplysningerne, så vi har dem senest den 17. november 2014.

..."

Ved mail af 18. november 2014 til SKAT sendte tiltalte kontoudskrift og udskrift af kontobevægelser vedrørende den pågældende konto i F1-bank. Endvidere fremsendte tiltalte 6 gældsbreve med henvisning til en del af indsættelserne på kontoen.

Den 26. november 2014 sendte SKAT fornyet henvendelse til tiltalte. Brevet lød således:

"SKAT har brug for flere oplysninger fra dig

Du har tidligere sendt os oplysninger for 2013.
Tak for det.

Vi har brug for flere oplysninger, før vi kan behandle opgørelsen af din skat, og derfor vil vi bede dig sende følgende:

Redegørelse og dokumentation for følgende kontante indsætninger på din konto i F1-bank, konto X2

Kr.

26/8 2013

120.000

29/8 2013

49.925

3/9 2013

50.000

4/9 2013

49.925

4/9 2013

50.000

4/9 2013

50.000

5/9 2013

49.925

5/9 2013

49.925

5/9 2013

49.925

5/9 2013

50.000

5/9 2013

50.000

9/9 2013

49.925

10/9 2013

99.925

16/9 2013

50.000

18/9 2013

50.000

I 9/9 2013

30.000

27/11 2013

100.000

11/12 2013

22.000

11/12 2013

20.000

12/12 2013

50.000

Du bedes også indsende:

 • kopi af dit interne årsregnskab for 2013 for din virksomhed G1 v/T, cvr.nr. ...11.
 • Kapitalforklaring for 2013, det vil sige oplysning om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomstårets udløb samt størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder hovedposter i årets privatforbrug.

Vi behandler din opgørelse af skat, fordi vi fra politiet har modtaget oplysninger om indsætninger på ovennævnte bankkonto i F1-bank.

Vi beder dig sende os oplysningerne, så vi har dem senest den 5. januar 2015.

..." 

Den 25. juni 2015 sendte SKAT nyt brev til tiltalte. Brevets indhold lyder således:

"SKAT har brug for flere oplysninger fra dig

Underretning om din skattesag

Din sag er overdraget til SKAT’s Indsats Særlige Kontrolenhed.

Gældsbrev og indbetalinger på din konto.

Du har den 18. november 2014, sendt følgende gældsbreve:

Dato

Beløb

Navn

01-07-2013

100.000,00

ZL

04. Juli 2013

250.000,00

ZI

01. september 2013

200.000,00

UL

12. september 2013

200.000,00

ZU

17. september 2013

200.000,00

UZ

Til brug for den videre sagsbehandling af din skattesag, har vi brug for yderligere oplysninger, og vil derfor bede dig om at sende følgende:

Redegørelse og dokumentation for de beløb der er indbetalt på din konto, jf. brev af 22. september 2014 og 30. oktober 2014, i form af:

 • Nærmer identifikation af de personer der overfører penge til din konto.
 • Nærmere redegørelse for relationer til de personer der har indbetalt til din konto. Hvilken tilknytning har du til de personer der overfører penge til dig.
 • Redegørelse for udstedelse af gældsbrev - hvem har udstedt dem og på hvilken adresse.

...

Vi beder dig sende os oplysningerne, så vi har dem senest den 20. juni 2015.

..."

Den 12. oktober 2015 sendte SKAT herefter brev tiI tiItalte med meddelelse indeholdende forslag til en ændring af tiltaltes indkomstgrundlag.

Den 26. oktober 2015 kontaktede tiltalte SKAT telefonisk med anmodning om at fa oplyst, hvor meget hans skat ville blive fastsat til som følge af forslaget til forhøjelsen af hans indkomst for 2013.

Den 12. november 2015 traf SKAT herefter afgørelse i overensstemmelse med det tidligere fremsendte forslag af 12. oktober 2015. Det fremgår bl.a. heraf:

"Vi har ændret din skat

SKAT har ændret grundlaget for din skat for 2013 sådan:

Indkomståret 2013

Anden personlig indkomst

Du er skattepligtig af dine indtægter jf. Statskattelovens §4, 2.091.025 kr.

Personskattelovens § 3 og Arbejdmarkedsbidragslovens § 1.

