Folketinget har vedtaget flere lovforslag ifm. corona-situationen, som har til formål at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes. Offentlige myndigheder og institutioner er ikke omfattet af de lempede regler.

Her på siden kan du finde svar på spørgsmål om, hvad en række af tiltagene i hjælpepakkerne betyder for virksomheder som din. Vi kan desværre ikke vejlede dig om alle typer af hjælpepakker. Du kan finde meget mere information om andre hjælpepakker på virksomhedsguiden.dk.

Kompensationsordningerne fra covid-19-hjælpepakkerne er som udgangspunkt skattepligtig indkomst for modtageren og skal medregnes i den skattepligtige indkomst på oplysningsskemaet. Alle kompensationer, der vedrører en virksomheds drift, skal du medregne i virksomhedens skattepligtige overskud. Vi modtager løbende oplysninger fra tredjepart om udbetalte kompensationer, og disse vil indgå i vores kontrol af virksomhedernes indberetninger.

Kompensationer til virksomheder indgår i virksomhedens resultat, og et overskud vil blive beskattet forskelligt, afhængig af din virksomhed:

Personligt ejede virksomheder (Virksomhedsordningen):

Personligt ejede erhvervsvirksomheder, der bruger virksomhedsordningen, skal opgøre indkomsten efter virksomhedskatteloven og derfor medregne en kompensation i virksomhedens resultat. Du skal betale AM-bidrag af den del, der er hævet fra virksomheden, og som udgør personlig indkomst. 

Personligt ejede virksomheder (ikke i Virksomhedsordningen):

Personligt ejede erhvervsvirksomheder, der ikke bruger virksomhedsordningen, skal opgøre indkomsten efter personskatteloven. Det vil sige, at du skal medregne kompensationen i virksomhedsoverskuddet (før finansielle poster) og til den personlige indkomst. Du skal betale AM-bidrag af det overskud, der medregnes som personlig indkomst. 
Hvis den personlige indkomst er større end topskattegrænsen på 544.800 kr. i 2021, kan kompensationen efter betalt AM-bidrag blive beskattet med op til ca. 53 procent.

Selskaber:

Selskaber skal medregne et kompensationsbeløb til virksomhedens overskud, som beskattes efter reglerne i selskabsskatteloven. 

Foreninger, fonde mm.:

Foreninger, selvejende institutioner mv. er kun skattepligtige af modtaget kompensation i det omfang kompensationen vedrører en skattepligtig og erhvervsmæssig virksomhed. Foreninger mv. beskattes efter selskabsskatteloven, hvilket også gælder visse fonde. Andre fonde vil være omfattet af fondsbeskatningsloven, og derfor skal du opgøre indkomsten efter denne lov.

B-indkomstmodtagere (honorar):

Hvis du modtager B-indkomst, skal du medregne kompensationen til din personlige indkomst. Du skal betale AM-bidrag af kompensationsbeløbet. 
Hvis din personlige indkomst er større end topskattegrænsen på 544.800 kr. i 2021, kan kompensationen efter betalt AM-bidrag blive beskattet med op til ca. 53 procent.

Læs mere om B-indkomst.

Freelancere:

Hvis du er freelancer, bliver du beskattet på samme måde som B-indkomstmodtagere, medmindre du driver selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Hvis det er tilfældet, bliver du beskattet som personligt ejet virksomhed. 

Lønkompensation er udelukkende støtte eller tilskud til virksomheden som følge af, at virksomheden har ansatte i perioder, hvor virksomheden er underlagt Covid-19-restriktioner. Lønkompensationen skal derfor indgå i den skattepligtige indkomst ligesom andre Covid-19-kompensationer.
Lønninger til ansat personale er dog upåvirket af lønkompensation til virksomheden, og du skal derfor håndtere lønningerne som sædvanligt.

Efter gældende regler skal en skattepligtig covid-19-kompensation beskattes, når virksomheden har fået endelig ret til den. Beskatningstidspunktet vil derfor i visse tilfælde afhænge af en konkret vurdering af de nærmere betingelser for at modtage kompensationen. I denne sammenhæng opfordrer vi dig til at forholde dig til de informationer, du har fået sammen med kompensationen.

