I takt med at de nye vurderinger sendes ud, vil du som boligejer modtage en afgørelse om kompensation efter vores tilbagebetalingsordning. Her på siden får du svar på spørgsmål om kompensation efter tilbagebetalingsordningen.

Hvis du er berettiget til kompensation, får du en besked i Digital Post, når din afgørelse om kompensation er klar. I denne besked finder du et direkte link til tilbuddet med tilhørende beregninger på vurderingsportalen.dk. Er du fritaget fra at modtage post fra det offentlige digitalt, får du et brev med posten, hvori du kan se alle beregninger. 

Læs mere om, hvornår Vurderingsstyrelsen vurderer forskellige typer ejendomme (vurderingsportalen.dk)

Du får kompensation, hvis du har hæftet for boligskatter af for høje vurderinger fra 2011 til 2020. Din eventuelle kompensation er beregnet som forskellen mellem det, du allerede har betalt i boligskatter, og det, du skulle have betalt, hvis beskatningen var sket med udgangspunkt i den nye ejendomsvurdering pr. 1. januar 2020. 

Læs mere om, hvordan vi udregner din kompensation

Der kan være forskellige årsager til, at du ikke har fået en afgørelse om kompensation:  

  • Ejendomsvurderingerne og kompensationsafgørelserne udsendes løbende over en længere periode. Vi ser på, om du skal have kompensation, når du har modtaget din nye ejendomsvurdering fra Vurderingsstyrelsen. Du får en besked i Digital Post, når afgørelsen om kompensation er klar.  
  • Tilbagebetalingsordningen gælder kun for ejerboliger. Derfor skal din ejendom være en ejerbolig, for at du får en afgørelse om kompensation.  
  • Vurderingsstyrelsen kan udtage ejendomme eller vurderinger for bestemte år. Når de gør det, vil de ejendomme ikke være en del af tilbagebetalingsordningen, og de er dermed heller ikke en del af beregningen af, om du skal have kompensation. Hvis det gør sig gældende for dig, får du en afgørelse om dét i stedet for en afgørelse om kompensation. 

Vi udbetaler automatisk kompensationen til din NemKonto efter ca. 5 måneder fra datoen på klagefristbrevet. Hvis du har gæld til det offentlige, kan Gældstyrelsen modregne gælden i din kompensation.

Hvis du har gæld til det offentlige, kan der ske modregning i kompensationen. Hvis du er i tvivl, om du har gæld til det offentlige, kan du kontakte Gældsstyrelsen på telefon 70 15 73 04. 

Hvis du eller en anden ejer vælger at klage over vurderingen af ejendommen for året 2020, vil udbetaling af kompensation til alle, der har ejet ejendommen i perioden 2011-2020 blive sat på hold, indtil klagen er behandlet. Derefter genberegner vi størrelsen af kompensationen, og vi skriver til alle ejere igen.  

Hvis der klages over en eller flere vurderinger for årene 2013-2019, også kaldet de historiske vurderinger, er du ikke længere berettiget til kompensation for den eller de vurderinger, der er blevet klaget over. Det gælder, uanset om det er dig selv eller andre klageberettigede, der har klaget. Kompensationen for disse vurderinger trækker vi derfor fra i din endelige afgørelse. 
 
Har du gæld til det offentlige, kan der ske modregning i kompensationen.

Nej, du kan ikke klage over afgørelsen af, om du skal have penge tilbage, og du kan ikke klage over beløbets størrelse. Men du kan klage over vurderinger for de år, hvor du opfylder et af eller begge disse kriterier:

  • Du som ejer af ejendommen har været modtager af vurderingen.
  • Du skal betale eller har betalt ejendomsværdiskat eller grundskyld (ejendomsskat) på baggrund af vurderingen.

Det kan altså både være dig selv og andre, der kan klage.

Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis du er uenig i en vurdering (vurderingsportalen.dk)

Du skal betale klagegebyr, hvis du ønsker at klage over vurderingen for 2020 og/eller de historiske vurderinger. 

Det koster 1.100 kr. at klage over vurderingen for 2020 og 500 kr. for hver historisk vurdering, du klager over.

Hvis du får helt eller delvist ret i din klage, får du gebyret tilbage.

Det er kun ejerboliger, der er omfattet af tilbagebetalingsordningen. Det er fx ejendomme som anvendes til helårsbeboelse, ejerlejligheder, sommerhuse og fritidshuse.

Det er kun ejerboliger, som er vurderet uden erhverv, som er omfattet af tilbagebetalingsordningen.  

Hvis en mindre del af din ejendom anvendes til erhverv, men den stadig er vurderet kun som ejerbolig i 2020, kan du få kompensation efter tilbagebetalingsordningen.  

Du kan se, hvordan din ejendom er vurderet, når du modtager vurderingsmeddelelsen fra Vurderingsstyrelsen. 

Læs mere om ejendomsværdiskat, når du har ejendom til både erhverv og bolig

Nej. Det er kun ejerboliger, som er omfattet af tilbagebetalingsordningen. 

Ja. Du modtager én afgørelse pr. ejendom, du har ejet alene eller sammen med andre i årene 2011 til 2020. Det vil sige, at hvis du har ejet fx et hus og et sommerhus, vil du modtage 2 afgørelser. Hvis beregningerne viser, at du har betalt boligskatter af en for høj vurdering, vil du blive tilbudt kompensation.  

Vær opmærksom på, at afgørelserne ikke nødvendigvis kommer samtidigt.

Ja, du kan få kompensation for din ejendom, hvis den er blevet omvurderet mellem 2011 og 2019. Din ejendom kan fx være omvurderet, hvis der er bygget en ny etage eller hvis dele af grunden er solgt fra. 

Vi har taget højde for omvurderingen af din ejendom i vores beregning. 

Ja, hvis din ægtefælle er død, og du sidder i uskiftet bo, kan du få kompensationen for de for meget betalte boligskatter via din NemKonto.  

Ja, hvis du ejer eller har ejet en ejendom i Danmark fra 2011 til 2020, får du en afgørelse om kompensation. Du skal have en NemKonto for at modtage kompensationen.