SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2016.635.SRSkattepligt - ægtefælle og søn i Danmark23-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2016.634.LSRBindende svar vedrørende momsmæssig behandling af salg af havneareal inklusiv restaurationsbygning.22-12-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2016.633.LSRSpørgsmål vedrørende maskeret udlodning i forbindelse med et selskabs salg af ejendom til hovedanpartshaver samt et anpartshaverlån til selvsamme.22-12-16SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2016.632.LSRSpørgsmål om ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvar.22-12-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.631.LSRBindende svar om hvorvidt en firmabil skattemæssigt kan anses for værende en specialindrettet varebil.22-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.630.LSRSpørgsmål vedrørende efterbetaling af grøn ejerafgift grundet fejlregistreret køretøj.22-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.629.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en boligretsaftale var omfattet af ligningslovens § 12 A.22-12-16EjendomsværdiskatAfgørelse
SKM2016.628.LSRAfgørelse omhandlende anmodning om tilbagebetaling af statsafgift.22-12-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2016.627.LSRSpørgsmål vedrørende kursfastsættelse af udskudt skat i dødsbo.22-12-16DødsboerAfgørelse
SKM2016.626.LSRSpørgsmål om, hvorvidt SKATs afslag på klagers anmodning om henstand var berettiget.22-12-16Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2016.625.LSRSpørgsmål vedrørende påstand om ugyldighed grundet for sen skatteansættelse.22-12-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.624.LSRSpørgsmål vedrørende beregning af renter på årsopgørelse.22-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2016.623.LSRSpørgsmål vedrørende erstatninger udbetalt i forbindelse med udskiftning af forsyningsnet, herunder om de kan anses som driftsomkostninger, der er fradragsberettigede.22-12-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.622.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der kunne foretages modregning i erstatning fra politiet til dækning af restskat, arbejdsmarkedsbidrag, moms og daginstitution.22-12-16Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2016.621.SKATObligatorisk automatisk udveksling af oplysninger inden for EU om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger (direkte skatter)21-12-16Transfer pricing + SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2016.620.SRFusion mellem pensionskasse og livsforsikringsselskab21-12-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2016.619.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201720-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2016.618.ØLRIndberetningspligt og - ret for fagforeningskontingenter modtaget fra pensionister20-12-16Indberetning, regulering og efterangivelseDom
SKM2016.617.BRAdministrativ straffesag – advarsel – byret berigtiger salær af egen drift20-12-16StrafKendelse
SKM2016.616.ØLRAfdrag på henstandssaldo (aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5)20-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.615.SROverdragelse af aktier til børn med succession og forbeholdt udbytteret. Beskatning af udbytter. Der eksisterede ikke en praksis, som der kunne støttes ret på19-12-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.614.ØLROpgørelse af henstandssaldo (overgangsregel)19-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.613.BRGrundværdi – byggeretsværdiprincippet – skøn16-12-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.612.ØLRGrundværdi - værdi af intern byggemodning - ejendomsvurdering16-12-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.611.ØLRFristoverholdelse ved udsendelse af ny årsopgørelse16-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2016.610.ØLRTold – videotuner – præjudiciel forelæggelse16-12-16Erhvervsmæssig importKendelse
SKM2016.609.ØLRAfvisning på grund af manglende indgivelse af ekstrakt16-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.608.HRFradrag for "forhandleravance" i eksportgodtgørelse af registreringsafgift ikke i strid med EU-retten.16-12-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.607.VLREjendomsavancebeskatningslovens § 9, stk. 116-12-16EjendomsavancebeskatningDom
SKM2016.606.BRRejsebureauvirksomhed - ikke erhvervsmæssig16-12-16Personlig indkomstDom
SKM2016.605.BRAfvisning af klage – påklaget afgørelse ikke medsendt klagen til Skatteankestyrelsen16-12-16Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2016.604.BRCreditlempelse - virksomhedsskatteordningen - samlet negativ virksomhedsindkomst16-12-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2016.603.SRArbejdsgiverbetalt elektronisk avis15-12-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.602.BRModregning sagsbehandlingsfejl15-12-16Personlig indkomstDom
SKM2016.601.VLRVurderingslovens §13 - Byggeretsværdiprincippet - bebyggelsesprocent15-12-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.600.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom15-12-16Personlig indkomstDom
SKM2016.599.BRSkatteansættelse - ekstraordinær genoptagelse – konfiskation15-12-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.598.BRFordeling af rentefradrag – tidligere ægtefælle – forkortet ligningsfrist - formalitetsindsigelser15-12-16Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomstDom
SKM2016.597.SROverflytning af 2 afdelinger i 2 kapitalforeninger til en investeringsforening med efterfølgende opløsning af kapitalforeningerne vil ikke udløse beskatning - hverken på afdelingsniveau eller for investorerne14-12-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.596.BRMomsloven - afgiftspligtig person - selvstændig økonomisk virksomhed13-12-16MomsgrundlagDom
SKM2016.595.SKATGenoptagelse - praksisændring som følge af SKM2016.504.HR om, at grillbetræk ikke skal anses for at være presenninger i pvc-afgiftslovens forstand - styresignal13-12-16MiljøafgifterStyresignal
SKM2016.594.VLRÉn eller flere skønmænd - isoleret bevisoptagelse13-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2016.593.BRHovedaktionærbegrebet - indirekte ejerskab - bestemmende indflydelse - kursgevinst12-12-16Personlig indkomstDom
SKM2016.592.BRStraf – registreringsafgiftsbekendtgørelsen – manglende mærkning af varebil12-12-16StrafDom
SKM2016.591.ØLRErhvervelsesmoms - fradrag for købsmoms - uselvstændige mellemled - EU-Domstolens praksis om momssvig12-12-16Momspligt + FradragDom
SKM2016.590.BRFri bolig - helårsbolig - rådighed12-12-16Personlig indkomstDom
SKM2016.589.BRTinglysningsafgift - ejerlejligheder udlejet til beboelse12-12-16TinglysningsafgiftDom
SKM2016.588.VLRFraflytning - ekstraordinær genoptagelse - lempelsesreglerne - begrundelsesmangler12-12-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.587.HRValutaterminsforretninger - erhvervsmæssig tilknytning - kildeartsbegrænset12-12-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.586.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - privatbenyttelsesafgift - bevisbyrde12-12-16Personlig indkomstDom
SKM2016.585.VLRRettidig klage - ordinær genoptagelse - ekstra ordinær genoptagelse - reaktionsfrist12-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2016.584.ØLRVurderingslovens dagældende §§ 17 og 18 - Hovedanlæg - Kloakforsyningsledninger - Matrikelskel12-12-16Afskrivninger og fradragDom
SKM2016.583.BREjendomsvurdering - fastsættelse af råjordsværdi - værdistigning12-12-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.582.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201709-12-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2016.581.SKATLand for land rapportering – meddelelse til SKAT efter bestemmelsen SKL § 3 B, stk. 1409-12-16Transfer pricingSKAT-meddelelse
SKM2016.580.SRKompensation/erstatning - formuetab - afkasttab - pensionsbeskatning08-12-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2016.579.SRAftale om Matching Shares indgået inden LL § 7 P's ikrafttræden08-12-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.578.BRFri bil - Skattefri kørselsgodtgørelse - befordringsfradrag - fradrag for børnebidrag08-12-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2016.577.VLRStraffesag - registreringsafgift - udenlandsk indregistreret08-12-16StrafDom
SKM2016.576.ØLRStraf - registreringsafgift - afgiftsmæssig identitet08-12-16StrafDom
SKM2016.575.ØLRStraf – told - ring08-12-16StrafDom
SKM2016.574.ØLREkstraordinær genoptagelse - skattepligt - postforsendelse - særlige omstændigheder08-12-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2016.573.HRDIS-indkomst - pensionsindbetalinger - udnyttelse af fradragsret08-12-16Personlig indkomstDom
SKM2016.572.ØLRStraf – skatteyders revisor medtiltalt – skattesvig - momssvig08-12-16StrafDom
SKM2016.571.SKATElafgift - servere - bindende svar05-12-16Energi og kuldioxidSKAT-meddelelse
SKM2016.570.BRIndsættelser - maskeret udlodning – fri bil - ansættelsesfrist05-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.569.ØLRDriftsomkostninger - løn til egne ansatte - fradrag - opkøb05-12-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.568.SRFast driftssted ved teknisk service på vindturbiner02-12-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.567.SKATAmortisationsrenten for 201702-12-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2016.566.SRUdskudt beskatningstidspunkt for aktietildelinger til medarbejdere02-12-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.565.VLROpgørelse af lønsumsafgiftsgrundlag - bankaktiviteter02-12-16Opgørelse, angivelse og betalingDom
SKM2016.564.SRInvesteringsforening - andelsklasser - opdeling01-12-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.563.BREksportgodgørelse - erstatningsansvar30-11-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.562.LSRAfgørelse omhandlende renteswap og ordinær genoptagelse.30-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.561.HRModregning med momskrav - konneksitet - skyldig moms - tab på debitorer30-11-16Modregning og transportDom
