Her får du hjælp til, hvad du skal være opmærksom på, når du afmelder din virksomhed for moms og laver den sidste momsindberetning.

Læs også mere om at lukke din virksomhed og afmelde den for fx moms og A-skat.

Du skal opgøre og indberette moms helt frem til og med den dag, du holder op med at drive momspligtig virksomhed. Det skal du også gøre, selvom der ikke har været aktiviteter, og du dermed skal lave en nulindberetning, det vil sige indberette nul kroner.

Afregner du moms hvert kvartal, og har du fx afmeldt din virksomhed for moms den 10. april, vil virksomhedens sidste momsperiode være 1. april til 10. april i 2. kvartal.

Afregner du hvert halvår vil den sidste momsperiode være 1. januar til 10. april i 1. halvår, hvis du har afmeldt din virksomhed for moms den 10. april. 

Har du en personligt ejet virksomhed, som ikke er registreret for andre pligter end moms (fx A-skat eller punktafgifter), skal du være opmærksom på, at virksomhedens cvr-nummer automatisk lukker, når du afmelder den for moms.

Afregner du hvert kvartal, skal du følge de sædvanlige frister, når du skal afregne moms for den sidste periode. Det vil sige, at hvis du fx afmelder din virksomhed for moms 10. april, kan du indberette fra 1. juli og senest 1. september.

Afregner du hvert halvår og afmelder din virksomhed for moms i de første tre måneder af halvåret, fx 10. januar, kan du indberette allerede efter kvartalets slutning, i dette tilfælde 1. april til 1. juni. Afmelder du derimod virksomheden i de tre sidste måneder i halvåret, fx 10. april, vil du først kunne indberette fra 1. juli og senest 1. september.

Log på TastSelv Erhverv og indberet din moms

Du kan tidligst betale momsen 5 dage før indberetningsfristen, som du plejer. Hvis du vil betale før, kan du i din netbank sætte beløbet til at blive trukket inden for perioden på 5 dage op til betalingsfristen.

Husk, at du altid skal lave en indberetning. Hvis du ikke har haft nogen aktivitet i perioden frem til, at du lukkede din virksomhed, skal du indberette nul kroner (nulindberetning).

Vær opmærksom på, at fristerne for indberetning og betaling kan være ændrede på grund af corona.

Læs mere om fristerne for moms.

Husk at indberette, så undgår du afgifter

Vær opmærksom på, at hvis du ikke får indberettet moms for en momsperiode, laver Skattestyrelsen et midlertidigt skøn over momsen for dig. Du skal også være opmærksom på eventuelle tidligere perioder, som ikke er indberettet. Disse vil også have fået et midlertidigt skøn. Det kaldes en foreløbig fastsættelse. Dette beløb vil vi opkræve af din virksomhed, medmindre du selv indberetter det korrekte beløb.

En foreløbig fastsættelse koster 800 kr. i afgift. Den afgift skal virksomheden betale, uanset om du efterfølgende indberetter og betaler det korrekte momsbeløb.

Når virksomheden har fået en foreløbig fastsættelse, skal du efterfølgende ind i TastSelv Erhverv og erstatte det midlertidige skøn med det korrekte momsbeløb. Det gør du under Indberet moms. Det er også her, at du skal tjekke, om du mangler at indberette for tidligere momsperioder.

Er du i tvivl om, hvordan du indberetter moms, kan du læse mere om at indberette moms i TastSelv Erhverv.  

Der er stor forskel på, hvad du skal skrive på den sidste momsindberetning alt efter, hvad der skal ske med din virksomhed. Der gælder særlige regler, hvis du helt eller delvist overdrager (sælger) virksomheden. Hvis du derimod lukker virksomheden helt og sælger varer og aktiver eller tager dem ud til privat brug, så gælder der nogle andre regler. Denne vejledning har primært fokus på, hvis du lukker virksomheden helt. Skal du sælge din virksomhed helt eller delvist, kan du dog også læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på.

Log på TastSelv Erhverv og indberet din moms

Hvis du sælger hele eller en selvstændig del af din virksomhed, kaldes det også overdragelse af virksomhed. Du må ikke beregne moms ved overdragelse af virksomhed. Men i forbindelse med den hele eller delvise overdragelse skal du oplyse salgsprisen for varelager, maskiner, ydelser og bygninger på virk.dk, samtidig med at du afmelder virksomheden for moms. Du skal også oplyse køberens navn og cvr-nummer.

For at der er tale om en hel eller delvis overdragelse af virksomhed, skal salget bestå af materielle aktiver som fx varelager og maskiner og eventuelle immaterielle aktiver som fx produktionsrettigheder. Dette skal tilsammen danne et fundament for driften, så den i sig selv udgør en virksomhed. Desuden skal køberen af virksomheden ville forsætte driften af den momspligtige virksomhed. 

Hvis aktiverne (fx maskiner og varebil) har en købspris over 100.000 kr. er der tale om investeringsgoder. Vær opmærksom på, at der gælder særlige momsregler for investeringsgoder. Det betyder, at der kan være situationer, hvor du skal betale moms tilbage, som du har trukket fra, da du købte investeringsgodet (fx en varebil). Dette kaldes moms-reguleringsforpligtelse.

Læs mere om reglerne for fradrag for moms af investeringsgoder.

Skal du overdrage hele eller dele af din virksomhed, så kan det være en god idé at bruge en revisor eller anden professionel hjælp til det. Har du spørgsmål til overdragelse af virksomhed eller investeringsgoder, kan du ringe til os på 7222 2867.

