Selvanmeldere er registrerede virksomheder, der har mulighed for at beregne afgiften på køretøjer og angive den i Motorregistret. Afgiften, som bliver angivet i Motorregistret, afregnes på kredit én gang om måneden.

Som selvanmelder skal du være opmærksom på de forhold, der er beskrevet nedenfor.

Som selvanmelder har du en månedsangivelse i Motorregistret. Månedsangivelsen indeholder de værdifastsættelser, du har anmeldt i en bestemt måned.

Hvis du beder Motorstyrelsen om at lave en værdifastsættelse, vil denne også fremgå af din månedsangivelse. Det gælder dog ikke eksportgodtgørelser, som bliver udbetalt direkte til din virksomheds NemKonto.

Du skal godkende og betale din virksomheds månedsangivelse senest den 15. i den efterfølgende måned. Betalingen sker via en betalingslinje (OCR-linje), der fremgår af månedsangivelsen. Som selvanmelder hæfter du for registreringsafgiften.

Du skal huske at godkende din månedsangivelse, selvom du ikke har anmeldt køretøjer på månedsangivelsen, ellers vil vi sende dig en påmindelse med gebyr.

Du kan rette værdifastsættelser, mens månedsangivelsen er åben

Hvis du ved en fejl er kommet til at angive en forkert værdi på et køretøj, kan du rette værdifastsættelsen, så længe månedsangivelsen ikke er godkendt og lukket.

Du skal sikre, at den angivne registreringsafgift fortsat stemmer overens med den aftale, der er indgået med kunden, og at det underliggende bogføringsmateriale stemmer overens med den angivne registreringsafgift.

Du skal gemme dokumentation for årsagen til, at du har ændret værdifastsættelsen. Motorstyrelsen kan nemlig bede om at få en redegørelse for ændringen.

Du skal altid udarbejde en skriftlig kontrakt

Du skal altid udarbejde en skriftlig kontrakt, når din virksomhed køber eller sælger et køretøj. Du må kun lave én kontrakt pr. køretøj, og kontrakten skal altid indeholde oplysninger, der kan identificere køretøjet.

Kontrakten skal desuden indeholde køretøjets fulde pris, og hvis du afgiftsberigtiger køretøjet i forbindelse med salget, skal du påføre køretøjets pris uden registreringsafgift 

Du skal bede Motorstyrelsen om at rette, hvis månedsangivelsen er lukket

Du kan ikke selv rette i værdifastsættelserne på månedsangivelsen, når den er godkendt og lukket.

Hvis du opdager fejl i værdifastsættelserne på din månedsangivelse, skal du bede Motorstyrelsen om at regulere værdifastsættelsen via Tastselv Erhverv:

 1. Log på TastSelv Erhverv med din virksomheds NemID
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg Bil og motor, vælg Motorregisteret (for synshal og forhandler) og derefter Registreringsafgift - Månedsangivelse
 5. Indsend følgende oplysninger sammen med dine kontaktoplysninger:
  • Køretøjsidentifikation
  • Hvilken ændring, du ønsker at foretage
  • For nye køretøjer: 
   • Salgsfaktura, slutseddel og fakturagrundlaget
  • For brugte køretøjer:
   • Salgsfaktura, slutseddel samt redegørelse for, hvilken nypris og handelspris Motorstyrelsen skal bruge, når vi laver ændringen.

Når du er registreret som selvanmelder, har du stillet en sikkerhed på mindst 500.000 kr., som skal sikre, at din virksomhed har dækning til det afgiftstilsvar, du angiver på månedsangivelsen.

Din sikkerhedsstillelse fastsættes ud fra dit afgiftstilsvar, men beløbet kan justeres løbende efter trappemodellen nedenfor i forhold til din virksomheds aktivitet m.v.

Trappemodellen består af fem trin og afgør som udgangspunkt, hvor meget du skal stille i sikkerhed. Hvilket trin du er på, afhænger af det gennemsnitlige månedlige afgiftstilsvar 12 måneder tilbage i tid.

Motorstyrelsen vurderer én gang årligt, om din virksomhed er placeret korrekt i trappemodellen. Motorstyrelsen kan lave yderligere vurderinger, hvis vi konstaterer, at virksomhedens drift har ændret sig væsentligt i løbet af året. 

Motorstyrelsen kan ændre sikkerhedsstillelsen med kort varsel, hvis vi konstaterer store udsving i afgiftstilsvaret.

Virksomhedens gennemsnitlige månedlige afgiftstilsvar

Sikkerhedsstillelse

1 0 - 1 mio. kr.
500.000 kr. (mindstebeløb)
2 1 - 2,5 mio. kr.
2.500.000 kr.
3 2,5 - 5 mio. kr. 5.000.000 kr.
4 5 - 10 mio. kr. 7.500.000 kr.
5 10 mio. kr. - Mindst 7.500.000 kr., fastsættes dog individuelt

Din virksomhed kan søge Motorstyrelsen om at få nedsat sikkerhedsstillelsen, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens drift, fx hvis virksomheden stopper som forhandler af et bilmærke.

