Indhold

Dette afsnit omhandler tilbageregning som følge af:

  • At den ene eller begge ejendomsværdier, der anvendes for beregningen af ejendomsværdiskat efter EVSL § 4 a, stk. 1, nr. 2 og 3, som følge af særlige omstændigheder er ansat væsentligt for lavt, eller
  • At grundværdien, der danner grundlag for beregningen efter KESL § 1, stk. 2, nr. 2, som følge af særlige omstændigheder er ansat væsentligt for lavt.

Hvis den ene eller begge ejendomsværdier, der anvendes for beregningen af ejendomsværdiskat efter EVSL § 4 a, stk. 1, nr. 2 og 3, som følge af særlige omstændigheder ansat væsentligt for lavt, foretages ved den næstkommende almindelige vurdering eller omvurdering efter § 6 en tilbageregning efter § 38, stk. 1. Det følger af EVL § 43, stk. 1.

Efter EVSL § 4 a, stk. 1, betales ejendomsværdiskatten som den laveste af følgende:

1. 80 pct. af den ejendomsværdi, der er ansat for ejendommen pr. 1. januar i året før indkomståret.

2. Den ejendomsværdi, der er ansat for ejendommen pr. 1. januar 2001 med et tillæg af 5 pct.

3. Den ejendomsværdi, der er ansat for ejendommen pr. 1. januar 2002.

Der henvises til afsnit C.H.3.5 for en nærmere beskrivelse af ejendomsværdiskat.

For en del ejendomme betyder reglerne således, at det egentlige beskatningsgrundlag er fastsat på baggrund af en vurdering foretaget i det gamle vurderingssystem efter VUL.

Er ejendomsværdien i forbindelse med vurderingen pr. 1. januar 2002 ved en fejl fastsat til 100.000 kr., mens den faktisk skulle have været 10.000.000 kr., vil ejendomsværdiskatten blive beregnet på baggrund af de 100.000 kr., medmindre enten ejendomsværdien i 2001 plus 5 pct. eller den aktuelle ejendomsværdi fratrukket 20 pct. er lavere. Det vil formentlig ikke være tilfældet, når ejendomsværdien i 2002 er sat væsentligt for lavt.

Er der tale om en fejl, vil der skulle ske genoptagelse af vurderingen og ændring af ejendomsværdien i 2002 til 10.000.000 kr. Imidlertid følger det af SFL § 33 b, stk. 1 og 2, at muligheden for at genoptage eller revidere vurderinger foretaget i det gamle vurderingssystem afskæres fra 1. november 2020. Hermed fjernes den nuværende mulighed for at rette fejl i ejendomsværdiskattestop- og grundskatteloftsværdier.

Derimod vil det efter EVL § 43 være muligt for Vurderingsstyrelsen at foretage en tilbageregning af ejendomsværdien, når de pågældende skattestopværdier som følge af særlige omstændigheder er væsentligt for lave.

På samme måde kan Vurderingsstyrelsen ved den førstkommende almindelige vurdering eller omvurdering efter § 6 foretage en tilbageregning af grundværdien efter EVL § 40, stk. 1, hvis grundværdien, der danner grundlag for beregningen af grundskatteloftet efter KESL § 1, stk. 2, nr. 2, som følge af særlige omstændigheder er ansat væsentligt for lavt.  Det følger af EVL § 43, stk. 2.

Ved vurderingen af, om ejendoms- eller grundværdien er ansat væsentligt for lavt som følge af særlige omstændigheder, vil det kunne indgå i vurderingen, om det må have stået ejendomsejer klart, at den pågældende vurdering har været væsentlig for lav.

Det vil fx være tilfældet, hvor der er tale om en åbenbar tastefejl, der har betydet, at der mangler et eller flere nuller i vurderingen. Det kan særligt for ejendomsværdierne i 2001-niveau og 2002-niveau være tilfældet, hvis den ene værdi fx er ansat til 100.000 kr., mens den anden fx er ansat til 1.200.000 kr.

Hvis værdien i et enkelt år er væsentligt lavere end værdierne i de omkringliggende år, vil det også kunne være en klar indikator på, at den lave værdi er sket ved en fejl.

EVL § 43 finder kun anvendelse, hvis der ikke er adgang til genoptagelse efter reglerne i skatteforvaltningsloven.