De nuværende regler om beskatningstidspunktet kan give anledning til tvivl. Derfor er Skatteministeriet i gang med at undersøge muligheden for at ændre lovgivningen, således at det bliver mere klart, hvornår covid-19 kompensationer skal beskattes.

Når din virksomhed har fået kompensation fra hjælpepakkerne, skal du som udgangspunkt ikke betale moms af den. Der skal nemlig ikke betales moms af offentlige tilskud, der gives som gave - det vil sige tilskud, som du eller din virksomhed har fået, uden at der kræves noget til gengæld.

Vær dog opmærksom på, at du i særlige tilfælde alligevel skal betale moms af tilskuddet, og at det også får indflydelse på den moms, som du skal angive.

Det drejer sig for eksempel om disse situationer:

Pristilskud - når du har fået tilskud til at nedsætte kundens pris
Hvis du har fået tilskud til at sætte prisen ned, skal du betale moms, medmindre du sælger en vare eller ydelse, der er momsfritaget. Hvis varen eller ydelsen er fritaget for moms, indgår tilskuddet i den samlede beregning af fradragsprocenten (pro rata-satsen).

Tilskud i forbindelse med salg af billetter til kulturarrangementer eller færgeoverfart 
Hvis du har fået tilskud i sommerpakkerne fx til billetsalg i forbindelse med kulturarrangementer eller færgeoverfart, er der særlige regler, som har betydning for opgørelsen af din moms. Kontakt os på 72 22 12 39, hvis du har spørgsmål om det.

Se Den juridiske vejledning for uddybende og fyldestgørende juridisk information om gaver eller vederlag/tilskud

Momskompensation til velgørende foreninger m.v.

Skattestyrelsen anser lønkompensation og kompensation for faste udgifter som ekstraordinære. Det betyder derfor, at velgørende foreninger ikke skal medregne disse beløb ved opgørelse af egenfinansieringsgraden - hverken i tælleren (privat indtægt) eller i nævneren (andre indtægter, herunder beløb modtaget fra det offentlige).

Det offentliges betaling (kompensation) af halvdelen af entré til museer m.v. i 2020 kan du medregne som egenindtægt, selvom beløbet kommer fra staten.

Lønsumsafgift

Vær opmærksom på, at tilskuddet også kan have indflydelse på den lønsumsafgift, du skal betale. 

Se Den juridiske vejledning for uddybende og fyldestgørende juridisk information om lønsumsafgift.

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt A-skat og am-bidrag, er omfattet af de lempede regler. Læs mere om, hvad der er relevant for din virksomhed herunder.

Offentlige myndigheder og institutioner, herunder kommuner og regioner, er generelt ikke omfattet af de udskudte frister, og skal derfor indberette og betale som hidtil.

 • Den oprindelige betalingsfrist 12. oktober 2020 udskydes til 31. marts 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist 10. november 2020 udskydes til 31. maj 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist 10. maj 2021 udskydes til 27. september 2021

Indberetningsfristerne ændres ikke.

De kommende betalingsfrister for små og mellemstore virksomheder ser derfor sådan ud:
Betalingsfrist Afregningsperiode Indberetningsfrist
10. marts 2021 (ikke udskudt) Februar 2021 10. marts 2021
31. marts 2021 (udskudt fra 12. oktober 2020) September 2020 12. oktober 2020
12. april 2021 (ikke udskudt) Marts 2021 12. april 2021
31. maj 2021 (udskudt fra 10. november 2020) Oktober 2020 10. november 2020
10. juni 2021 (ikke udskudt) Maj 2021 10. juni 2021
27. september 2021 (udskudt fra 10. maj 2021) April 2021 10. maj 2021
Herefter er der sædvanlige betalingsfrister Juni - december 2021 Den 10. i måneden efter afregningsperioden

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for A-skat og am-bidrag her.

