Dato for udgivelse
30 Oct 2020 12:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Oct 2020 12:19
SKM-nummer
SKM2020.434.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
1-3891/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, ordensbøde, prøvesag, chokoladeafgift, nødder
Resumé

T var tiltalt for som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 23.01.19 i sin forretning at have undladt at føre et regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer samt nødder, der var udbudt til salg i forretningen, var betalt, og hvorfra varerne var leveret, samt at have undladt at opbevare følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier på sit forretningssted fra sit køb af de afgiftspligtige varer, vedrørende i alt 63,6 kg. chokolade- og sukkervarer samt 21,6 kg. nødder. Endvidere var T tiltalt for at have købt og indført 275,91 kg. chokolade- og sukkervarer fra Sverige beregnet til videresalg i Danmark, uden forinden vareafsendelsen blev begyndt at have registreret sig som midlertidig registreret varemodtager til told- og skatteforvaltningen, anmeldt varetransporten og betalt afgiften her i landet.

T erkendte de faktiske forhold, men forklarede at det er hans revisor, der er skyld i at tingene ikke er foregået korrekt. Når han fik en følgeseddel eller kvittering afleverede han dem altid til revisor, der gennemså dem og gemte papirerne hos sig. Indkøb i Sverige har T foretaget. Det har hans revisor sagt god for. Han vidste ikke at han skulle lade sig registrere som varemodtager.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 30.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen vægt på, at det blandt andet fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., at bøden for førstegangsovertrædelser hæves til 10.000 kr. pr. overtrædelse.

Reference(r)

Chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5, jf. § 13, stk. 2 og § 12, stk. 5

Chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. § 10a, stk. 5

Henvisning

Den juridiske vejledning A.C.3.5.3.3.


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift er modtaget den 17. juni 2020. T er tiltalt for

1.

Chokolade og sukkervareafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og stk. 6, jf. § 13, stk. 2 og § 12, stk. 5,

ved som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 23. januar 2019 i sin forretning "H1", cvr.nr.: ...13, at have udbudt 63,6 kg. chokolade og sukkerafgiftspligtige varer til salg, uden i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer, samt ved ikke at have ført et forskriftsmæssigt regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varerne er leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift efter bestemmelserne i loven.

2.

Chokolade og sukkervareafgiftslovens § 26, stk. 1. nr. 2, jf. stk. 5 og stk. 6, jf. § 10 a, stk. 5,

ved som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 23. januar 2019 til sin forretning "H1", cvr.nr.: ...13, forud for kontrolbesøget at have købt og indført 275,91 kg. chokolade og sukkerafgiftspligtige varer fra Sverige beregnet til videresalg i Danmark, uden forinden vareafsendelsen fra et andet EU land blev begyndt, at have registreret sig som midlertidigt registreret varemodtager hos told og skatteforvaltningen, anmeldt varetransporten til told og skatteforvaltningen og betalt afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

3.

Chokolade og sukkervareafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, jf. stk. 5 og stk. 6, jf. § 13, stk. 2 og § 12, stk. 5,

ved som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 23. januar 2019 i sin forretning "H1", cvr.nr.: ...12, hvor 0,3 kg. nødder, 1,8 kg. pekannødder, 1,2 kg. mandler uden hinde, 7,5 kg. saltede og ristede mandler, 2,7 kg. saltede cashew nødder, 4,5 kg. neutrale cashew nødder og 3,6 kg. Nuqol Loj Sluten Zückermandel var udbudt til salg, ikke i forretningslokalet at have opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de råstofafgiftspligtige varer, samt ved ikke at have ført et forskriftsmæssigt regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de råstofafgiftspligtige varer er betalt, og hvorfor varerne er leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift efter bestemmelserne i loven.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 30.000 kr..

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne SA og HL.

Tiltalte har blandt andet forklaret, at han ejer den omhandlede forretning, der er en grønthandler, der også sælger en række specialvarer. Han har ejet forretningen siden 2013. Han ejer den alene. Han har flere ansatte men arbejder selv rigtigt mange timer i forretningen. Han har tilknyttet en revisor, HL. Det har han haft i flere år.

Tiltalte var ikke til stede, da der var kontrolbesøg den 23. januar 2019. Han blev bekendt med kontrolbesøget samme dag via en ansat fra hans virksomhed. Der er nogle af hans varer, som er belagt med chokolade og sukkerafgift. Han har dog ikke som sådan slik. Han havde følgesedler og kvitteringer for købene. Disse var hos revisor. Når han fik en følgeseddel eller kvittering, afleverede han dem altid til revisor, der gennemså dem og gemte papirerne hos sig. Han har efter denne sag lavet om på den procedure, så papirerne nu er i forretningen.

