Dato for udgivelse
30 Oct 2020 13:36
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Oct 2020 13:28
SKM-nummer
SKM2020.440.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
2-6627/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, ordensbøde, prøvesag, tobaksafgift
Resumé

T var tiltalt for som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 20. juni 2019 at have undladt at opbevare følgesedler og kvitteringer på sit forretningssted af i alt 2.521 gram tobaksafgiftspligtige varer i form af vandpibetobak udbudt til salg i caféen samt ikke at have ført et forskriftsmæssigt regnskab som kunne danne grundlag for afgørelsen af, om afgiften var betalt, hvorfra varerne var leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere om der var betalt afgift efter tobaksafgiftsloven af varerne.

T erkendte sig skyldig.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 10.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen vægt på, at det blandt andet fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., at bøden for førstegangsovertrædelser hæves til 10.000 kr. pr. overtrædelse. På baggrund af dette, og idet told- og skatteforvaltningen som myndighed i en situation som den foreliggende ikke har et grundlag for at udmåle en bøde på baggrund af unddragne afgifter, der ikke kan beregnes uden regnskabsmæssig dokumentation, er en bøde på 10.000 kr. pr. forseelse ved en førstegangsforseelse passende, da bøden skal være af en sådan størrelse, at det ikke er attraktivt at undgå betaling af afgifterne for blandt andet varegruppen omfattet af tobaksafgiftsloven.

Reference(r)

Tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6, jf. § 18, stk. 7 og 8

Henvisning

Den juridiske vejledning A.C.3.5.3.3.


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift er modtaget den 8. juli 2020. T er tiltalt for overtrædelse af:

Tobaksafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 5 og 6, jf.§ 18, stk. 7 og 8, ved den 20. juni 2019 som indehaver og daglig leder af G1, forsætligt eller groft uagtsomt at have undladt i forretningslokalet at opbevare følgesedler og kvitteringer for de tobaksafgiftspligtige varer i form af vandpibetobak, som var udbudt til salg, samt ved ikke at have ført et forskriftsmæssigt regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt, og hvorfra varerne var leveret, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift efter bestemmelserne i loven af følgende i alt 2.521 gram varer:

Genbrugsemballage, æble (sort) - 252 g

Genbrugsemballage, watermelon (blå) - 991 g

Social Smoke Twisted - mix 2 - 50 g

Social Smoke Twisted - 116 g

Social Smoke Lemonchill - 54 g

Social Smoke Watermelon Chili - 149 g

Social Smoke Dobbelt Appel - tysk emballage - 157 g

Social Smoke Twisted - 131 g

Social Smoke Twisted/Blue Raspberry - 176 g

Social Smoke Watermelon Chili - I 67 g

Social Smoke Baja Blue - 108 g

Social Smoke Baja Blue - 71 g

Vindrue Mint - 62 g

Blåbær- 37 g

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 10.000 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Sagens oplysninger

T har forklaret, at der var kontrol den 20. juni 2019 i hans vandpibecafe. Han kunne ikke vise dokumentation for indkøb af tobakken. Han havde ikke noget regnskab heller, og kassen blev ikke afstemt hver dag. Han fik ikke vejledning om, hvad han skulle gøre fremadrettet. Der var ingen årsag til, at han ikke havde dokumentation. Han forhandlede vandpibetobak. Han kan ikke få alle produkter i Danmark altid. Der er en i København, som sælger dette, men nogle gange er det svært  at skaffe. Så kan han ikke sælge, så sælger han kunne drikkevarer. Han havde købt tobakken fra sagen i Tyskland. Han driver stadig cafeen.

SH, Skattestyrelsen har forklaret,  at  hun  var  på  kontrolbesøg hos cafeen. Hun var ansat som kontrolfører fra Skattestyrelsen. Hun skulle kontrollere punktafgiftpligtige varer,  og  om  der  var  betalt  afgift  heraf.  Hun  bad  om  fakturaerne  og  regnskabet.  Man  skal  føre  et  regnskab,  der   viser, hvad der er købt, hvor og hvornår det var solgt. Tiltalte kunne vise en enkelt  faktura fra december  2018,  men  den  stemte  ikke  med  de  fundne  varer.  Der var ikke andre  fakturaer.  De  spørger  altid  ind  til,  om  fakturaer  kan  fremskaffes i løbet af  få  dage,  men  de  fik  ikke  noget  efterfølgende.  Hun optalte alt vandpibetobak den dag i cafeen. De tog alt med. De forlanger et beholdningsregnskab,  som  skal  stemme  overens,  så  mængden  i  regnskabet, skal stemme med det, der  er  i  butikken.  De  forventer  en  afstemning  dagligt, når man sælger tobak i løse mængder.

Der har været fremlagt notat om bødepraksis vedrørende overtrædelse af "cola-lovgivningen".

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig

Straffen fastsættes til en bøde på I 0.000  kr.,  jf. Tobaksafgiftslovens §  25,  stk. 1, nr. 2,jf. stk. 5 og 6,jf. § 18, stk. 7 og 8.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at det blandt andet fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven mv, følgende: 

" 3.2.1. gældende ret Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 blev en hjemmel til skærpede bøder, de såkaldte "colabøder", indsat i en række punkt/afgiftslove, Den skærpede straf anvendes når sælgeren ikke kan dokumentere, at der er betalt afgift af bestemte varer (f.eks. pga manglende faktura eller regnskabsrod), men hvor det er usikkert, hvor stor afgiftsunddragelsen faktisk er, fordi der er tale om el øjebliksbillede (stikprøvekontrol). Ved lov nr. 408 af 8. maj 2016 blev der yderligere hjemmel til at anvende den skærpede bøde, når den pågældende ikke forud for import af varerne har ladet sig registrere som varemodtaget, og der blev indført hjemmel til absolut kumulation, således at bøderne for hver enkelt lovovertrædelse sammen/ægges, dels indenfor den enkelte lov, dels ved overtrædelser af.flere love på en gang. "Colabøderne" omfatter de fem højt beskattede  varegrupper i tobaksafgiftsloven, spiritusafgifts/oven, øl- og vinafgiftsloven, chokoladeafgifsloven     samt     emballageafgifts/oven. Efter domspraksis straffes med en bøde på 5.000 kr., for hver enkelt overtrædelse af en "colalov" ved førstegangsovertræde/se. ...

3.2.2. Lovforslaget... Det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske, at bødenivauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle "colalovene", hvor der er hjemmel til en skærpet bøde og hjemmel til absolut kumulation. ... Den nuværende bødepraksis har eksisteret siden. "colalovgningen" blev indført i 2006 ved lov 408 af 8. maj 2006..., og det er derfor aktuelt at regulere bøderne til et niveau, der kan forstærke den præventive effekt.

Lovforslaget indeholder således nogle lovtekniske ændringer Det er ikke i øvrigt tilsigtet nogen ændringer af lovgivningen. Det forudsættes i lovforslaget, at de konkrete bøder fordobles i første- og andengangs tilfælde, således at bødenførste gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr "

På baggrund af dette, og idet SKAT som myndighed i en situation som den foreliggende ikke har et grundlag for at udmåle en bøde på baggrund af unddragne afgifter, der ikke kan beregnes uden regnskabsmæssig dokumentation, er en bøde på 10.000 kr. ved en førstegangsforseelse passende, da  bøden skal være af en sådan størrelse, at det ikke er attraktivt at undgå betaling af afgifterne for blandt andet varegruppen omfattet af tobaksafgiftsloven.

Sagen har ikke en alder, som betyder, at bødestraffen skal nedsættes.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger dog således, at statskassen betaler forsvarerens honorar.