Folketinget har vedtaget en ny momslåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder, der afregner moms kvartalsvist, fik mulighed for at søge om et rentefrit lån på et beløb svarende til den moms, virksomheden skulle indberette og betale senest den 1. juni 2021.

Lån har ikke betydning for kompensationsordninger fra Erhvervsstyrelsen
Et lån vil ikke have betydning for, om virksomheden kan modtage Covid-19-kompensationsordninger fra Erhvervsstyrelsen - så længe virksomheden overholder betalingsfristen for lånet.

Hvem: Små og mellemstore virksomheder, der afregner moms kvartalsvist

Ansøgningsperiode: 2. juni 2021 til 16. juni 2021

Tilbagebetalingsfrist: 1. november 2022

Lånebeløb for små og mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 1. kvartal 2021 (frist 1. juni 2021).

OBS! Dette lån kan ikke ansøges længere.

Hvem: Små og mellemstore virksomheder, der afregner moms kvartalsvist eller halvårligt

Ansøgningsperiode: 17. marts 2021 til 14. april 2021

Tilbagebetalingsfrist: 1. februar 2022

Lånebeløb for små virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 1. og 2. halvår 2020 (frist 1. marts 2021)
Lånebeløb for mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 3. og 4. kvartal 2020 (frist 1. marts 2021).

Det er kun muligt at søge om et lån, der dækker begge afregningsperioder (hhv. 1. og 2. halvår eller 3. og 4. kvartal). Du kan derfor ikke søge om et lån kun for den ene periode. 

OBS! Dette lån kan ikke ansøges længere.

Hvem:

Ansøgningsperiode: 17. november 2020 til 18. december 2020

Tilbagebetalingsfrist: 1. november 2021

Lånebeløb for små virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 2. halvår 2019.
Lånebeløb for mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 4. kvartal 2019.
Lånebeløb for virksomheder med lønsumsafgift: 

 • Nogle virksomheder indberetter lønsumsafgift pr. kvartal. De kan ansøge om et lån på et beløb, der svarer til den lønsumsafgift, virksomheden har indberettet for 1. kvartal 2020.
 • Alle virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, indberetter lønsumsafgift af overskud/underskud for indkomståret 2019 eller for et forskudt indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019. De kan ansøge om et lån på et beløb, der svarer til en fjerdedel af afgiftens størrelse af overskuddet for indkomståret 2019 eller for det forskudte indkomstår.
 • Hvis virksomheden både er kvartalsafregnende og har indberettet et overskud for indkomståret 2019, kan virksomheden ansøge om begge lån (hvis de andre betingelser i øvrigt er opfyldt).

OBS! Dette lån kan ikke ansøges længere.

Hvem:

Ansøgningsperiode: 5. maj 2020 til 16. juni 2020

Tilbagebetalingsfrist: 1. november 2021

Lånebeløb for små virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 2. halvår 2019.
Lånebeløb for mellemstore virksomheder: Svarende til det beløb, virksomheden har indberettet rettidigt i moms for 4. kvartal 2019.
Lånebeløb for virksomheder med lønsumsafgift: 

 • Nogle virksomheder indberetter lønsumsafgift pr. kvartal. De kan ansøge om et lån på et beløb, der svarer til den lønsumsafgift, virksomheden har indberettet for 1. kvartal 2020.
 • Alle virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, indberetter lønsumsafgift af overskud/underskud for indkomståret 2019 eller for et forskudt indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019. De kan ansøge om et lån på et beløb, der svarer til en fjerdedel af afgiftens størrelse af overskuddet for indkomståret 2019 eller for det forskudte indkomstår.
 • Hvis virksomheden både er kvartalsafregnende og har indberettet et overskud for indkomståret 2019, kan virksomheden ansøge om begge lån (hvis de andre betingelser i øvrigt er opfyldt).

OBS! Dette lån kan ikke ansøges længere.

Virksomheder, som har gæld til det offentlige, kunne godt være omfattet af lånemuligheden.

I så fald blev lånet ikke udbetalt til virksomheden, men blev i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld, så virksomheden reelt opnåede rentefri udsættelse af betalingen.

OBS: Andre Covid-19-hjælpepakker er ikke at betragte som gæld til det offentlige i denne sammenhæng.