SKM2016.560.LSRSpørgsmål vedrørende fradrag for forbedringer, grundværdiansættelse samt omberegning af grundværdi.30-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.559.LSRAfgørelse vedrørende genoptagelse af ejendomsvurdering.30-11-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.558.SRBoligjobordningen30-11-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.557.SRSkattepligts indtræden - bopæl ophold - dobbeltdomicil30-11-16Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2016.556.SRFradrag for gaver - godkendelse af almenvelgørende foreninger i EU/EØS29-11-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.555.SRMoms - Fast Ejendom - Momsfrit salg af udlejningsejendom29-11-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.554.SKATFordeling af "ejerboligværdien" efter ejendomsvurderingslovens § 33, stk. 5 og 6, samt "ejerreglen" i stk. 15, ved blandet benyttede ejendomme og tofamilieshuse - Styresignal28-11-16EjendomsværdiskatStyresignal
SKM2016.553.BRVederlag - momspligt - kontrolafgift - præjudiciel forelæggelse28-11-16Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2016.552.SRTinglysningsafgift - realkreditlån - afgiftspantebrev - ekstraordinær nedbringelse25-11-16TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2016.551.ØLRDriftsomkostninger - løn til egne ansatte - fradrag - opkøb24-11-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.550.ØLRFradrag - forbedringer - hovedanlæg - udstykning24-11-16Afskrivninger og fradrag + EjendomsvurderingDom
SKM2016.549.VLRAfgiftsgodtgørelse i forbindelse med eksport af brugt motorkøretøj – værdiansættelse24-11-16Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.548.BRMorarenter af uretmæssigt skattekrav - rentegodtgørelse - modregning23-11-16Modregning og transportDom
SKM2016.547.BRGrundvurdering - råjordsværdi - handelspris - syn og skøn23-11-16Afskrivninger og fradragDom
SKM2016.546.VLRMomskompensation - egenfinansieringsgrad - statslig elevstøtte23-11-16Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2016.545.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - mangelfuldt regnskabsmateriale23-11-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2016.544.ØLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - manglende indberetninger21-11-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstDom
SKM2016.543.VLRKonkursdekret - momsafgørelse - grænsehandelskoncept21-11-16Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2016.542.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skatteankenævnets kompetencer18-11-16Personlig indkomstKendelse
SKM2016.541.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201718-11-16VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2016.540.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug18-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.539.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201717-11-16VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2016.538.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201617-11-16VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2016.537.SKATArbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse med Skatterådets satser - styresignal17-11-16Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + ArbejdsgiverkontrolStyresignal
SKM2016.536.SKATLejlighedsvis biludlejning og samkørsel mv. - styresignal16-11-16Fradrag og afskrivninger + MomspligtStyresignal
SKM2016.535.SRInvesteringsselskab, tilbagekøb til to kursværdier16-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.534.SRTilflytning, carried interest, ligningslovens § 16 I16-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.533.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en kontrakt mellem et dansk og udenlandsk selskab skal anses som en aftale om arbejdsudleje, herunder om der er dansk beskatningsret af arbejdsudlejeindkomsten.16-11-16Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2016.532.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D16-11-16KontrolbestemmelserSKAT-meddelelse
SKM2016.531.SKATListe over anerkendte flyselskaber15-11-16Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2016.530.LSRSpørgsmål vedrørende tilbagebetaling af mineralolieafgift på baggrund af anden opgørelsesmetode.15-11-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.529.LSRBindende svar vedrørende momspligt af ejendomssalg.15-11-16MomspligtAfgørelse
SKM2016.528.SRFjernvarmeværk - skattefritagelse - aktieombytning15-11-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.527.SRElafgift - godtgørelse - datacenter - forbrug15-11-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.526.LSRSpørgsmål om, hvornår beskatningstidspunktet for optjent løn i forbindelse med et låneforhold forelå.15-11-16Personlig indkomstAfgørelse
SKM2016.525.LSRSpørgsmål vedrørende tinglysningsafgift.15-11-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.524.LSRSpørgsmål vedrørende betaling af fuld afgift ved afløsning af skadesløsbrev.15-11-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.523.LSRSpørgsmål om tilladelse til måling af elforbrug i vandvarmere med tilbagevirkende kraft.15-11-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.522.BRUdlodning - lysbåd - frifundet i straffesag14-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.521.LSRSpørgsmål vedrørende tilbagebetaling af elafgift14-11-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.520.LSRSpørgsmål vedrørende beskatning af værdi af fri bil.14-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.519.BRGrov uagtsomhed - særlig pligt - kommanditist - skattemæssige fordele14-11-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.518.LSRAfgørelse omhandlende adgangen til genoptagelse på grund af forkert benyttelseskode.14-11-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.517.LSRSpørgsmål vedrørende udbetaling af skattefri godtgørelse efter ligningslovens § 7 M.14-11-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.516.SRDispensation for CFC-beskatning14-11-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.515.BRBeregning af indbringelsesfrist- korrigeret afgørelse - formulering af påstande14-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.514.BRKommanditist - tvangsindløsning - opgørelse af pris14-11-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2016.513.BRMaskeret udlodning - værdiskøn - ekstra ordinær genoptagelse14-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.512.SROPP-projekt - vandkulturhus14-11-16Andet om momsBindende svar
SKM2016.511.VLRRejse-og befordringsgodtgørelse - rejseaktiviteter - fast arbejdssted14-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.510.BRIndsættelser på bankkonto - skatte-og gaveafgiftspligt - ekstra ordinær genoptagelse14-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.509.BRFremmedarbejde - fradrag - bevisbyrde14-11-16FradragDom
SKM2016.508.SRMoms - undtagelsesvis kørsel mellem arbejde og bopæl14-11-16MotorkøretøjerBindende svar
SKM2016.507.VLRToldskyld - manglende frigivelse af varer - anmodning indgivet for sent11-11-16Told - efterkontrolDom
SKM2016.506.SRSkatterådet bekræftede, at der ikke skulle betales overskudsvarmeafgift, idet der ikke blev betalt vederlag11-11-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.505.BRSkattepligt - Indbetalinger på konti - pengeoverførsler udlandet11-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.504.HRPvc-afgift - grillbetræk anses ikke for presenning i pvc-afgiftslovens forstand11-11-16MiljøafgifterDom
SKM2016.503.ØLRPrivat forbrug - Mellemregning - skøn10-11-16Personlig indkomstDom
SKM2016.502.VLRHenvisning til landsretten - moms på salg af byggegrunde10-11-16ByggeriKendelse
SKM2016.501.BRAfvist - anke - fristoverskridelse10-11-16Når man vil klageDom
SKM2016.500.BRBeslaglæggelse af køretøj - erstatningskrav - forældelse10-11-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Når man vil klageDom
SKM2016.499.SRAfgiftsgodtgørelse efter el-patronordningen10-11-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.498.SROverdragelse af en fast ejendom var momspligtig, uanset at en eksisterende bygning ifølge forslag til lokalplan kunne forblive på grunden09-11-16MomspligtBindende svar
SKM2016.497.SRAnpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien09-11-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.496.SRDobbeltdomicil - hjemmehørende07-11-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2016.495.SRVirksomhedsordningen - hæftelse og sikkerhedsstillelse for medejers gæld04-11-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.494.SRMomsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger - momspligtige it-ydelser03-11-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.493.SRFast driftssted - repræsentationskontor - hjælpende og forberedende02-11-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.492.SRKøberetter omfattet af ligningslovens § 7 P02-11-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.491.SKATIndefrysning af ejendomsskatter - rentesats 201702-11-16EjendomsskatSKAT-meddelelse
SKM2016.490.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201702-11-16SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2016.489.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201602-11-16SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2016.488.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201702-11-16SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2016.487.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201602-11-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2016.486.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en renteswap har erhvervsmæssig tilknytning til klagerens virksomhed.31-10-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.485.LSRSpørgsmål vedrørende tinglysningsafgift, herunder afgiftsfritagelse.31-10-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.484.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der udøves selvstændig økonomisk virksomhed, således at der kan ske momsregistrering af solcelleanlæg.31-10-16MomspligtAfgørelse
SKM2016.483.LSRAfgørelse omhandlende, hvorvidt et forkert beløbsmæssigt vurderingsskøn kunne genoptages.31-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.482.LSRSpørgsmål om, hvorvidt renter på lån til investering kunne anses som private renteudgifter, der ville berettige rentefradrag.31-10-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.481.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201726-10-16Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2016.480.SKATFællesregistreringer og pligter i forbindelse med EU-handel25-10-16Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseSKAT-meddelelse
SKM2016.479.SRIkke offentlig myndighed, momspligtig ydelse24-10-16Andet om momsBindende svar
SKM2016.478.SRMomsfritagelse vederlag for lægekonsultationer17-10-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.477.SRPostordrevirksomhed - udlæg - porto - udenlandsk postselskab17-10-16MomsgrundlagBindende svar
