Indhold

Dette afsnit beskriver de to typer af virksomheder, som er omfattet af reglerne om afgift på pvc og eventuelt ftalater. Afsnittet indeholder også en beskrivelse af reglerne om fjernsalg.

Afsnittet indeholder:

 • Oplagshaver
 • Varemodtager
 • Fjernsalg
 • Anmeldelse til registrering.

Se også

 • Definition: Oplagshaver og oplagshavers rettigheder E.A.1.4.2
 • Definition: Varemodtager og varemodtagers rettigheder E.A.1.4.2
 • Bagatelgrænse mht. registreringspligt E.A.1.4.2
 • Fjernsalg, herunder postordresalg og internethandel E.A.1.4.1
 • Reglerne om registrering af virksomheder E.A.1.4
 • Blanket, der anvendes til anmeldelse af registrering nr. 24.042.

Oplagshaver

Virksomheder, der fremstiller varer som nævnt i pvc-afgiftslovens bilag 1 med indhold af pvc og eventuelt ftalater, er omfattet af reglerne og skal registreres som oplagshaver. Se PVCAL § 3, stk. 1.

Fremstillingsvirksomheder, som er omfattet af pvc-afgiftslovens § 3, stk. 1, kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshavere og undlade at betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer, svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Virksomheden skal dog fortsat fore regnskab over mængden af afgiftspligtige varer, så virksomheden overfor Skatteforvaltningen kan godtgøre, at bagatelgrænsen ikke er overskredet. Se PVCAL § 10, stk. 3. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. For nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.

For de virksomheder, der har et regnskabsår, som overstiger 12 måneder, regnes den årlige periode som 12 på hinanden følgende måneder. Det kan fx være tilfældet for et nystiftet selskabs første regnskabsår. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår vil, som følge af dette, ikke skulle indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen. Dette vil endvidere gøre sig gældende, såfremt mængden af afgiftspligtige varer overstiger bagatelgrænsen i de resterende måneder.

Virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer som nævnt i pvc-afgiftslovens bilag 1 fra udlandet, kan lade sig registreres som oplagshaver, hvis varerne er bestemt til videresalg. Se PVCAL § 3, stk. 2.

Der udstedes et bevis for registrering til oplagshaverne. Se PVCAL § 3, stk. 4.

Varemodtager

Varer fra tredjelande

Virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer som er omfattet af pvc-afgiftslovens bilag 1 fra steder uden for EU eller fra områder, der ikke omfattes af EU-landenes afgiftsområde, er omfattet af afgiftsreglerne og skal betale afgift ved indførslen. 

Virksomheder, der importerer varer fra tredjeland, som er importregistreret efter toldlovens § 29, skal afregne afgift som virksomheder, der modtager varer fra EU, se nedenfor.

Der skal dog ikke betales afgift ved indførslen, hvis virksomheden er registreret som oplagshaver efter pvc-afgiftslovens § 3.

Se PVCAL § 12.

Varer fra EU-lande

Virksomheder, der modtager afgiftspligtige varer, som er omfattet af pvc-afgiftslovens bilag 1 fra steder indenfor EU-landenes afgiftsområde, skal betale afgift i forbindelse med varemodtagelsen her i landet. Inden afsendelsen af afgiftspligtige varer fra udlandet skal virksomheden anmelde sig hos Skatteforvaltningen som varemodtager, PVCAL § 13, stk. 1.

Ikke-registrerede modtagere af afgiftspligtige varer fra EU-lande skal angive afgiften ved modtagelsen af varerne.

En varemodtager kan undlade at lade sig registrere som varemodtager og undlade at betale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. Den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden. PVCAL § 13, stk. 3

Virksomheden skal dog fortsat føre regnskab over mængden af afgiftspligtige indførte og modtagne varer, så virksomheden overfor Skatteforvaltningen kan godtgøre, at bagatelgrænsen ikke er overskredet.