HLs ægtefælle er også revisor, og han har talt med hende om køb af varer fra Sverige. Det har revisor sagt god for, og herefter har han købt varer fra Sverige. Der er ført regnskab herover, da han har købt alle varer via Visa kort. Han har skrevet på fakturaerne, hvis det har været indkøb fra Sverige. Han er selv kørt til Sverige for at købe ind. Han vidste ikke, at han skulle lade sig registrere som varemodtager, og har derfor ikke gjort dette. Han er nu blevet registreret, som han skal.

Vedrørende forhold 3 erkendte han at have solgt de omhandlede varer i butikken. Han køber varerne i København på Grønttorvet. Alle følgesedler og kvitteringer blev på samme måde som i forhold 1 afleveret til revisor, der gennemså dem og opbevarede dem hos sig. Han vidste ikke, at man skulle opbevare papirerne i butikken. Proceduren er efterfølgende blevet ændret.

Foreholdt, at han som ejer af virksomheden har ansvaret for, at tingene foregår korrekt, forklarede han, at det er hans revisor, der er skyld i, at tingene ikke er foregået korrekt. En bøde på 30.000 kr. er i øvrigt alt for stor.

En uge efter kontrolbesøget kom der igen en medarbejder fra SKAT. Tiltalte var ikke i forretningen. Der var en ansat i forretningen. SKAT blev forevist de nødvendige papirer, og der kom ikke nogen sag ud af det. Det omhandlede nogle pantbelagte varer.

HL har blandt andet forklaret, at han er revisor og driver firma hermed. Han blev registreret revisor i 1991 og haft selvstændig virksomhed siden 2000. Hans ægtefælle arbejder i virksomheden men er ikke uddannet som revisor. Han har været revisor for tiltalte i en del år.

I januar 2019 var proceduren omkring følgesedler og kvitteringer, at det var en del af bilagsmaterialet og blev opbevaret hos vidnet som revisor. Han vidste ikke, at det var i strid med reglerne. Han havde ikke kendskab til området på dette tidspunkt. Der er mange revisorer, der ikke kender reglerne på området. Det er ikke et prioriteret område i revisorbranchen. Han havde ikke talt med tiltalte om, hvordan man skulle gøre. Det har de gjort efterfølgende, hvor de har ændret procedurerne.

Vidnet har været med til at oprette en registrering af tiltalte, så han kan sælge varer, som han havde købt i Sverige. Det er sket efter sagen. Da vidnet og hans ægtefælle konstaterede det første bilag fra Sverige, kontaktede han SKAT, og fik at vide, at de ikke skulle gøre noget i den sammenhæng. Der har alene været en telefonisk henvendelse. Det var i 2015 eller 2016. De reagerede ud fra dette og gjorde derfor ikke noget. Han har ikke nogen dokumentation for opkaldet men må henholde sig til, at han afgiver forklaring under vidneansvar.

Vedrørende forhold 3 var proceduren den samme som forklaret under forhold 1. Vidnet opbevarede bilagene som en del af bilagsmaterialet. Proceduren er nu ændret, så reglerne bliver overholdt. Tiltalte er den eneste grøntforhandler, vidnet har som klient.

SA har blandt andet forklaret, at hun er ansat som fagkonsulent i SKAT. Hun arbejder særlig med chokoladeafgifter og andre punktafgifter. Hun har 25 års erfaring.

Hun var med til kontrolbesøget den 23. januar 2019. Det var første gang, at hun var på kontrolbesøg i forretningen. Der var en ansat til stede. Tiltalte var der ikke. De præsenterede sig på behørig vis og sagde, at de skulle se dokumentation for betaling af afgifter på chokolade og sukkervarer. De valgte nogle produkter ud, som de skulle se dokumentation for. Det var sukker og chokolade varer. De blev forevist en mappe, men der var ikke den nødvendige dokumentation i mappen. Der var dokumentation for en række andre varer men ikke for chokolade og sukkervarerne. Man skal have dokumentation i forretningen for betaling af afgifter. Det kan godt være ved at gemme en kopi af en faktura.

En del varer fremstod med udenlandske tekster og de kunne se, at tiltalte havde købt varer i Sverige. Det havde de undersøgt forinden besøget. Der var ikke noget regnskab over de i Sverige indkøbte varer. De talte i telefon med revisor herom. Han ville undersøge det nærmere. Efterfølgende er der sendt fakturaer ind omkring indkøb fra Sverige, men der skal også laves et egentlig afgiftsregnskab. Et sådan er aldrig modtaget.

De har ikke set fakturaer på de øvrige varer, der var i forretningen altså de varer, der ikke var indkøbt i Sverige. De har alene modtaget fakturaer for de i Sverige indkøbte varer.