Du kunne ansøge om lånene via virk.dk. Du kunne enten selv udfylde og indsende ansøgningen, eller du kunne få virksomhedens partsrepræsentant til at gøre det. 

Du ville modtage svaret på din ansøgning i virksomhedens kommunikationsmappe på TastSelv Erhverv.

Du finder kommunikationsmappen på TastSelv Erhverv under "Kontakt" og derefter "Se svar fra os".

Din virksomhed skulle dog have været tilmeldt Kontakt med Skatteforvaltningen for at kunne se svaret.

Udbetalingen af lånet skete så vidt muligt inden for 12 bankdage (det gjaldt dog ikke, hvis der var forhold i virksomheden, som skulle kontrolleres). Udbetalingen skete til virksomhedens Skattekonto.

Du modtog svaret på din ansøgning i virksomhedens kommunikationsmappe på TastSelv Erhverv.

Kommunikationsmappen findes på TastSelv Erhverv under Kontakt og derefter Se svar fra os.

Lånet vil stå som en fremtidig postering på virksomhedens Skattekonto med betalingsfrist. Lånet betales dermed på samme måde som andre krav på Skattekontoen.

Gældende betalingsfrister:

 • 1. februar 2022 for ansøgningsperioden 17. marts 2021 til 14. april 2021
 • 1. november 2021 for ansøgningsperioden fra 17. november 2020 til 18. december 2020
 • 1. november 2021 for ansøgningsperioden 5. maj 2020 til 16. juni 2020
 • 1. november 2022 for ansøgningsperioden 2. juni 2021 til 16. juni 2021

Hvis du ikke betaler lånet tilbage til tiden, får virksomheden gæld til skat, som der bliver beregnet renter af.

Var den samlede gæld over 5.000 kr. modtager virksomheden en rykker.

Betaler virksomheden stadig ikke, sender vi gælden til inddrivelse.

Der beregnes ikke renter i lånets løbetid.

Hvis lånet ikke tilbagebetales rettidigt, beregnes renter jf. rentetakster på Skattekontoen.

På sidste side af kvitteringen fremgår det, hvem der har underskrevet ansøgningen med sit NemID.

Ja, du sender en henvendelse via TastSelv Erhverv og oplyser, at du ønsker at tilbagebetale hele lånet, og hvilken dato du ønsker at tilbagebetale lånet - dog tidligst 7 dage efter henvendelsen er sendt, samt hvilken type lån du vil tilbagebetale.

Sidste rettidige betalingsfrist bliver flyttet og virksomheden kan tilbagebetale lånet. Lånet vil fortsat fremgå af Skattekontoens kontostatus.

Hvis virksomheden i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne.

Det gælder fx, hvis virksomheden får en foreløbig fastsættelse eller bliver tvangsopløst.

Hvis virksomheden lukker, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter virksomhedens registrering ophører.

Hvis du får en foreløbig fastsættelse efter, at virksomheden har modtaget et lån, betyder det, at du ikke længere overholder betingelserne for lånet, og lånet skal derfor tilbagebetales straks.  

Ja, men du skulle selv sende henvendelsen via TastSelv Erhverv.

Dog kun i tilfælde, hvor ansøgningen ikke var godkendt, men forventedes at blive godkendt.

På sidste side af kvitteringen fremgik det, hvem der underskrev ansøgningen med sit NemID.

Nej, der kunne kun lånes det beløb, som virksomheden angav i hhv. moms eller lønsumsafgift.

For at kunne søge krævede det, at virksomheden:

  • ikke var en offentlig institution.
  • ikke var under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
  • ikke havde en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke var erstattet af en indberetning. Læs mere om, hvordan du erstattede en foreløbig fastsættelse længere nede.
  • ikke havde stillet sikkerhed eller var blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
  • ikke havde en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år var dømt for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, og som:
   • ejede virksomheden
   • reelt drev virksomheden
   • var medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
   • var filialbestyrer i virksomheden
  • ikke havde skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i følgende perioder:
   • Momslån 1: i perioden den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020
   • Momslån 2: i perioden den 27. oktober 2020 til og med den 18. december 2020 
   • Momslån 3: i perioden 29. januar 2021 til og med dagen for anmodningen om lån
   • Momslån 4: i perioden 24. marts 2021 til og med dagen for anmodningen om lån
   • Du kunne dog godt have ansøgt, hvis du kunne vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
  • ikke var en finansiel virksomhed eller kreditinstitut efter § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.
  • havde et aktivt cvr- eller se-nummer. Hvis et cvr-nummer ophørte (fx ved fusion mellem to virksomheder), så var virksomheden ikke længere berettiget til lånet, og vi opsagde det.

  Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

  Husk at indberette til tiden

  For at kunne få lånet, var det vigtigt, at du havde indberettet korrekt og til fristen. Det var forudsætningen for, at virksomheden kunne søge om at komme i betragtning til momslånet. Hvis virksomheden ikke havde indberettet til tiden, ville den ikke kunne komme i betragtning til et momslån.

  Inden du søgte om et lån, skulle du derudover have bragt dine evt. tidligere udeståender i orden. Det kan fx være, at du skulle erstatte en eller flere foreløbige fastsættelser med en korrekt indberetning. Læs mere i afsnittet Sådan søger du et momslån > Hvis virksomheden har fået afslag på grund af en foreløbig fastsættelse længere nede.

  Hvis virksomheden har fået et lån, men glemmer at indberette fx A-skat og am-bidrag, moms eller punktafgifter rettidigt efterfølgende og dermed får en foreløbig fastsættelse, betyder det, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne.

  Hvis virksomheden ikke betaler til tiden, skal du være opmærksom på

  • at det kan være muligt at få et lån alligevel. Den manglende betaling vil blive konverteret til et rentefrit lån, men lånet vil gå til at dække det skyldige beløb - og derfor bliver lånet ikke udbetalt.
  • at der løber renter på betalingen af den skyldige moms, frem til et evt. lån bevilges.
  • at der muligvis vil blive rykket for betalingen, og at der i den forbindelse bliver lagt et rykkergebyr på.
  • at et evt. lån ikke kommer til at omfatte disse renter og gebyrer. Renter og gebyrer skal virksomheden derfor selv betale, for ellers vil disse overgå til inddrivelse.
  • at du bør søge lånet tidligt i perioden. Virksomheden er nemlig ikke fritaget for gebyrer og renter vedr. betalingen mens ansøgningsperioden er åben og ansøgningen bliver behandlet. Der er også en større risiko for, at disse gebyrer og renter risikerer at blive sendt til inddrivelse, hvis virksomheden i forvejen har gæld til inddrivelse.
  • at det ikke er alle virksomheder, der kan blive godkendt til et lån (fx virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning). Det betyder, at hvis virksomheden ikke betaler på en anden måde, vil den manglende betaling overgå til inddrivelse.

  Hvis virksomheden har gæld til det offentlige

  Virksomheder, som har gæld til det offentlige, kunne godt være omfattet af lånemuligheden. I så fald blev lånet ikke udbetalt til virksomheden, men blev i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld, så virksomheden reelt opnåede rentefri udsættelse af betalingen. Andre Covid-19-hjælpepakker er ikke at betragte som gæld til det offentlige i denne sammenhæng.

  Ved negativ efterindberetning inden lånet er udbetalt

  Hvis virksomheden indsendte en negativ efterindberetning til den indberetning, der lå til grund for lånet, inden lånet blev udbetalt, ville beløbet blive modregnet i lånet, inden det resterende beløb blev udbetalt.

  Ved negativ efterindberetning efter lånet er udbetalt 

  Hvis virksomheden indsendte en negativ efterindberetning til den indberetning, der lå til grund for lånet, efter lånet blev udbetalt, ville beløbet først blive modregnet i lånet i forbindelse med tilbagebetalingen af lånet.

  Du kunne ansøge om lån via virk.dk. Du kunne enten selv udfylde og indsende ansøgningen, eller du kunne få virksomhedens partsrepræsentant til at gøre det. Læs om typiske partsrepræsentanter i Den juridiske vejledning.

  På virk.dk kan du også læse mere om, hvordan du ansøgte om lånet.

