Dato for udgivelse
14 Sep 2020 12:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Feb 2020 13:36
SKM-nummer
SKM2020.378.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
S-1734-19
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, told, armbåndsur
Resumé

T var tiltalt for ved den 26. maj 2018 ca. kl. 14.50 at have smuglet et armbåndsur ind med værdi svarende til 132.306,27 kr. ved indrejse i lufthavnen. T gik ind i grøn sluse i Y2-lufthavn uden at angive armbåndsuret til fortoldning. Han havde derved unddraget for 33.084 kr. i told.

T forklarede, at da han købte armbåndsuret i udlandet lavede juveleren tolddokumenterne. T skrev under på dem og fik forklaret toldprocessen i udlandet. Han erindrer ikke om han fik at vide, at uret skulle angives til de danske toldmyndigheder når han ankom til lufthavnen. Han fik først momsen fra udlandet tilbagebetalt senere. Han havde tidligere fået stjålet et ur, så han havde gemt det godt på sig. Han var ved en fejl gået igennem grøn sluse i stedet for rød.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten fandt det bevist, at T forsætligt undlod at angive armbåndsuret til fortoldning under henvisning til, at T kendte forskellen mellem rød og grøn sluse fra tidligere rejser og lagde til grund, at T rejste for at hente det omhandlede armbåndsur, som T havde købt nogle måneder tidligere, at rejsen varede ca. 24 timer i alt, at T havde anmodet om momsrefusion i udlandet og var gået igennem grøn sluse uden at angive til fortoldning. T idømtes 20 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Toldlovens § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 23, stk. 2, jf. bekendtgørelse om toldbehandling § 120, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning A.C.3.


Østre Landsrets dom af d. 24. februar 2020, sags nr. S-1734-19

Parter 

Anklagemyndigheden

mod

T

(v/advokat Mikkel Holm Nielsen, besk.)

Afsagt af Landsretsdommerne

Bo Østergaard, Frosell og Julie Skat Rørdam med domsmænd

...........................................

Byrettens dom af d. 23. maj 2019, sags nr. SS1-22934/2018

Sagens baggrund og parternes påstande

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 24. september 2018.

T er tiltalt for overtrædelse af

toldlovens § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 23, stk. 2, jf. bekendtgørelse om toldbehandling § 120, stk. 1,
ved den 26. maj 2018 ca. kl. 14.50 i forbindelse med indrejse fra Y1-land via Y2-lufthavn, med forsæt til undgå betaling af told og afgifter, at have undladt at angive et armbåndsur, værdi svarende til 132.306,27, hvilket oversteg 430 Euro, svarende til 3.250 kr., hvorved tiltalte unddrog statskassen afgift for 33.084 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og vidnet UH.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"... at han havde købt et ur i Y1-land, som han medtog til Danmark den nævnte dag. Formålet med rejsen var at hente uret samt se en tidligere kollega. Rejsen til Y3-land varede ca. 24 timer. Han havde ingen bagage med, og han gik gennem toldslusen i den grønne kanal. Da han købte uret i Y3-land, lavede juveleren tolddokumenterne. Tiltalte havde skrevet under på dokumenterne, og han fik forklaret, hvordan han skulle gøre i forhold til told i Y3-lufthavn. Han fik der at vide, at toldprocessen ikke var færdig, og at han skulle være opmærksom på, at der kunne gå nogle uger, før sagen var færdigbehandlet. Han kan ikke huske, om han fik at vide, at han skulle angive uret til de danske toldmyndigheder, når han ankom til lufthavnen i Danmark. Han fik ikke momsen tilbage i Y3-lufthavn, men den blev efterfølgende den 4. juni 2018 tilbagebetalt.