SKM2016.476.SRMomspligt af analyser for problematisk kemi17-10-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.475.SKATRetningslinjer for sagstilskæring17-10-16Politikker og retningslinierSKAT-meddelelse
SKM2016.474.SRArbejdsgiverforbehold vedrørende invalidepension14-10-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2016.473.SRMoms på fast ejendom - udtagning til momsfritaget virksomhed14-10-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.472.SRFradrag for integrerede børnesæder14-10-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2016.471.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager skulle beskattes af udenlandsk indkomst samt af fri bil.14-10-16Personlig indkomstAfgørelse
SKM2016.470.SRGældseftergivelse - Koncernforbundne selskaber - Skattefri14-10-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.469.SRFilial i udlandet - lempelse - skattebetaling i forskellige indkomstår14-10-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.468.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager opfyldte betingelserne for selvangivelsesomvalg.13-10-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2016.467.ØLRStraf - Forsvarersalær - ikke afsluttet - kærefrist beregnes fra modtagelsen13-10-16StrafKendelse
SKM2016.466.ØLRSKATs kontrolinformationsregister (KINFO) - registrering - sletning13-10-16Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
SKM2016.465.VLRAnke - påstandens økonomiske værdi - procesbevillingsnævnets tilladelse - afvisning13-10-16VirksomhederDom
SKM2016.464.BRStraf - ikke rettidig indberetning til indkomstregistret - udeblivelse13-10-16StrafDom
SKM2016.463.BRBindende svar - afvisning - kontrolsag13-10-16Personlig indkomstDom
SKM2016.462.ØLRPræjudiciel forelæggelse - kildebeskatning - udbytter - udenlandske kollektive investeringsinstitutter13-10-16SelskabsbeskatningKendelse
SKM2016.461.SRTrust - transparent - gave12-10-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.460.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager drev erhvervsmæssig virksomhed og dermed kunne få godkendt fradrag for underskud ved planteavl og kvæghold.12-10-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2016.459.LSRBindende svar om hvorvidt erstatningskrav kan fradrages som tab på en fordring.12-10-16Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2016.458.LSRSpørgsmål vedrørende klage over ejendomsværdi, grundværdi og omberegnet grundværdi.12-10-16EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2016.457.LSRSpørgsmål vedrørende afslag på genoptagelse af ejendomsvurdering.12-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.456.LSRSpørgsmål om hvorvidt udlejning af ejendom kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.12-10-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.455.LSRSpørgsmål vedrørende afslag på genoptagelse af ejendomsvurdering.12-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.454.LSRAfgørelse om, hvorvidt anmodning om godtgørelse af tinglysningsafgift kunne imødekommes.12-10-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.453.LSRAfgørelse omhandlende opgørelse af affaldsvarme- og tillægsafgift af ikke bionedbrydeligt affald.12-10-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.452.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en klagesag var berørt af en praksisændring og dermed berettigede klager til ekstraordinært at få sin sag genoptaget.12-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.451.LSRSpørgsmål om, hvorvidt SKAT kunne foretage modregning i et selskabs momstilgodehavende til dækning af gæld vedrørende afgifter for kontrol og analyse af foderstoffer og dyr.11-10-16Modregning og transportAfgørelse
SKM2016.450.SRIndførsel af tosproget magasin - momsfritagelse10-10-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.449.SRFinansielle el-kontrakter - momsfritagelse10-10-16MomspligtBindende svar
SKM2016.448.SRFast driftssted, begrænset skattepligt, kapital- og venturefond07-10-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.447.LSRSpørgsmål vedrørende hjemmel til omberegning af grundværdi.07-10-16EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2016.446.LSRSpørgsmål vedrørende afslag på genoptagelse af ejendomsvurdering.06-10-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.445.ØLRFradrag - moms - brændstof - busleasingsarrangement06-10-16Fradrag + Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2016.444.ØLRReaktionsfrist - forkortet ansættelsesfrist - ordinær ansættelsesfrist - begrundelsesmangler05-10-16Personlig indkomstDom
SKM2016.443.BREjendomsvurdering - råjordværdi - værdistigning05-10-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.442.ØLRAnmodning om tilladelse til at anke05-10-16Personlig indkomstKendelse
SKM2016.441.SROmlægning af renteswaps fra euro til danske kroner blev anset for ikke at have nogen skattemæssig effekt05-10-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.440.SRPensionsmidler - unoterede aktier - anvisningsret04-10-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2016.439.SRInvesteringsselskab, mellemholding, kapital- og venturefond04-10-16Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.438.SKATSKATs bemærkning til SKM2015.591.SR04-10-16Fradrag og afskrivningerSKAT-meddelelse
SKM2016.437.BRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - virksomhedsskatteordningen03-10-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2016.436.LSRSpørgsmål vedrørende forhøjelse af skattepligtig indkomst.03-10-16Transfer pricingAfgørelse
SKM2016.435.VLRSyn og skøn - skatteankestyrelsen - yderligere spørgsmål til sagen03-10-16Personlig indkomstKendelse
SKM2016.434.ØLRIndsættelser på bankkonti-uregistreret momspligtig virksomhed29-09-16MomspligtDom
SKM2016.433.BRGenoptagelse - Nedsættelse af skattegrundlag29-09-16Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2016.432.BRMaskeret udlodning - pantebrevshandel - fri bil - hovedaktionær29-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.431.SRSkattefri fusion mellem ejendomsaktieselskaber ejet af pensionskasse29-09-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.430.ØLRStraf - skattesvig - hævninger - arveforskud29-09-16StrafDom
SKM2016.429.BRSyn og skøn - overflødig bevisførelse27-09-16Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2016.428.SRGodtgørelse - energiafgifter - rengøring27-09-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.427.VLRBefordring - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand27-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.426.ØLRStraf - skattesvig - momssvig - frifindelse - uregistreret virksomhed - bevisets stilling27-09-16StrafDom
SKM2016.425.ØLRIndsætninger bankkonto - selskab - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist27-09-16SelskabsbeskatningDom
SKM2016.424.ØLRPræjudiciel forelæggelse - arbejdsudleje27-09-16VirksomhederKendelse
SKM2016.423.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D27-09-16VirksomhederMeddelelse
SKM2016.422.SRTobaksafgift af et elektronisk opvarmet tobakssystem med indhold af tobak23-09-16Tobak mv.Bindende svar
SKM2016.421.SREjendomsavance - forlods ekspropriation22-09-16EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2016.420.BRAfvist - Overskridelse af indbringelsesfristen22-09-16Fradrag og afskrivninger + Når man vil klageDom
SKM2016.419.BRKursgevinst - tvangsindløst - kommanditselskab22-09-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.418.BROmkostningsgodtgørelse - skattepligtig forening - tidspunkt for vurdering22-09-16Når man vil klageDom
SKM2016.417.ØLRFradrag for forbedringer i grundværdien22-09-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.416.SRMoms - assistance til et forsikringsselskab anses ikke som forsikringsvirksomhed21-09-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.415.SRInvestering i aktier og obligationer, hvor det var overladt til flere formueforvaltere at foretage køb og salg, som hovedsageligt indgik i puljer, var ikke næring - forening skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 620-09-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.414.BRGaveafgift - hævet på moders bankkonto - formodning for gave20-09-16Arv og gaverDom
SKM2016.413.SRSkattefri grenspaltning - anvendelse af underskud efter spaltningen19-09-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.412.SRSkattefri grenspaltning - fordeling af underskud19-09-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.411.SRSikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen19-09-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.410.BRSalg til 0-sats af brugte biler - dokumentation19-09-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2016.409.ØLRStraf - medvirken - rådgiver - dødsbo - ejendomsavance - selskab tiltalt - skærpelse16-09-16StrafDom
SKM2016.408.LSRSpørgsmål om opsættende virkning af klage vedrørende størrelsen af sikkerhedsstillelse samt frigivelse af varer.16-09-16VaremærkeforfalskningAfgørelse
SKM2016.407.LSRSpørgsmål om yderligere registreringsafgift som følge af benyttelse af autocamper uden alt campingudstyrs tilstedeværelse.16-09-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.406.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en indkørsel på en storparcel tilførte grunden værdi i ubebygget stand og således kunne give anledning til et fradrag i grundværdien for udgifter til forbedringer.16-09-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.405.LSRSpørgsmål vedrørende anmodning om måling med tilbagevirkende kraft.16-09-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.404.BRMaskeret udlodning - handelspriser - interesseforbundne parter16-09-16EjendomsavancebeskatningDom
SKM2016.403.VLRSolcenter ikke drevet erhvervsmæssigt16-09-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2016.402.BRForhøjelse af indkomst - urealiseret afkast på investering - grov uagtsomhed16-09-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.401.BRRejse- og befordringsgodtgørelse16-09-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.400.BRBeskatning - Fiktiv jagtleje - rådighed til nærstående15-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.399.HRSømandsbeskatning - refusionsordning - sandsugning og entreprenørmæssig virksomhed15-09-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.398.ØLRStraf - skattesvig - dokumentfalsk af særlig grov karakter over for SKAT15-09-16StrafDom
SKM2016.397.BRAfvisning - Lægeerklæring15-09-16Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidragDom
SKM2016.396.BROmkostningsgodtgørelse - medholdsgrad15-09-16Når man vil klageDom
