Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2015.808.SRAlternativ investeringsfond, begrænset skattepligt, selvstændigt skattesubjekt15-12-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2015.807.VLRStraffesag - registreringsafgift - parallelimporterede biler - fiktive fakturaer08-09-15StrafDom
SKM2015.806.ØLRMoms - sektorpåbud - fællesregistrering - offentlig virksomhed13-11-15FradragDom
SKM2015.805.SRVirksomhedsordningen, gæld i stuehus15-12-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2015.804.BRTold - tarifering - fiskeudskæringer - filet18-11-15TariferingDom
SKM2015.803.BRSkønsmæssig ansættelse - sort arbejde - opvasker - underleverandør05-11-15Personlig indkomstDom
SKM2015.802.BREkstraordinær genoptagelse - skat - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - inddragelse af nye spørgsmål13-11-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.801.BRKlagebehandling - Skatteankenævnet - personlig fremmøde09-10-15Fradrag og afskrivninger + Når man vil klageDom
SKM2015.800.SRBil med chauffør - arbejdsgiverbetalt transport15-12-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.799.LSRSpørgsmål om salg af ejendom opfylder betingelserne, for salg på ekspropriations lignende vilkår.30-11-15EkspropriationAfgørelse
SKM2015.798.LSRSpørgsmål om hvorvidt SKAT kan tilbagekalde bindende svar, vedrørende momsfritagelse for import/salg af tandimplantater.09-12-15Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2015.797.LSRSpørgsmål om betingelse i tonnageskatteloven, om forretningsmæssig drift fra Danmark er opfyldt.10-12-15TonnageskatAfgørelse
SKM2015.796.LSRSpørgsmål om, hvorvidt køber af en ejendom med vedvarende energianlæg kan afskrive anlægget efter afskrivningsloven.11-12-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2015.795.LSRVærdiansættelse af udenlandsk ejendom ved overdragelse til hovedaktionærer.23-10-15Ejendomme i udlandetAfgørelse
SKM2015.794.LSRAnmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand.25-09-15Når man vil klageAfgørelse
SKM2015.793.LSRSpørgsmål om, hvorvidt klagers afhændelse samt geninvestering af vindmølle skulle beskattes.04-12-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2015.792.LSRAnmodning om, at ansøgning om historiske nummerplader til brandbil imødekommes.21-09-15Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
SKM2015.791.SKATMoms - styresignal SKM2015.466.SKAT - Erhvervsskoler - Udskydelse af virkningstidspunkt21-12-15MomsgrundlagSKAT-meddelelse
SKM2015.790.LSRSpørgsmål om klageren ved beregning af affaldsvarmeafgift, tillægsafgift og CO2-afgift i afgiftsmæssig henseende skal betragtes som ét eller to anlæg.18-11-15Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2015.789.LSRSpørgsmål om, hvorvidt sikkerhedsstillelse for henstandssaldo kan anses for betryggende efter aktieavancebeskatningsloven.07-12-15Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2015.788.LSRAnmodning om forrentning af tilbagebetalt lønsumsafgiftsbeløb.01-09-15Andet om lønsumsafgiftAfgørelse
SKM2015.787.SRVirksomhedsordningen - personlig kaution for selskabs gæld24-11-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2015.786.BRMoms - fradrag - indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag15-10-15Virksomheder + FradragDom
SKM2015.785.LSRSpørgsmål om, hvorvidt gevinster vundet ved spil anses for at være en skattepligtig indkomst.07-12-15Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.784.SKATAmortisationsrenten for 201618-12-15Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2015.783.SKATRenter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201618-12-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2015.782.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 201617-12-15Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2015.781.SRSkattepligt og skattemæssige hjemsted24-11-15Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2015.780.BRRegistreringsafgift - importerede brugte biler - beregningsmetode17-11-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.779.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - ansvarssubjekt - sort arbejde - underentreprenører - kædesvig16-09-14StrafDom
SKM2015.778.BRMoms - fradrag - udgifter afholdt af ejerforening - berettiget forventning26-10-15FradragDom
SKM2015.777.SKATStyresignal om genoptagelse - fradrag i grundværdien for forbedringer - støjhegn15-12-15EjendomsvurderingStyresignal
SKM2015.776.ØLRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil13-11-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.775.BRKlagefrist overskredet - særlige omstændigheder05-10-15Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Erhvervsmæssig importDom
SKM2015.774.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8-11 for 201511-12-15SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2015.773.VLRStraffesag - medvirken til skattesvig - ophør af skattepligt for tidligere ægtefælle - fælleskonto17-03-15StrafDom
SKM2015.772.SRVirksomhedsordningen - kaution for gæld i selskab - sikkerhedsstillelse som følger af den solidariske hæftelse i interessentskaber10-12-15VirksomhederBindende svar
SKM2015.771.ØLRRegistreringsafgift - udenlandske firmabiler - hæftelse - nyt spørgsmål - hjemvisning18-09-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.770.ØLRStraffesag - momssvig - ikke reaktion på skønsmæssige ansættelser - forældelse16-11-15StrafDom
SKM2015.769.ØLRStraffesag - moms - og skattesvig - fiktive fakturaer - dokumentfalsk - uregistreret virksomhed - vognmand03-03-15StrafDom
SKM2015.768.VLRMoms - skrotbiler - affaldsbehandling - forventningsprincippet21-10-15MomspligtDom
SKM2015.767.SKATGodtgørelse af moms af udgifter til byggemodning, advokat, revisor m.v. - styresignal08-12-15FradragStyresignal
SKM2015.766.SRAfvisning, værdiansættelse, overdragelse af anpartsklasser24-11-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.765.SKATStyresignal om underskudsrækkefølgen i sambeskatning08-12-15SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2015.764.VLRValutaswap - erhvervsmæssig tilknytning - administrativ praksis20-11-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + VirksomhederDom
SKM2015.763.SRSplitleasing selvstændigt erhvervsdrivende28-04-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.762.SRFN-pensionsordning - oprettet før 18. februar 1992 - udbetaling af engangsbeløb - skattefrit24-11-15Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2015.761.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201607-12-15SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2015.760.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201607-12-15SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2015.759.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag-rente mv. for 201507-12-15Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2015.758.LSRSpørgsmål om toldtarifposition af to slags rødvinsgløgg i forbindelse med opkrævning af spiritusafgift.13-11-15Øl, vin, spiritus og mineralvandAfgørelse
SKM2015.757.VLRUdlæg - uden forudgående underretning - udrejst fra Danmark - kendskab til adresse - CPR-register13-11-15UdlægKendelse
SKM2015.756.SRSkattepligtens indtræden - køb af lejlighed - ophold24-11-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.755.SRElafgift - godtgørelse - opvaskemaskiner24-11-15Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2015.754.LSRSpørgsmål om hvorvidt handlingsfee i forbindelse med leasingkøretøj, skal medregnes i den afgiftspligtige værdi i henhold til registreringsafgiftsloven25-11-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2015.753.LSRSpørgsmål om hvorvidt krydstogtskib anses for omfattet af undtagelsesbestemmelse i tonnageskatteloven.25-11-15TonnageskatAfgørelse
SKM2015.752.LSRSpørgsmål om hvorvidt udbetalinger fra pensionskasser skal indgå i beregningen af udligningsskat30-11-15Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.751.BRMoms - salg af mobiltelefoner - momskarrusel - uselvstændige mellemled24-08-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2015.750.LSRAfgørelse om, hvorvidt der foreligger fuld skattepligt til Danmark.20-11-15Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2015.749.SRStruktureret obligation, fast og løbende rente24-11-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2015.748.SROphør som partner i ventureselskab, carried interest, ligningslovens § 16 I24-11-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2015.747.ØLRVirksomhedsordningen - overførsel til privat - aftalt fordeling ved køb - skønsmæssig værdi ved overførsel10-11-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2015.746.HRStraffesag - momssvig - stråmand - direktør - momskarussel19-08-15StrafDom
SKM2015.745.SRVirksomhedsordningen, sikkerhedsstillelse og hævning24-11-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2015.744.BRMaskeret udlodning - forlænget ligningsfrist - ekstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - nyt anbringende12-11-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2015.743.SRFradrag for formueforvaltningsomkostninger24-11-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.742.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - internt stianlæg - begrundelsesmangel - ugyldighed15-10-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.741.SKATAnvendelse af "effekt-reglen" i elafgiftsloven § 11, stk. 5, nr. 3, som alternativ til måling af elforbruget i campinghytter - styresignal01-12-15Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2015.740.ØLRMoms - sektorpåbud - pengeinstitut - fællesregistrering11-11-15FradragDom
SKM2015.739.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201624-11-15VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2015.738.ØLROmkostningsgodtgørelse - fastsættelse af honorar - byrets anvendelse af nye bevisligheder19-11-15Når man vil klageDom
SKM2015.737.VLRSkønsmæssig ansættelse - skat - negativt privatforbrug - gaver fra sønner13-11-15Personlig indkomstDom
SKM2015.736.ØLRStraffesag - momssvig - salg af skrot - bedrageri - flere straffelovsovertrædelser12-09-14StrafDom
