Definition af investeringsselskaberFor en nærmere definition af investeringsselskaber henvises til den juridiske vejledning DJV Subjektiv skattepligt afsnit C.D.1.1.10.2.

Investeringsforeningers skattemæssige klassifikation fremgår af SKAT's hjemmeside i internettet - se www.skat.dk - Rådgiver - Juridiske vejledninger - Årets skattemæssige klassifikation og afkast fra investeringsforening-/ selskab Ny tekst start2010 indberetningen 2011. Ny tekst slut

Udbytte fra investeringsselskaberPersonerUdbytter, tab og avancer fra aktier omfattet af ABL § 19, beskattes som kapitalindkomst hos personer, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 4 og 5 samt PSL § 4 a stk. 1 nr. 1. Se i øvrigt afsnit S.G.9.1. Ved udbetalingen indeholdes udbytteskat, jf. KSL § 65, stk. 3, se dog nedenfor.

Selskaber Udbytter fra investeringsselskaber medregnes til selskabers skattepligtige indkomst jf. LL § 16 A. Ved udbetalingen indeholdes udbytteskat, jf. KSL § 65, stk. 3. 

Udbytte til investeringsselskaberDer skal indeholdes en endelig udbytteskat på 15 pct. af udbytte, som danske selskaber betaler til selskaber eller investeringsforeninger, der er omfattet af ABL § 19, med mindre der er tale om udbytte i moder-/datterselskabsforhold , Ny tekst startjf. KSL § 65, stk. 3 og 8Ny tekst slut, samt KSL bek. (bek. nr. Ny tekst start1254 af 9. november 2010Ny tekst slut) § 34. Det forudsættes, at selskabet eller investeringsforeningen enten er medtaget på den i KSL bek. § 34 nævnte database, eller at investeringsforeningen har afleveret en bekræftelse fra told- og skatteforvaltningen om at være omfattet af den nævnte bestemmelse, jf. KSL bek. § 34 .

I henhold til KSL § 65 stk. 3 og 8 skal der dog ikke indeholdes udbytteskat i udlodninger fra udloddende investeringsforeninger eller investeringsselskaber til investeringsselskaber, omfattet af ABL § 19, hvis disse efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber hjemmehørende her i landet, bortset fra aktier i det administrationsselskab, som forestår foreningens eller selskabets administration.   

Ovennævnte regler skal imødegå, at personer og selskaber i udlandet undgår beskatning af udbytte fra aktier i danske selskaber ved at placere aktierne i et investeringsselskab, akkumulere udbytterne skattefrit i investeringsselskabet og derefter sælge aktierne uden begrænset skattepligt.