 • Den oprindelige betalingsfrist 30. september 2020 udskydes til 16. marts 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist 30. oktober 2020 udskydes til 17. maj 2021
 • Den oprindelige betalingsfrist 31. maj 2021 udskydes til 15. oktober 2021

Indberetningsfristerne ændres ikke.

De kommende betalingsfrister for store virksomheder ser derfor sådan ud:
Betalingsfrist Afregningsperiode Indberetningsfrist
26. februar 2021 (ikke udskudt) Februar 2021 26. februar 2021
16. marts 2021 (udskudt fra 30. september 2020) September 2020 30. september 2020
31. marts 2021 (ikke udskudt) Marts 2021 31. marts 2021
29. april 2021 (ikke udskudt) April 2021 29. april 2021
17. maj 2021 (udskudt fra 30. oktober 2020) Oktober 2020 30. oktober 2020
15. oktober 2021 (udskudt fra 31. maj 2021) Maj 2021 31. maj 2021
Herefter er der sædvanlige betalingsfrister Juni - december 2021 Sidste hverdag i afregningsmåneden

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for A-skat og am-bidrag her.

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Skattestyrelsen har mulighed for at fritage en virksomhed for betaling af renter og gebyrer såfremt den manglende betaling skyldes "pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør, foretager betaling". Det er Skattestyrelsens vurdering, at corona-situationen kan karakteriseres som "pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse".

Herunder kan du se eksempler på virksomheder, der kan ansøge om fritagelse for betaling af renter og gebyrer for A-skat og am-bidrag.

Eksempler på virksomheder, der er påbudt at holde lukket
Virksomheder som på grund af corona-situationen har fået påbud om at holde deres lokaler midlertidigt lukket, kan søge om fritagelse for renter og gebyrer der er pålagt A-skat og am-bidrag for marts måned 2020. Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal ske betaling straks efter hindringens ophør, det vil sige ophør af corona-situationen, og at der først kan ansøges, når virksomheden betaler marts måneds A-skat og am-bidrag.

Følgende virksomheder skal holde midlertidigt lukket: 

 • Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet.
 • Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer.
 • Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og biografer.
 • Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds-, og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer fysisk kontakt til kunder, og solarier.

Det vil sige, at fx frisører, der har fået påbud om at holde lukket som følge af restriktionerne, kan søge om fritagelse fra renter og gebyrer, hvis virksomheden i øvrigt opfylder betingelsen om at betale straks efter hindringens ophør.

Eksempler på virksomheder, der stadig må holde åbent
Virksomheder, der ikke har fået påbud om at holde lukket, men som på grund af corona-situationen enten har set sig nødsaget til at holde lukket på grund af manglende kundegrundlag, eller som på grund af manglende kundegrundlag grundet corona-situationen har haft en væsentlig omsætningsnedgang, kan søge om fritagelse for renter og gebyrer der er pålagt A-skat og am-bidrag for marts måned 2020. Virksomheden skal være opmærksom på, at der skal ske betaling straks efter hindringens ophør, det vil sige ophør af corona-situationen, og at der først kan ansøges, når virksomheden betaler marts måneds A-skat og am-bidrag. Om din ansøgning kan godkendes, vil afhænge af en konkret vurdering af, om der er tale om en væsentlig nedgang i omsætningen.

Følgende forretninger må stadig holde åbent:

 • Dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr.
 • Serveringssteder med henblik på at sælge take-away.
 • Lokaler og steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, hvis der i disse lokaler udøves nødvendig genoptræning af personer. Lokalet kan holdes åbent for disse personer.
 • Butikker der sælger udvalgsvarer, og ikke ligger i indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer.

Det vil sige, at fx et serveringssted, der har fået påbud om at holde lukket for servering og indtagelse af mad på stedet, men som nu holder åbent og sælger take-away, men hvor kunderne udebliver på grund af corona-situationen, vil kunne ansøge om fritagelse, hvis den straks betaler efter hindringens ophør.

Det vil også sige, at fx en tøjforretning, som stadig må holde åbent, men som på grund af manglende kundegrundlag selv har valgt at holde lukket, vil kunne ansøge om fritagelse, hvis den straks betaler efter hindringens ophør.