SKM2015.735.SRAndel af valutapulje - optjent ved udlejning af afgiftsfrie biler til valutaudlændinge - kan indgå i delvis virksomhedsoverdragelse24-11-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2015.734.SKATGenoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - styresignal25-11-15Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2015.733.SKATSKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten - styresignal25-11-15Generelt om punktafgifterStyresignal
SKM2015.732.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201524-11-15VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2015.731.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201624-11-15VirksomhederSKAT-meddelelse
SKM2015.730.BRIndberetningspligt - personalegode - kantineordning - strategi- og teambuildingstur26-10-15Indkomstarter + Personlig indkomstDom
SKM2015.729.SRPartnerselskab - nye kapitalejere28-04-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2015.728.LSRSpørgsmål om, hvorvidt en mellemregning på anfordringsvilkår ansås for en hævning efter VSO ved generationsskifte.12-11-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2015.727.BREjendomsvurdering - grundværdi - tilsidesættelse af skøn - plangrundlag - begrundelse04-11-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.726.VLRStraffesag - registreringsafgift - snyd med motorcykelstelnumre - dokumentfalsk - stelnummer er et dokument04-05-15StrafDom
SKM2015.725.ØLRStraffesag - skattesag - sort løn - lang sagsbehandlingstid18-09-15StrafDom
SKM2015.724.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - uregistreret virksomhed - transportvirksomhed29-06-15StrafDom
SKM2015.723.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelse14-07-15Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2015.722.HRSambeskatning - underskud - fusion - udenlandsk selskab - likvidation - nye anbringender17-11-15SelskabsbeskatningDom
SKM2015.721.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - uregistreret virksomhed - tvangsafmeldt - adresse ikke registreret i folkeregistret27-10-15StrafDom
SKM2015.720.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - reelle indehaver af selskab - ægtepar15-09-15StrafDom
SKM2015.719.SRUdlån fra virksomhedsordningen20-10-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2015.718.ØLRUdlæg - afbrydelse af forældelse - lønindeholdelse - kontanthjælp03-09-15Lønindeholdelse + UdlægKendelse
SKM2015.717.HROmgørelse og betalingskorrektion - rette indkomstmodtager16-11-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2015.716.BRGenoptagelse - ordinær og ekstraordinær - særlige omstændigheder - indsætninger på bankkonto - refusion af udlæg03-11-15Personlig indkomstDom
SKM2015.715.VLRStraffesag - momssvig - fiktive fakturaer - stiftelse selskab - udbetaling negativ moms - straffelovsovertrædelser10-12-14StrafDom
SKM2015.714.SRKooperationsbeskatning opretholdt for indkøbsforening20-10-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.713.ØLRStraffesag - skattesvig - tvangsafmeldt virksomhed - fortsat drift27-11-14StrafDom
SKM2015.712.VLRØl-, vin- og mineralvandsafgift - indkøb i Tyskland - eget forbrug09-11-15Privates ind- og udførsel samt rejsereglerDom
SKM2015.711.SKATMoms - fradragsret for rådgiveromkostninger ved køb af selskaber - genoptagelse - Styresignal16-11-15FradragStyresignal
SKM2015.710.SRLL § 7 H ophævet med virkning for aftaler indgået den 21. november 2011 eller senere22-09-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.709.LSRSalg af ejendom til hovedaktionær - Udlodning22-10-15SalgAfgørelse
SKM2015.708.SRNo cure -No pay, økonomisk virksomhed, leveringstidspunkt og momsfradragsret20-10-15FradragBindende svar
SKM2015.707.SRMoms på fast ejendom - momsfritaget levering af bygning med tilhørende jord - momsfritaget levering af selskabsandele20-10-15Andet om momsBindende svar
SKM2015.706.LSRVirksomhed ikke angivet købsmoms korrekt27-10-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2015.705.LSRAnmodning om udbetaling af negativt afgiftstilsvar vedrørende affaldsvarmeafgift09-10-15Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2015.704.LSRBindende svar. Spørgsmål vedrørende beskatning af dansk lønindkomst under udstationering til udlandet22-10-15Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.703.SRMoms - ikke erhvervsmæssig udlejning til boligformål20-10-15MomspligtBindende svar
SKM2015.702.LSRSpørgsmål om hvorvidt avance ved afståelse af ejendom til kommune var skattefrit14-10-15EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2015.701.VLRPVC-afgift - grillbetræk anset for presenning30-07-15MiljøafgifterDom
SKM2015.700.ØLRElafgift - godtgørelse - udenrigspersonbefordring24-09-15Miljøafgifter + Energi og kuldioxidDom
SKM2015.699.LSRAfgørelse vedrørende et selskabs krav på omkostningsgodtgørelse01-10-15Når man vil klageAfgørelse
SKM2015.698.HRRegistreringsafgift - prøveskilte - registreringsafgift21-10-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.697.HRMoms - udlån - privatbanetjenestemænd06-10-15MomspligtDom
SKM2015.696.SRSkadesforsikringsafgift af vejhjælps-abonnementer20-10-15Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerBindende svar
SKM2015.695.LSROpgørelse af sambeskatningsindkomsten25-09-15SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2015.694.LSRSpørgsmål om grænsegænger har ret til fradrag for tiende15-07-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2015.693.SRVirksomhedsordningen - solidarisk kaution for selskabs gæld20-10-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2015.692.BREkstraordinær genoptagelse - skatteansættelse - særlige omstændigheder - konkurs - reaktionsfrist01-10-15Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.691.SRRegistreringspligt ved kørsel i Danmark, når ejer har fast driftssted20-10-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2015.690.SRSalg af brugte personbiler - momsfradrag20-10-15Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterBindende svar
SKM2015.689.VLREkstraordinær genoptagelse - renteindtægter - afgørelse uden yderligere underretning - grov uagtsomhed - begrundelsesmangler28-10-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.688.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201605-11-15Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2015.687.SRMoms - Afgiftspligtige personer - Offentlige forsyningsvirksomheder - renovationsydelser20-10-15Andet om momsBindende svar
SKM2015.686.SRMoms på fast ejendom - momsfritaget levering af bygning med tilhørende jord20-10-15MomspligtBindende svar
SKM2015.685.SRStuderendes ophold i Danmark uden skattepligts indtræden20-10-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.684.SRMomsgrundlaget - registreringsafgift og udlæg efter momsloven20-10-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + MomsgrundlagBindende svar
SKM2015.683.SRGrænseoverskridende fusion - filial - underskud - underskudsbegrænsning22-09-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.682.SRCykelarrangement - et personalegode25-08-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.681.ØLRInddrivelse - udlæg - frist for indsigelser - sagsomkostninger08-10-15UdlægKendelse
SKM2015.680.BREkstraordinær genoptagelse - skat - driftstab - reaktionsfrist05-10-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.679.LSRSpørgsmål om fusionsdato kan fastsættes med tilbagevirkende kraft22-09-15SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2015.678.BRRegistrering i SKATs kontrolinformationsregister (KINFO) - grundlag - begrundelse09-10-15IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktionerDom
SKM2015.677.ØLRHenstand i forbindelse med klage - sikkerhedsstillelse - fraflytning til udlandet - 196 mio. kr.15-10-15Afdragsordninger og henstandDom
SKM2015.676.VLRFri bil - rådighed - hovedaktionær - maskeret udlodning - private formål - bevisbyrde27-10-15Personlig indkomstDom
SKM2015.675.BRSkønsmæssig ansættelse - sort arbejde - opvasker - underleverandør05-10-15Personlig indkomstDom
SKM2015.674.SRAktieombytning - A/B-aktier - ejertidsnedslag20-10-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.673.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201626-10-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2015.672.LSRAnmodning om tilbagebetaling af kantinemoms25-09-15MomsgrundlagAfgørelse
SKM2015.671.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - nedslag for ekstrafundering - skøn - ikke grundlag for hjemvisning - begrundelse19-10-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.670.LSRMomsfritagelse ved salg af fartøj06-10-15Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
SKM2015.669.SREngangsservice - kålblade - afgiftspligtigt22-09-15MiljøafgifterBindende svar
SKM2015.668.SRVandafgift af regnvand, søvand, afværgeforanstaltninger og renset kloak- og spildevand22-09-15MiljøafgifterBindende svar
SKM2015.667.SRAfgift - engangsservice - ikke egnet til fødevarekontakt22-09-15MiljøafgifterBindende svar
SKM2015.666.SKATListe over anerkendte flyselskaber12-10-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
SKM2015.665.SRUdskiftning af sikkerhedsstillelse - Virksomhedsskatteordningen20-10-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2015.664.SKATMoms - udlevering af overskudsfødevarer - styresignal22-10-15MomsgrundlagStyresignal
SKM2015.663.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - dårlige jordbundsforhold - ekstrafundering01-10-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.662.VLRVirksomhedsoverdragelse - tidspunkt - værdiansættelse - skønsmæssig forhøjelse13-10-15Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2015.661.SKATIndefrysning af ejendomsskatter - rente 201616-10-15EjendomsskatSKAT-meddelelse
SKM2015.660.HRKurstab - gæld - omkostninger - kapitalfondsopkøb19-10-15Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2015.659.HRDriftsomkostninger - licens- og distributionsaftale - ekstraordinær opsigelse - interesseforbundne parter08-10-15Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.658.BRFradrag moms og skat - tab på debitorer - udbedring fejl og mangler - afskrivning, ikke specificerede driftsmidler24-09-15Fradrag + VirksomhederDom