Sagsfremstilling og begrundelse

1. Sagens opståen

Sagen er opstået da SKAT har modtaget oplysninger fra Politiet, om at der på din bankkonto er indsat beløb i størrelsen 49.000 til 120.000 kr. i perioden 22-05-2013 til 12-12-2013, i alt 2.091.025 kr.

1.1.   De faktiske forhold

SKAT har modtaget oplysninger fra Politiet om indsætninger på dine konto i F1-bank.

SKAT har flere gange indkaldt materiale fra dig den:

 • 22. september 2014
 • 30. oktober 2014
 • 25. juni 2015

Du er blevet bedt om at redegøre for indsætninger på dine konto og nærmere dokumentation for de gældsbreve du har sendt ind.

Du har på mail af 18. november 2014, sendt kontoudskrift og udskrift af kontobevægelser samt gældsbreve (anfordringslån) med henvisning til nogle af indbetalingerne. Du har ikke redegjort eller kommet med yderligere materiale vedrørende de mange indbetalinger på dine konti.

l brev af 25. juni 2015 har SKAT anmodet dig om at redegøre for følgende:

 • Identifikation af de personer der overfører penge til din konto
 • Relationer til de personer der har indbetalt til din konto
 • hvem har udstedt gældsbrev og på hvilken adresse
 • Redegørelse for køb af ejendommen Y2-adresse
 • Ejendommen er købt ved slutseddel den 12. september 2013, kontant købesum 2.260.000 kr.

Selvangivelsesforløb

Du har en udvidet selvangivelse (S10)

Du har indberettet via PC den 27-06-2014

Din skattepligtige indkomst er på 31.711 kr.

Overskydende skat jf. årsopgørelse på 20.261 kr.

Virksomhed

Du er registreret som indehaver af:

G1 v/ T

SE nr. X3

Omsætning i 2013: 2.693.193 kr.

Selvangivet skattemæssigt overskud: 73.904 kr.

Opgørelse indbetalinger

Indbetalinger uden advis

Konto i F1-bank kontonr. X2

Uden henvisning til indbetaler

Dato

Beløb

26-08-2013

120.000

29-08-2013

49.925

03-09-2013

50.000

04-09-2013

49.925

04-09-2013

50.000

04-09-2013

50.000

05-09-2013

49.925

05-09-2013

49.925

05-09-2013

49.925

05-09-2013

50.000

05-09-2013

50.000

09-09-2013

49.925

10-09-2013

99.925

16-09-2013

50.000

18-09-2013

50.000

19-09-2013

30.000

27-1 l-2013

l 00.000

11-12-2013

22.000

11-12-2013

20.000

12-12-2013

50.000

I alt

1.091.475

Indbetaling med advis

Med henvisning til indbetaler

Dato

Beløb

Bemærkninger

22-05-2013

 50.000

ZL

23-05-2013

 50.000

ZI

28-05-2013

 50.000

OZ

31-05-2013

 49.925

ZI

07-06-2013

 50.000

OZ

I 1-06-2013

 50.000

ZI

19-06-2013

 50.000

ZI

21-06-2013

 50.000

ZL

05-07-2013

 49.925

ZI

23-07-2013

 50.000

UL

23-07-2013

 49.925

ZG

24-07-2013

 50.000

ZG

25-07-2013

 49.925

UL

21-08-2013

 49.925

UL

21-08-2013

 50.000

ZG

28-08-2013

 49.925

UL

28-08-2013

 50.000

ZG

02-09-2013

 50.000

ZG

17-09-2013

 100.000

OZ

I alt

999.550

 

Samlet

Indbetalt

 

 

 1.091.475

 

 

 999.550

 

I alt

 2.091.025

 

 SKAT har ikke på trods af flere henvendelser, modtaget nogen form for redegørelser eller dokumentation for de mange indbetalinger på din konto i F1-bank kontonummer X2. Bortset fra gældsbreve fra følgende personer:

 • ZL          100.000 kr. 
 • ZI           250.000 kr. 
 • UL          200.000 kr.
 • ZG         250.000 kr.
 • ZU         200.000 kr.
 • OZ         200.000 kr.  

På gældsbrevene er anført:" Lånet er et anfordringslån, som kan opsiges helt eller delvis med 12 mdr's varsel. "

1.2.  Retsregler og praksis

...