Du skal sende en mail til motorekspedition@motorst.dk. Skriv "Nedsættelse af sikkerhedsstillelse" i emnefeltet og medsend virksomhedens cvr-nummer samt en redegørelse og eventuel dokumentation for, hvilke ændringer der gør, at I ønsker at få sikkerhedsstillelsen nedsat. 

Nye virksomheder

Motorstyrelsen følger nye selvanmeldere tæt i de første tolv måneder, og sikkerhedsstillelsen vil blive fastsat bl.a. ud fra de budgetter, virksomheden fremlægger. 

Læs mere om trappemodellen i Den juridiske vejledning - se afsnit I.A.1.9 - og hvordan din virksomhed kan stille sikkerhed - se afsnit E.A.1.5.

Motorstyrelsen tilbyder hjælp til alle selvanmeldere, så virksomhederne og Motorstyrelsen i fællesskab kan sikre, at virksomhederne betaler den korrekte registreringsafgift. 

Udvidet vejledning til nye selvanmeldere 

Som ny selvanmelder indgår du i en ordning, hvor du i opstartsperioden følges tæt. Det betyder, at du i din opstart får tilbudt et vejledningsmøde med Motorstyrelsen, hvor vi gennemgår:

 • reglerne for at være selvanmelder
 • værdifastsættelse af køretøjer
 • andre relevante områder.

Nye selvanmeldere kan også blive kontaktet af Motorstyrelsens vejledningsteam, der tilbyder yderligere vejledning.

Opfølgende vejledning 

Hvis Motorstyrelsen ser, at din virksomhed har behov for yderligere hjælp eller vejledning, fx på grund af gentagne fejl i dine værdifastsættelser, kan vi tilbyde dig opfølgende vejledning enten i form af et møde eller en telefonopringning.

Formålet med den opfølgende vejledning er at hjælpe dig og din virksomhed, så I undgår eller laver færre fejl.

Du skal gemme dokumentation

Motorstyrelsen kan løbende efterprøve dine værdifastsættelser for at sikre, at din virksomhed betaler den korrekte afgift, og du skal kunne dokumentere de værdifastsættelser, som du angiver på månedsangivelsen. 
 
Du skal derfor gemme al dokumentation, du bruger til at finde frem til den pris, du angiver i Motorregistret, fx annoncer og beregning, så Motorstyrelsen kan efterprøve om værdifastsættelsen er korrekt, hvis køretøjet bliver udtaget til pristjek.  

Motorstyrelsen udfører pristjek

Motorstyrelsen foretager løbende pristjek på værdifastsættelser som led i selvanmelderordningen. Hvis Motorstyrelsen ønsker at gennemgå dine værdifastsættelser, bliver du via din virksomheds e-Boks bedt om at indsende dokumentation for værdifastsættelserne.

Du får svar i din virksomheds e-Boks, uanset om Motorstyrelsen godkender din værdifastsættelse eller træffer afgørelse om at regulere din værdifastsættelse. 

Du kan blive bedt om at fremstille køretøjer

Motorstyrelsen kan bede om at få en eller flere af de køretøjer, du angiver på din månedsangivelse, fremstillet, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt af afgiftsmæssige grunde.

Som selvanmelder har du pligt til at fremstille disse køretøjer for Motorstyrelsen og give de nødvendige oplysninger, som sagsbehandleren skal bruge til at beregne køretøjets værdi. 

Som selvanmelder er du underlagt følgende betingelser:

 • Virksomheden skal være registreret i Danmark, i et andet EU-land eller i et EØS-land, som Danmark har en aftale med om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU.
 • Virksomheden skal erhvervsmæssigt handle med eller erhvervsmæssigt udleje motorkøretøjer, påhængsvogne eller sættevogne til motorkøretøjer.
 • Virksomheden må ikke have gæld til staten.
 • Virksomheden må ikke være under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller likvidation.
 • Virksomheden skal stille sikkerhed på mindst 500.000 kr. 

Hvis din virksomhed ikke overholder én eller flere af betingelserne, undlader at fremstille et køretøj eller udviser en sådan adfærd, som gør det nærliggende at antage, at virksomheden ikke vil overholde selvanmelderordningen, kan din virksomhed miste sin registrering som selvanmelder. 

Motorstyrelsen vurderer i hver enkelt sag, om en virksomhed ikke opfører sig i overensstemmelse med betingelserne for selvanmelderordningen.

Læs mere om adfærd i Den juridiske vejledning - se afsnit I.A.1.9.

Ønsker du yderligere information om motorafgifter, kan du læse mere i Den juridiske vejledning, afsnit I.A. Motor her på skat.dk.

Afsnit I.A.Motor indeholder:

 • Registreringsafgift af motorkøretøjer (I.A.1)
 • Vejbenyttelsesafgift (I.A.2)
 • Brændstofforbrugsafgift (I.A.3)
 • Vægtafgift m.m. (I.A.4)
 • Registrering af køretøjer (I.A.5).  

Øverst i højre hjørne i Den juridiske vejledning finder du en søgeboks. Her kan du fx indtaste selvanmelder og få en liste over alle de steder i Den juridiske vejledning, hvor søgeordet fremgår. Hvis betegnelsen "I.A." fremgår, betyder det, at emnet bliver behandlet hos Motorstyrelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.