Dato for offentliggørelse
16 Dec 2021 14:29
Tidsfrist for afgivelse af høringssvar
24 Jan 2022 23:59
Kontaktperson
Jan Wæber
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
20-1436521
Dokument type
Udkast til styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Manglende parts- og retsevne for ophørte virksomheder og konkursboer, hvor konkursbehandlingen mv. er afsluttet
Status
Igangværende høring
Resumé

Skatteankestyrelsen har meddelt Skattestyrelsen, at den ikke vil behandle en klage over Skattestyrelsens hele eller delvise afvisning af en negativ angivelse vedrørende moms af revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der påklages efter konkursboets afslutning. Dette er begrundet i, at der ikke længere er et retssubjekt, som afgørelsen kan rettes mod.

Som følge heraf ændrer Skattestyrelsen sin praksis. Skattestyrelsen vil herefter afvise at behandle negative angivelser vedrørende moms af revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages efter at konkursboet er afsluttet, medmindre:

  • konkursboet reasummeres ved skifteretten indenfor 14 dage regnet fra anmodningstidspunktet, og boet meddeler dette til Skattestyrelsen samtidig med indsendelsen af anmodningen om tilbagebetaling af moms, eller
  • det fremgår at boregnskabet, at den endelige afslutning af boet afventer Skattestyrelsens behandling af konkursboets negative angivelse vedrørende moms på fx kuratorsalær.
Reference(r)

Momslovens fradragsbestemmelser

Henvisning

Den juridiske vejledning 2021-2, afsnit D.A.20.1.1.

Høringsparter
Høringsliste Moms.docx

1. Baggrund for ændring af praksis

I afsnit D.A.20.1.1 i Den juridiske Vejledning er der fastsat retningslinjer for et konkursbos registreringsforhold. Det fremgår blandt andet, at konkursboerne kan afmeldes fra momsregistrering, når behandlingen af boerne er så langt, at behandlingen ikke medfører, at boet har indtægter eller afholder udgifter, hvoraf der skal ske afregning af moms, bortset fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator for behandlingen af boet. 

Skattestyrelsen har efter fast administrativ praksis accepteret at behandle anmodninger om negativ moms, der vedrører moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages i Skatteforvaltningen, efter at konkursboet er afsluttet. 

Skatteankestyrelsen har i to konkrete sager fra november 2019 afvist at behandle klagesager vedrørende Skattestyrelsens hele eller delvise afvisning af at udbetale beløb i henhold til en negativ angivelse.

Skatteankestyrelsen har meddelt, at det er Skatteankestyrelsens opfattelse, at der ikke kan træffes afgørelse over for et selskab, der er opløst efter konkurs, idet der ikke længere er et retssubjekt, som afgørelsen kan rettes mod. Hvis et selskab bliver taget under konkursbehandling efter, at en klage er indgivet til Skatteankestyrelsen, kontaktes kurator med henblik på at få afklaret, hvorvidt konkursboet ønsker at indtræde i sagen. Såfremt boet ikke ønsker at indtræde, kan klagen ikke behandles, og sagen henlægges. Hvis et selskab bliver opløst efter, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse, men forinden klagebehandlingen er påbegyndt i Skatteankestyrelsen, anmoder Skatteankestyrelsen virksomhedens kurator, såfremt kurator fortsat ønsker klagen realitetsbehandlet, om inden 14 dage at fremsende dokumentation for, at konkursboet er genåbnet. I modsat fald vil sagen blive henlagt.

Dette bevirker, at Skattestyrelsens praksis vedrørende behandling af negative angivelser fra afsluttede konkursboer, efter såvel virksomheder med begrænset hæftelse som virksomheder med personlig hæftelse, ændres.

2. Det retlige grundlag

Det fremgår af Den Juridiske Vejledning afsnit A.A.7.2, at en part er enhver, som har en konkret, væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i sagen.  Det skatteretlige partsbegreb er identisk med det forvaltningsretlige partsbegreb. Se pkt. 49 - 55 i Vejledning om forvaltningsloven nr. 11740 af 4. december 1986.

Konkursboer, som ikke skal registreres, og konkursboer, som er afmeldt fra momsregistrering, kan få tilbagebetalt moms af boets omkostninger, hvis udgifterne knytter sig til afviklingen af den konkursramte virksomheds/konkursboets momspligtige aktiviteter. Se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.20.4

Det er konkursboet, som er part, herunder klageberettiget part, vedrørende afgørelser om udbetaling i henhold til en negativ angivelse, der vedrører omkostninger ved konkursboets behandling.

Det kan lægges til grund, at når et konkursbo er afmeldt, er det skatteretligt ophørt med at eksistere, jf. TfS 2005, 45 LSR. Konkursboer, hvor konkursbehandlingen er afsluttet, har således ikke parts - eller retsevne, medmindre konkursboet reasummeres ved skifteretten (i København, Sø - og Handelsrettens skifteafdeling).

3. Ny praksis

Med dette styresignal ændres praksis for Skattestyrelsens behandling af negative angivelser vedrørende moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages hos Skatteforvaltningen, efter at konkursboet er afsluttet.

Skatteankestyrelsen har som nævnt ovenfor afvist at behandle klagesager fra et konkursbo, som er afsluttet, under henvisning til, at det afsluttede konkursbo ikke har rets- eller partsevne og derfor ikke kan påklage en afgørelse fra Skatteforvaltningen.

Skattestyrelsen er enig i denne udmelding fra Skatteankestyrelsen. Det betyder, at Skatteforvaltningen heller ikke kan realitetsbehandle og træffe afgørelse vedrørende en negativ angivelse, der er modtaget fra et afsluttet konkursbo mv. Dette er begrundet i, at Skatteforvaltningen har en grundlæggende interesse i, at forvaltningens afgørelser kan efterprøves af de administrative klageorganer og domstolene.

Skattestyrelsen vil herefter afvise at behandle en negativ angivelse af moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages efter, at konkursboet er afsluttet, medmindre:

  • konkursboet reasummeres ved skifteretten indenfor 14 dage regnet fra anmodningstidspunktet for den negative angivelse, og konkursboet meddeler dette til Skattestyrelsen samtidig med indsendelsen af anmodningen om tilbagebetaling af moms, eller
  • det fremgår at boregnskabet, at den endelige afslutning af konkursboet afventer Skattestyrelsens behandling af konkursboets negative angivelse vedrørende moms på fx kuratorsalær.

4. Gyldighed

Den ændrede behandling af negative angivelser vedrørende moms fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, for behandlingen af boet, træder i kraft den 1. januar 2022.

Negative angivelser vedrørende moms fra revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator for behandlingen af boet for afsluttede konkursboer, der modtages i Skattestyrelsen inden den 1. januar 2022, vil blive behandlet i overensstemmelse med nuværende praksis.

Den ændrede praksis, som er beskrevet i dette styresignal, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2022-1, afsnit D.A.20.1.1. Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2022-1 og udløbet af reaktionsfristen i pkt. 5.2, er styresignalet ophævet.