Afsnittet indeholder:

  • Perioder til og med x1. halvår 2021x

  • Perioder fra og med x2. halvår 2021.x

Perioder til og med 1. halvår 2021

Reglerne om rettelse af momsangivelser for perioder til og med xden anden afgiftsperiode i 2021x er uændrede i forhold til de før x1. juli 2021x gældende regler. Se momsforordningens artikel 61, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026, xsom ændret ved gennemførelsesforordning 2020/1112 (EU).x

Om reglerne, se D.A.16.2.5.5.

Perioder fra og med 2. halvår 2021

Hvis det er nødvendigt at foretage ændringer af momsangivelsen efter indsendelsen, medtages sådanne ændringer i en efterfølgende angivelse inden 3 år efter den dato, hvor den oprindelige angivelse skulle indsendes i henhold til ML § 66 g, stk. 1, 3. pkt., eller ML § 66 p, stk. 1, 3. pkt. Den efterfølgende momsangivelse skal angive det relevante forbrugsmedlemsland, afgiftsperioden og det momsbeløb, der skal ændres.

Se ML § 66 g, stk. 2, og ML § 66 p, stk. 4, som ændret/indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, artiklerne 365, 369g og 369t i Momssystemdirektivet, som ændret/indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455, og momsforordningens artikel 61, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026, xsom ændret ved gennemførelsesforordning 2020/1112 (EU).x

Indsendelse af ændringer skal dog ske direkte til det relevante forbrugsmedlemsland, hvis den afgiftspligtige person (eller dennes formidler) har indsendt den afgiftspligtige persons endelige momsangivelse. Dvs. angivelsen for den sidste periode, hvor den afgiftspligtige person var registreret i den pågældende særordning i det pågældende identifikationsmedlemsland. Se D.A.16.3.6.2.

Bemærk

Bemærk, at de nævnte bestemmelser i momsloven, direktivet og momsforordningen alene er en bestemmelse om, at der ikke kan indsendes særskilte rettelsesangivelser. Bestemmelserne betyder, at rettelsesangivelser skal indgives som tillæg til en ordinær angivelse for en senere periode. Se i denne retning også bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/194, der fastsætter, hvilke oplysninger Skatteforvaltningen skal videresende til de andre EU-lande. Bestemmelserne ændrer ikke på periodiseringsbestemmelse, dvs. bestemmelserne om hvilken afgiftsperiode som leveringerne skal henføres til.

Indsendelse af ændringer senere end 3 år efter den dato, hvor den oprindelige angivelse skulle indsendes, skal ske direkte til det relevante forbrugsmedlemsland. Forbrugsmedlemslandets regler om genoptagelse, herunder frister, finder anvendelse.

Se også

  • A.A.8.3 Ændringer vedrørende moms og afgifter
  • D.A.7 Momspligtens indtræden (periodisering)