SKM2015.657.SRMoms- og afgiftspligt af salg af dagligvarer via onlinebutik.28-04-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2015.656.SRSkattepligts indtræden - bopæl - ophold22-09-15Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2015.655.ØLRRegistreringsafgift - autocamper - løst campingudstyr15-09-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.654.ØLRChokoladeafgift og mineralvandsafgift - afgiftspligt - proteinbarer - energidrik23-06-15Øl, vin, spiritus og mineralvand + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teDom
SKM2015.653.SRSkattepligt - sporadisk og enkeltstående arbejde25-08-15Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2015.652.ØLRStraffesag - momssvig - fiktiv faktura - forhold begået under prøveløsladelse04-08-15StrafDom
SKM2015.651.VLRBeslaglæggelse - i registreringsattest og i nummerplader02-07-12Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeKendelse
SKM2015.650.VLRBeslaglæggelse - i registreringsattest og i nummerplader02-12-14Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeKendelse
SKM2015.649.LSRTvist om genanbringelse af ejendomsavance vedrørende ejendom i udlandet21-09-15EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2015.648.LSRSpørgsmål vedrørende creditlempelse for betalt skat i udlandet18-09-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2015.647.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af indkomstansættelsen20-01-15Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2015.646.ØLREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - aktieavancebeskatning - maskeret udbytte - beskatning af warrants16-09-15Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2015.645.SREjendomsavance - genanbringelse ved tilbageflytning til Danmark22-09-15EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2015.644.SRDansk bosat sælger medfører fast driftssted i Danmark for udenlandsk selskab25-08-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.643.VLRSkønsmæssige ansættelser - køreskolevirksomheder28-09-15Personlig indkomst + Momsgrundlag + SelskabsbeskatningDom
SKM2015.642.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinster - ægtefæller21-09-15Personlig indkomstDom
SKM2015.641.ØLRAktieavance - kapitalnedsættelse - dispensation17-09-15Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2015.640.VLRStraffesag - skatteunddragelse - afskrivninger - tiltale af selskab - koncern25-02-15StrafDom
SKM2015.639.SRMomsfritagelse af diagnosticeringsydelser22-09-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.638.SRMomsfritagelse forsikring mod uforudsete bilreparationsomkostninger22-09-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.637.SRLikvidation - forældet likvidationsprovenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer22-09-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2015.636.SRLønsumsafgift af uddannelsessøgende læger22-09-15Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
SKM2015.635.SKATDokumentation af den maksimalt indfyrede effekt for biobrændsler indfyret på gasmotorer og kedler02-10-15MiljøafgifterSKAT-meddelelse
SKM2015.634.SRFast driftssted og kursusvirksomhed i Danmark22-09-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.633.ØLREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - skønsmæssig ansættelse - indsættelser på bankkonti - money transfer22-09-15Personlig indkomst + Processuelle bestemmelserDom
SKM2015.632.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder10-09-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.631.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D30-09-15Processuelle bestemmelser + KontrolbestemmelserMeddelelse
SKM2015.630.SRMoms - frivillig registrering - boligformål22-09-15Andet om momsBindende svar
SKM2015.629.SRSelskab - erhvervsdrivende - køb/salg samt udlejning af boliglejligheder - ingen rådighed eller anvendelse - ingen hovedaktionærbeskatning af fri bolig eller sommerbolig22-09-15Personlig indkomst + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2015.628.SKATMoms - Konkursboer - fradragsret - omkostninger ved gældssanering i konkurs og kurators honorar for arbejde med pålæg af konkurskarantæne - styresignal29-09-15FradragStyresignal
SKM2015.627.LSRBindende svar angående hvorvidt salg af klagers grunde er momsfritaget10-09-15Andet om momsAfgørelse
SKM2015.626.SRMoms - lovændring - omvendt betalingspligt for elektricitet - omfang og periodisering25-08-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + MomsgrundlagBindende svar
SKM2015.625.SRArbejdsudleje - virksomhed indenfor landbrug/gartneri - sæsonarbejde28-04-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.624.SREkstraordinær genoptagelse - Fradrag i grundværdien for forbedringer22-09-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.623.SREkstraordinær genoptagelse - Fradrag i grundværdien for forbedringer25-08-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.622.SKATPræcisering af praksis fastlagt i SKM2014.7.SR vedrørende elvarmesats i elopvarmede helårsboliger med solceller - genoptagelse efter principperne i skatteforvaltningslovens § 31 - styresignal25-09-15Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2015.621.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo ved modtagelse af udbytte og ved salg af anparter09-09-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2015.620.SRSkatterådet bekræftede, at spørger kan få afgiftslempelse efter el-patronordningen på et elkedelanlæg.25-09-15Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2015.619.LSRSpørgsmål om genoptagelse af bindende svar vedrørende momspligt ved salg af byggegrunde17-06-15ByggeriAfgørelse
SKM2015.618.SRVirksomhedsordningen - gæld opstået ved bodeling og eventuel sikkerhedsstillelse i forbindelse hermed25-08-15VirksomhederBindende svar
SKM2015.617.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, omberegnet grundværdi22-09-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.616.SRVirksomhedsordningen - kaution - beskatning25-08-15VirksomhederBindende svar
SKM2015.615.HREjendomsvurdering - fordeling nedslag - grundværdi eller bygningsværdi - sagsbehandlingen22-09-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.614.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2015 – anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb22-09-15Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.613.BRSkønsmæssig ansættelse- lønindkomst - kontanthævninger10-09-15Personlig indkomstDom
SKM2015.612.SANSTOmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i klagesag vedrørende arbejdsgiverkontrol – retsbeskyttet forventning ikke statueret09-04-15Når man vil klageAfgørelse
SKM2015.611.SKATGenoptagelse - ændring af praksis for leveringsstedet for kurser af længere varighed - moms - styresignal22-09-15Andet om momsStyresignal
SKM2015.610.SRVirksomhedsordningen - udlån opstået ved salg af virksomhedsaktiver25-08-15VirksomhederBindende svar
SKM2015.609.ØLRKoncernkommanditselskaber - opgørelse af fradragskonto - to fradragskonti - udbyderhonorar11-08-15VirksomhederDom
SKM2015.608.SREkstraordinær genoptagelse, fredet ejendom, særlig karakter, begrænsede anvendelsesmuligheder25-08-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.607.SKATForældelse af skattekrav18-09-15ForældelseSKAT-meddelelse
SKM2015.606.BRSkatteproces – berigtigelse af LSR-kendelse – efter 1½ år07-09-15Når man er part i en sagDom
SKM2015.605.VLRSkattepligtig indkomst - medarbejderudlæg - refusion07-09-15Personlig indkomstDom
SKM2015.604.SRMomsfritagne Service- og reparationsydelser på køretøjer, som udføres af EU25-08-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.603.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 3. juni 2015, LSR j.nr. 14-007399116-09-15SelskabsbeskatningKommentar
SKM2015.602.SRChokoladeafgift af en række fondant-produkter23-06-15Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
SKM2015.601.VLRStraffesag - skattesvig - sort løn - befordringsfradrag - fri bil08-07-15StrafDom
SKM2015.600.SKATSKM2014.538.ØLR - genoptagelse på ejendomsvurderingsområdet - styresignal14-09-15EjendomsvurderingStyresignal
SKM2015.599.SRMomsfradrag ved leasing af biler til brug for værkstedskunder25-08-15FradragBindende svar
SKM2015.598.SRJournalister - erstatning- og sagsomkostninger - betalt af arbejdsgiver - ikke lønbeskatning25-08-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.597.SRMoms - tab på debitorer25-08-15MomsgrundlagBindende svar
SKM2015.596.BRMoms - uregistreret virksomhed - indbetalinger på sagsøgers konto - skønsmæssig ansættelse07-07-15MomsgrundlagDom
SKM2015.595.SRVindmølleprojekt - virksomhedsoverdragelse25-08-15MomspligtBindende svar
SKM2015.594.BRRetserhvervelse løn og lejeindtægt - konkursbo - hovedanpartshaver og ægtefælle04-08-15Personlig indkomstDom
SKM2015.593.SRFælles indkøbscentral - moms og fradragsret25-08-15Momspligt + FradragBindende svar
SKM2015.592.SRKapital- og ratepensioner - anbringelse i unoterede aktier - puljebekendtgørelsen25-08-15Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2015.591.SROPP-projekt - hospitalsbygning25-08-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2015.590.SRMoms på fast ejendom - Afvisning25-08-15Andet om momsBindende svar
SKM2015.589.SRSkatterådet bekræfter, at varme fra et anlæg er overskudsvarme, men afkræfter at varme fra forbrug af LPG-gas, der anvendes ved forbrænding af spritdampe, og at varme fra forbrænding af emballageaffald, der begge leveres som fjernvarme, er overskudsvarme27-01-15MiljøafgifterBindende svar
SKM2015.588.SRKooperationsbeskatning opretholdt25-08-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.587.SRInvesteringsselskab - tilbagekøb - antallet af investorer25-08-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2015.586.BRTold - tarifering - set-top bokse - myndighedsfejl15-07-15TariferingDom
SKM2015.585.VLRStraffesag - momskarusselsvig05-05-15StrafDom
SKM2015.584.ØLRStraffesag - indførsel af øl og sodavand - eget forbrug eller til videresalg - ikke pant- og afgiftsberigtiget03-06-15StrafDom