SKM2016.395.BRKursgevinst - opgørelsesmetode - K/S - ekstraordinær genoptagelse15-09-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.394.SRDIS-beskatning ved reparations- og vedligeholdelsesarbejde14-09-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2016.393.ØLRStraf - skattesvig - arbejdsmarkedsbidrag - lønsumsafgift13-09-16StrafDom
SKM2016.392.BROverdragelse af fast ejendom - hovedaktionær - maskeret udbytte13-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.391.BRFri bil - delvis privat anvendelse - hovedaktionær13-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.390.BRStraffesag - momsbekendtgørelsen - prøvesag - undladt forenklede fakturaer12-09-16StrafDom
SKM2016.389.ØLRStraf - øl - vin - spiritus - tobak - chokolade - cigaretpapir - mineralolie - emballage - importør - afgiftssvig - momssvig12-09-16StrafDom
SKM2016.388.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - rådgivning - fri bolig12-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.387.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - fribolig - rådgivning12-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.386.SROmstrukturering, A.m.b.a., anlægsaktier, underskudsfremførsel12-09-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.385.ØLRStraf - momssvig - købsmoms - revisorpåtegning09-09-16StrafDom
SKM2016.384.LSRSpørgsmål vedrørende ekstraordinær genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer i grundværdien, samt spørgsmål om forelæggelse af sagen for Skatterådet.09-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.383.BRIkke grundlag for at tilsidesætte forhøjelse af personlig indkomst - fundne kontanter09-09-16Personlig indkomstDom
SKM2016.382.SRSkattepligts indtræden - bopæl - ophold - dobbeltdomicil08-09-16Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2016.381.SRBørsintroduktion - aktier - aktiebeviser - finansielle kontrakter08-09-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.380.SKATElopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - styresignal07-09-16Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2016.379.SRSkatterådet afviser at tage stilling til spørgsmål om afgiftslempelse efter el-patronordningen06-09-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.378.LSRAfgørelse omhandlende omkostningsgodtgørelse for sagkyndig bistand05-09-16Når man vil klageAfgørelse
SKM2016.377.LSRAfgørelse omhandlende, hvorvidt klager opfyldte betingelserne for at få sin sag genoptaget samt fastsættelse af fradrag for forbedringer.05-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.376.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en forening havde fremlagt oplysninger, der kunne begrunde en ændring af grundværdiansættelsen af deres ejendom.05-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.375.LSRSpørgsmål vedrørende ordinær genoptagelse af ejendomsvurdering, herunder ejendomsværdi og grundværdi.05-09-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.374.SRFoundation - transparent - stiftelse af en dansk almenvelgørende fond - arv01-09-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.373.SRKommunal institution - skattefritagelse01-09-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.372.ØLRAnke - afvist - overskredet ankefrist01-09-16Når man vil klageDom
SKM2016.371.SRUnderskudsbegrænsning - transparensreglen31-08-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.370.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2016 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb31-08-16Personlig indkomstAfgørelse
SKM2016.369.SKATSKAT-meddelelse - Eksportgodtgørelse - krav til dokumentation for ejerskab og udførsel af køretøjer31-08-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftSKAT-meddelelse
SKM2016.368.ØLRTilbagesøgningskrav anerkendt status som massekrav efter KL § 93.25-08-16Modregning og transportDom
SKM2016.367.BRSkattepligt - lempelse - nedslag - dokumentation25-08-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.366.SRAfgifter af spil - online-spil, væddemål, spil for bonus-spilpenge - opgørelse af bruttospilleindtægt24-08-16Spil, lotteri, gevinster og væddemålBindende svar
SKM2016.365.SRAnmodning om bindende svar afvist, da SKAT efter omfattende undersøgelser har taget stilling til spørgsmålene24-08-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.364.LSRSpørgsmål vedrørende skattemæssig afskrivning på bygninger.23-08-16Afskrivninger og fradragAfgørelse
SKM2016.363.LSRSpørgsmål om, hvorvidt opvarmning af lokaler til opbevaring af folie kunne anses for omfattet gasafgiftsloven.23-08-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.362.LSRSpørgsmål om, hvorvidt SKAT med rette har udstedt en notifikation til et selskab i forbindelse med momskarruselsvindel.23-08-16Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2016.361.LSRBindende svar angående elafgift af elektricitet produceret på et solcelleanlæg tilhørende en campingplads.23-08-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.360.BRFristoverholdelse ved udsendelse af ny årsopgørelse23-08-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2016.359.SRMoms på fast ejendom - salg af ejerlejligheder efter udlejning22-08-16MomspligtBindende svar
SKM2016.358.SKATKapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 201619-08-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2016.357.SRSelvstændig erhvervsdrivende - lønmodtager, arbejde udført via rekrutteringsbureau18-08-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.356.SRVirksomhedsordning - kaution for selskabs bankgæld18-08-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.355.SKATFejloprettet18-08-16OrganisationStyresignal
SKM2016.354.VLREF-voldgiftskonventionen - adfærdskodeks-minimumsinformation - mangelfuld18-08-16Udenlandsk indkomst + Transfer pricingDom
SKM2016.353.SRFast driftssted, indkomstopgørelse16-08-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.351.SRChokoladeafgift af kagemasse15-08-16Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
SKM2016.350.SRKantineordning15-08-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.349.SROverdragelse med succession - virksomhedsordningen15-08-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.348.BRSkattepligtig indkomst - hævede beløb12-08-16Personlig indkomstDom
SKM2016.347.ØLRSyn og skøn - frist for, at stille supplerende spørgsmål12-08-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstKendelse
SKM2016.346.ØLRPræjudiciel forlæggelse - levering af aktiver - afvist12-08-16FradragKendelse
SKM2016.345.SRMomsfritagelse af lægekonsultationer via internettet11-08-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.344.SRMoms - Fællesregistrering i andet EU-land - Leverancer til og fra fast forretningssted her i landet11-08-16Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2016.343.SRIkke selvstændig erhvervsdrivende ved aktivitet med at drive en blog11-08-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.342.SRSkattefri udbetaling af godtgørelse efter kostsatsen til medarbejdere der arbejder offshore11-08-16Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2016.341.SRSelskab ikke anset for et investeringsselskab, omfattet af ABL § 1911-08-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.340.SRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - forvaltning af investeringsforeninger - administrative ydelser11-08-16Andet om lønsumsafgift + Andet om momsBindende svar
SKM2016.339.SRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - forvaltning af investeringsforeninger - teleydelser11-08-16Andet om lønsumsafgift + Andet om momsBindende svar
SKM2016.338.SRAktieløn - supplerende warrants10-08-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.337.BRBeskatning - fiktiv jagtleje - rådighed til nærstående10-08-16Personlig indkomstDom
SKM2016.336.SRMoms - særordning for rejsebureauer - salg af flybilletter09-08-16Andet om momsBindende svar
SKM2016.335.ØLRPrivat forbrug - mellemregning - skønsmæssig ansættelse05-08-16Personlig indkomstDom
SKM2016.334.ØLRTilsidesættelse - Landsskatteretten - prisfastsættelse - råjordprisen05-08-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.333.BRFri bil - ikke betalt tillægsafgift for privat benyttelse05-08-16Personlig indkomstDom
SKM2016.332.ØLRVæsentlige ændringer, tab af afgiftsmæssig identitet - fristregler29-07-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.331.ØLRTilsidesættelse af skøn - værdiansættelse af handelsværdi29-07-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.330.ØLRForsvarersalær i straffesag - straffesag ikke afsluttet29-07-16StrafKendelse
SKM2016.329.ØLRVurderingsankenævnet - Landsskatteretten - saglige kompetence - fradrag for forbedringer - grundværdi29-07-16Afskrivninger og fradragDom
SKM2016.328.ØLRKommanditists - selvskyldnerkautionsforpligtelse - fradragskontoen29-07-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.327.ØLREkstraordinær genoptagelse - Projekt Money Transfer - indsættelser på bankkonto29-07-16Personlig indkomstDom
SKM2016.326.ØLRFradrag - grundværdien - grundforbedringer29-07-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.325.VLRKursgevinstbeskatning - non-recourse - hæftelsesbegrænsning kommanditselskab29-07-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.324.ØLRSalg af telekort - eget navn - momspligt - afregningsbilag29-07-16FradragDom
SKM2016.323.SRInvesteringsselskab, værdipapirer og andre aktiver26-07-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.322.SRProfit sharing-lån, medarbejder26-07-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.321.SRBoligjob-ordningen13-07-16Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2016.320.LSRAfgørelse om, hvorvidt SKAT var berettiget til at tilbagekalde tidligere afgørelse om rentegodtgørelse.26-07-16FradragAfgørelse
SKM2016.319.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et selskab kan sælge en grund uden opkrævning af moms, såfremt grunden på salgstidspunktet har været udlejet momsfrit i mindst seks måneder.26-07-16ByggeriAfgørelse
SKM2016.318.LSRSpørgsmål om, hvorvidt der er tale om et reelt leasingforhold, således at der kan ske afgiftsberigtigelse efter reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer, samt hvorvidt bruger hæfter for registreringsafgift.26-07-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.317.LSRSpørgsmål om, hvorvidt tilskud til at drive en landejendom kunne anses for vederlag for leverancer omfattet af momssystemets anvendelsesområde og dermed give klager fradragsret.26-07-16FradragAfgørelse
