Indhold

xDette afsnit handler om reglerne for fradrag for renter på lån til uddannelsesløft.x

Regel

xFra og med den 1. juli 2015 kunne dagpengemodtagere under visse betingelse optage lån til uddannelsesløft. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 703 af 27. juni 2015.

Renter tilskrives hver måned.

Låntager skal begynde at tilbagebetale lån og påløbne renter den 1. januar i kalenderåret efter udløbet af det år, hvor tilbuddet er ophørt.

Renter kan som hovedregel fratrækkes, når de forfalder til betaling. Se LL § 5, stk. 1.

Hvis der er givet henstand med påskrevne renter, kan de først fratrækkes, når de forfalder eller betales.

Forfaldne renteudgifter kan først trækkes fra i det indkomstår, hvor de betales, hvis forfaldne renteudgifter vedrørende tidligere indkomstår i samme gældsforhold endnu ikke er betalt ved udgangen af det indkomstår, som indkomstopgørelsen vedrører. Det betyder, at ikke betalte renter kan trækkes fra, hvis den skattepligtige kun er i restance med renteudgifter for det aktuelle indkomstår. Se LL § 5, stk. 8, 1. pkt.x

Se også

xSe også

  • C.A.11.2.6.1 På hvilket tidspunkt kan renteudgifter fradrages?
  • G.A.2.1 om bl.a. inddrivelsesrenter som tilskrives ved restanceinddrivelsesmyndigheden, som ikke kan fradrages.x