SKM2015.583.BRMoms - salg af mobiltelefoner - momskarussel29-06-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2015.582.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - indtægt konsulentarbejde - indtægt salg af biler12-03-15StrafDom
SKM2015.581.SRVirksomhedsordning - sikkerhedsstillelse ej erhvervsmæssig25-08-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2015.580.VLRStraffesag - momsunddragelse - salg af grise og kreaturer - grov uagtsomhed - sagsbehandlingstid - instruktion til revisor30-01-14StrafDom
SKM2015.579.VLRStraffesag - mærkning af gulpladebil - navn, cvr.nr. - fastsættelse af bøde25-03-15StrafDom
SKM2015.578.BREkstraordinær genoptagelse - sambeskattede selskaber - direkte følge - dokumentation af tab29-06-15SelskabsbeskatningDom
SKM2015.577.SRAktier - pengetanksreglen - succession - fast ejendom25-08-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2015.576.ØLRLempelse af lønindkomst - DBO – ligningsloven § 33 A - 42 dages regel – tilknytning Danmark26-08-15Udenlandsk indkomstDom
SKM2015.575.BRFri bil - virksomhedsordningen - rådighed - afmeldt i en periode - brugtmomsordningen27-08-15Personlig indkomstDom
SKM2015.574.BRSkatteproces - søgsmål – e-mail sendt kort efter lukketid31-07-15Når man vil klageDom
SKM2015.573.HRBoafgift - passivpost - længstlevende ægtefælle25-08-15Arv og gaver + DødsboerKendelse
SKM2015.572.SKATGenoptagelse som følge af SKM2015.259.BR om godtgørelse af afgiften på elektricitet til ventilation af lokaler ved forarbejdning af smeltet metal og smeltet glas - styresignal02-09-15Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2015.571.LSRSpørgsmål om hvorvidt salg af bygningsparcel er omfattet af momspligt06-07-15ByggeriAfgørelse
SKM2015.570.SKATPræcisering af begrebet "kraftvarmekapacitet" i el-patronordningen - styresignal02-09-15Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2015.569.SKATMomsfritagelse af undervisning - underleverandørydelser - praksisændring - styresignal01-09-15Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2015.568.LSRBindende svar om hvorvidt arbejds-pc er omfattet af skattepligt og fastsættelsen af den skattepligtige værdi22-04-15Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.567.SKATRentekorrektionssatsen for 201531-08-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2015.566.SRSikkerhedsstillelse - Kaution - Virksomhedsskatteordningen25-08-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2015.565.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi25-08-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.564.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi25-08-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.563.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, ejendomsværdi25-08-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.562.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende indberetnings- og betalingspligten for el-cykelbatterier i henhold til batteribekendtgørelsens §§ 16 og 17 - styresignal26-08-15MiljøafgifterStyresignal
SKM2015.561.BRNulstilling - A-skat m.v. – hovedanpartshaver og direktør – ægtefælle - begrundelsesmangler30-06-15Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2015.560.BREjendomsvurdering - grundværdi - værdi af intern byggemodning17-07-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.559.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse03-02-15StrafDom
SKM2015.558.VLRStraffesag - administrativ straffesag - juridisk person - beskikkelse af forsvarer23-04-15StrafKendelse
SKM2015.557.SKATAnvendelse af underskud ved afbrydelse af sambeskatning ved skattefri omstrukturering - styresignal21-08-15SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2015.556.SKATMomsregistrering af konkursboer - styresignal SKM2015.498.SKAT - afregning af moms, der er opkrævet før momsregistreringen19-08-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseSKAT-meddelelse
SKM2015.555.SKATTatovørers udøvelse af kunstnerisk virksomhed - styresignal18-08-15Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2015.554.SRMomspligtig porteføljeforvaltning23-06-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.553.SRMomspligt – salg af gavekort23-06-15MomspligtBindende svar
SKM2015.552.SKATKapitalafkastsatsen for 201517-08-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2015.551.SRLuftskib ikke momsfritaget personbefordring23-06-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.550.BRMaskeret udbytte - udgifter - eneanpartshavers private bil23-06-15Personlig indkomstDom
SKM2015.549.BRSkønsmæssig forhøjelse - indsætninger på bankkonto22-06-15Personlig indkomstDom
SKM2015.548.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - bidrag fra nærtstående09-06-15Personlig indkomstDom
SKM2015.547.BRArbejdsmarkedsbidrag - sygedagpenge og førtidspension - ATP og SUPP - egne bidrag08-06-15Særligt for arbejdsmarkedsbidragDom
SKM2015.546.BREjendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer – fjernvarmeledninger - bevisbyrde29-06-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.545.SRMoms på fast ejendom - købers momsfradragsret23-06-15FradragBindende svar
SKM2015.544.SRFusion - filialer26-05-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.543.SRSkattefri virksomhedsomdannelse - Udenlandsk fast driftssted - EU-ret26-05-15VirksomhederBindende svar
SKM2015.542.BRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - afdrag og rentebetalinger03-06-15SelskabsbeskatningDom
SKM2015.541.BRMaskeret udbytte - overpris aktier - stiftertilgodehavende - retserhvervelsestidspunkt - afdrag og rentebetalinger03-06-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2015.540.VLRUdlægsforretning - kontant betaling - konkurs - omstødelse25-06-15Udlæg + Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2015.539.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - fastsættelse af råjordspris25-06-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.538.SRMoms på fast ejendom – byggegrund - udlejning til sælger23-06-15Byggeri + Andet om momsBindende svar
SKM2015.537.BREjendomsvurdering - grundværdi - ekstraordinær genoptagelse - uaktuel anvendelsesmulighed19-05-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.536.SREjendomsvurdering - Fradrag i grundværdien for forbedringer07-08-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.535.SKATStyresignal om subsambeskatningskredse12-08-15SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2015.534.SKATInternational sambeskatning - styresignal12-08-15SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2015.533.SRUdbytte, aktieindkomst, fradrag for betalt skat i udlandet, CFC-beskatning, likvidationsprovenu, aktieavance/tab, ledelsens sæde, armslængde princippet, rette indkomstmodtager23-06-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.532.SKATOmlægning af indkomstår - styresignal12-08-15SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2015.531.SRSundhedsydelse som abonnementsordning23-07-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.530.SRLeveringer indenfor en fællesregistrering til selskaber, som efterfølgende sælges ud af fællesregistreringen, blev anset for momspligtige23-06-15ByggeriBindende svar
SKM2015.529.SRRen jord - lettere forurenet jord - slutafdækning - affaldsafgift23-06-15MiljøafgifterBindende svar
SKM2015.528.SRVirksomhedsordningen - kaution - beskatning som sikkerhedsstillelse23-06-15VirksomhederBindende svar
SKM2015.527.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow - Styresignal30-06-15Fradrag og afskrivningerStyresignal
SKM2015.526.ØLRStraffesag - fire tiltalte - udeholdt aktieudbytte - fri bil - fri lystbåd - fødselsdagsfest - medvirken - straffelovsovertrædelser03-03-15StrafDom
SKM2015.525.SKATAktindsigt i interne arbejdsdokumenter - styresignal31-07-15Når man ønsker aktindsigtStyresignal
SKM2015.524.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - overskud fra virksomhed - tilståelsessag - sagsbehandlingstid01-12-14StrafDom
SKM2015.523.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - overskud af virksomhed - inddraget momsregistrering - tilståelsessag09-09-13StrafDom
SKM2015.522.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - salg af skrot - overtrædelser begået efter ransagning06-01-15StrafDom
SKM2015.521.BREkstraordinær genoptagelse – skat – reaktionsfrist – bevismæssige vanskeligheder – særlige omstændigheder08-07-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.520.BRSkønsmæssig ansættelse - uregistreret virksomhed - manglende regnskab - indsættelser på bankkonti - udstedte fakturaer11-05-15Personlig indkomst + Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2015.519.BRSkønsmæssig ansættelse - usandsynligt lavt privatforbrug - låneforhold - salg af båd - familie - fælles økonomi10-07-15Personlig indkomstDom
SKM2015.518.BRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt - subsidiær beskatningsret - lempelse14-07-15Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2015.517.BREjendomsavance - zoneændring - ekspropriation01-06-15EjendomsavancebeskatningDom
SKM2015.516.BRMaskeret udlodning - kreditering - mellemregningskonto08-05-15Personlig indkomstDom
SKM2015.515.BREjendomsvurdering - grundværdi - offentligretlig byrde23-07-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.514.BRInddrivelse - prøvelse af udlæg - flere fordringshavere - afvisning22-05-15UdlægDom
SKM2015.513.VLRBrugtmomsordningen - grænsehandelsarrangement - byttebiler - afgiftsgrundlaget - begrundelse - vejledende svar03-07-15Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2015.512.ØLRGenoptagelse – ordinær – indeholdelse af kulbrinteskat – udenlandske dykkere03-07-15Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2015.511.VLRSalgsmoms - skønsmæssig fastsættelse - indsætninger på bankkonti - transitkonto09-07-15MomsgrundlagDom
SKM2015.510.ØLRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed29-06-15Personlig indkomstDom
SKM2015.509.BREkstraordinær genoptagelse – ejendomsværdiskat – særlige omstændigheder – ejendom udlejet17-06-15Når man ønsker en sag genoptaget + EjendomsværdiskatDom
SKM2015.508.HRPræferencetoldbehandling - oprindelse - ASEAN-landene10-06-15OprindelseDom