Den årlige bagatelgrænse følger virksomhedens regnskabsår. For de virksomheder, der har et regnskabsår, som overstiger 12 måneder, regnes den årlige periode efter 12 på hinanden følgende måneder. Det kan fx være tilfældet for et nystiftet selskabs første regnskabsår. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, beregnes den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden. De resterende måneder i en nystiftet virksomheds første regnskabsår vil, som følge af dette, ikke skulle indgå i opgørelsen af afgiftsberegningen. Dette vil endvidere gøre sig gældende, såfremt mængden af afgiftspligtige varer overstiger bagatelgrænsen i de resterende måneder. 

Se PVCAL § 10, stk. 3, og PVCAL § 13, stk. 3.

Fjernsalg

Andre virksomheder, der er registreret efter ML § 47, stk. 1, og som her til landet ved fjernsalg fx postordre eller internethandel sælger afgiftspligtige varer ►(levering af varer fra et EU-land til en ikke erhvervsmæssig aftager i et andet EU-land)◄, er omfattet af reglerne og skal registreres og betale afgift.

Se PVCAL § 18.

►Bemærk◄

►Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021. Der er bl.a. indført en ny fælles EU-beløbsgrænse, som medfører, at virksomheder der er etableret i EU skal betale moms i forbrugslandet, når virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, til ikke erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. år.  For virksomheder, der er etableret i mere end et EU-land, eller i et land uden for EU finder beløbsgrænsen ikke anvendelse og pligten til at afregne moms i forbrugslandet gælder for alle fjernsalgsleverancer uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.◄

►Moms One Stop Shop◄

►Virksomheder, som fjernsælger varer pålagt nationale punktafgifter til Danmark og som er tilsluttet Moms One Stop Shop, som ændret med virkning fra 1. juli 2021, anses ikke for at være registreret efter ML § 47, stk. 1. Disse udenlandske virksomheder skal og kan dermed ikke være registreret for fjernsalg af varer pålagt nationale punktafgifter. Forpligtigelsen til at afregne nationale punktafgifter, vedrørende leverancer foretaget af disse virksomheder, påhviler i denne situation den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9. Se også "Nye regler for moms ved salg til private i EU".

►Virksomheder, som er etableret i udlandet og som fjernsælger varer til Danmark fra et andet EU-land, og som ikke er tilsluttet Moms One Stop Shop vil pr. 1. juli 2021 fortsat være forpligtet til at være registreret for nationale punktafgifter. Registreringsgrænsen afhænger af virksomhedens etablering og omsætning i EU-lande.◄

 • ►Virksomheder etableret i ét EU-land, skal registreres og afregne nationale punktafgifter, hvis den samlede omsætning af varer og ydelser til ikke-erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande overstiger 10.000 euro (ca. 75.000 kr.).◄
 • ►Virksomheder etableret i mere end ét EU-land, skal registreres for og afregne nationale punktafgifter uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.◄
 • ►Virksomheder etableret i et land uden for EU, skal registreres for og afregne nationale punktafgifter, uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.◄

►For en mere detaljeret beskrivelse af, hvornår virksomheder etableret i udlandet er forpligtet til at lade sig registre her i landet efter ML § 47, stk. 1, henvises til afsnit D.A.14.1.2. Det er alene virksomheder, der er registreringspligtige efter denne bestemmelse, som skal og kan registreres for nationale punktafgifter for fjernslag fra andre EU-lande.◄

►Virksomheder, som er etableret og momsregistreret i Danmark berøres ikke af ændringerne.◄

►Hvis den udenlandske virksomhed ikke er registreret for fjernsalg af punktafgiftspligtige varer i Danmark, påhviler forpligtigelsen til at afregne nationale punktafgifter, vedrørende leverancer foretaget af disse virksomheder den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9. Skatteforvaltningen kan tilbageholde sådanne varer, indtil afgiften er betalt. Se afsnit A.C.2.5 om Skatteforvaltningens kontrolbeføjelser.◄

Egen import

Virksomheder, der medbringer afgiftspligtige varer fra andre EU-lande til brug i egen virksomhed skal angive og indbetale afgift senest ved indførelsen af varerne. Se PVCAL § 14.

Anmeldelse til registrering

Anmeldelse til registrering sker hos Erhvervsstyrelsen.