Når din virksomhed indleder et samarbejde med en udenlandsk virksomhed, er der nogle regler, du skal være opmærksom på. Det kan fx være, hvis du benytter en udenlandsk underleverandør eller låner medarbejdere fra en udenlandsk virksomhed.

Hvis din udenlandske samarbejdspartner ikke betaler korrekt dansk skat og moms, kan ansvaret ligge hos dig.

Læs om de vigtigste ting, du bør være opmærksom på, når du samarbejder med udenlandske virksomheder.

Når din virksomhed indgår et samarbejde med en udenlandsk virksomhed, er det vigtigt, at der udarbejdes en skriftlig aftale, der tydeligt beskriver den aftalte ydelse og hvordan den skal leveres. Det kaldes en entreprisekontrakt. En entreprise betyder, at du indgår aftale med en anden virksomhed om, at denne virksomhed gennemfører og har ansvaret for en afgrænset opgave defineret af din virksomhed.

Opfylder den skriftlige aftale ikke de skattemæssige krav til en entreprisekontrakt, kan din virksomhed blive indeholdelsespligtig. Det betyder, at du skal betale am-bidrag og A-skat eller arbejdsudlejeskat for de personer, den udenlandske virksomhed har stillet til rådighed.

For at en aftale med en udenlandsk virksomhed skattemæssigt kan anses som en entreprisekontrakt, er der flere krav, der skal være opfyldt.

Følgende oplysninger er vigtige at få med i den skriftlige aftale:

 • aftaleparter
 • samlet pris for ydelsen
 • periode hvor ydelsen leveres
 • kontrol og ansvar for arbejdsstedet
 • hvem har instruktionsbeføjelsen - det vil sige hvem, der bestemmer hvornår og hvordan opgaven skal udføres
 • hvem der leverer materialer og værktøj mv.
 • vederlagets sammensætning, altså hvordan arbejdet aflønnes
 • personalets sammensætning. Skal din udenlandske samarbejdspartner fx stille med fag-uddannet mandskab?  
 • sanktioner og arbejdstider, som knytter sig til ydelsen, der leveres. En sanktion kunne væ-re, at samarbejdspartneren skal betale dagbøder, hvis opgaven ikke er løst til den aftalte deadline.
 • ansvar, risiko, garanti mv. for det pågældende arbejde

Den skriftlige aftale kan indeholde yderligere oplysninger. Spørg eventuelt din brancheorganisation, om de har en skabelon.

Det vil dog altid være de faktiske forhold, vi tager udgangspunkt i, når vi vurderer, hvad din og den udenlandske virksomhed skal betale i skat. Det gælder uanset hvad, der står i den skriftlige aftale.

Hvis du er tvivl, om aftalen skattemæssigt kan kvalificeres som en entreprisekontrakt, kan det være en god ide at indhente et bindende svar hos Skattestyrelsen.

Når en udenlandsk virksomhed skal udføre arbejde i Danmark, skal virksomheden registreres i RUT-registret, Registret for Udenlandske Tjenesteydelser.

Her giver den udenlandske virksomhed oplysninger om virksomheden selv, om den danske virksomhed, den skal arbejde for (hvervgiveren), og om medarbejderne, der skal arbejde i Danmark.

Det er vigtigt, at din virksomhed sikrer sig, at den udenlandske virksomhed er registreret i RUT, og at oplysningerne er korrekte. Har den udenlandske virksomhed ikke registreret arbejdsadresse og -periode korrekt, kan både din virksomhed og den udenlandske virksomhed få en bøde. 

Du kan læse mere om RUT-registrering på Registret for udenlandske tjenesteydere (Virk.dk)

I nogle tilfælde har din virksomhed ansvaret for at indeholde skat af din udenlandske arbejdskrafts indkomst. Dine forpligtelser afhænger af, om der i skattemæssig forstand er tale om:

 • Selvstændig virksomhed
 • Arbejde på lønmodtagerlignende forhold
 • Arbejdsudleje
 • Udenlandsk arbejdskraft via en dansk virksomhed eller vikarbureau

Når din virksomhed benytter udenlandsk arbejdskraft, skal du være opmærksom på, om din underleverandør kan anses som en selvstændig virksomhed, eller om den udenlandske virksomhedsejer arbejder under lønmodtagerlignende forhold i din virksomhed.

Det er vigtigt for dig, da din virksomhed hæfter for og skal betale manglende indeholdt A-skat og am-bidrag, hvis ejeren af den udenlandske virksomhed i praksis fungerer som ansat hos dig. Det samme gælder, hvis du anvender danske underleverandører.

Den udenlandske underleverandør betragtes som selvstændig virksomhed, når den udenlandske virksomhed har påtaget sig en selvstændig opgave for egen regning og risiko. Det vil sige, at den udenlandske virksomhed er din virksomheds underentreprenør.

Den udenlandske virksomhedsejer kan skattemæssigt anses som ansat i din virksomhed, hvis vedkommende arbejder under forhold, der minder om en medarbejders forhold. Det kan blandt andet være, hvis din virksomhed bestemmer, hvordan arbejdet skal udføres, eller opgaven ikke er fuldstændig udskilt fra din virksomhed.