SKM2015.507.SRLeveringssted - salg af kurser - arrangement11-11-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2015.506.SRBeskatning af medarbejders spisning på arbejde - kantineordning27-02-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.505.SKATStyresignal om genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer efter den dagældende ligningslovens § 33 D, stk. 5, og genbeskatning efter § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005 under henvisning til den tidligere ligningslovens § 33 D, stk. 510-07-15SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2015.504.VLRSømandsbeskatning - refusionsordning - sandsugning og entreprenørmæssig virksomhed - begrænset fart15-06-15VirksomhederDom
SKM2015.503.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsanlæg - prøvelse af landsskatterets og byrets afgørelser02-07-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.502.SRVirksomhedsordningen - kassekredit etableret uden sikkerhedsstillelse - beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 6. - Erstatter SKM2015.471.SR.23-06-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2015.501.SRVindmølle, erhvervsmæssig virksomhed23-06-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2015.500.ØLRSkønsmæssig ansættelse - selvstændig virksomhed - manglende regnskab - udstedte fakturaer - vagtopgaver18-06-15VirksomhederDom
SKM2015.499.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - misbrug af TastSelv03-06-15StrafDom
SKM2015.498.SKATMomsregistrering af konkursboer - styresignal08-07-15Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Andet om momsStyresignal
SKM2015.497.BRDomstolsprøvelse - ankefrist - afvisning08-06-15VirksomhederDom
SKM2015.496.BRGenoptagelse af skatteansættelse - kort ligningsfrist - ekstraordinær ansættelse - reaktionsfrist - begrundelsesmangler20-04-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.495.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstern vej30-06-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.494.ØLRValutaterminsforretninger - erhvervsmæssig tilknytning - praksisændring26-06-15VirksomhederDom
SKM2015.493.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - støjhegn22-06-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.492.ØLRRentefradrag - betalingsaftale - faktisk betaling - tidsubestemt henstand30-06-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2015.491.VLREjendomsvurdering - byggeretsprincip - grundværdi19-06-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.490.SRSalg af aktier i arbejdsgiverselskabet til medarbejder til handelsværdi23-06-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.489.SRVirksomhedsordningen - opdeling af kassekredit23-06-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2015.488.LSRSkattepligt angående værdien af fri bil27-05-15Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.487.LSRTarifering af spindlere til børnesikringsgitre24-06-15TariferingAfgørelse
SKM2015.486.BRFuld skattepligt - fraflytning - ekstraordinær genoptagelse - lempelse – begrundelsesmangler26-05-15Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2015.485.BREjendomsavance – genanbringelse – landbrugsmæssig drift – interessentskab15-04-15EjendomsavancebeskatningDom
SKM2015.484.LSRBeskatning af rejsegodtgørelse30-03-15Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.483.BRTold - midlertidig oplag - frigivelse - toldskyld09-04-15Forsendelse og transiteringDom
SKM2015.482.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - dårlige jordbundsforhold - ekstrafundering31-03-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.481.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode26-06-15EjendomsavancebeskatningDom
SKM2015.480.SRViderefakturering af tillægsafgift - kulafgiftsloven23-06-15Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2015.479.HROmkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale30-06-15Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
SKM2015.478.BREjendomsavance - nyopført stuehus - virksomhedsordningen04-03-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2015.477.BROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - salg af ejendom25-02-15Ejendomsavancebeskatning + Når man vil klageDom
SKM2015.476.SRMomsfritagelse for behandling på rehabiliteringscenter23-06-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.475.BREl- og vandafgift – godtgørelse - teatervirksomhed19-12-14Miljøafgifter + Energi og kuldioxidDom
SKM2015.474.SRVirksomhedsordning – pantsætning af aktiver beskattes ikke23-06-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2015.473.SKATGenoptagelse af sager, hvor radiofradraget for brugte importerede biler er nedsat med urette - styresignal02-07-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2015.472.SRMoms - Selvstændige Grupper23-06-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.471.SRVirksomhedsordningen – kassekredit etableret uden sikkerhedsstillelse – beskatning efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 623-06-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
SKM2015.470.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens §§ 8 C og 8 D, stk. 103-07-15Processuelle bestemmelser + Indsatsværktøjer - private og virksomheder + KontrolbestemmelserMeddelelse
SKM2015.469.BRFri bil - adressesammenfald - privatbenyttelsesafgift06-05-15Personlig indkomstDom
SKM2015.468.SKATOverdragelse af knowhow og licensrettigheder til nystiftede datterselskaber23-06-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.467.SRFast driftssted, hjælpende og forberedende karakter23-06-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.466.SKATErhvervsskoler - Museer - Zoologiske haver - Moms - Delvis fradragsret - Taxametertilskud - EU-domstolens dom af 27. marts 2014 i sag C-151/13, Le Rayon d'Or SARL - Praksisændring - styresignal01-07-15FradragStyresignal
SKM2015.465.LSROphør af erhvervsvirksomhed08-05-15Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
SKM2015.464.LSRForlænget ligningsfrist ved beskatning af hovedaktionær af fri bil03-06-15Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.463.LSRValutakurstab ved salg af datterselskabsaktier29-04-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2015.462.LSRSpørgsmål om der er sket suspension af den ordinære forhøjelsesfrist vedrørende forhøjelse af købsmoms06-05-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
SKM2015.461.BRMoms - konkursbo - fradrag - tab på debitorer18-05-15MomsgrundlagDom
SKM2015.460.LSRBindende svar – spørgsmål om hvorvidt der kan ske overdragelse af sommerhus uden beskatning af avance11-11-14EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2015.459.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsværdi19-06-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.458.LSRKildeskat på aktieudbytte i forbindelse med udlodning af udbytte05-05-15Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2015.457.SKATSkadesforsikringsafgift - lovændring fra 1. juli 2015 - vejhjælps-abonnementer, som udbydes sammen med andre ydelser, herunder uden særskilt vederlag25-06-15Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerStyresignal
SKM2015.456.ØLRRegistreringsafgift mandskabsvogn privat kørsel03-06-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.455.ØLRMoms - flyselskab - udenrigstrafik - skoleflyvning - momsfrie leverancer22-05-15Momsfritagelse og -godtgørelseDom
SKM2015.454.VLRRegistreringsafgift eksportgodtgørelse 15 pct. fradraget30-04-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.453.VLREjendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer - moms26-05-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.452.VLRRegistreringsafgift registreringspligt køretøj ibrugtagning bopæl21-05-15Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.451.SRInvesteringsselskab - tilbagekøb - antallet af investorer29-06-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2015.450.LSRHvorvidt varebil ansås for konstrueret og indrettet til godstransport21-05-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2015.449.SRAfkald på tegningsoptioner28-04-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.448.LSRBindende svar angående arbejdsudleje18-05-15Udenlandsk arbejdskraftAfgørelse
SKM2015.447.LSRGodtgørelse af gasafgift19-06-15Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2015.446.LSRRette indkomstmodtager vedrørende avance i forbindelse med salg af fast ejendom26-03-15EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2015.445.LSRTinglysning af en påtegning (erklæring) til et skøde19-06-15TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2015.444.LSRFritagelse for beskatning af dødsbo13-05-15DødsboerAfgørelse
SKM2015.443.LSRHæftelse for ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag vedrørende rejsegodtgørelser30-04-15Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidragAfgørelse
SKM2015.442.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - råjordsværdi20-04-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.441.BRFri bolig - rådighedsbeskatning - erhvervsmæssig del - udvidet ligningsfrist17-04-15Personlig indkomstDom
SKM2015.440.BRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - solcenter20-04-15VirksomhederDom
SKM2015.439.BRKonkurs - omstødelse - betaling20-04-15Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2015.438.ØLRGenoptagelse - selvangivelsesomvalg - tonnagebeskatning01-06-15TonnageskatDom
SKM2015.437.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi23-06-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.436.SRKøb og salg af fast ejendom, ekspropriationserstatning26-05-15EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2015.435.SRAftale om frivillig akkord - underskudsbegrænsning28-04-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.434.BRMoms - fradrag - konkursbo20-03-15FradragDom
SKM2015.433.BRGenoptagelse af skatteansættelse - ordinær og ekstraordinær - forvaltningsretlige forpligtelser - reaktionsfrist - befordringsfradrag10-06-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.432.ØLRMomskompensation - beregningsgrundlag - basisår23-03-15Andet om momsDom