SKM2016.316.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en renteswap har erhvervsmæssig tilknytning til klagerens udlejningsvirksomhed.26-07-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.315.LSRSpørgsmål vedrørende yderligere registreringsafgift som følge af benyttelse af autocamper uden alt campingudstyrs tilstedeværelse.26-07-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.314.LSRAfgørelse omhandlende, hvorvidt klager kunne sælge to grundstykker, der hovedsageligt var anvendt til udlejning, momsfrit.26-07-16ByggeriAfgørelse
SKM2016.313.SKATTranslation of SKAT's Guidance Note SKM2016.263.SKAT13-07-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
SKM2016.312.SKATPræcisering af praksis på overskudsvarmeområdet på baggrund af de seneste afgørelser fra Landsskatteretten - styresignal08-07-16Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2016.311.SKATBrændværdi for metan i biogas07-07-16MiljøafgifterSKAT-meddelelse
SKM2016.310.VLRFortsat udlæg - uden ugrundet ophold - forældelse01-07-16UdlægKendelse
SKM2016.309.VLRLempelse - nettoprincip - fordeling af udgifter01-07-16VirksomhederDom
SKM2016.308.SKATObligatorisk spontan udveksling af oplysninger om grænseoverskridende bindende svar mv. og ensidige APA'er med andre OECD og G20-lande (direkte skatter)30-06-16Transfer pricing + Tonnageskat + Selskabsbeskatning + VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2016.307.SRInstallering og montering af reklameelementer - sammensat leverance30-06-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2016.306.SKATMoms - Ophævelse af de særlige retningslinjer for e-handelsvirksomheders (postordrevirksomheders) anvendelse af udlægsreglerne - styresignal30-06-16Andet om lønsumsafgift + Andet om momsStyresignal
SKM2016.305.SRFondsbeskatning, almennyttig uddeling, hæderspris30-06-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.304.ØLRDriftsomkostninger, interessefællesskab, skærpet bevisbyrde, lønmodtager, hæftelse30-06-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.303.ØLRGrundværdianættelsen - udstykket grund - basisår30-06-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.302.ØLRStraf - momssvig - skattesvig - uregistreret30-06-16StrafDom
SKM2016.301.SRVirksomhedsordningen - udlån opstået ved salg af virksomhedsaktiver - struktureret fordring28-06-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.300.LSRAcontogodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand28-06-16Når man vil klageAfgørelse
SKM2016.299.BRKommanditist - fradragskonto - selvskyldnerkaution - regres28-06-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.298.SRRetmæssig ejer - udbytte - ej begrænset skattepligt28-06-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.297.SRFraførsel af affald - nedlukket deponeringsenhed28-06-16MiljøafgifterBindende svar
SKM2016.296.SROverdragelse af landbrug, berigtigelse med gave og gæld uden for virksomhedsordningen, hævning, overtagelse af konto for opsparet overskud28-06-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.295.BRForhøjelse efter straffesag27-06-16Personlig indkomstDom
SKM2016.294.SRAndelsbeskatning - henlæggelse på indskudskapital27-06-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.293.SRRenteswaps med negativ indgangsværdi anset for finansielle kontrakter27-06-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.292.VLRBefordring - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand27-06-16Personlig indkomstDom
SKM2016.291.ØLRRetlig interesse i konkurs27-06-16Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2016.290.ØLRStraf - momssvig - skattesvig27-06-16StrafDom
SKM2016.289.SRMoms på fast ejendom - salg af nye bygninger - udlejning27-06-16ByggeriBindende svar
SKM2016.288.ØLRGrænsehandelskoncept - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed24-06-16Andet om momsDom
SKM2016.287.ØLRKuldioxidafgift - tilbagebetaling - affaldsforbrænding - administrativ praksis24-06-16Energi og kuldioxidDom
SKM2016.286.BREjendomsinvesteringsprojekt - opgørelse af anskaffelsessum - brugte anparter - fortegnsfejl i agterskrivelse24-06-16EjendomsavancebeskatningDom
SKM2016.285.VLRMomsfradrag - genoptagelse - erstatningskrav - præjudicielle spørgsmål24-06-16Andet om momsKendelse
SKM2016.284.ØLRAfvist - sikkerhedsstillelse - sagsomkostninger24-06-16Når man vil klageDom
SKM2016.283.ØLRRegistringspligt - udenlandsk indregistreret køretøj - regelmæssig tilbagevenden - mindstekrav24-06-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.282.ØLRSagsomkostninger - delt - særlige grunde24-06-16Når man vil klageKendelse
SKM2016.281.HRUdbytte - rette indkomstmodtager - udbytteskat - hæftelse23-06-16SelskabsbeskatningDom
SKM2016.280.HRFraflytterskat - præjudiciel forelæggelse23-06-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
SKM2016.279.HRVærdiansættelse - ejendom - dødsbo - 15%-reglen23-06-16DødsboerKendelse
SKM2016.278.SRVirksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner23-06-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.277.LSRBindende svar vedrørende beskatning af ejendomsavance.20-06-16EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2016.276.LSRSpørgsmål vedrørende fortolkningen af tinglysningsafgiftslovens § 5a, stk. 1, sidste pkt.20-06-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.275.LSRBindende svar om, hvorvidt salg af ejendom til hovedaktionærs børn svarede til handelsværdien.20-06-16SalgAfgørelse
SKM2016.274.LSRSpørgsmål vedrørende genoptagelse af indkomstansættelse.20-06-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.273.LSRSpørgsmål om fri sommerbolig og beskatning af indsættelser på bankkonti.20-06-16Personlig indkomstAfgørelse
SKM2016.272.SKATGenoptagelse - Ændring af praksis ved afgiftsberigtigelse af nye parallelimporterede køretøjer - styresignal16-06-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2016.271.SRTestkørsler på stempelmotorer var ikke omfattet af metanafgift, da motorerne ikke ansås for stationære15-06-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.270.SKATSkadesforsikringsafgift af vejhjælpsabonnementer - beregningsgrundlag - styresignal15-06-16Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerStyresignal
SKM2016.269.SKATUdenlandske studerendes ophold i Danmark uden indtræden af fuld skattepligt - styresignal14-06-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2016.268.SRMoms - betalingspligtig person ved erhvervelse af varer fra Tyskland14-06-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2016.267.SRMoms - salg og vederlagsfri overdragelse af overskudsvarer14-06-16MomsgrundlagBindende svar
SKM2016.266.BRMoney Transfer - udeholdt omsætning ekstraordinær genoptagelse13-06-16Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2016.265.BRRådighed over sommerbolig - hovedanpartshaver - direktør - skiftende forklaringer13-06-16Personlig indkomstDom
SKM2016.264.ØLRBegrundelse - skøn - ugyldighed13-06-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.263.SKATSKAT ændrer praksis med fremadrettet virkning vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat - Styresignal13-06-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2016.262.SRTonnageskat, overgangssaldo, udligningssaldo, fusion, succession10-06-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.261.VLREjendomsavance - reel beboelse - stuehus - virksomhedsordningen10-06-16EjendomsavancebeskatningDom
SKM2016.260.ØLRTilslutningsafgift - forbedringer - fradrag - ugyldighed10-06-16Afskrivninger og fradragDom
SKM2016.259.SKATEU-Domstolens dom i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse09-06-16Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2016.258.SRSkattefritagelse for havn09-06-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.257.SRTrust - transparent - udlån09-06-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.256.SRPrivate skadesforsikringer - præmiefritagelse - ufrivillig arbejdsløshed08-06-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2016.255.SROffentlige tilskud til erhvervsskole omfattet af momsloven07-06-16MomsgrundlagBindende svar
SKM2016.254.SRMoms - Fast Ejendom - Landbrug - Byggegrund - Salg momsfrit efter udlejning07-06-16ByggeriBindende svar
SKM2016.253.SKATChokoladeafgift - genoptagelse - styresignal07-06-16Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teStyresignal
SKM2016.252.BRKøb af ejendom - skattepligtig gave - grov uagtsomhed06-06-16Personlig indkomstDom
SKM2016.251.ØLRKurstab - fordeling af fordring - vederlag i næring06-06-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2016.250.SRFast driftssted af ombygningsarbejde på to skibe03-06-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.249.SRMoms - Udlejning af olietanke og tilknyttede ydelser anset som ydelser vedrørende fast ejendom03-06-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2016.248.SRRussisk investeringsfond anset for transparent03-06-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.247.SRSkattekredit - bortseelse fra underskud - lempelse02-06-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.246.SKATÆndring af praksis - tilladelse til tilbagefordeling af børne- og ægtefællebidrag mv. - styresignal01-06-16Personlig indkomstStyresignal
SKM2016.245.SKATMoms - styresignal SKM2015.466.SKAT - Erhvervsskoler - Udskydelse af virkningstidspunkt01-06-16MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2016.244.SRBanklån med renteloft - gæld - renteudgifter30-05-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.243.SRGrænseoverskridende fusion - danske filialer - underskudsbegrænsning30-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.242.SRGenbeskatning af underskud ved overdragelse af udenlandsk datterselskabs produktionsvirksomhed til enten en udenlandsk transparent enhed eller en udenlandsk filial27-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.241.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D26-05-16KontrolbestemmelserMeddelelse
SKM2016.240.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer- fjernvarme26-05-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.239.SRArbejdsplads, erhvervsmæssig befordring, fri bil25-05-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.238.SRMomsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder23-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.237.SRMomsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe23-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.236.SRMomsfritagelse af klaverundervisning23-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.235.SRLeveringssted ved grænsehandel - fjernsalg23-05-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2016.234.SRVirksomhedsordningen - sikkerhedsstillelser23-05-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.233.SRSuccession - to landbrugsejendomme - pengetanksreglen20-05-16VirksomhederBindende svar