  Udbetalingen af lånet skete så vidt muligt inden for 12 bankdage (det gjaldt dog ikke, hvis der var forhold i virksomheden, som skulle kontrolleres). Udbetalingen skete til virksomhedens Skattekonto.

  Du fik svar fra os i TastSelv Erhverv

  Du fik svaret på din ansøgning i virksomhedens kommunikationsmappe på TastSelv Erhverv. Du finder kommunikationsmappen på TastSelv Erhverv under Kontakt og derefter Se svar fra os.

  Din virksomhed skulle være tilmeldt Kontakt med Skatteforvaltningen for at kunne se svaret. Læs mere om, hvordan du tilmelder din virksomhed kontakt med Skatteforvaltningen.

  Hvis virksomheden har fået afslag på grund af en foreløbig fastsættelse

  Hvis din virksomh havde fået foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter indenfor de sidste 3 år, som virksomheden ikke kunne erstatte med en korrekt indberetning i afregningsperioden, kunne den ikke få lånet. Hvis din virksomhed havde en aktiv foreløbig fastsættelse, kunne du erstatte den med en korrekt indberetning og herefter søge om lånet. Hvis du havde søgt og fik afslag, fordi din virksomhed havde en aktiv foreløbig fastsættelse, kunne du erstatte den med en korrekt indberetning og herefter genansøge om lånet. 

  Sådan erstattede du en foreløbig fastsættelse med en korrekt indberetning:

  1. Log på virksomhedens Skattekonto i TastSelv Erhverv.
  2. Vælg menupunktet Kontoudtog og søg efter "Gebyr FF" for at finde de manglende indberetninger, der har medført en foreløbig fastsættelse. Du søger via din browsers søgefunktion.
  3. Når du har fundet ud af, hvilket eller hvilke områder, virksomheden har fået en foreløbig fastsættelse på, kan du lave en ny indberetning for hvert af områderne.
  4. Du finder perioden, der er åben og ikke indberettet for under de enkelte faner på TastSelv Erhverv - fx Ansatte (fx eIndkomst og A-skat), Moms eller Lønsumsafgift.
  5. Erstat den eller de manglende indberetninger. Du kan læse mere om, hvordan du laver en indberetning under det enkelte område. Læs mere om det enkelte område under Erhverv.
  6. Der går op til 4 dage, før du kan se din nye indberetning på Skattekontoen. Derfor bør du vente 4 dage, før du genansøger om et lån.

  Hvis din virksomhed fik godkendt et lån, vil lånet fremgå på virksomhedens Skattekonto. Udbetalingen af lånet skete så vidt muligt inden for 12 bankdage (det gjaldt dog ikke, hvis der var forhold i virksomheden, som skulle kontrolleres).

  Hvis virksomheden ikke havde betalt moms, lønsumsafgift eller andre krav, ville lånet først gå til at dække disse krav. Derefter blev lånet modregnet eventuel anden offentlig gæld (hvis virksomheden skyldte det offentlige penge). Hvis der derefter var penge tilbage, kunne resten af lånet blive udbetalt til virksomhedens NemKonto.

  For at få pengene udbetalt, krævede det dog, at du satte virksomhedens udbetalingsgrænse på Skattekontoen lavt, så de resterende penge automatisk kunne blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. Læs mere om at sænke udbetalingsgrænsen.

  Du kan logge på TastSelv Erhverv og ændre udbetalingsgrænsen på Skattekontoen.

  Ved overdragelse af lånet til andre (transport i udbetalingen)

  Virksomheden kan overdrage hele eller dele af lånebeløbet til en anden (tredjemand). Det kaldes transport i udbetalingen.

  Læs mere om retningslinjerne for at indsende en eventuel transport på Gældsstyrelsens hjemmeside (gaeldst.dk).

  På grund af den korte frist mellem ansøgning og udbetaling af lånebeløbet, bør du anmode om notering af transport via mail senest samtidig med ansøgningen om lånet. Du sender anmodningen med en beskrivelse af, hvad der skal overdrages (lånet) til Transporter@ADST.dk

  Transporten vil blive honoreret med respekt for den dækningsrækkefølge, der gælder i forhold til modregning af eventuel offentlig gæld. 

  • ikke var en offentlig institution.
  • ikke var under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
  • ikke havde en eller flere foreløbige fastsættelser, som ikke var erstattet af en indberetning. Læs mere om, hvordan du erstattede en foreløbig fastsættelse længere nede.
  • ikke havde stillet sikkerhed eller var blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11. Læs mere i Den juridiske vejledning.
  • ikke havde en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år var dømt for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, og som:
   • ejede virksomheden
   • reelt drev virksomheden
   • var medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion
   • var filialbestyrer i virksomheden
  • ikke havde skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i følgende perioder:
   • Momslån 1: i perioden den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020
   • Momslån 2: i perioden den 27. oktober 2020 til og med den 18. december 2020 
   • Momslån 3: i perioden 29. januar 2021 til og med dagen for anmodningen om lån
   • Momslån 4: i perioden 24. marts 2021 til og med dagen for anmodningen om lån
   • Du kunne dog godt have ansøgt, hvis du kunne vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
  • ikke var en finansiel virksomhed eller kreditinstitut efter § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed.
  • havde et aktivt cvr- eller se-nummer. Hvis et cvr-nummer ophørte (fx ved fusion mellem to virksomheder), så var virksomheden ikke længere berettiget til lånet, og vi opsagde det.

  Virksomheden skal overholde ovenstående kriterier i hele låneperioden.

  Hvis du glemmer eller undlader at indberette en eller flere gange, efter at virksomheden har modtaget et lån, betyder det, at virksomheden ikke længere har opfyldt betingelserne. Derfor skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfylder betingelserne. 

  Virksomheden skal betale lånet tilbage via Skattekontoen.

  1. Momslån og lønsumsafgiftslån med ansøgningsperiode fra 17. november 2020 til 18. december 2020:
   Senest den 1. november 2021.
  2. Momslån og lønsumsafgiftslån med ansøgningsperiode fra 5. maj 2020 til 16. juni 2020:
   Senest den 1. november 2021.
  3. Momslån med ansøgningsperiode fra 17. marts 2021 til 14. april 2021:
   Senest den 1. februar 2022.
  4. Momslån med ansøgningsperiode fra 2. juni 2021 til 16. juni 2021:
   Senest den 1. november 2022.

  Hvis virksomheden ikke betaler lånet tilbage til tiden, får virksomheden gæld til staten, som der bliver beregnet renter af. Er virksomhedens samlede gæld over 5.000 kr. modtager virksomheden en rykker. Betaler virksomheden stadig ikke, sender vi gælden til inddrivelse.

  Hvis virksomheden ikke har mulighed for at betale momslånet ved gældende betalingsfrist, har virksomheden mulighed for at oprette en betalingsordning. Det kræver dog, at virksomheden opfylder en række betingelser. 

  Hvis virksomheden i lånets løbetid ikke længere opfylder betingelserne for lånet, skal lånet tilbagebetales straks efter, at virksomheden ikke længere opfyldte betingelserne. Det gælder fx, hvis virksomheden bliver tvangsopløst eller får en foreløbig fastsættelse. Hvis virksomheden lukker, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter virksomhedens registrering ophører.

  Hvis du har spørgsmål om din ansøgning, lånet, tilbagebetaling eller andet, kan du ringe til os på 7222 1239.

  Vores åbningstider er mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

  Hvis du hører barnegråd eller hunde, der gør i baggrunden, når du ringer til os for at få hjælp med din skat, så er det fordi, alle vores telefonmedarbejdere arbejder hjemmefra. Vi gør dog stadig alt, hvad vi kan for at vejlede dig.

  Svar på ansøgning indenfor 12 bankdage

  Hvis du allerede har ansøgt om lån, kan du forvente svar på din ansøgning indenfor 12 bankdage (det gælder dog ikke, hvis der er forhold i virksomheden, som skal kontrolleres).

  Du modtager svaret på din ansøgning i virksomhedens kommunikationsmappe på TastSelv Erhverv. Du finder kommunikationsmappen på TastSelv Erhverv under Kontakt og derefter Se svar fra os.

  Din virksomhed skal være tilmeldt Kontakt med Skatteforvaltningen for at kunne se svaret. Læs mere om, hvordan du tilmelder din virksomhed kontakt med Skatteforvaltningen.