1.3.  SKATs bemærkninger og begrundelse
Ud fra de foreliggende oplysninger viser det sig at gældsbreve er oprettet efterfølgende:

 • ZL, Y3-by, den 01.juli 2013
 • ZI, Y3-by, den 04. juli 2013
 • UL, Y3-by, den 01. september 2013
 • ZG, Y3-by, den 02. september 2013
 • OZ, Y3-by, den 01. september 2013

Der er ikke modtaget oplysning om tilknytning eller forhold til långiver samt oplysning om tilbagebetaling. SKAT finder derfor ikke at det er dokumenteret at der er tale om låneforhold.

Opgørelse af skattepligtig indkomst
Du har i perioden 22-05 - 12-12 2013 modtaget betalinger på din konto i F1-bank på i alt 2.091.025 kr. uden at lade dig beskatte af disse indtægter.

SKAT har opgjort disse indtægter ud fra et skøn jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

SKAT finder, at du er skattepligtig af alle indbetalinger på din konto, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

Indkomståret 2013
Opgjort anden personlig indkomst til:                         2.091.025 kr.

1.4. Dine bemærkninger
Du har den 20. oktober 20 t 5 kontaktet SKAT for at få oplyst hvor stor din restskat bliver. Du har ikke efterfølgende kommet med bemærkninger til SKATs forslag om at ændre din skattepligtige indkomst.

1.5. Afgørelse
Da SKAT ikke har modtaget bemærkninger til det fremsendte forslag om at ændre din skat, træffes der afgørelse ud fra de foreliggende oplysninger.

Opgørelse af skattepligtig indkomst
Du har i perioden 22-05 - 12-t 2 2013 modtaget betalinger på din konto i F1-bank på i alt 2.091.025 kr. uden at lade dig beskatte af disse indtægter.

SKAT har opgjort disse indtægter ud fra et skøn jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

SKAT tinder at du er skattepligtig af alle indbetalinger på din konto, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a.

Indkomst 2013

Opgjort anden personlig indkomst til:                          2.091.025 kr.

Efter endt sagsbehandling i SKAT Særlig Kontrol 3, vil sagen blive sendt til SKAT's afdeling ''Juridiske Administration" til vurdering om der skal gøres ansvar gældende. "

Ved brev af 15. december 20 t 6 fremsendte SKAT Tiltalebegæring vedrørende T vedlagt ansvarsredegørelse ligeledes af 15. december 2016 til Politiet.

SKAT har efterfølgende udarbejdet "Unddragelsesberegning - T" i medfør af skattekontrollovens 13, stk. I, [nu § 82, stk. 1], der ser ud således:

"Indkomståret 2013:

Beregnet skat årsopgørelse nr. 1.

Skat

1.226,46

AM-Bidrag

4.785,00

Indkomståret 2013:

 

Beregnet skat årsopgørelse nr. beregnet[...]

451.961,73

AM-Bidrag[...]

87,318.00

Unddraget skat

450.735,27

Unddraget AM-bidrag i alt

87.318.00

Unddraget skat i alt

538.053,27"

De overførsler, der således er dokumenteret ved gældsbreve fra tiltalte er udeholdt af sagen, idet SKAT accepterede lånedokumenterne og har således ikke medtaget overførsler for en samlet sum af999.550 kr. i straffesagen.

Der er afgivet forklaring af tiltalte T. Tiltalte afgav følgende forklaring, der blev lydoptaget:

"Foreholdt kontoudtog fra bankkonto i F1-bank med konto nr. X2 over perioden den 2.januar 2013 - 2.januar 2014, hvor af fremgår indsættelser opdelt i mindre beløb på i alt lidt over en mio. kr., hvortil tiltalte forklarede, at han havde gennemgået kontoudtoget med sin advokat, og at de indsætninger, hvor der fremgår navne, må være indsættelser fra de forskellige personer. De overførsler, hvor der ikke er angivet navne, dem undrer han sig over. Han ikke kunne huske navnene på de personer, hvor der ikke fremgår noget. Han er uforstående over for, at nogle af overførslerne ikke har navne angivet. Han lånte mange penge gennem personer i sin egen vennekreds og gennem sin faders vennekreds. Alle de penge, der blev indsat på kontoen skulle anvendes til finansiering til køb af en ejendom.