Foreholdt bilag 3, afhøringsrapport, side 2, 4. afsnit, forklarede tiltalte, at det ikke er rigtigt, at han har forklaret sådan. Han forklarede til politiet, at told og momsbehandlingen foregik i Y3-land og kunne klares senere. Han var ikke i tvivl om, at han skulle betale told. Han kan ikke huske, om han havde uret på, eller om han havde det i lommen, da han opholdt sig i Y3-lufthavn. Da han gik igennem Y2-lufthavn, havde han uret i lommen, da han tidligere havde fået stjålet et tilsvarende ur, fordi det var synligt. Uret var blevet stjålet fra hans håndled. Han fjernede uret, så det ikke var synligt, fordi han skulle med metroen hjem. Uret, som han tidligere havde, var købt i Y4-by, mens han boede der. Der var ikke spørgsmål om betaling af told dengang, da et flyttefirma klarede det for ham, da han flyttede tilbage til Danmark. Han har ikke tidligere købt ting, der skulle fortoldes i Danmark. Tiltalte sagde til tolderen, at han aldrig havde været i tvivl om, at han kom til at betale told af uret. Det var ikke med vilje, at han gik igennem grøn kanal. Han har rejst mange gange tidligere. Det har været meget få gange, at der har været anledning til, at han skulle gå i rød kanal. Han vidste godt, at fortoldning foregår i rød kanal i lufthavnen. Han gik ikke bevist igennem grøn kanal. Han indså, da tolderen stoppede ham, at han var gået forkert. Han gik ind i grøn sluse uden at tænke over det.

På spørgsmål fra forsvareren forklarede tiltalte, at han bestilte uret i december 2017 efter længere tids søgen efter sådan et ur. Igennem en tidligere kollega fik han kontakt til en juveler i Y1-land. Han blev af juveleren bedt om at sende personlige oplysninger samt en kopi af hans pas. Han betalte for uret i december 2017 via en bankoverførsel. Han rejser ofte med sit job, både i og udenfor Europa, og han ventede på, at en af hans ture gik til Y3-land. Da ingen rejseplaner førte ham til Y3-land, bestilte han en tur til Y3-land for at hente uret. Juveleren fik besked om hans ankomst, så han kunne udfærdige dokumenterne. Tiltalte gik igennem den grønne toldsluse i Y2-lufthavn, og en tolder stoppede ham. Tolderen spurgte direkte, om han havde et ur, som han skulle fortolde. Tiltalte blev taget med til skranken, hvor en anden tolder tog over. Denne tolder fik uret og dokumenterne. Tolderen havde allerede toldpapirene fra Y3-land. Tolderen sagde, at tiltalte var gået forkert, og det erkendte tiltalte. Tolderen begyndte at regne tolden ud. Tolderen sagde, at det var ca. 3.000 kr. over en given grænse, så hændelsen blev betragtet som en alvorlig overtrædelse af reglerne. Tiltalte fik at vide, at han kunne få uret med sig, hvis han betalte tolden. Politiet blev tilkaldt. Tiltalte prøvede at betale, men det lykkedes ikke, da systemet ikke fungerede. Tiltalte spurgte om, han kunne betale kontant, og han fik lov at gå ned i F1-bank og hæve pengene. Tiltalte betalte det skyldige beløb, og politiet kom, og han blev afhørt. Tiltalte fik at vide, at han ville blive tiltalt for overtrædelse af toldloven. Tiltalte fik udleveret uret, og han fik en foreløbig kvittering. Han mener, at han den 6. juni fik et brev med en kvittering..."

Vidnet UH har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"... at han har arbejdet i Y2-lufthavn i 4½ år. Hans arbejde er at udføre toldforretninger. Han var på arbejde den pågældende dag. Der var kommet en underretning fra Y1-land med oplysning om, at nu tiltalte havde søgt om toldrefusion på et ur. Vidnets kollega kontaktede tiltalte i grøn sluse, og vidnet gik over i kontrolrummet med tiltalte. Vidnet spurgte tiltalte, om han indførte et ur. Uret skulle angives, fordi toldbeløbet var over 3.250 kr. Vidnet fik uret og foretog beregningen. Forskellen på grøn og røde sluse er meget tydelig. Ved den røde sluse står der "varer at deklarere".

Foreholdt bilag 5, bekræftede vidnet, at det var de papirer, som de fik fra Y1-land. De blev opmærksomme på tiltalte, idet de havde fået oplyst, at han havde søgt om momsrefusion i Y1-land. Vidnet ved ikke, om tiltalte er blevet vejledt i Y1-land om de danske toldregler. Som privatperson skal man angive en vare, når man går ind i et toldområde.

