Dato for udgivelse
30 Oct 2020 13:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Oct 2020 13:36
SKM-nummer
SKM2020.441.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
1-6626/2020
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, ordensbøde, prøvesag, chokoladeafgift, spiritus
Resumé

T var tiltalt for som konstateret ved Skattestyrelsens kontrolbesøg den 18. juni 2019 at have undladt at opbevare følgesedler og kvitteringer på sit forretningssted fra sit køb af i alt 24,364 kg. chokolade- og sukkervarer samt 23,05695 liter spiritus, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift efter bestemmelserne i chokoladeafgiftsloven og spiritusafgiftsloven.

T afgav ikke forklaring i retten.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 20.000 kr. Retten lagde ved bødefastsættelsen vægt på, at det blandt andet fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven m.v., at bøden for førstegangsovertrædelser hæves til 10.000 kr. pr. overtrædelse. På baggrund af dette, og idet told- og skatteforvaltningen som myndighed i en situation som den foreliggende ikke har et grundlag for at udmåle en bøde på baggrund af unddragne afgifter, der ikke kan beregnes uden regnskabsmæssig dokumentation, er en bøde på 10.000 kr. pr. forseelse ved en førstegangsforseelse passende, da bøden skal være af en sådan størrelse, at det ikke er attraktivt at undgå betaling af afgifterne for blandt andet varegrupperne omfattet af chokoladeafgiftsloven og spiritusafgiftsloven.

Reference(r)

Chokoladeafgiftsloven § 26, stk. 1, nr. 2, jf. § 13, stk. 2

Spiritusafgiftslovens § 31, stk. 1, nr. 2, jf. § 20, stk. 7

Henvisning

Den juridiske vejledning A.C.3.5.3.3.


Parter

Anklagemyndigheden

mod

T

Anklageskrift er modtaget den 8. juli  2020. T er tiltalt for overtrædelse af:

1.

Chokoladeafgiftslovens §26, stk. 1, nr. 2, jf. § 13, stk. 2,

ved den 18. juni 2019 som ejer og daglig leder af G1, forsætligt eller groft uagtsomt at have undladt at opbevare følgesedler eller kvittering for 24,364 kg chokolade-og sukkervareafgifts-pligtige varer, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift efter bestemmelserne i chokoladeafgiftsloven

2.

Spiritusafgiftslovens § 31, stk. 1, nr. 2, jfr. § 20, stk. 7,

ved den 18. juni 2019 som ejer og daglig leder af G1, forsætligt eller groft uagtsomt at have undladt at opbevave følgesedler eller kvitteringer for i alt 90 flasker spiritusafgiftspligtige varer på i alt 23,05695 liter, hvorfor det ikke var muligt at konstatere, om der var betalt afgift efter bestemmelserne i spiritusafgiftsloven.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 20.000 kr. Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

TN har forklaret, at han er far til tiltalte, og han var til stede i G1 den dag, der var kontrol. Han gik med rundt, mens Skattestyrelsen kontrollerede tingene. Han fortalte dem, hvor tingene var købt. Han havde ikke papirerne på nogle købte varer. Der var tale om både noget chokolade og noget spiritus. Ham han havde købt varerne af var gået konkurs i 2018. Han overtog hans varelager for 25.000 kr. Han fik ikke en kvittering for dette. Personen lukkede sit CVR nr. m.v. Han kunne pludselig ikke fa en kvittering. Personen ville snakke med revisoren, men det fik han aldrig gjort.

Han havde selv en butik i Y1-by. Hans butik i Horsens er ikke så stor. Der var ikke plads til så stort et varelager i Y1-by. De stillede det derfor i Y2-by. Det var meningen, at varerne skulle bruges i begge butikker, men det lå i Y2-by, da butikken i Y1-by er meget lille. Hans søn har altid haft orden i papirerne. Øl og vand havde de solgt fra varelageret, men de andre varer tog længere tid at sælge, hvorfor noget af chokoladen var blevet for gammel. De har ikke hentet varerne i Tyskland. Fødevarestyrelsen kom kun på besøg, fordi de havde fyret en ansat, som kendte nogle fra Fødevarestyrelsen.