Han mener, at da han modtog en henvendelse fra SKAT, udarbejdede han nogle gældsbreve sammen med sin revisor. Gældsbrevene blev videresendt til SKAT. Han mener, at der er sendt dokumentation til SKAT for alle overførsler.

Foreholdt at der kun foreligger 6 gældsbreve, der relaterer sig til en del af overførslerne, hvortil tiltalte forklarede, at det ikke kan være rigtigt, da hans revisor har hjulpet ham og at denne har lavet det hele.

Dernæst foreholdt, at han ikke besvarede henvendelserne fra SKAT af henholdsvis 30. oktober 2014 (underbilag faneblad 7) og 26. november 20 I 4 (underbilag faneblad 7), hvortil tiltalte forklarede, at han ikke kan huske at have modtaget disse breve. Han husker alene en henvendelse fra SKAT, hvori der var angivet, at han skulle betale 1 mio. kr. i restskat. Det foranledigede, at han ringede til SKAT. Han kan ikke huske, hvad han aftalte med SKAT.

Foreholdt brev af 25. juni 2015 fra SKAT til tiltalte (underbilag - faneblad 22) med anmodning om "Redegørelse og dokumentation for de beløb der er indbetalt på din konto, jf. brev af 22. september 2014 og 30. oktober 2014... ", hvortil tiltalte forklarede, at han ikke kan huske, hvorfor han ikke svarede på brevet. Han bad sin revisor lave dokumentation på de penge, han havde lånt. Revisoren lavede også gældsbrevene. Han kan ikke huske, om det blev sendt en eller to gange. Han mener, at han og revisoren lavede gældsbreve for dem, han lånte penge af i Danmark, men hans advokat havde kun vist ham gældsbreve på penge, han havde lånt i Y1-land. Han har efterfølgende tilbagebetalt alle lånene. Det mener han også, kan ses på hans kontoudtog.

Tiltalte mener, at han skulle lave dokumentation til sælgeren af den ejendom, som han skulle købe. Derfor skulle alle pengene samles på en konto. På det tidspunkt havde han en restaurant, G1.

På ny foreholdt kontoudskrift fra F1-bank fra perioden 2. januar 2013 - 2. januar 2014 vedr. konto X2 (underbilag- faneblad 6), hvoraf fremgår bl.a., at der den 12. december 2013 er overført 50.000 kr. fra G1 til kontoen, hvortil tiltalte forklarede, at da han skulle købe en ejendom, var det nødvendigt for ham at låne penge fra mange forskellige personer, og at dette blot var overførsler fra en konto til en anden. Han måtte godt overføre pengene fra sin egen konto til den anden konto. Restauranten var også hans, og derfor han godt måtte lave den slags overførsler. Han kan kun huske, at han selv overførte penge fra den ene konto til den anden konto. Han lånte også penge fra personer i Y1-land, men alle de overførsler, hvor der ikke er angivet navne, kan han ikke huske, hvorfra stammer. Det passer meget godt med, at han i perioden fra den 26. august 2013 til 12. december 2013 manglede penge, og så tænkte han, at da restauranten også var hans egen, måtte han gerne overføre penge fra den ene konto til den anden. Restauranten var en enkeltmandsvirksomhed.

Foreholdt "Kvittering" fra SKAT, tast selv, vedrørende foretaget indberetning af ændring af årsopgørelsen for indkomståret 2013 vedrørende tiltalte, som foretaget den 27. juni 2014 kl. 15.20 (underbilag - faneblad 26), forklarede tiltalte, at han mener, at det var hans revisor, der lavede denne ændring af hans årsopgørelse fra 2013 med hans NemlD. Han kan ikke huske, hvilken revisor det var. Der var en revisor, der hjalp ham med dokumentationen, og en anden revisor hjalp ham med restaurantens regnskab. Han er lidt usikker, men han mener, at det var et revisorfirma, der hed G2. Han vil kunne finde oplysningen derhjemme.

Foreholdt samme bilag, side 2, under "virksomhedsoplysninger", hvortil tiltalte forklarede, at han mener, at de stadig brugte den gamle revisor i 2013, men alt det med regnskab, var ikke noget han selv stod for. Det samme gør sig gældende for så vidt angår ændringen af hans indtægt i rubrik 111 til 73.904 kr.