På spørgsmål fra forsvareren forklarede vidnet, at hvis de ikke havde fået fat i tiltalte, så ville sagen være blevet behandlet alligevel. Tiltalte ville ikke være sluppet for en straffesag. Det var i den grønne sluse, at de spurgte tiltalte, om han havde købt et ur. Tiltalte fortalte med det samme, at han havde et ur med. Tiltalte oplyste, at han ikke troede, at han skulle angive det nu, da toldbehandlingen ikke var afsluttet i Y1-land. Tiltalte ville gerne betale den skyldige told med det samme, men hans kort blev afvist, så tiltalte gik ned i F1-bank og hævede pengene i kontanter..."

Personlige oplysninger

Der er af Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse vedrørende tiltalte, hvoraf det blandt andet fremgår, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at tiltalte rejste til Y1-land for at hente det omhandlede armbåndsur, som tiltalte havde købt nogle måneder tidligere, at rejsen varede ca. 24 timer i alt, at tiltalte havde anmodet om momsrefusion i Y1-land, og at tiltalte gik ind i grøn sluse i Y2-lufthavn uden at angive armbåndsuret til fortoldning.

Under disse omstændigheder, og da tiltalte fra tidligere rejser kendte forskellen på rød og grøn sluse, findes det bevist, at tiltalte forsætligt undlod at angive armbåndsuret fortoldning, hvorved tiltalte forsøgte at unddrage statskassen en afgift på 33.084 kr.

Som følge heraf findes det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til fængsel i 20 dage, jf. toldlovens § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 23, stk. 2, jf. bekendtgørelse om toldbehandling § 120, stk. 1.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1.

Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 40 timer, jf. straffelovens §§ 62 og 63.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T straffes med fængsel i 20 dage.

Fuldbyrdelsen af fængselsstraffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på betingelse af,

at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden

at tiltalte i prøvetiden undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen

at tiltalte udfører ulønnet samfundstjeneste i 40 timer inden for en længstetid på 6 måneder.

Prøvetid og længstetid regnes fra endelig dom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 5.265 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Mikkel Holm Nielsen.

.....................

Østre Landsrets dom af d. 24. februar 2020, sags nr. S-1734-19

Byrettens dom af 23. maj 2019 (SS 1-22934/2018) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har som sin endelige påstand nedlagt påstand om stadfæstelse.

Af skrivelse af 26. maj 2018 fra G1 i Y3-lufthavn til de danske myndigheder i Y2-lufthavn, hvis indhold har været foreholdt tiltalte, fremgår blandt andet om tiltalte og det i tiltalen omhandlede ur:

"Immediately after customs clearance the customs officer has noticed the following facts:

We suppose, that these goods will not be declared by the passenger when arriving at your customs area. We informed the passenger to declare the watch in Denmark.

Please check whether these goods will be declared. …

…"

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte.

Den af vidnet UH for byretten afgivne vidneforklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 923.

Tiltalte har forklaret blandt andet, at han havde bagage med. Formålet med rejsen var både at hente uret og at mødes med en tidligere kollega. Han anmodede om momsrefusion via juveleren. Tiltalte talte med toldmyndighederne i Y3-lands lufthavn. Han kan ikke huske, om han dér blev gjort bekendt med, at han skulle gå igennem rød zone i toldslusen i Y2-by. Derimod blev han i lufthavnen i Y3-land orienteret om, at der ville gå noget tid, inden papirarbejdet var på plads. Der opstod en kø bag ham i forbindelse med hans kontakt til toldmyndighederne i lufthavnen i Y3-land. Han tog uret af, inden han gik ind ad toldslusen i Y2-by. Så var han sikker på, at uret ikke var samme sted som papirerne vedrørende uret og dets kasse. Han var meget forsinket, da han kom til Y2-by, og det medvirkede til, at han gik ind i den forkerte zone i Y2-by. Tiltaltes personlige forhold er uændrede.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, som byretten har anført, skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Henset til størrelsen af det forsætligt unddragne beløb på 33.250 kr., og da der ikke foreligger formildende omstændigheder, findes det passende, at tiltalte straffes med fængselsstraf, og fængselsstraffen findes passende udmålt.

Det tiltrædes, at straffen er gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste som nærmere bestemt ved byrettens dom.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i k e n d e s f o r r e t :

Byrettens dom i sagen mod tiltalte, T, stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.