SKM2015.431.ØLRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbiler - hæftelse08-04-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.430.ØLRRegistreringsafgift - leasingkøretøj - forholdsmæssig afgift - EU-domstolen - præjudiciel spørgsmål21-05-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftKendelse
SKM2015.429.BRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - provenu fra selskabs ejendomssalg07-04-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2015.428.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - råjordsværdi27-03-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.427.BREkstraordinær genoptagelse – moms og skat – særlige omstændigheder – administratorsvigt - reaktionsfrist13-02-15Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.426.VLRUdlæg – Mercedes – ejerforhold – kommission09-06-15UdlægKendelse
SKM2015.425.BRSkattepligtig indkomst – indsætninger på bankkonto – maskeret udlodning – ekstraordinær genoptagelse – reaktionsfrist13-03-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2015.424.BREjendomsvurdering – benyttelseskode - landbrug eller beboelse14-04-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.423.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - ugyldighed - gaver - nyt anbringende10-06-15Personlig indkomstDom
SKM2015.422.ØLRMaskeret udlodning – udeholdt omsætning – salg af ejendomme14-04-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2015.421.BRSyn og skøn - adgang til sagens ejendom05-01-15Personlig indkomst + Når man vil klageKendelse
SKM2015.420.SRIkke formidling af kunstnerisk virksomhed26-05-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.419.SRLandbrug, delvis overdragelse til selskab26-05-15VirksomhederBindende svar
SKM2015.418.ØLRSyn og skøn - afvisning - retlig vurdering - validitet af regnskaber09-04-15VirksomhederKendelse
SKM2015.417.ØLRDomstol - hævet sag - betaling af sagsomkostninger16-04-15Virksomheder + Når man vil klageKendelse
SKM2015.416.LSRFastansættelse af fradrag for forbedringer21-05-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.415.SRArbejdsudleje - klipning af pyntegrønt26-05-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.414.ØLRUdlæg - subsidiært - ægtefælles skattegæld - underretning - dokumentation vedr. samliv10-03-15UdlægKendelse
SKM2015.413.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand16-04-15Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.412.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - usædvanlig lang afstand24-02-15Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.411.SKATSKATs krav til indretning af campingbiler (autocampere) indregistreret efter reglerne om 60 pct. registreringsafgift - styresignal16-06-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2015.410.LSRFastansættelse af fradrag i grundværdien for grundforbedrende udgifter08-05-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.409.BREjendomsvurdering - grundværdi fradrag for forbedringer - råjordsværdi18-03-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.408.BRSyn og skøn - afvisning - retlig vurdering - ejendoms anskaffelsessum10-03-15Virksomheder + EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2015.407.BRTvangsauktion - sagsomkostninger påløbet under kæremålsbehandling11-02-13TvangsauktionDom
SKM2015.406.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstern vej11-03-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.405.SRMoms - Investeringsforeninger - forvaltningsydelser26-05-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.404.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsudgifter - vand og kloak04-06-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.403.ØLRHenstand - udskydelse af forfaldstidspunkt - afbrydelse af forældelse - identifikation med repræsentant02-06-15Afdragsordninger og henstandDom
SKM2015.402.ØLRKommanditist - fælles fradragskonto01-06-15Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.401.BRSkønsmæssig ansættelse - erhvervsmæssig virksomhed - manglende regnskabsgrundlag02-03-15VirksomhederDom
SKM2015.400.LSRSpørgsmål om hvorvidt fratrædelsesgodtgørelse er skattepligtig27-04-15Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.399.SRMoms - leasingarrangement - erhvervelse af en ny lystbåd26-05-15MomspligtBindende svar
SKM2015.398.SRMoms - leasingarrangement - erhvervelse af en ny lystbåd26-05-15MomspligtBindende svar
SKM2015.397.ØLRBegrænset skattepligt - udbytte - rette indkomstmodtager - udbytteskat - hæftelse13-03-15SelskabsbeskatningDom
SKM2015.396.VLRMaskeret udlodning - private udgifter - ansættelsesfrist15-04-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2015.395.ØLRUdbetalinger fra selskab - løn eller afdrag på tilgodehavende - direktør og hovedanpartshaver13-04-15Personlig indkomstDom
SKM2015.394.LSRAfgiftslempelse for fjernvarme27-04-15Energi og kuldioxidAfgørelse
SKM2015.393.SRFuld skattepligt - indtræden ved erhvervelse af helårsbolig og betjening af danske kunder26-05-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.392.SRBonus - bonusudbetaling - beskatning24-02-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.391.BRSalg af virksomhed - andel i juletræsplantage - salgssum31-03-15VirksomhederDom
SKM2015.390.BREjendomsvurdering - grundværdi - nedslag - jordbundsforhold20-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.389.SRArbejdsudleje - koncernforhold28-04-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.388.SRArbejdsudleje - udskilt montage af produktionsanlæg26-05-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.387.SRElafgift - elvarmesats - landbrugsejendom - privat og erhvervsmæssig brug26-05-15Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2015.386.SRArbejdsudleje - udskilt fremstilling af anlæg til underentreprenør28-04-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.385.SRArbejdsudleje - udskilt byggeopgaver til underentreprenør28-04-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.384.BRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - salg af rettigheder30-03-15VirksomhederDom
SKM2015.383.BRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - udeholdte indtægter - driftsudgifter08-05-15SelskabsbeskatningDom
SKM2015.382.BREkstraordinær genoptagelse - Projekt Money Transfer - indsætninger på bankkonto18-03-15Personlig indkomstDom
SKM2015.381.BRSkønsmæssig forhøjelse - begrundelsesmangler - klageinstans reparation - åbenbart urimeligt skøn - hjemvisning13-03-15VirksomhederDom
SKM2015.380.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsværdiprincippet20-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.379.VLRNulstilling - A-skat m.v. - tidligere direktør og anpartshaver27-03-15Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2015.378.BRFri bil - gulpladebil - rådighed - kørselsgodtgørelse - dokumentation08-01-15Personlig indkomstDom
SKM2015.377.ØLRSyn og skøn - domstol - berettigelse - skønsmæssig ansættelse - privatforbrug04-05-15VirksomhederKendelse
SKM2015.376.SRElbil - fri bil24-03-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.375.SRVedtægtsændring med opdeling i A-anparter og B-anparter08-06-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.374.SKATGenoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 - 2012 - styresignal20-05-15Fradrag og afskrivninger + Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstStyresignal
SKM2015.373.ØLRDriftsomkostninger – rådgiverydelser – salg af selskab27-04-15Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.372.ØLRRette indkomstmodtager - læge - lønmodtager - selskabsindkomst26-03-15Personlig indkomstDom
SKM2015.371.SRUnderskudsbegrænsning - tomt selskab26-05-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.370.ØLRBetalingskorrektion - rette omkostningsbærer09-03-15Transfer pricing + SelskabsbeskatningDom
SKM2015.369.SRFast driftssted - server26-05-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.368.VLRCVR-registeret - erhvervsmæssig virksomhed - startdato24-04-15Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom
SKM2015.367.SRUdnyttelse af tegningsret efter DCF-værdiansættelse26-05-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2015.366.SRMedarbejder - arbejdsgiver - gave - lejlighedsgave24-03-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.365.SRSelskabs støtte til politisk parti - Maskeret udlodning28-04-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2015.364.BRIndeholdelsespligt A-skat m.v. - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - hæftelse26-02-15Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2015.363.BRDriftsomkostninger - konsulentydelser - interessefællesskab - skærpet bevisbyrde26-02-15Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.362.BRAfskrivning - vildthegn27-03-15Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.361.SROffentligt arrangement - reklameudgift28-04-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2015.360.BRMoms - grænsehandelskoncept - fjernsalg - grov uagtsomhed23-04-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2015.359.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakledninger04-03-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.358.VLRKlage til landsskatteretten - behandling i tidligere instanser - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer21-04-15Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
SKM2015.357.BRGenoptagelse - national sambeskatning - koncernforbindelse - købsoption03-03-15SelskabsbeskatningDom
SKM2015.356.SKATListe over anerkendte flyselskaber11-05-15Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2015.355.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 121-05-15Processuelle bestemmelser + KontrolbestemmelserAfgørelse
SKM2015.354.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201413-05-15Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Ejendomme i udlandetSKAT-meddelelse
SKM2015.353.BRIndeholdelsespligt A-skat m.v. arbejdsudleje eller entreprise hæftelse27-02-15Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2015.352.BRSalgssum - pizzaria11-12-14VirksomhederDom