Herefter foreholdt årsopgørelse for indkomståret 2013 (underbilag faneblad 25), hvoraf fremgår, at alle tal herpå markeret med "#", er tal, der manuelt blev rettet, hvortil tiltalte forklarede, at han ikke rigtig kan huske, hvad der skete. Det var en revisor, der stod for hans årsopgørelser og restaurantens regnskab. Han betalte revisoren et bestemt beløb om året, og denne stod så for lønangivelse, årsopgørelse og restaurantens regnskab.

Tiltalte forklarede endvidere, at han vist nok kom ti I Danmark i 1995. Han var dengang lønmodtager. Hans årsopgørelser blev automatisk sendt til ham, så han skulle ikke selv angive noget. Han har aldrig selv angivet eller ændret noget i en årsopgørelse. I starten blev alting sendt pr. brev. Når han modtager papirer, gør han ikke andet end at gemme brevene i nogle år. Det er umuligt for ham at forstå, hvad der står i de breve. Han har brug for andres hjælp til at forstå brevenes indhold. Han er ikke så stærk til at udfylde de her blanketter. Selvom han tidligere har udfyldt en blanket, kan det være lige så svært for ham anden gang. Tiltalte søgte ikke hjælp, dengang han var løn­ modtager. Hvis han skal betale noget ekstra, så gør han det. Hvis han får penge tilbage, er det også fint.

Da han åbnede restauranten, fik han en revisor til at stå for papirarbejdet. Hver måned afleverede tiltalte alle bilag til revisoren, der lavede regnskabet. I slutningen af året kom revisoren med et stykke papir, som tiltalte blot skrev under. Dette mener han, var papirer til skattevæsenet.

Tiltalte forklarede, at det ikke var kontantindsættelser på hans konto, men derimod overførsler mellem bankkonti. Han kan ikke huske, om han havde talt med sin revisor om det. I 2013 fik tiltaltes mor en hjerneblødning og hun blev lam i halvdelen af kroppen. De skulle derfor finde et sted, hvor hun kunne være, og derfor havde de meget travlt med at købe ejendommen. Da han ikke må komme med opdigtede historier, kan han i dag kun fortælle, hvad han kan huske.

Foreholdt gældsbrevene vedrørende ZG, dateret den 2. september 2013 (underbilag faneblad 9), UL, dateret 1.  september 2013 (underbilag faneblad 11), ZL, dateret  1. juli 2013 (underbilag faneblad 13),  ZU, dateret  12. september 2013 (underbilag faneblad 15), ZI, dateret 4. juli  2013 (underbilag faneblad 17), OZ, dateret  den  17. september 2013  (underbilag faneblad 19), hvortil tiltalte forklarede, at der blev lavet gældsbreve i forbindelse med lånene. De blev oprindeligt lavet på Y1-landsk. Senere ville skattevæsenet have noget dokumentation, hvorfor han og revisoren så lavede gældsbrevene på dansk. De foreviste gældsbreve på dansk er en slags oversættelse, fra dem der oprindeligt blev lavet på Y1-landsk. Der er stor kulturel forskel, når man låner penge i Y1-land i forhold til i Danmark. I Y1-land er det en meget personlig sag, hvor man ikke anvender hverken bank eller advokat, da det koster alt for meget.

Han kan ikke huske, hvornår de lavede gældsbrevene på dansk, men SKAT ville gerne have dokumentation, og derfor bad han revisoren lave det. Han kan huske, at SKAT bad om dokumentation, men de kunne ikke sende de kinesiske gældsbreve afsted, og derfor bad han revisoren lave gældsbrevene på dansk. Han kan ikke huske den konkrete dato herfor.

Foreholdt gældsbrev vedrørende gæld til ZG, dateret den 2. september 2013 (underbilag faneblad 9), hvortil tiltalte forklarede, at dokumentet er lavet i 2016, fordi SKAT bad om det. Dokumentet er ikke lavet i 2013. Pengene blev overført til hans konto, og der lavet var et gældsbrev i forbindelse med lånet. Tiltalte mener ikke, at han kan genfinde papiret nu. Han har ikke de kinesiske gældsbreve. Dem kan han ikke finde. Det er umuligt for ham at huske alle de her ting. Han har måske sagt noget forkert Det er sket for lang tid siden.

Han har ikke betalt skattegælden for 2013 på lidt over en halv million, som blev fastsat af SKAT pga. SKATs ændringer. Det har han ikke råd til.

Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han talte dansk, da han ringede til SKAT. Hans dansk kundskaber er meget begrænsede og relaterer sig udelukkende til restaurantdrift. Han kan bestille mad og fortælle, hvor meget mad koster. Han kan ikke læse op af en dansk bog. Da han fik den ændrede årsopgørelse for 2013, blev han meget chokeret. Han mener ikke, der er nogen i Danmark, der kan betale en million kroner i SKAT. Derfor skulle han bare finde ud af, hvad det gik ud på. Han kan ikke huske, hvad samtalen med SKAT sluttede med.

Foreholdt kvittering for rettelsen af hans årsopgørelse for 2013 (underbilag faneblad 26), forklarede tiltalte, at han fik revisor bistand til den ændring. Det var ikke ham selv, der lavede rettelsen. Revisoren anvendte hans NEM-ID til at foretage rettelsen på nettet.

Herefter foreholdt "Spørgeskema til indehaver/ansvarlig" udfærdiget i forbindelse med SKATs kontrol den 25. august 2016 (bilag 1-12), hvoraf fremgår ''Ny revisor: VS, Mobil nr. 1", hvortil tiltalte forklarede, at det var i hvert fald den revisor, der hjalp ham med at ordne den sag. Da han startede med at få et brev fra skattevæsenet, som han ikke kunne håndtere, og så gik han til revisoren, som skulle hjælpe med at indsamle oplysninger. Han gav revisoren oplysningerne, og denne hjalp med at udfylde blanketter og lave papirerne. Det er ikke den samme revisor, revisor VS, som har lavet regnskabet vedrørende denne sag for tiltalte. Tiltalte mener, at det muligvis hed noget med AB. Han kan ikke huske det. Han mener nok, han har nogle papirer derhjemme, der kan vise, hvilken revisor det var.

I 2013 ejede og drev han en restaurant. Han havde ikke løn indkomst. Det var en personligt drevet virksomhed. Hvis den gav overskud, så var overskuddet hans. Revisoren sagde, at virksomheden var hans egen og at han derfor ikke behøvede at lave løn til sig selv. Han havde ikke lønarbejde i 2013. Tiltalte har aldrig haft en virksomhed i Y1-land og havde ikke en virksomhed i Y1-land i 2013. Hans eneste beskæftigelse i 2013, var drift af sin restaurant. Han solgte restauranten i august 2018.

Han lånte i alt ca. 2 mio. kr. til køb af den ejendom, hvor han også bor nu. Han købte huset for lidt under 2,2 millioner kroner.

Tiltalte forklarede videre, at hvis han modtager nogle papirer uanset hvem de kommer fra, så ser han altid først, om det er en faktura, der skal betales. Men hvis det bare er en lang besked, så tror han altid, det er noget information, han bare skal have, og derfor reagerer han ikke altid Han reagerede på SKATs faktura om betaling af cirka I million kroner. Han ringede til SKAT med det samme. Man godt kan sige, at det her førte frem til, at han rekonstruerede gældsbrevene. Alle indsættelserne var lån, og der manglede bare noget dokumentation, så da skattevæsenet ville have det, prøvede de at aflevere dokumentationen.

Alle pengene kom ind ved bankoverførsler. Det var aldrig kontante indsættelser. Han har ikke noget at skjule og han kan derfor ikke forstå, at SKAT mener, at han er skyldig i denne sag.

Han mener at kunne huske, at han havde en snak revisoren om den manglende dokumentation i form af gældsbreve. De lavede derfor dokumentationen og revisoren sendte det til SKAT. Han lånte også penge af sin far. Tiltalte mener også, at de penge blev indsat via bankoverførsel. Tiltalte mener, at han og revisoren på et tidspunkt havde kigget det hele igennem, udfærdiget dokumentation og afleveret det til SKAT. Han kan ikke forstå, hvorfor den dokumentation ikke er i sagen. Han mener, at han og revisor VS tjekkede alt igennem, og at papirerne og beløbene stemte overens, hvorefter han eller revisor VS sendte dokumentationen til SKAT. Han kunne ikke huske, hvem af dem, der sendte det til SKAT. Han mener, at de havde gennemtjekket alle de her ting, før de sendte dokumentationen afsted.