Er det tilfældet, skal virksomhedsejeren registreres som beskrevet på siden Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere mere på Afklar virksomhedens skatteforhold

Lejer din virksomhed en eller flere medarbejdere fra en udenlandsk virksomhed, kan det være arbejdsudleje. I praksis betyder det, at den udenlandske virksomhed betaler medarbejdernes løn, og din virksomhed betaler den udenlandske virksomhed for at udføre den aftalte opgave.

Det er afgørende, om din virksomhed reelt råder over medarbejderen på en måde, der er sædvanlig i et lønmodtagerforhold.

Desuden skal følgende være opfyldt:

 • Opgaven/ydelsen, der leveres af den udenlandske virksomhed, udgør en integreret del af din virksomheds aktivitet.
 • Opgaven er ikke afgrænset og klart udskilt til den udenlandske virksomhed.

Hvis opgaven eller ydelsen er en del af en entrepriseaftale, er det afgørende, at arbejdet leveres til din virksomhed, som det er beskrevet i aftalegrundlaget. Er det ikke tilfældet, vil den skriftlige aftale mellem din virksomhed og den udenlandske virksomhed skattemæssigt kunne tilsidesættes. Det kan medføre, at din virksomhed skal indeholde og betale 8 % i am-bidrag og 30 % i arbejdsudlejeskat af lønudgiften til de udenlandske medarbejdere eller af fakturasummen.

Læs mere om Leje af medarbejdere fra udlandet

Benytter din virksomhed danske vikarbureauer, bør du sikre, at vikarerne er ansat hos vikarbureauet. Hvis de udenlandske vikarer ikke er ansat i det danske vikarbureau, men alene formidlet videre, vil din virksomhed blive anset som arbejdsgiver. Det betyder, at din virksomhed skal indeholde og betale am-bidrag og A-skat eller arbejdsudlejeskat. Det betyder også, at din virksomhed hæfter, hvis arbejdsudlejeskat/A-skat og am-bidrag ikke bliver betalt.

Når du bliver anset som arbejdsgiver

Bliver din virksomhed anset som arbejdsgiver, skal du beregne medarbejderens A-skat og am-bidrag efter et almindeligt skattekort og indberette lønnen i TastSelv Erhverv i eInd-komst. Hvis medarbejderen ikke har et skattekort, skal du indeholde 8 % am-bidrag og 55 % A-skat af lønnen.

Læs mere om, hvordan du får din udenlandske medarbejder godt fra start på Når du har udenlandske medarbejdere.

Når din virksomhed køber ydelser i udlandet, som i overvejende grad anvendes i Danmark, skal du selv beregne og betale dansk moms af købet. Du skal føre særlige konti i dit regnskab og indberette oplysningerne om dine køb på momsangivelsen i TastSelv Erhverv. 

Læs mere om, hvordan du indberetter og betaler moms for køb af ydelser i EU på Moms ved køb af varer og ydelser i EU.

Arbejder din virksomhed på en byggeplads, skal du som hovedregel opsætte synlig skiltning, så det er tydeligt, hvilke virksomheder der arbejder på pladsen.

Virksomhedernes navne og cvr-numre skal fremgå af skiltet. Udenlandske virksomheder skal udover navn også skilte med det registreringsnummer, de er registeret under i RUT-registret.

Arbejder I flere virksomheder på samme byggeplads, kan I vælge at have et fælles skilt. Vælger I at have et fælles skilt, skal oplysningerne om alle virksomheder, der arbejder på pladsen, fremgå af skiltet.

Kravet om skiltning gælder, når:

 • håndværksydelsen er på 50.000 kr. eller mere inklusiv moms.
 • arbejdet strækker sig over mere end en enkelt arbejdsdag.
 • det er praktisk muligt at opsætte skiltning. I nogle tilfælde vil det ikke være muligt, fx fordi arbejdet sker på en byggeplads ved etagebyggeri i et tæt bebygget område. 

Det er op til din virksomhed selv at vurdere, om det er muligt at skilte.

Eksempel: Skiltning, når arbejdet udføres af vikarer

Din virksomhed har indgået aftale med en kunde om at lægge nyt tag på kundens hus. Din virksomhed har travlt i øjeblikket, så du hyrer to udenlandske tømrere til arbejdet via et vikarbureau. Selvom tømrerne, der udfører arbejdet, ikke er ansat hos dig, men hos vikarbureauet, ligger ansvaret for skiltning hos dig. Arbejdet foregår i din virksomheds navn, og du opsætter derfor et skilt med din virksomheds navn og cvr-nummer.

Firmanavn eller logo på vare- og lastbiler

Har din virksomhed vare- og lastbiler med en totalvægt under 4 tons, der udelukkende er registreret til erhvervsmæssig brug i Danmark, skal virksomhedens navn og cvr-nummer fremgå på bilen. I stedet for virksomhedens navn kan virksomhedens logo bruges, hvis logoet tydeligt identificerer virksomheden.

Læs mere på faktaarket Husk cvr-nummer og firmanavn på varebiler.

Udenlandske biler, som benyttes erhvervsmæssigt i Danmark

Benytter din udenlandske underleverandør en udenlandsk indregistreret bil, der benyttes erhvervsmæssigt i Danmark? Så skal dokumentation for den udenlandske virksomheds RUT-registrering (Registret for Udenlandske Tjenesteydere) ligge synligt i bilens forrude.