Du kan først ansøge, når corona-situationen er normaliseret, og når den forfaldne A-skat og am-bidrag for marts faktisk betales. Du skal sende din ansøgning til Skattestyrelsen via denne ansøgningsblanket (virk.dk) eller via kontaktformularen på TastSelv Erhverv.

Der kan ikke på nuværende tidspunkt gives et klart svar på hvornår corona-situationen er ophørt, og hindringen for betaling af A-skatten og am-bidraget for marts måned 2020 dermed er ophørt. Dette vil afhænge af en række forhold, der er ukendte på nuværende tidspunkt, og som hænger sammen med, hvordan og i hvilken takt Danmark igen lukkes op. Når der tegner sig et tydeligere billede af, hvordan der lukkes op efter corona-situationen, vil Skattestyrelsen udsende nærmere retningslinjer for ansøgning om fritagelse.

Skattekontoen fungerer, som den plejer, så den ældste gæld betales først. Det vil sige, at hvis du ikke betaler virksomhedens A-skat, men efterfølgende indbetaler et beløb til Skattekontoen i maj til at dække fx punktafgifter, vil denne betaling først dække den ubetalte A-skat. Derefter vil et eventuelt overskydende beløb blive anvendt til at dække punktafgifter. Den ældste gæld dækkes altså først, jf. opkrævningsloven.

Læs mere om, at den ældste gæld betales først.

Hvad hvis jeg skal have penge tilbage?
Hvis du fx skal have penge tilbage i form af negativ moms, vil det først dække ubetalt gæld (fx manglende betaling af A-skat) på Skattekontoen. Hvis der ikke er ubetalt gæld på Skattekontoen, vil tilgodehavendet i stedet blive brugt til at dække eventuel anden gæld, der tidligere er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Hvis der er et beløb tilbage af tilgodehavendet, vil resten efterfølgende blive udbetalt til virksomhedens NemKonto. 

Hvordan sikrer Skattestyrelsen, at jeg ikke skal betale renter og gebyrer?
Når du har søgt om og er blevet fritaget for renter, vil de enkelte indbetalinger blive identificeret ved en manuel gennemgang. Dette sikrer, at der ikke bliver tilskrevet renter på den manglende indbetaling af A-skat og/eller am-bidrag, eller at en eventuelt allerede tilskrevet rente kan nedskrives.

Fristen for betaling af registreringsafgift for marts 2021 er udskudt for alle selvanmeldere (virksomheder registreret for registreringsafgift). Betalingsfristen for marts bliver automatisk rykket til den nye frist den 15. november 2021. Der skal ikke betales renter af det udskudte beløb.

Det er kun betalingen, der udskydes. Selvanmeldere skal derfor stadig angive registreringsafgift på deres månedsangivelse for marts, som de skal godkende senest den 15. april 2021.

Selskaber og personligt ejede virksomheder, der bruger virksomhedsordningen, og som har underskud i indkomståret 2019, kan søge om at få tidligere udbetaling end normalt af skatteværdien af den del af underskuddet, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter (også kaldet for skattekreditordningen). Fremrykningen betyder, at skattekreditten kan udbetales i juni i stedet for i november.

Fristen for at søge om den tidligere udbetaling var 15. maj 2020.

Se vejledning om skattekreditordningen

Oplysningsfristen for virksomheder og selskaber er forlænget for indkomståret 2019. Det samme gælder for selskaber, der har oplysningsfrist i oktober 2020 for indkomståret 2020.

Det sker for at give revisorerne bedre tid til at hjælpe erhvervslivet med at nå at oplyse til tiden. Hvad det betyder for dig afhænger af, om du har en virksomhed eller et selskab.

Du skal hverken betale B-skat i april eller maj som personligt ejet virksomhed. Betalingerne rykkes til to måneder, der i dag er betalingsfri:

 • Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020
 • Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020

Betaler du B-skat via Betalingsservice, skal du ikke gøre noget, da de automatisk bliver rykket til de udskudte frister. Betaler du via netbank, skal du blot betale til de nye frister.