SKM2016.232.ØLRFri bil - eneanpartshaver - rådighed - kommissionsaftale - fristregler20-05-16Personlig indkomstDom
SKM2016.231.SRBenyttelse af et udenlandsk køretøj i Danmark, køb af dansk indregistreret køretøj og skattepligt20-05-16Personlig indkomst + Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2016.230.VLRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - bidrag fra nærtstående19-05-16Personlig indkomstDom
SKM2016.229.BREkstraordinær genoptagelse - nedsættelse af momstilsvar19-05-16Når man ønsker en sag genoptaget + Andet om momsDom
SKM2016.228.SKATStyresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 3319-05-16EjendomsvurderingStyresignal
SKM2016.227.SRAnvendelse af en rustvogn19-05-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2016.226.SRMoms - Fast ejendom - Etablering af nye taglejligheder - Byggeret18-05-16ByggeriBindende svar
SKM2016.225.SKATStyresignal om kursomregning af indkomst og underskud efter selskabsskattelovens § 11 B og skattekontrollovens § 3 C18-05-16SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2016.224.SRElafgift -solcelleanlæg - ejer af solcelleanlæg fritaget for elafgift af eget forbrug.18-05-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.223.SRElafgift - solcelleanlæg - ikke fritagelse for elafgift, når solcelleanlægget ikke var ejet eller placeret i forbindelse med en udlejningsejendom18-05-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.222.SRUdbytteudlodning - Retmæssig ejer17-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.221.SRVidereudlodning - Udbytteskat - Maskeret udbytte - Udlodning fra datterselskab - Skattefrit tilskud17-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.220.SRArv - Gave - Formueoverdragelse - Gaveafgiftspligtig - Trust17-05-16Arv og gaverBindende svar
SKM2016.219.SRA/B-model - for lav årlig opskrivning af den forlods udbytteret13-05-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.218.BROmgørelse afvist - dispositioner - ikke klart lagt frem13-05-16Personlig indkomstDom
SKM2016.217.SRHjælpende og forberedende karakter - eksportleder ansat i Danmark13-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.216.SRKooperationsbeskatning ikke opretholdt13-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.215.SRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 21 - forening - momspligtige aktiviteter13-05-16MomspligtBindende svar
SKM2016.214.SRMoms - fradragsret - kulturel institution13-05-16FradragBindende svar
SKM2016.213.BRSelvstændig virksomhed - franchise - regning og risiko - ikke overdraget13-05-16Fradrag og afskrivninger + MomspligtDom
SKM2016.212.BRSkattepligt til Danmark - fraflyttere - sommerhus13-05-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.211.LSRKlage vedrørende fastsættelse af fradrag for forbedringer i andelsboligforening samt anmodning om genoptagelse af omberegnet grundværdi.13-05-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.210.LSRBindende svar fra Skatterådet om, hvorvidt fertilitetsbehandling var fritaget for moms.13-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2016.209.LSRKlage vedrørende genoptagelse af grundværdiansættelse.13-05-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.208.SRUdlejning - lejlighed - afvisning13-05-16Andet om momsBindende svar
SKM2016.207.SRSocial forsorg og bistand, konsulentydelser13-05-16Andet om momsBindende svar
SKM2016.206.SRKombinationssalg af biler og forsikringsydelser12-05-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2016.205.SRMomslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - forvaltning - EDB-ydelser12-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.204.SRMoms - hoved- og biydelser - leveringssted12-05-16Andet om momsBindende svar
SKM2016.203.SRAnpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien12-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.202.SRUdførsel som rejsegods af rejsende med bopæl i Norge11-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.201.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201511-05-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Ejendomme i udlandet + Ejendomsvurdering + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2016.200.SRMomsfri levering af el og vand til skibe i udenrigsfart11-05-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.199.SRSkattekredit - udviklingsomkostninger11-05-16VirksomhederBindende svar
SKM2016.198.SRVirksomhedsordningen - overdragelse med succession10-05-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.197.SRUdbytte - Videreudlodning - Begrænset skattepligt09-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.196.BRSubjektiv skattepligt - fraflytning - udlandsophold over 180 dage09-05-16Personlig indkomstDom
SKM2016.195.BRMoms - grænsehandelkoncept - campingvogne - berettiget forventning09-05-16Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2016.194.BRSkattepligtig indtægt - agent - polske virksomheder - provision - overførsel til privat konto09-05-16Personlig indkomstDom
SKM2016.193.SKATUnderskrift på fakturaer, til brug for nedsættelse af antidumpingtold - styresignal09-05-16Erhvervsmæssig importStyresignal
SKM2016.192.SRKonsignation - Periodisering af køb og erhvervelser - Leveringsstedet for brugsret til salgs- og udstillingsarealer og for opfyldning af varer04-05-16Fradrag + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2016.191.SANSTSpørgsmål om, hvorvidt sikkerhedsstillelse for henstandskonto ved fraflytning omfattede udbytter.04-05-16Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2016.190.SRInvesteringsforeningsafdeling - overflytning til afdeling i værdipapirfond04-05-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.189.SRVirksomhedsordningen - lån i blandet benyttede ejendomme - udlån til kontrolleret selskab - sikkerhedsstillelse som led i forretningsmæssige dispositioner03-05-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.188.SROm fast driftssted i Dannark03-05-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.187.SRSikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen03-05-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.186.SRBindende svar om tilskud til erhvervsskole - afkortet bindingsperiode03-05-16MomspligtAfgørelse
SKM2016.185.SRBindende svar om tilskud til erhvervsskole - afkortet bindingsperiode03-05-16MomspligtAfgørelse
SKM2016.184.LSRSpørgsmål om beskatning af beløb modtaget fra udlandet.03-05-16Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2016.183.LSRKlage vedrørende ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar, herunder vedrørende udgifter til mødebespisning.03-05-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.182.LSRSpørgsmål om, hvorvidt advokatomkostninger i forbindelse med retssag udgjorde en omkostning, der kunne reducere ejendomsavancen.03-05-16EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2016.181.ØLRGrundværdiansættelse - tilsidesættelse - syn og skøn - fejl i skønserklæring29-04-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.180.BRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - underskudssaldo29-04-16Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2016.179.BREjendomsavance - parcelhusregel - skovdrift29-04-16EjendomsavancebeskatningDom
SKM2016.178.LSRKlage vedrørende afslag på ekstraordinær genoptagelse.29-04-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.177.LSRBindende svar angående berettigelse til fradrag for kroniske følger efter knoglebrud29-04-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.176.LSRKlage vedrørende modregning i overskydende skat til dækning af datterselskabs momsgæld.29-04-16Modregning og transportAfgørelse
SKM2016.175.LSRKlage vedrørende betaling af yderligere tinglysningsafgift ved overskridelse af tidsfrist for aflysning af tidligere pantebrev.28-04-16TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2016.174.SKATSKM-Meddelelse om SKATs behandling af klager over pålagte gebyrer28-04-16Når man vil klageSKAT-meddelelse
SKM2016.173.SKATStyresignal - skærpelse af praksis - fradrag efter kursgevinstlovens § 14, stk. 128-04-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenStyresignal
SKM2016.172.SRVirksomhedsordningen - kautionsforpligtelse over for selskab28-04-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.171.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen med aktiver i virksomhedsordningen - Styresignal27-04-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenStyresignal
SKM2016.170.SRStakingaftale - beskatning af gevinst27-04-16VirksomhederBindende svar
SKM2016.169.SRUafdækket pensionsordning - direktør - afløsningssum27-04-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2016.168.BRSkattepligt - fraflytning - bevisbyrde25-04-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.167.SKATPræcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas - styresignal25-04-16Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2016.166.BRMaskeret udbytte - rette omkostningsbærer - etablering af virksomhed21-04-16Personlig indkomstDom
SKM2016.165.HRGenoptagelse - selvangivelsesomvalg - tonnagebeskatning21-04-16TonnageskatDom
SKM2016.164.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyning - rette omkostningsbærer21-04-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.163.SKATSkattefri aktieombytning af aktier i Torm A/S med aktier i Torm UK20-04-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2016.162.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager kunne fritages for registreringsafgift ved anskaffelse af handicapbus.15-04-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.161.LSRKlage vedrørende afgiftsfritagelse af specialindrettet køretøj.15-04-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.160.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en SFO kunne fritages for registreringsafgift af bus til transport af institutionens brugere.14-04-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.159.SRMomspligt af undervisning i kognitive træningsmetoder13-04-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.158.SKATMandskabsvogne - Personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed - styresignal11-04-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2016.157.SRIkke udlæg, men salg af transportydelse07-04-16MomsgrundlagBindende svar
SKM2016.156.SRFradrag for formueforvaltningsomkostninger06-04-16Personlig indkomstBindende svar