Hvis de efterfølgende havde fået tilstrækkelig dokumentation, kunne der stadig være en straffesag, da det er strafbelagt ikke at kunne dokumentere på stedet.

Tiltalte var ikke midlertidig registreret som varemodtager, hvilket han som minimum skal være efter chokoladeafgiftsloven, hvis han vil købe varer i udlandet, der er afgiftsbelagt. Det skal ske inden, man indkøber varer fra udlandet. En registrering for import/eksport er ikke tilstrækkelig. Man skal indberette afgift som midlertidig registreret varemodtager. Man skal i øvrigt afregne afgiften på forhånd, inden man importerer varen.

Reglerne for nødder er de samme som for chokolade og sukkervarer for så vidt angår dokumentation. Heller ikke her var der dokumentation i forretningen. De har heller ikke for dette forhold efterfølgende modtaget dokumentation for vareindkøbene.

Vidnet bekræftede, at der var et kontrolbesøg ca. 1 uge senere. Vidnet deltog ikke heri. Det skyldtes, at der var en usikkerhed om nogle pantbelagte varer. Det viste sig, at varerne var indkøbt i Danmark og alene 16 produkter blev fjernet. Der er ikke kommet nogen sag ud af dette.

Foreholdt vidnet Henriksens forklaring om kontakt til SKAT forklarede hun, at hun ikke har kendskab til dette. Der kan være situationer, hvor man kan rådgive på den anførte måde men det kræver, at det er ikke-afgiftsbelagte varer.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har erkendt, at der ved SKAT's kontrolbesøg den 23. januar 2019 ikke i forretningslokalet var opbevaret dokumentation i form af følgesedler eller kvitteringer for afgiftsbelagte varer, idet disse var opbevaret hos revisor. Han har tillige erkendt, at der ikke var ført et egentligt regnskab, der kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de omhandlede varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret. Han har tillige erkendt, at han ikke var midlertidig registreret varemodtager i anledning af de varer, som han havde importeret fra Sverige.

På denne baggrund findes tiltalte skyldig som beskrevet i tiltalen, idet i øvrigt bemærkes, at det ikke er nærmere bevist, at SKAT skulle have vejledt tiltalte eller hans revisor fejlagtigt.

Straffen fastsættes til en bøde på 30.000 kr., jf. chokolade og sukkervareafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, jf. stk. 5 og stk. 6, jf. § 13, stk. 2 og § 12, stk. 5 og § 10a, stk. 5.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at det blandt andet fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftslovens mv:

"...

3.2.1. Gældende ret. Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 blev en hjemmel til skærpede boder, de såkaldte "colabøder", indsat i en række punktafgiftslove. Den skærpede straf anvendes, når sælgeren ikke kan dokumentere, at der er betalt afgift af bestemte varer (f.eks. på grund af manglende faktura eller regnskabsrod), men hvor det er usikkert, hvor stor afgiftsunddragelsen faktisk er, fordi der er tale om et øjebliksbillede (stikprøvekontrol). Ved lov nr. 408 af 8. maj 2016 blev der yderligere hjemmel til at anvende den skærpede bøde, når den pågældende ikke forud for import af varerne har ladet sig registrere som varemodtager, og der blev indført hjemmel til absolut kumulation, således at bøderne for hver enkelt lovovertrædelse sammenlægges, dels inden for den enkelte lov, dels ved overtrædelser af flere love på en gang "Colabøderne" omfatter de fem højt beskattede varegrupper i tobaksafgiftsloven, spiritusfgiftsloven, øl og vinafgiftsloven, chokoladeafgiftsloven samt emballageafgiftsloven.....................

Efter domspraksis straffes med en bøde på 5.000 kr. for hver enkelt overtrædelse af en "colalov" ved førstegangsovertrædelse. ...

3.2.2 Lovforslaget ... Det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske, at bødenivauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle "colalovene", hvor der er hjemmel til en skærpet bøde og hjemmel til absolut kumulation. Den nuværende bødepraksis har eksisteret siden "colalovgivningen" blev indført i 2006 ved lov 408 af 8. maj 2006... , og det er derfor aktuelt at regulere bøderne til et niveau, der kan forstærke den præventive effekt. Lovforslaget indeholder således nogle lovtekniske ændringer. Det er ikke i øvrigt tilsigtet nogen ændringer af lovgivningen. Det forudsættes i lovforslaget, at de konkrete bøder fordobles i første og anden gangs tilfælde, således at bøden første gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr.

............................. "

På denne baggrund finder retten, at en samlet bøde på 30.000 kr. ved de omhandlede førstegangsforseelser er passende.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 30.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.