Hvad gør jeg, hvis jeg får en automatisk påmindelse om en af de oprindelige frister?
Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Hvis du betaler B-skat, og dit overskud af virksomhed pludselig er blevet mindre, kan du allerede nu rette dit overskud på din forskudsopgørelse i TastSelv Borger.

På den måde nedsætter du dine B-skatterater, så din B-skatterate bliver mindre og eventuelt helt bortfalder. Du får automatisk nye indbetalingskort eller betalingslinje i TastSelv Borger til de resterende måneder af året.

Log på TastSelv Borger
Ret dit overskud af virksomhed i felt 221 på forskudsopgørelsen for 2020

Husk at hæve overskuddet igen, når situationen ændrer sig
Det er vigtigt, at du husker at rette overskuddet igen, når situationen ændrer sig, så du undgår en restskat. Så når situationen ændrer sig og du igen får overskud, skal du hæve overskuddet igen, og så får du nye B-skatterater.

Risikerer jeg at blive udtaget til kontrol, når mit overskud pludselig falder?Vi er opmærksomme på, at der er tale om en helt særlig situation. Så det tager vi højde for i vores kontrolpolitik. Vi holder dog øje med, om virksomhederne husker at hæve deres overskud, når situationen ændrer sig igen. Du skal selv ind og hæve overskuddet igen, når din situation ændrer sig.

Skattestyrelsen sendte den 17. marts brev til 140.000 personligt ejede virksomheder, der 20. marts 2020 skulle indbetale den næste B-skatterate. Her stod, at virksomhedsejere kunne nedjustere årets overskud på forskudsopgørelsen i TastSelv, hvis de vurderede, at årets overskud bortfaldt eller faldt væsentligt. For nogle virksomheder kunne det betyde, at B-skatteraten for marts, som skulle betales den 20. marts, ville bortfalde.

Se brevet til de personligt ejede virksomheder.

Hvis du senest den 18. marts 2020 kl. 16 ændrede dit overskud på din forskudsopgørelse, og din B-skatterate for marts blev mindre eller bortfaldt, ville B-skatteraten for marts ikke blive opkrævet via Betalingsservice.

Hvis du skulle betale et mindre beløb, har du modtaget et indbetalingskort, som du skal betale. Indbetalinger af evt. B-skatter for resten af året vil derimod automatisk blive trukket til de udskudte frister via Betalingsservice.

Hvis du ændrede i forskudsopgørelsen senere end kl. 16 den 18. marts 2020, ville ændringen ikke slå igennem. Den oprindelige B-skatterate for marts 2020 ville derfor som udgangspunkt blive trukket på din konto.

Hvis du indbetalte for meget, vil det overskydende beløb blive overført til dig i løbet af april - medmindre du har restancer, som vi først modregner i.

Hvordan ændres indberetnings- og betalingsfristen for lønsumsafgift?

For virksomheder omfattet af den såkaldte metode 4 (fx tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vognmænd mv.) rykkes betalingsfristen for lønsumsafgift for:

 • 2. kvartal 2020 fra 15. juli 2020 til 1. september 2020
 • 3. kvartal 2020 fra 15. oktober 2020 til 16. november 2020

Betalingsfristen for lønsumsafgift vedr. sidste års overskud udskydes ikke.

Lønsumsafgift (metode 4)
Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt indberetnings- og betalingsfrist
2. kvartal 2020 15. juli 2020 1. september 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020 16. november 2020

Du kan se alle indberetnings- og betalingsfrister for lønsumsafgift her.

Hvad gør jeg, hvis jeg får en automatisk påmindelse om en af de oprindelige frister?

Får du en påmindelse til en af de oprindelige frister, beder vi dig se bort fra den. 

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte os på 72 22 12 39.

Vores åbningstider er mandag kl. 9-17, tirsdag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-14.

Hvis du hører barnegråd eller hunde, der gør i baggrunden, når du ringer til os for at få hjælp med din skat, så er det fordi, alle vores telefonmedarbejdere arbejder hjemmefra. Vi gør dog stadig alt, hvad vi kan for at vejlede dig.