SKM2016.155.SRAfgifter af spil - online-spil - væddemål og online-kasino - spil for bonus-spilpenge06-04-16Spil, lotteri, gevinster og væddemålBindende svar
SKM2016.154.SRAktieavance - EU-regler - kapitalbevægelse - restriktion06-04-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.153.SRAfvisning - usikkerhed om faktiske oplysninger06-04-16VirksomhederBindende svar
SKM2016.152.SRSpil på heste, England/Isle of Man05-04-16Spil, lotteri, gevinster og væddemålBindende svar
SKM2016.151.SKATListe over anerkendte flyselskaber05-04-16Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2016.150.SRMoms - tilskud og fradrag - udlejning af bygning04-04-16Andet om momsBindende svar
SKM2016.149.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en sømand ansat på forskningsskib var berettiget til sømandsfradrag.04-04-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.148.LSRAfgørelse om, hvorvidt valutakursgevinst var skattepligtig.04-04-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2016.147.LSRAfgørelse om, hvorvidt advokatydelser til fagforenings medlemmer var momsfritaget.04-04-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2016.146.LSRKlage vedrørende ordinær genoptagelse af ejendomsvurdering.04-04-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.145.SRImportmoms - Adgang til at anvende udlægsregler04-04-16Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
SKM2016.144.SRStruktureret fordring - certifikat - aktieindeks - fradragsbegrænsning04-04-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.143.SKATPræcisering af reglerne for udstedelse af historiske nummerplader - styresignal01-04-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Generelt om punktafgifterStyresignal
SKM2016.142.LSRSpørgsmål om, hvorvidt et aftaleforhold mellem klager og en udenlandsk virksomhed var omfattet af reglerne om arbejdsleje.31-03-16Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterAfgørelse
SKM2016.141.SRMoms - Fast Ejendom - Salg momsfrit efter udlejning31-03-16ByggeriBindende svar
SKM2016.140.SRSkade forvoldt af mekaniker er ikke omfattet af registreringsafgiftslovens § 7, stk. 118-03-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Generelt om punktafgifterBindende svar
SKM2016.139.SRLeasingselskaber kan som udgangspunkt afgiftsberigtige på grundlag af indkøbspris. Interesseforbundne parter, skal dokumentere, at der i et ikke uvæsentligt omfang er foretaget afgiftsberigtigelser på et tilsvarende grundlag til uafhængige18-03-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Generelt om punktafgifterBindende svar
SKM2016.138.SRTab ikke omfattet af kursgevinstloven - kommanditist - administrators underslæb17-03-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.137.SRTab ikke omfattet af kursgevinstloven - bedrageri17-03-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.136.SRTab ikke omfattet af kursgevinstloven - bedrageri17-03-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.135.SRTab på fordring / erstatningskrav17-03-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.134.SRTab ikke omfattet af kursgevinstloven - forudbetaling for ydelser relateret til privatsfæren17-03-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2016.133.SKATStyresignal om omlægning af indkomstår17-03-16SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2016.132.ØLREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse17-03-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.131.BRKonkursloven - frist - domsindbringelse - erstatning17-03-16Eftergivelse og gældssanering + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2016.130.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klagers anmodning om aktindsigt i kontrolrapporter udgør uforholdsmæssigt ressourceforbrug.17-03-16Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
SKM2016.129.LSRAfgørelse om, hvorvidt en afgørelse truffet af SKAT var ugyldig, og om afslag på klagers anmodning om ekstraordinær genoptagelse var berettiget.17-03-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.128.LSRAfgørelse vedrørende genoptagelse af fradragsansættelse.16-03-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.127.LSRSpørgsmål om hvorvidt et, af et selskab, opkrævet transaktionsgebyr, kunne anses som vederlag for en momsfri finansiel ydelse.16-03-16Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2016.126.BRMaskeret udlodning - omgørelse15-03-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2016.125.SRVindmølleandele - skematiske ordning, ægtefælle mølleopstiller15-03-16VirksomhederBindende svar
SKM2016.124.BRDomstolsprøvelse - afvisning - fristoverskridelse - kontortids ophør15-03-16Når man vil klageDom
SKM2016.123.SKATSKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser - styresignal14-03-16Politikker og retningslinierStyresignal
SKM2016.122.SRMoms på fast ejendom - afgiftspligtig person - uskiftet bo14-03-16ByggeriBindende svar
SKM2016.121.SRBodeling - Bodelingsoverenskomst - Boslodskrav - Gave11-03-16Arv og gaverBindende svar
SKM2016.120.SRAfgiftsgodtgørelse efter el-patronordningen11-03-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.119.SRMineralolieafgift - godtgørelse - andre varer end jetfuel10-03-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.118.LSRSpørgsmål om, hvorvidt synsprøve udgør en selvstændig ydelse eller ej10-03-16Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2016.117.LSRSpørgsmål vedrørende genoptagelse af grundværdiansættelse, for andelsboligforening.10-03-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.116.SRMandskabsvogne - kørsel til udlandet - opsamling af medarbejdere08-03-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Generelt om punktafgifterBindende svar
SKM2016.115.SKATKantinemoms - administrativt forenklede ordninger - styresignal08-03-16MomsgrundlagStyresignal
SKM2016.114.SRMoms ved udlejning mellem interesse og ikke-interesseforbundne parter08-03-16MomsgrundlagBindende svar
SKM2016.113.SRForening - forskning - afgiftspligtig person - fritagelse07-03-16Andet om lønsumsafgift + Andet om momsBindende svar
SKM2016.112.SKATFjernsalg i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande - styresignal07-03-16MomspligtStyresignal
SKM2016.111.SRFast driftssted - medarbejders flytning til Danmark07-03-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.110.LSRSpørgsmål om, hvorvidt salg af ejendom var skattefrit efter ejendomsavancebeskatningsloven, samt hvorvidt klager skulle beskattes af genvundne afskrivninger.07-03-16EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2016.109.LSRSpørgsmål om, hvorvidt tilskud betalt af kommune i egnsteaterstøtte skulle indgå i momsgrundlaget.04-03-16MomsgrundlagAfgørelse
SKM2016.108.SRMomspligt af ydelser til A-kasser04-03-16MomspligtBindende svar
SKM2016.107.SRMomsfritagelse af stemmetræning04-03-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.106.LSRAfgørelse om hvorvidt klagers produktion af varme til offentlig varmeforsyning var omfattet af reglerne om afgiftsfri levering af overskudsvarme.04-03-16Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2016.105.SRMoms - salg af fast ejendom - udlejning04-03-16ByggeriBindende svar
SKM2016.104.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en skatteyder opfylder betingelserne for ekstraordinær genoptagelse03-03-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.103.SRAktieoptioner, værdiansættelse, Black-Scholes, Ligningsrådets formel01-03-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.102.LSRKlage vedrørende afslag på genoptagelse af grundværdiansættelsen.01-03-16EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2016.101.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klageren har realiseret et tab på en fordring, og herved kan få godkendt fradrag for denne fordring01-03-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.100.VLRUdlæg - konkurs - forældelse25-02-16Forældelse + UdlægKendelse
SKM2016.99.SKATBeregning af UCITS-investeringsforeningernes delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - Præcisering - styresignal25-02-16FradragStyresignal
SKM2016.98.SKATÆndring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde - styresignal24-02-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2016.97.SRLån - Subordinated Capital Securities22-02-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.96.SRSikkerhedsstillelse - virksomhedsordningen19-02-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.95.BREjendomsavance - bolig - ejerperiode17-02-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2016.94.BREjendomsvurdering - grundværdi - råjordspris17-02-16EjendomsvurderingDom
SKM2016.93.HRUdlæg - tilskudsmidler - rådighed16-02-16UdlægKendelse
SKM2016.92.BRChokoladeafgift - skønsmæssig forhøjelse - slik købt i udlandet16-02-16Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teDom
SKM2016.91.BRVaremærkeforfalskning - udlevering af vareprøver - erstatning uden for kontrakt16-02-16VaremærkeforfalskningDom
SKM2016.90.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - mellemregningskonto16-02-16Personlig indkomstDom
SKM2016.89.BRKlagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder - sygdom16-02-16Processuelle bestemmelserDom
SKM2016.88.HRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - fradrag - forelæggelse - EU-domstolen16-02-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2016.87.SRMomsfritagne og momspligtige kurser udbudt af trossamfund16-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.86.SRMoms - Fast Ejendom - Ombygning - Væsentligheds vurdering - ombygningsudgifter kan ikke nedskrives15-02-16ByggeriBindende svar
SKM2016.85.SKATStyresignal om ophævelse af delafsnittet Salg af egne aktier i Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.D.2.4.3.1. Overkurs ved aktieudstedelse12-02-16SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2016.84.SRUdenlandsk fond/Trust - transparent - ej almenvelgørende/almennyttigt formål12-02-16Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2016.83.SRMomsfritagelse og lønsumsafgift - Køb og salg af Bitcoins11-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.82.LSRSpørgsmål om hvorvidt køb og salg af ejendom var momsfritaget.11-02-16MomspligtAfgørelse
SKM2016.81.SRDentalprodukter - leveringssted - Ej mulighed for momsregistrering11-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.80.SRGavepose forberedt til hank - afgiftspligtig - emballageafgiftsloven11-02-16MiljøafgifterBindende svar