HR, Skattestyrelsen, har forklaret, at hun var på kontrol hos G1 i juni 2019. Hun var med på en uanmeldt kontrol. Hun arbejder i en kontrolenhed. Fødevarestyrelsen og politiet var også med. Hun skulle kontrollere, at varernes afgift kunne dokumenteres. Fødevarestyrelsen skal også kunne spore varer. De valgte nogle varer ud til dokumentation stikprøvevis. En del af varerne var der papirerne på. Der var dog også nogle varer, som der ikke var købsfakturaer eller følgesedler på. Det blev sagt, at chokoladevarerne var for gamle. Der var noget spiritus, som ikke kunne spores, og det blev sagt, at det var købt for 12 år siden. Indtil januar 2015 var der dog stadig mærker på, hvis der var betalt afgift, så den forklaring hang ikke sammen. Dokumentation skal fremskaffes og skal være i forretningen. De hørte ikke noget om, at varerne var købt af et konkursbo, men de talte ikke nærmere om, hvor varerne kom fra. Det ville ikke ændre på deres sag, hvis der fortsat ikke var en kvittering for købet.

Der har været fremlagt notat om praksis efter "colalovene".

Tiltalte er straffet med to bøder den 28. august 2020 og den 7. maj 2020.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter forklaringerne i sagen lægges det til grund, at der i tiltaltes kiosk var de i tiltalen nævnte chokolade og spiritusvarer, hvor skattekontrollen ikke kunne få udleveret følgesedler eller kvitteringer for, da de kom på uanmeldt besøg. Det er virksomhedslederens pligt efter lovene at have disse liggende, så det kan kontrolleres, at der er svaret afgift af indkøbte varer. Tiltalte har ved ikke at sørge for dette, uanset forklaringen om, at varerne var købt af et konkursbo, i det mindste handlet groft uagtsomt, hvorfor han er skyldig.

Straffen fastsættes til en bøde på 20.000 kr., jf. Chokoladeafgiftslovens § 26, stk. 1, nr. 2, jf.§ 13, stk. 2 og Spiritusafgiftslovens§ 31, stk. 1, nr. 2, jfr.§ 20, stk. 7, jf. straffelovens§ 89.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har ved bødefastsættelsen lagt vægt på, at det blandt andet fremgår af lovforslag fremsat den 5. oktober 2016 til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven mv, følgende:

" 3.2.1. gældende ret Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 blev en hjemmel til skærpede bøder, de såkaldte "colabøder", indsat i en række punkt/afgiftslove. Den skærpede straf anvendes når sælgeren ikke kan dokumentere, at der er betalt afgift af bestemte varer (f.eks. pga manglende faktura eller regnskabsrod), men hvor det er usikkert, hvor stor afgiftsunddrage/sen faktisk er, fordi der er tale om el øjebliksbillede (stikprøvekontrol). Ved lov nr. 408 af 8. maj 2016 blev der yderligere hjemmel til at anvende den skærpede bøde, når den pågældende ikke forud for import af varerne har ladet sig registrere som varemodtaget, og der blev indført jemmel til absolut kumulation, således at bøderne for hver enkelt lovovertrædelse sammenlægges, dels indenfor den enkelte lov, dels ved overtrædelser af flere love på en gang. "Colabøderne" omfatter de fem fløjt beskattede varegrupper i tobaksafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, øl-og vinafgiftsloven, chokoladeafgifsloven samt emballageafgiftsloven. Efter domspraksis straffes med en bøde på 5.000 kr., for hver enkelt overtræde/se af en "colalov" ved førstegangsovertrædelse. ...

3.2.2. Lovforslaget. .. Det foreslås som følge af et udtrykkeligt politisk ønske, at bødenivauet for normalbøden forhøjes for overtrædelse af alle "colalovene", hvor der er hjemmel til en skærpet bøde og hjemmel til absolut kumulation. ... Den nuværerende bødepraksis har eksisteret siden. "colalovgningen" blev indført i 2006 ved lov 408 af 8. maj 2006 ..., og det er derfor aktuelt at regulere bøderne til et niveau, der kan forstærke den præventive effekt.

Lovforslaget indeholder således nogle lovtekniske ændringer. Det er ikke i øvrigt tilsigtet nogen ændringer af lovgivningen. Det forudsættes i lovforslaget, at de konkrete bøder fordobles i førsteog andengangs ti(fælde, således at bødenførste  gang bliver 10.000 kr. og anden gang 20.000 kr.... "

På baggrund af dette, og idet SKAT som myndighed i en situation som den foreliggende ikke har et grundlag for at udmåle en bøde på baggrund af unddragne afgifter, der ikke kan beregnes uden regnskabsmæssig dokumentation, er en bøde på 10.000 kr. pr. forseelse ved en førstegangsforseelse passende, da bøden skal være af en sådan størrelse, at det ikke er attraktivt at undgå betaling af afgifterne for blandt andet varegrupperne omfattet af chokoladeafgiftsloven og spiritusafgiftsloven.

Sagen har ikke en alder, der kan begrunde en nedsættelse af bøden.

Thi kendes for ret:

T skal betale en bøde på 20.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger dog således, at statskassen betaler forsvarerens honorar.