SKM2015.351.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyningsanlæg - råjordspris - skøn23-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.350.BRMoms - fradrag - fakturakrav - dokumentation - EU-handel27-02-15Fradrag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2015.349.BRSkønsmæssig ansættelse - skat - negativt privatforbrug - gaver fra sønner12-12-14Personlig indkomstDom
SKM2015.348.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse17-03-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.347.SRSkattepligtens indtræden - bopæl28-04-15Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2015.346.ØLRSkattepligt - fodboldspiller - sign on fee24-03-15Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
SKM2015.345.BRFri bil - eneanpartshaver - rådighed - kommissionsaftale - fristregel10-02-15Personlig indkomstDom
SKM2015.344.ØLRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørsel26-02-15Personlig indkomstDom
SKM2015.343.ØLRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørsel26-02-15Personlig indkomstDom
SKM2015.342.BRProces begrundelse ugyldighed17-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.341.ØLRDriftsomkostning - managementaftale - skattefrie indtægter20-03-15Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.340.BRMaskeret udlodning - låneforhold - værdi af fordring31-03-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2015.339.BRFri bil - privat kørsel - 60-dages reglen21-01-15Personlig indkomstDom
SKM2015.338.BRFri sommerbolig - eneanpartshaver - privat benyttelse - rådighed27-02-15Personlig indkomstDom
SKM2015.337.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnet grundværdi28-04-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.336.SREjendomsavance28-04-15EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2015.335.SREjendomsavance24-03-15EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2015.334.SRBestyrelseshonorarer - ikke virksomheds- eller selskabsindkomst28-04-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.333.SRMoms - en almen boligafdelings levering af el produceret på afdelingens solcelleanlæg28-04-15MomspligtBindende svar
SKM2015.332.HRKæremål - kumulation - samlet behandling af to sager - afvisning27-03-15Når man vil klageKendelse
SKM2015.331.VLRForældelse - udlæg - tillægsfrist - opholdssted - utilregnelig uvidenhed19-01-15Udlæg + ForældelseKendelse
SKM2015.330.SKATOphævelse af TSS-cirkulære fra 1994, nr. 195. - styresignal18-05-15Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomstStyresignal
SKM2015.329.SRSkattepligt - indtræden ved udførelse af erhvervsmæssige aktiviteter24-03-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.328.BRRegistreringsafgift - hæftelse - prøveskilte - anvendelse31-03-15Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.327.SRUdenlandsk firmabil - kørsel til lufthavn ikke kørsel mellem bopæl og arbejdsplads12-05-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2015.326.SRHospitalers salg af blodplasma, lægeerklæringer mv.28-04-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.325.SROmvendt betalingspligt på salg af tablet med begrænset anvendelse.28-04-15Andet om momsBindende svar
SKM2015.324.LSRFradrag for befordringsudgifter20-03-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2015.323.LSRTilbagebetaling af svovlafgift27-03-15MiljøafgifterAfgørelse
SKM2015.322.LSRTilbagebetaling af svovlafgift27-03-15MiljøafgifterAfgørelse
SKM2015.321.LSRFradrag for tab på fordring10-04-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
SKM2015.320.LSRFradrag for tab på en valutaterminskontrakt10-03-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2015.319.BRInddragelse af registreringsforhold - sikkerhedsstillelse - sagsbehandlingsfejl06-03-15Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeDom
SKM2015.318.SKATGenoptagelse af en nærmere afgrænset type sager i SKATs indsatsprojekt ”Flytning af avance på biler” som følge af Landsskatterettens kendelse i SKM2014.718.LSR – styresignal11-05-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2015.317.LSRSpørgsmål om hvorvidt der skal betales 60 % afgift af beløb, der hæves til honorar for rådgivning i forbindelse med salg af unoterede aktier i pensionsdepot10-03-15PensionsafgiftAfgørelse
SKM2015.316.SRAfvisning af anmodning om bindende svar om udbetaling af skattekredit11-05-15Virksomheder + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.315.LSRMomspligt for ikke-udnyttede entrebilletter05-03-15MomsgrundlagAfgørelse
SKM2015.314.SRFraflytterskat - aktieavance - ægtefæller28-04-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2015.313.SRSkattepligts indtræden - bopæl - ophold28-04-15Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2015.312.BRPeriodisering - retserhvervelsestidspunkt - risikopræmie - vindmølleprojekter05-01-15Personlig indkomstDom
SKM2015.311.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyningsledninger11-03-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.310.BRSkattepligtig indkomst – indsætninger og hævninger på bankkonto - sagsbehandlingsfejl04-02-15Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2015.309.BRFri bolig - rådighedsbeskatning - hjemmekontor - forventningsprincippet - lejlighed udlejet til børn05-02-15Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom
SKM2015.308.SKATOphævelse af mælkekvoteordningen - afskrivningslovens § 40 C - styresignal07-05-15Fradrag og afskrivningerStyresignal
SKM2015.307.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - salg af skrot - flere tiltalte - reelle indehaver31-10-14StrafDom
SKM2015.306.ØLRStraffesag - skattesvig - tilståelsessag - betydning af tilbagebetalt skat19-01-15StrafDom
SKM2015.305.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - uregistreret virksomhed - stråmand - socialt bedrageri16-01-15StrafDom
SKM2015.304.VLRStraffesag - skattesvig - befordringsfradrag - rådgivning fra SKAT19-01-15StrafDom
SKM2015.303.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - tilregnelse - betydning af SKATs vejledning21-01-15StrafDom
SKM2015.302.VLRDødsbo - værdiansættelse af ejendomme - anvendelse af +/- 15% regel - udmelding af sagkyndig26-02-15Dødsboer + Arv og gaverKendelse
SKM2015.301.BRGenoptagelse - skatteankenævn - kort ligningsfrist - begrundelsesmangel - ugyldighed06-01-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2015.300.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - vej- og stianlæg - forsyningsanlæg28-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.299.SRSkattefri ophørsspaltning uden tilladelse28-04-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.298.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakforsyningsanlæg06-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.297.SRBeskatning af streamingindtægter28-04-15VirksomhederBindende svar
SKM2015.296.HRTilskudsbeskatning - værdiansættelse - aktier - interesseforbundne - syn og skøn29-04-15SelskabsbeskatningDom
SKM2015.295.SKATGenoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af tonnage-indkomsten - styresignal06-05-15TonnageskatStyresignal
SKM2015.294.SRAfgiftspligt efter mineralolieafgiftsloven for biobrændsel28-04-15Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2015.293.SRKvalifikation af gæld og renter - løbetid på 1.000 år - væsentligt incitament til tidlig indfrielse11-11-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.292.ØLRMoms - grænsehandelskoncept - administrativ praksis - berettigede forventninger - passivitet31-03-15MomspligtDom
SKM2015.291.SRNulstilling indskudskonto i virksomhedsordningen28-04-15VirksomhederBindende svar
SKM2015.290.SRSkattepligt - køb af sommerhus - ophold - arbejde24-03-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.289.SRUnderskudsbegrænsning, tomt selskab, væsentlig skift i ejerkreds28-04-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.288.SRArbejdsudleje - direktør - reelle arbejdsgiver24-03-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.287.SKATMidlertidig toldfri indførsel af transportmidler fra tredjelande - ændring af EU-arbejdstageres private brug af disse transportmidler i EU - styresignal29-04-15Særlige procedurerStyresignal
SKM2015.286.LSRSkattepligt ved fraflytning til udlandet20-03-15Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2015.285.LSRBindende svar om hvorvidt godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven er skattefri04-03-15Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.284.LSRSpørgsmål om anpartskapital i et dødsbo kunne udloddes til livsarving med succession20-03-15DødsboerAfgørelse
SKM2015.283.LSRAnmodning om ændring af boets skattemæssige stilling04-03-15DødsboerAfgørelse
SKM2015.282.SRTaxametertilskud fra kommune - ikke levering mod vederlag24-03-15MomsgrundlagBindende svar
SKM2015.281.SRKnowhow - selvskabt - afståelse - anskaffelsessum24-03-15VirksomhederBindende svar
SKM2015.280.SRTaxametertilskud fra kommune - ikke levering mod vederlag24-03-15MomsgrundlagBindende svar
SKM2015.279.LSRBetaling af ejendomsværdiskat i forhold til ubeboeligt sommerhus08-04-15EjendomsværdiskatAfgørelse
SKM2015.278.LSRErhvervsmæssig virksomhed ved drift af landbrug04-03-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2015.277.SRFast driftssted for udenlandske investorer i K/S24-03-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.276.LSREn selvstændig erhvervsdrivendes mulighed for fradrag for rejseudgifter og udgifter til arbejdsværelse23-03-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2015.275.SRTatovører, som tegner i frihånd, udøver ikke kunstnerisk virksomhed, og tilknyttede tatovører var ikke selvstændigt erhvervsdrivende24-03-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.274.SRGenerationsskifte - A/B-model - vedtægtsændring24-03-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2015.273.SRSkattepligtens indtræden - bopæl - ophold24-03-15Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2015.272.SRIkke afståelse i forbindelse med vedtægtsændring om oprettelse af andelskonti24-03-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.271.SRGodtgørelse af energiafgift - Svømmehal - OPS24-03-15Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2015.270.SKATFastlæggelse af praksis vedrørende muligheden for at succedere i ikke fratrukne, faktisk afholdte istandsættelsesudgifter til en fredet bygning. De afholdte udgifter anses som et aktiv omfattet af succession - styresignal21-04-15Fradrag og afskrivningerStyresignal
