Dato for udgivelse
18 Jun 2020 12:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Jun 2020 08:42
SKM-nummer
SKM2020.256.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
7-3477/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, dokumentation, frist, bødeudmåling, ølafgift, pant
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af ølafgiftsloven og pantbekendtgørelsen. Den 5. april 2019 blev han ved grænsen standset med 2112 stk. øl á 33 cl, emballeret i aluminiumsdåser fra Y3-land beregnet til videresalg/overdragelse i Danmark, uden at han forinden vareafsendelsen blev begyndt havde registreret sig som midlertidig registreret varemodtager, anmeldt varetransporten og betalt afgiften af varerne til told- og skatteforvaltningen. Endvidere havde han medbragt emballagerne uden forinden at have tilmeldt sig som importør og tilmeldt produkt- og emballagetyper, til Dansk Retursystem A/S.

T forklarede at han skulle bruge de købte øl til sin fødselsdag og til sin kones 40års jubilæum. De sejler desuden 6 uger om året, hvor de tager øl i dåser med på turen. Han kører normalt til Y3-land en gang årligt og køber. De eksporterklæringer der lå i bilen da han blev standset ved grænsen har ikke været brugt. Han købte ikke ind med henblik på videresalg. Han havde ikke tænkt på at tilmelde sig som importør hos Dansk Retursystem, da det var til eget forbrug.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen og anså T for at have erkendt forholdet. T idømtes en ordensbøde på 20.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen med hensyn til ølafgiftsdelen vægt på at det fremgik af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 om ændring af chokoladeafgiftsloven, m.v., at der var et politisk ønske om, at bødeniveauet for normalbøder skulle forhøjes for overtrædelse af alle "colalove", hvor der er hjemmel til skærpet bøde og absolut kumulation, og at de konkrete bøder skulle fordobles i første- og anden gangs tilfælde, således at bøden første gang skulle være 10.000 kr.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 289 af 23. marts 2017 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt.

Bekendtgørelse nr. 357 af 29. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer § 106, stk. 1, nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1 og 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2020-2 afsnit A.C.3.5.3.3.


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

.................................................

Byrettens dom af 10. juni 2020, sags nr. 7-3477/2020

Anklageskrift er modtaget den 12. maj 2020.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

Lovbekendtgørelse 289 af 23. marts 2017 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6 jf. § 6, stk. 1, 2. pkt. ved den 05. april 2019 kl. 17.45 som konstateret ved Toldstyrelsens kontrol ved indrejsefeltet Y1, Y2-adresse, at have importeret ølafgiftspligtige varer i form af 2112 stk. øl a' 33 cl, emballeret i aluminiumsdåser fra Y3-land beregnet til videresalg/overdragelse i Danmark, uden at han, forinden vareafsendelsen fra et andet EU-land blev begyndt, havde

  • registreret sig som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen
  • anmeldt varetransporten til told- og skatteforvaltningen og
  • betalt afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

2.

Bekendtgørelse nr. 357 af 29. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer § 106, stk. 1 nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og 2, og §10, stk. 1 og 3, ved den 05. april 2019 kl. 17.45 som konstateret ved Toldstyrelsens kontrolindrejsefeltet i Y1, Y2-adresse, at have medbragt de ovenfor i forhold 1 nævnte pantpligtige emballager uden forinden at have tilmeldt sig som importør hos Dansk Retursystem A/S og forinden at tilmelde produkt- og emballagetyper, som er omfattet af pantbekendtgørelsen, til Dansk Retursystem A/S.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 20.000 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig, men nedlagt påstand om en lavere bøde.

Sagens oplysninger

T har forklaret, at han blev stoppet ved grænsen den 5. april 2019, efter at han i Y3-land havde købt sodavand og øl. Det kan godt passe, at han havde 2.112 stk. dåser som anført i tiltalen. Han skulle bruge de købte øl til sin fødselsdag den 29. april 2019 og til sin hustrus 40 års jubilæum. Tiltalte og hustruen sejler desuden 6 uger om året, hvor de også tager øl i dåser med på turen. Han kører normalt til Y3-land en gang om året og køber ind. Forevist billeder kan tiltalte bekræfte, at det er hans trailer, som han benyttede den pågældende dag. Det er korrekt, at der lå nogle eksporterklæringer i bilen, men de har ikke været brugt. Supermarkedet beholder eksporterklæringen, når man handler. Han købte ikke ind med henblik på videresalg. Der gik over 6 måneder, før han fik lov til at hente dåserne, og han betalte forinden en afgift. Forevist indrapporteringsrapport har tiltalte forklaret, at han talte med toldstyrelsen den pågældende dag. Han forklarede, at han kun kørte til grænsen en gang om året. Han havde ikke tænkt på, at han skulle tilmelde sig som importør hos Dansk Retursystem, da det var til eget forbrug.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter tiltaltes erkendelse og forklaring finder retten det bevist, at tiltalte har overtrådt lovbekendtgørelse 289 af 23. marts 2017 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. § 6, stk. 1, 2. pkt., og bekendtgørelse nr. 357 af 29. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1 og 3 - tidligere bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017 § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1 og 3 - som anført i tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 20.000 kr., jf. lovbekendtgørelse 289 af 23. marts 2017 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6 jf. § 6, stk. 1, 2. pkt. og bekendtgørelse nr. 357 af 29. marts 2019 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer - tidligere bekendtgørelse nr. 540 af 22. maj 2017 - § 106, stk. 1 nr. 5, jf. § 9, stk. 1 og 2, og § 10, stk. 1 og 3.

Det fremgår af lovforslag om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, fremsat den 5. oktober 2016, at der var et politisk ønske om, at bødeniveauet for normalbøder skulle forhøjes for overtrædelse af alle "colalove", hvor der er hjemmel til skærpet bøde og absolut kumulation. Det blev desuden forudsat i lovforslaget, at de konkrete bøder skulle fordobles i første- og anden gangs tilfælde, således at bøden første gang skulle være 10.000 kr. Retten har på denne baggrund fastsat den samlede bøde til i alt 20.000 kr. Retten har herved taget hensyn til, at tiltalte tillige har gjort sig skyldig i to overtrædelser af bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.