Dato for udgivelse
13 Jan 2022 10:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Nov 2021 14:18
SKM-nummer
SKM2022.19.BR
Myndighed
Byret
Ansvarlig styrelse
Vurderingsstyrelsen
Sagsnummer
BS-10462/2020-KOL
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Grundværdi, moms, bekræftende til genmæle
Resumé

Sagen angik, om der skulle indgå moms ved ansættelse af ejendommens grundværdi ved en omvurdering pr. 1. oktober 2018, der blev foretaget efter reglerne i den dagældende vurderingslov.

Sagsøgeren påstod grundværdien nedsat og gjorde til støtte herfor gældende, at der ikke skal indgå moms ved ansættelse af grundværdien.

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstand, og der blev derfor afsagt dom i overensstemmelse hermed.

Reference(r)

-

Henvisning

-

Parter

H1 ApS

(v/adv. René Bjerre) 


mod


Skatteministeriet

(v/Kammeradvokaten v/adv. Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af byretsdommer  


Peter Hageman Christensen


Sagens baggrund og parternes påstande


Denne sag, der er modtaget den 5. marts 2020, angår ansættelsen af grundværdien af sagsøgerens ejendom. Spørgsmålet er, om der skal indgå moms ved ansættelse af ejendommens grundværdi, og om det i øvrigt er godtgjort, at betingelserne for at tilsidesætte den ansatte grundværdi er opfyldt. Bedømmelsen af, om der skal indgå moms ved ansættelse af grundværdien, beror på lovfortolkning.

H1 ApS har principalt påstået, at grundværdien af ejendommen Y1-adresse pr. 1. oktober 2018 nedsættes med 1.255.000 kr.

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle overfor denne påstand.


Sagens oplysninger


Sagen har på Skatteministeriets anmodning været berammet til behandling af 3 dommere, da Skatteministeriet har angivet, at sagen var af principiel betydning.

H1 ApS har ved indlevering af stævning oplyst sagens værdi til at udgøre 3% af 1.255.000 kr., således 37.650 kr.

H1 ApS har indleveret følgende bemærkninger vedrørende sagsomkostninger:

"…

I forhold til spørgsmålet om fastsættelse af sagsomkostninger til sagsøger i forbindelse med at Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle, ønsker sagsøger at fremhæve, at der er tale om en principiel sag om lovfortolkning angående moms ved ansættelse af grundværdien, jf. Skatteministeriets processkrift af 19. august 2020.

Det bemærkes videre, at Skatteministeriet har afgivet ikke mindre end 7 opfordringer i forbindelse med sagens behandling, som alle er besvaret af sagsøger. Det er sagsøgers opfattelse, at der har været tale om en omfattende skriftveksling.

Baseret på ovenstående er det sagsøgers opfattelse, at sagsomkostningerne bør udmåles i den høje ende af normalspektret, uanset at Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle forud for ophøret af sagens forberedelse.

…"

Skatteministeriet Departementet har indleveret følgende bemærkninger vedrørende sagsomkostninger:

"…

Det kan oplyses, at der efter sagsøgtes opfattelse ikke er grundlag for at udmåle omkostningerne i den høje ende af spekteret. I øvrigt har sagsøgte ikke særlige bemærkninger til sagsomkostningsspørgsmålet

…"


Rettens begrundelse og resultat


Da Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle, afsiger retten dom efter H1 ApS's principale påstand.

Skatteministeriet skal betale sagsomkostninger til H1 ApS med 14.500 kr. Af beløbet dækker 500 kr. retsafgiften og 14.000 kr. dækker udgifter til advokatbistand ekskl. moms. Det er oplyst, at H1 ApS er momsregistreret.

Retten har lagt vægt på sagens værdi, på forberedelsens omfang, herunder at H1 ApS har skullet opfylde en række provokationer, på sagens genstand og principielle betydning, og at Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle knapt 14 dage før forberedelsen blev sluttet. Retten har derfor fastsat beløbet til erstatning af advokatudgifter til 2/3 af højeste takstmæssige proceduresalær i det relevante salærinterval.


T H I  K E N D E S  F O R  R E T :


Grundværdien af ejendommen Y1-adresse pr. 1. oktober 2018 skal nedsættes med 1.255.000 kr.

Skatteministeriet Departementet skal inden 14 dage til sagsøgeren, H1 ApS betale sagsomkostninger med 14.500 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.