Han mener, at hans konto i F2-bank blev brugt i forbindelse med købet af restauranten. Den tidligere ejer havde en konto hos F2-bank og for at gøre proceduren nemmere, oprettede han en konto hos F2-bank.
Kontoen blev ikke brugt, som konto for restauranten.  Den blev oprettet, men blev ikke rigtig brugt. Der var kun få beløb på kontoen til at betale udgifter, ellers brugte han den anden konto til firmaet. F2-bank kontoen var firmakontoen. Kontoen i F1-bank var en gammel privat konto.  Han havde ikke andre indtægter end overskuddet fra restauranten i 2013. Alle overførslerne, der var lån, relaterede sig til købet af ejendommen.

På anklagerens spørgsmål om, hvorvidt tiltalte i 2013 alene havde en indtægt på 73.904 kr., som han skulle leve af, forklarede tiltalte, at han ikke forstår anklagerens spørgsmål og henviser derfor til sin revisor. Det var hans revisor, der hjalp ham med at lave regnskabet."

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Det fremgår af brev af 9. april 2019 fra Kriminalforsorgen, at man 2 gange via E-boks har forsøgt at komme i kontakt med tiltalte med henblik på udarbejdelse af en §808-undersøgelse. Der har endvidere været forgæves forsøg på at komme i telefonisk kontakt med tiltalte. Da det således ikke var muligt at få kontakt med T, returnerede Kriminalforsorgen sagen til Politiet uden udarbejdelse af den ønskede §808-undersøgelse.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han ikke har kigget i sin E-boks længe og at han har glemt adgangskoden hertil. Han bor sammen med sine forældre, 3 børn og sin kæreste. Han solgte sin restaurant i august 2018 og har siden da været lønmodtager. Han arbejder i et køkken, hvor hans funktion er "alt-mulig-mand". Hans månedlige bruttolønindtægt er 18.000 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse
Tiltalte har nægtet sig skyldig. Det er tiltaltes ansvar at oplyse korrekte oplysninger til SKAT til brug for sin skatteansættelse for året 2013, som nærværende sag vedrører.

SKAT tilskrev hen over flere år tiltalte og anmodede om at ta tilsendt yderligere oplysninger, dokumentation mv. Tiltalte reagerede alene ved at fremsende et kontoudtog fra sin konto i F1-bank samt 6 gældsbrev. De øvrige henvendelser fra SKAT forblev ubesvarede.  De 6 gældsbreve vedrører mindre lån svarende til samlede indsættelser på tiltaltes konto for et samlet beløb på i alt 999.550 kr. Indsættelserne for det samlede beløb på 999.550 kr. anså SKAT efterfølgende som dokumenteret som lån via de fremlagte gældsbreve. Herefter udstod indsættelser for et samlet beløb af 1.091.475 kr. udokumenteret og som tiltalte uanset opfordret hertil fra SKAT flere gange, hverken har sandsynliggjort eller dokumenteret som hidrørende fra lån. Tiltaltes forklaring om, at han har sendt dokumentation for alle lånene til SKAT, tilsidesættes derfor. Det forhold, at der ifølge tiltalte, er tale om kontooverførsler til hans konto og ikke tale om kontantindsættelser er uden betydning herfor. Da tiltaltes således ikke findes at have dokumenteret, hvorfra de samlede indsættelser på i alt 1.091.475 kr. stammer fra, vil det beløb herefter være at anse som skattepligtig indkomst. Herefter og henset til de oplysninger, der i øvrigt foreligger i sagen, finder retten det derfor bevist, at tiltalte er skyldig i angivelse af sin skattepligtige indkomst for 2013 med et for lavt beløb på 1.091.475 kr., hvorved det offentlige blev unddraget for 450.735,27 kr. i skat og 87.318 kr. i arbejdsmarkedsbidrag, unddragelse i alt 538.053,27 kr.

Det forhold, at tiltalte henviser til, at han særligt pga. sprogvanskeligheder overlod ansvaret vedrørende sin skatteansættelse til en revisor, ændrer ikke herved.

Efter forholdets karakter, herunder størrelsen af den skete unddragelse, er forholdet med rette henført under straffelovens§ 289.