SKM2016.79.SREjendomsavance - ideelle andele af ejendom - afståelse - opdeling i ejerlejligheder - udlejning af fast ejendom - virksomhedsordningen - skattepligt11-02-16Ejendomsavancebeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.78.SRMomsfritagelse - Reparation af borerigge11-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.77.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætning på fælleskonto - ligedeling11-02-16Personlig indkomstDom
SKM2016.76.ØLRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - salg af rettigheder11-02-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.75.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - private lån11-02-16Personlig indkomstDom
SKM2016.74.LSRAfgørelse om fastsættelse af godtgørelse af afgift for et køretøj10-02-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2016.73.LSRSpørgsmål om hvorvidt udstationeret klager var omfattet af beskatningsreglerne i kildeskatteloven.09-02-16Angivelse og betalingAfgørelse
SKM2016.72.SRRetmæssig ejer - udbytte - likvidationsprovenu - afvisning09-02-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.71.SRMoms - Privat lægevagtsordning er momsfri09-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.70.BRSkønsmæssig ansættelse - indbetalinger - bankkonti - lån - spillegevinster08-02-16Personlig indkomstDom
SKM2016.69.SRVærdiansættelse af stuehus - sikkerhed for gæld08-02-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.68.VLRRette indkomstmodtager - maskeret udbytte - afholdelse af selskabs udgifter - registrerede indtægter08-02-16Personlig indkomstDom
SKM2016.67.BRSkat - fradrag for løbende ydelser - begrænset skattepligt - ekstraordinær genoptagelse08-02-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.66.SRMomsfritagelse af fodterapeutydelser og undervisning af fodterapeuter08-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.65.SRMomsfritagelse - Indførsel af luftfartøj - Formidling af charterflyvning08-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.64.BREjendomsavance - ubebygget grund - forhøjet anskaffelsessum - vedligeholdelse og forbedring - afståelse08-02-16EjendomsavancebeskatningDom
SKM2016.63.SRAfgiftsfri taxi kan ikke anvendes til vægteropgaver08-02-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2016.62.SRUdbetalinger - FNs pensionsordning - bortseelsesret - skattepligt efter PBL § 53 A, stk. 5 - ikke praksisændring05-02-16Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2016.61.SRS.M.B.A. - skattefri fusion og omdannelse05-02-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.60.LSRSpørgsmål om hvorvidt klager var berettiget til omvalg efter skatteforvaltningsloven.05-02-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2016.59.VLRMaskeret udlodning - salg til underpris - manglende dokumentation05-02-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2016.57.SKATStyresignal om, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang05-02-16SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2016.56.SRMoms - udlejning af fast ejendom - kompensationsbeløb05-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.55.LSRSpørgsmål om økonomisk risiko ved afvikling af erhvervsmæssig aktivitet05-02-16Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2016.54.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager opfyldte de skærpede dokumentationskrav for at et fradrag for forbedringer kunne opnås.05-02-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.53.BRFraflytterbeskatning - aktieavance - eftergivelse - forvaltningsretligt skøn05-02-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.52.SRVedtægtsændring med etablering af aktieklasser - generationsskifte04-02-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.51.LSRAfgørelse om, hvorvidt grundværdiansættelse vedrørende ekstrafundering kunne genoptages.04-02-16Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2016.50.ØLRSømandsbeskatning - statsstøtte - grundloven04-02-16Personlig indkomstDom
SKM2016.49.VLRSalgssum - pizzeria04-02-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.48.SRVirksomhedsordningen - personlig kaution for selskabs gæld04-02-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.47.ØLRMoms - databehandlingsydelser - engelsk underleverandør - finansielle ydelser - bindende svar03-02-16Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2016.46.ØLRLønsumsafgift - passiv kapitalanbringelse - investeringsbeholdning03-02-16Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
SKM2016.45.SRSikkerhedsstillelse, stuehus - Virksomhedsskatteordningen01-02-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.44.SRSikkerhedsstillelse, stuehus- Virksomhedsskatteordningen01-02-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.43.BRKommanditist - tvangsindløsning - ejendomsavance01-02-16VirksomhederDom
SKM2016.42.SRUdlån til ejendomsinvestering fra virksomhedsordningen29-01-16SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2016.41.SKATGenoptagelse som følge af SKM2015.447.LSR om tilbagebetaling af energiafgift ved brug af elpatronordningen - styresignal28-01-16Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2016.40.BRErhvervsmæssig virksomhed - underskud - rentabilitet og intensitet - sygdom27-01-16VirksomhederDom
SKM2016.39.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse27-01-16Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2016.38.BRRegistreringsafgift - afgiftsmæssig identitet - udskiftning af motor - konstruktive ændringer26-01-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.37.SRAfgift - propan fremstillet på basis af biomasse26-01-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.36.SRMomsfritagelse - selvstændig gruppe - taxibestillingskontor26-01-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.35.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en renteswap har tilknytning til klagerens landbrugsvirksomhed25-01-16Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2016.34.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager kan opnå lempelse efter ligningsloven, for løn optjent ved transporten til og fra arbejde i udlandet25-01-16Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2016.33.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - erstatningsansvar25-01-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.32.LSRSpørgsmål om den skattepligtige værdi af fri bolig, skal ansættes til markedslejen.22-01-16Udleje og bortforpagtningAfgørelse
SKM2016.31.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens underkendelse af praksisændring vedrørende forskerskatteordningen - ny praksis for frist for godkendelse som forsker - Det Frie Forskningsråd - styresignal22-01-16Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indeholdelses- og registreringspligtStyresignal
SKM2016.30.LSRSpørgsmål om, hvorvidt udlejning af andelsbolig til søn, kan anses for erhvervsmæssig virksomhed.21-01-16Udleje og bortforpagtningAfgørelse
SKM2016.29.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klager kan anvende virksomhedsordningen.21-01-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2016.28.SRErhvervsråd, ikke offentlig myndighed, ikke almennyttig forening21-01-16Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.27.ØLRMoms - fradrag - fakturakrav21-01-16FradragDom
SKM2016.26.VLRPålæg om at føre logbog - forlængelse af perioden - nyt anbringende21-01-16Kontrolbestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionDom
SKM2016.25.VLRMoms - konkursbo - konneks modregning - skyldig moms - tab på debitorer21-01-16Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2016.24.ØLRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse18-01-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.23.SRMoms på fast ejendom - momsfritaget levering af selskabsandele, regulering af fradrag14-01-16MomspligtBindende svar
SKM2016.22.BRFri bil - flere biler - fri motorcykel - direktør og eneanpartshaver14-01-16Personlig indkomstDom
SKM2016.21.BRLønindtægt - hævninger på bankkonto - direktør og anpartshaver14-01-16Personlig indkomstDom
SKM2016.20.BRFri bil - blandet benyttelse - eneaktionær og direktør - kørebog14-01-16Personlig indkomstDom
SKM2016.19.VLRBekæmpelsesmiddel- og kvælstofafgift - skønsmæssig ansættelse - stillingsfuldmagt13-01-16MiljøafgifterDom
SKM2016.18.SRVirksomhedsordningen - kaution - begrænsning i opsparingsmulighed13-01-16VirksomhederBindende svar
SKM2016.17.SRAlmennyttig fond anses for momspligtig person13-01-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.16.HRAktieafståelse - udbyttebeskatning - forretningsmæssig begrundelse12-01-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2016.15.SRUdlån fra virksomhedsordningen12-01-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.14.HRRegistreringsafgift - moms - EU-handel - biler - eksportgodtgørelse12-01-16Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2016.13.ØLRStraffesag - momssvig - skattesvig - kildeskat - delvist uregistreret - flere straffelovsovertrædelser - fællesstraf12-01-16StrafDom
SKM2016.12.SRMomspligt ved udlån af medarbejdere12-01-16MomspligtBindende svar
SKM2016.11.SRMomsfritagelse af udlejning af undervisere i babysvømning11-01-16Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2016.10.HRSkattepligt - tilflytning - ophold - erhvervsmæssigt arbejde - sommerhus - værdiansættelse - hjemvisning11-01-16Udenlandsk indkomstDom
SKM2016.9.BRMoms - købsmoms - A-skat - indeholdelse07-01-16Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter + FradragDom
SKM2016.8.ØLRStraffesag - registreringsafgift - momssvig - bilimport - fiktive selskaber07-01-16StrafDom
SKM2016.7.SRSkatterådet bekræfter, at reglerne om overskudsvarme finder anvendelse for en restvarme, som indvindes fra røggassen fra en specialkedel, der anvendes til afbrænding af lugtstoffer og som leveres som fjernvarme07-01-16Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2016.6.SRVærdipapirfond, selvstændigt skattesubjekt07-01-16Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2016.5.SRVirksomhedsordningen, gæld i stuehus07-01-16Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2016.4.VLRErstatning - direktør - driftstab07-01-16Fradrag og afskrivningerDom
SKM2016.3.HRProces - henvisning til Landsretten - kursgevinstloven - værdiansættelse - lagerprincippet05-01-16Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2016.2.ØLRSyn og skøn - spørgsmål til skønsmanden05-01-16SelskabsbeskatningKendelse
SKM2016.1.SKATMoms - afgiftspligtig person - EU-domstolens dom den 29. september 2015 i sag C-276/14, Gmina Wroclaw04-01-16Andet om momsSKAT-meddelelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter