xVed lov nr. 1061 af 30. juni 2020 er § 33 b indsat i skatteforvaltningsloven. Det følger af SFL § 33 b, stk. 1 og 2, at Vurderingsstyrelsen fra og med den 1. november 2020 ikke af egen drift kan varsle genoptagelse eller revision af vurderinger foretaget efter EVL §§ 87 og 88 eller efter den tidligere gældende VUL, jf. SFL §§ 33, 33 a eller 34.

Vurderingsstyrelsen kan heller ikke genoptage de nævnte vurderinger på baggrund af en anmodning om genoptagelse, der er modtaget den 1. november 2020 eller senere. Vurderingsstyrelsen er dog fra og med den 1. november 2020 berettiget til at varsle genoptagelse eller revision af sådanne vurderinger, der er anmodet genoptaget inden den 1. november 2020. Det følger af SFL § 33 b, stk. 3

Fra og med den 1. november 2020 afskæres tidligere og nuværende ejendomsejere således fra at anmode om genoptagelse af vurderinger, som er foretaget eller foretages efter reglerne i EVL §§ 87 og 88 eller efter den tidligere gældende VUL. Ejendomsejerne kan dog til og med den 31. oktober 2020 anmode om genoptagelse efter SFL § 33 af de nævnte vurderinger. Anmodninger om genoptagelse, der enten er under behandling eller er indgivet pr. 31. oktober 2020 vil således blive færdigbehandlet efter hidtil gældende regler.

SFL § 33 b påvirker endvidere ikke ejendomsejernes mulighed for at klage, når der åbnes for klageadgangen for videreførte ejerboligvurderinger og -omvurderinger foretaget fra og med 2013 og frem og for vurderinger og omvurderinger af andre ejendomme for 2014 og frem. Se afsnit H.A.12.

Afskæringen af adgangen til genoptagelse omfatter alle vurderinger, både almindelige vurderinger, der er foretaget som egentlige vurderinger eller ved videreførelse, og omvurderinger, der er foretaget efter reglerne i EVL §§ 87 og 88 eller efter den tidligere gældende VUL, dvs. alle vurderinger, der er foretaget eller foretages i det gamle vurderingssystem.

Det er alle adgange til at varsle genoptagelse og revision af egen drift efter reglerne i SFL kapitel 12, der afskæres. Vurderingsstyrelsen er således fra og med den 1. november 2020 afskåret fra af egen drift at varsle genoptagelse eller revision efter SFL §§ 33, 33 a og 34.

Med SFL § 33 b er også muligheden for at rette fejlramte ejendomsværdiskattestop- og grundskatteloftsværdier blevet fjernet. Dog kan der med virkning for fremtidige vurderinger fastsættes nye ejendomsværdiskattestop- og grundskatteloftsværdier, hvis disse som følge af særlige omstændigheder er ansat for lavt. Se afsnit H.A.7.6 om EVL § 43.

Vurderingsstyrelsen vil udsende et præciserende styresignal om SFL § 33 bwww.skat.dk, i hvilket der dels vil blive redegjort for fristen for at anmode om genoptagelse og kravene til en sådan anmodning, herunder om betingelserne for genoptagelse, dels vil blive vejledt om, hvordan ejendomsejerne kan finde ud af, om der er fejl i netop deres vurderinger, der kan foranledige, at de bør overveje at anmode om genoptagelse. Endvidere vil der blive vejledt om de nye regler på Vurderingsstyrelsens hjemmeside www.VURDST.dk.

Baggrunden for SFL § 33 b er, at der er væsentlige udfordringer med behandlingen af sagskomplekser i det gamle vurderingssystem. Bestemmelsen skal sikre, at det nye ejendomsvurderingssystem kommer godt fra start, og at der skabes sikkerhed for boligejerne om, at de ikke mødes med gamle krav fra myndighederne.

Af denne grund er Vurderingsstyrelsen heller ikke forpligtet til af egen drift at gennemgå de kompensationer, der beregnes efter reglerne om en tilbagebetalingsordning i EVL kapitel 13, før disse meddeles til ejendomsejerne. Hvis Vurderingsstyrelsen bliver opmærksom på, at kompensation er beregnet på grundlag af vurderinger, der er behæftet med væsentlige fejl, vil Vurderingsstyrelsen dog være berettiget til at udtage de nævnte vurderinger eller ejendommen af tilbagebetalingsordningen efter EVL § 64, stk. 3. Se også afsnit C.H.4 om tilbagebetalingsordningen.x