Straffen fastsættes til fængsel i 3 måneder, jf. straffelovens§ 289,jf. dagældende skattekontrollov § 13, stk. 1, (nugældende § 82, stk. 1). Ved strafudmålingen har retten lagt vægt på unddragelsens omfang og der er i øvrigt ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Endvidere idømmes tiltalte en tillægsbøde på 538.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage .

Thi kendes for ret:

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 538.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

............................................................................

Østre Landsrets dom af den 25. maj 2020, sags nr. S-3494-19

Dommen afsagt af Retten i den 19. november 2019 i sagen C7-4056/2019 er anket af T med påstand om frifindelse subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har endeligt påstået stadfæstelse.

Forklaringer
Tiltalte har ikke ønsket at afgive supplerende forklaring i landsretten.

Der er i landsretten afgivet forklaring af vidnet MM.

Vidnet MM har forklaret blandt andet, at hun tidligere har været ansat som specialkonsulent i SKAT. Når hun havde truffet afgørelse i en skattesag, sendte hun den videre til "juridisk administration" til brug for afgørelse af spørgsmålet om tiltalerejsning. Hun havde herefter ikke længere noget med sagen at gøre. Når SKAT anmoder skatteyderen om oplysninger, skrives der ikke til en eventuel rådgiver, for det er jo op til borgeren selv, om man ønsker at gøre brug af rådgiver. Hvis revisoren skal indtaste oplysninger på en klients selvangivelse, vil der normalt foreligge en formel fuldmagt. Det vil være risikabelt, hvis klienten bare overlader sit NEM-id til sin rådgiver. Hun erindrer ikke, at der skulle have været problemer med at få dokumenter frem til SKAT.

Landsrettens begrundelse og resultat
Tiltalte selvangav den 27. juni 2014 for indkomståret 2013 overskud af virksomhed med 73.904 kr. og efter fradrag af kapitalafkast en samlet skattepligtig  løn indkomst  på 59.820 kr. Ved upåklaget afgørelse af 12. november 2015 forhøjede SKAT hans skattepligtige indkomst for 2013 med 2.091.025 kr., hvilket beløb udgjordes af indbetalinger på tiltaltes private bankkonto i F1-bank. Under SKAT's behandling af sagen fremlagde tiltalte gældsbreve vedrørende sin gæld til seks forskellige personer i Y1-land, som kunne forklare indbetalinger på i alt 999.500 kr. Spørgsmålet er, om tiltalte vedrørende det resterende beløb på 1.091.475 kr. har gjort sig skyldig i skatteunddragelse, jf. straffelovens§ 285, som anført i anklageskriftet.

Tiltalte har forklaret, at beløbet hidrører fra lån og derfor ikke skal beskattes.  Det fremgår af blandt andet SKAT's afgørelse af 12. november 2015, at SKAT den 22. september 2014, den 30. oktober 2014 og den 25. juni 2015 efterspurgte dokumentation  for de  indbetalte beløb, men alene modtog gældsbreve, der kunne forklare indbetalinger på 999.500  kr. Tiltalte er ikke efterfølgende fremkommet med  dokumentation  for de øvrige  20  indbetalinger på kontoen, som udgjorde et meget betydeligt beløb i forhold til hans øvrige skattepligtige indkomst, og han har heller ikke under sin forklaring for byretten kunnet redegøre nærmere for, hvem beløbene stammer fra. Tiltaltes forklaring om, at beløbet på 1.091.475 kr. stammer fra lån, forkastes derfor som utroværdig.

Landsretten finder herefter, at det er bevist, at tiltalte havde forsæt til at selvangive sin indkomst for lavt med 1.091.475 kr., hvorved han unddrog det offentlige skat og AM-bidrag for 538.053,27 kr., og at han derfor er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Frihedsstraffen og tillægsbøden samt den fastsatte forvandlingsstraf findes passende udmålt.

SKAT traf afgørelse om ændring af skatteansættelsen den 12. november 2015. Den 15. december 2016 udarbejdede SKAT en tiltalebegæring for overtrædelse af skattekontrollovens § 13, jf. straffelovens § 289, og først den 25. marts 2019 blev der rejst tiltale. Der er ikke grundlag for at antage, at den lange sagsbehandlingstid skyldes tiltaltes forhold.

Herefter finder landsretten, at frihedsstraffen skal gøres betinget med vilkår som nedenfor bestemt.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi   kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes med den ændring, at frihedsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.