Dato for udgivelse
13 Jul 2021 11:15
Til
Import- og eksportvirksomheder
Sagsnummer
21-0320062
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Toldstyrelsen – 72 22 12 12
Resumé

Toldstyrelsen har givet mangelfuld klagevejledning i de afgørelser, som styrelsen har truffet i perioden 1. juli 2020 til 9. juni 2021.


Manglen består i, at Toldstyrelsen alene har vejledt om muligheden for at sende en klage over Toldstyrelsens afgørelse til Skatteankestyrelsen senest tre måneder efter den dag, hvor modtageren af afgørelsen har fået denne. Toldstyrelsen har derved ikke vejledt om muligheden for at indbringe Toldstyrelsens afgørelse direkte for domstolene senest 3 måneder efter afgørelsens dato.

Følgende burde også have fremgået af Toldstyrelsens klagevejledning i perioden fra 1. juli 2020 til 9. juni 2021.

Hvis du/I vil klage

Så kan du/I enten klage over afgørelsen til Skatteankestyrelsen eller indbringe afgørelsen for domstolene.

Hvis du/I vil indbringe afgørelsen for domstolene

Du/I kan også vælge at indbringe afgørelsen for domstolene senest tre måneder efter afgørelsens dato. Du/I skal sende stævningen til den byret, som din/jeres bopæl hører under. Byrettens adresse fremgår af domstolenes hjemmeside.

Stævningen skal udtages mod Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K. Du/I kan finde mere vejledning om sagsanlæg på domstolenes hjemmeside.

Du/I kan søge om at få betalt din/jeres rådgiver

Hvis du/I får en rådgiver til at hjælpe med klagesagen/retssagen, kan du/I i nogle tilfælde søge om at få rådgivningen betalt helt eller delvist. Du/I kan læse mere om muligheden for omkostningsgodtgørelse.

I de afgørelser, hvor Toldstyrelsen i perioden 1. juli 2020 til 9. juni 2021 har indsat afsnittet "Du/I kan søge om at vente med at betale" i klagevejledningen, burde klagevejledningen have været udformet således:

Du/I kan søge om at vente med at betale 

Når du/I har klaget/indbragt afgørelsen, kan du/I i nogle tilfælde søge om at vente med at betale. Det betyder, at du/I kan få henstand.

Skriv en ansøgning, og forklar præcist, hvad du/I har klaget over/indbragt, og hvilket beløb det drejer sig om. Vedlæg en kopi af din/jeres klage/stævning og kvitteringen fra Skatteankestyrelsen/retten, og send det enten elektronisk ved at logge på tastselv.skat.dk og vælge Kontakt eller med post til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing.

Selvom du/I får lov at vente med at betale, skal du/I stille sikkerhed for toldskylden og betale renter af beløbet. Undtagelsesvis kan du/I efter skriftlig ansøgning få tilladelse til at stille delvis sikkerhed, hvis du/I kan dokumentere, at sikkerhedsstillelsen vil medføre alvorlige vanskeligheder af økonomisk eller social art.

Søger du/I om at vente med at betale, skal du/I samtidig give skriftlig besked om, at du/I er uenig i (anfægter) afgørelsen. Det skal du/I gøre inden fire uger fra datoen for denne afgørelse. At anfægte afgørelsen er ikke det samme som at klage, men det har betydning for, hvornår Danmark skal betale toldbeløbet til EU. Husk, at du/I først har klaget, når du/I sender din klage til Skatteankestyrelsen."

Berørte personer opfodres til at rette henvendelse til Toldstyrelsen, hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.