Herunder bliver du guidet igennem, hvad du skal være opmærksom på ved den sidste momsindberetning, når det bl.a. gælder varelager, maskiner og ydelser. 
Herunder forklarer vi reglerne der gælder ved fuldt fradrag. Har du fået et delvist fradrag, da du købte varelager, maskiner og ydelser til virksomheden, gælder der nogle andre regler. Har du spørgsmål til reglerne ved delvis fradrag, kan du ringe til os på 7222 2867.

Varelager

Hvis du sælger hele eller dele af virksomhedens varelager, skal du altid opkræve, indberette og betale moms af varer, du sælger. 
Tager du derimod varer ud til privat brug, skal du betale hele momsen tilbage på de varer, virksomheden har fået fradrag for, da du købte dem. Du beregner momsen ud fra den pris, varerne havde, da du købte eller fremstillede dem.  

Maskiner, computer, telefon m.v.

Hvis du sælger aktiver i virksomheden, som fx maskiner, computer eller telefon, skal du altid opkræve, indberette og betale moms af det, du sælger.
Hvis du derimod tager aktiver, som fx en computer ud til dig selv inden for fem efterfølgende regnskabsår efter købet, skal du betale en del af den moms tilbage, som virksomheden tidligere har fået fradrag for, da du købte computeren. Hvis du tager computeren ud til dig selv i det samme regnskabsår, du købte den til virksomheden, skal du betale hele momsen tilbage. 

Eksempel:
Du købte en computer til virksomheden i 2017 til 10.000 kr. (8.000 kr. + 2.000 kr. i moms), som du fik et fuldt momsfradrag på 2.000 kr. for. For at du kan beholde det fulde fradrag på 2.000 kr., skal din virksomhed på lukketidspunktet have brugt computeren i 5 efterfølgende regnskabsår. Det vil sige i årene 2018-2022. Hvis du i 2020 tager computeren ud til privat brug, fordi du vil lukke din virksomhed, skal du derfor betale moms tilbage. Da din virksomhed kun har brugt computeren i regnskabsårene 2018-2020, skal du betale et beregnet fradrag for de resterende 2 år tilbage. Computerens værdi, som momsen bliver beregnet ud fra, bliver reduceret med 20 % hvert af de 5 år. Fordi virksomheden ikke har brugt computeren i 2 af de 5 regnskabsår, skal du betale 40 procent af fradraget på 2.000 kr. tilbage. Det vil sige i alt 800 kr. De 800 kr. oplyser du som salgsmoms, når du indberetter momsen for den sidste momsperiode. Eksemplet er også illustreret i nedenstående tabel:

Eksempel på salg af computer ved lukning af virksomhed
Note Købsår 1. regnskabsår 2. regnskabsår 3. regnskabsår 4. regnskabsår 5. regnskabsår
De år, som virksomheden har haft computeren ved køb i 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beregnet værdi af computeren (ekskl. moms) 8.000 kr. 6.400 kr. 4.800 kr. 3.200 kr. 1.600 kr. 0 kr.
Moms, der skal betales tilbage, hvis computeren tages ud til privat brug 2.000 kr. 1.600 kr. 1.200 kr. 800 kr. 400 kr. 0 kr.

Læs mere om, hvordan du beregner momsen af varer eller aktiver (udtagningsmoms), som du tager ud til privat brug.

Har du købt en maskine, varebil eller lignende til over 100.000 kr. (ekskl. moms), som du sælger eller tager ud til privat brug, så er der tale om et investeringsgode. Læs mere om investeringsgoder længere nede på siden.

Ydelser

Ydelser kan fx være ophavsrettigheder eller patenter. Hvis du sælger en ydelse, skal du altid opkræve, indberette og betale moms.
Tager du ydelser, der kostede under 100.000 kr., ud til privat brug, skal du betale hele momsen tilbage, hvis virksomheden fik et fradrag, da du købte dem. Du beregner momsen ud fra den pris ydelserne havde, da du købte dem. 

Har du spørgsmål til moms af ydelser, så ring til Skattestyrelsens momsvejledning på telefonnummer 7222 2867.

Fast ejendom

Skal du sælge en fast ejendom for virksomheden eller overtage den selv, kan du kontakte os på 7222 2867, hvis du har spørgsmål til momsreglerne ved salg eller overtagelse. 

Andre investeringsgoder

Har du købt en maskine, varebil, rettigheder eller lignende varer eller ydelser til over 100.000 kr. (ekskl. moms), som du sælger eller tager ud til privat brug, så er der tale om et investeringsgode. Vær opmærksom på, at der er særlige momsregler for investeringsgoder.

Læs mere om reglerne for fradrag for moms af investeringsgoder.

For personligt ejede virksomheder

Har du en personligt ejet virksomhed, og oplever du, at du ikke længere har adgang til TastSelv Erhverv, skal du logge på med dit personlige NemID. Fordi din virksomheds cvr-nr. er ophørt, skal du herefter vælge Fortsæt som privatperson - ikke Fortsæt som virksomhed
Oplever du udfordringer med at logge på, er du velkommen til at kontakte os på 7238 0400. 

For selskaber

Hvis du som selskabsejer oplever, at du ikke længere kan få adgang til TastSelv Erhverv med NemID, kan du kontakte os på 7238 0400. 

Du skal gemme virksomhedens regnskab og bilag i 5 år. Det gælder også, selvom du har lukket virksomheden.

Har du købt fast ejendom eller bygget om i forbindelse med din virksomhed, skal du dog gemme regnskabsmaterialet i 10 år efter købet eller ombygningen. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.