SKM2015.269.SRVederlag for udlagt undervisning - momsfritaget24-03-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.268.SRRetmæssig ejer/beneficial owner, gennemstrømning27-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.267.SRReduktion af skattefri godtgørelse27-01-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.266.SROpgørelse af overdragelsespris ved salg af kommanditanpart24-03-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2015.265.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg19-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.264.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg02-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.263.BRRegistreringsafgift - godtgørelse - eksport - værdiansættelse09-02-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.262.HRVirksomhedsindkomst - sygedagpenge - ikke erhvervsmæssig virksomhed14-04-15Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2015.261.BREjendomsvurdering - grundværdi - dårlige jordbundsforhold04-06-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.260.BRKommanditist - fradragskonto - selvskyldnerkaution - regres10-02-15VirksomhederDom
SKM2015.259.BRKuldioxidafgift - elektricitet - tung proces - ventilation10-12-14Energi og kuldioxidDom
SKM2015.258.SRMoms - forudbetaling og restbetaling - periodisering og fritagelse ved EU-handel og udførsel - dokumentationskrav24-03-15Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2015.257.BRGodtgørelse - elektricitetsafgift - kuldioxidafgift - momsfradrag - genoptagelse21-01-15Energi og kuldioxid + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2015.256.SKATDen registreringsafgiftspligtige værdi af nye køretøjer, der udtages som demo-biler - styresignal15-04-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Generelt om punktafgifterStyresignal
SKM2015.255.BREjendomsvurdering - klage - frist - særlige omstændigheder12-02-15Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
SKM2015.254.SRKøb af vare og ret til fremtidige indtægter af knyttet til salget af varen er to selvstændige leverancer24-03-15MomsgrundlagBindende svar
SKM2015.253.SRVederlag for udlagt undervisning - momsfritaget15-04-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.252.BRLejligheder i Frankrig - rådighed - helårsbolig udlejet til datter - helårsbolig udlejet til bekendt - maskeret udlodning - forlænget ligningsfrist13-01-15Personlig indkomst + Udleje og bortforpagtningDom
SKM2015.251.SRMoms på fast ejendom - udlejning og salg - afvisning24-03-15Andet om momsBindende svar
SKM2015.250.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg08-12-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.249.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg06-01-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.248.SRVederlag for udlagt undervisning - momsfritaget24-03-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.247.BRMoms - afgiftsgrundlag - byttehandler15-01-15MomsgrundlagDom
SKM2015.246.BROpgørelse af A-skat, AM-bidrag og momstilsvar - slettede angivelser - tab på debitorer - ugyldighed08-01-15Arbejdsgiverens særlige pligter + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragDom
SKM2015.245.HRKulbrinteskat - beskatning af kursgevinster og renteindtægter27-03-15SelskabsbeskatningDom
SKM2015.244.SKATGenoptagelse - registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 8 - konsekvensen af manglende aflevering af nummerplader efter udløb af leasingkontrakt - styresignal14-04-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
SKM2015.243.BREjendomsværdiskat - sommerhus - udlejning 10 mdr. årligt - nærtstående parter - rådighed - lejer bosat i udland22-12-14EjendomsværdiskatDom
SKM2015.242.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - nedslag i grundværdi - jordbundsforhold20-11-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.241.BRLønsumsafgift - ordinær genoptagelse - berostillet - ændring af praksis07-01-15Opgørelse, angivelse og betalingDom
SKM2015.240.LSRSpørgsmål om, hvorvidt udtrædelsesgodtgørelse er et momspligtigt vederlag18-03-15MomspligtAfgørelse
SKM2015.239.SRMoms - fællesregistrering efter momsreguleringsperiodens udløb24-03-15Andet om momsBindende svar
SKM2015.238.SRSkatterådet afviser at tage stilling til spørgsmål om afgiftslempelse efter el-patronordningen24-03-15Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2015.237.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloak-, varme- og vandforsyning06-02-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.236.BRProces - overskridelse af søgsmålsfrist - domstol - afvisning16-01-15Når man vil klageDom
SKM2015.235.SRMoms - Formidling af salg af kapitalandele i ejendomsselskab24-03-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.234.SROverdragelse af en fast ejendom var momspligtig, men tinglysning af adkomst var ikke i sig selv en leverance mod vederlag24-02-15MomspligtBindende svar
SKM2015.233.SRMomsfritagelse - Ydelser leveret af selvstændige grupper af personer07-04-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.232.BROmkostningsgodtgørelse - rimelighedsvurdering - kompleksitet - skøn honorar22-01-15Når man vil klageDom
SKM2015.231.BRAfgift af glødelamper - afgiftsgodtgørelse - dokumentation18-12-14Glødelamper og elek. sikringerDom
SKM2015.230.ØLRStraffesag - skattesvig - sort løn - socialt bedrageri17-06-14StrafDom
SKM2015.229.ØLRStraffesag - momssvig - stråmand - direktør - momskarussel07-10-14StrafDom
SKM2015.228.ØLRStraffesag - skattesvig - lønindkomst - ansat på ambassade06-01-15StrafDom
SKM2015.227.BRErhvervelsesmoms - tysk bil - vederlaget for varen12-01-15Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2015.226.HRSkattefri aktieombytning - tilbagekaldelse - skatteunddragelse - skatteundgåelse - revisoransvar17-03-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2015.225.SRSuccession ved bodeling samt skattefri anpartsombytning og skattefri spaltning24-03-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2015.224.BRTobaksafgift - vandpibetobak - syntetisk - oplagshaver - forfaldstidspunkt07-01-15Tobak mv.Dom
SKM2015.223.BREjendomsvurdering - overskridelse af klagefrist - modtagelse af vurderingsoplysninger - særlige omstændigheder19-12-14Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
SKM2015.222.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - jordbundsforhold - ekstrafundering30-12-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.221.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse09-01-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.220.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse08-01-15Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.219.BRAfvisning - søgsmålsfrist - overskridelse08-01-15Når man vil klage + VirksomhederDom
SKM2015.218.BRKlagefrist - overskridelse - særlige omstændigheder20-01-15Når man vil klage + Personlig indkomstDom
SKM2015.217.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbiler - hæftelse18-12-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.216.BRErstatning - direktør - driftstab22-12-14Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.215.BRSkønsmæssig ansættelse - privatforbrug - mellemregning - dokumentation05-01-15VirksomhederDom
SKM2015.214.SRFradrag for gave24-02-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2015.213.SRVæddemål - skattepligt24-02-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.212.LSRSalg af campingvogne via udenlandsk virksomhed04-03-15MomspligtAfgørelse
SKM2015.211.VLRStraffesag - momssvig - falske fakturaer - tilståelsessag02-12-14StrafDom
SKM2015.210.BRErhvervsmæssig virksomhed - internetdomæner - køb - salg - udlejning - klikindtægter28-11-14VirksomhederDom
SKM2015.209.LSRUdenlandske chauffører - arbejdsudleje eller entrepriseaftale06-03-15Udenlandsk arbejdskraftAfgørelse
SKM2015.208.SANSTRegistrering af selskab i SKATs kontrolinformationsregister (KINFO)11-03-15IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktionerAfgørelse
SKM2015.207.LSRBetingelserne for seniorskattenedslag14-04-14Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.206.SRKildeskat af udbytter og likvidationsudlodninger24-02-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.205.VLRBrugtmomsordningen - motorkøretøjer - skønsmæssig forhøjelse02-03-15Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
SKM2015.204.ØLRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse26-11-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.203.SRFaglig sammenslutnings udlån til medlemmer24-02-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2015.202.BRSkatteproces - fristoverskridelse - for sent indgivet stævning02-12-14Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2015.201.ØLREkstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering - grundværdi03-03-15Når man ønsker en sag genoptaget + EjendomsvurderingDom
SKM2015.200.SRSkattefri fusion24-02-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.199.SRLikvidation af selskab indregistreret på Bahamas24-02-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.198.SRFinansiel kontrakt om en "rentekorridor", tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed24-02-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2015.197.SRAktieoption Statusskifte24-02-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2015.196.BRUnderskud - skat - udlejning af fly - arbejdstidskrav - beskatning af arv fra udland15-12-14Personlig indkomst + Arv og gaver + VirksomhederDom
SKM2015.195.SRGenerationsskifte - A/B-model - DCF24-02-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2015.194.SROPP-projekt - stadionanlæg24-02-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2015.193.SREn forening fandtes at være en afgiftspligtig person, hvis ydelser var leverancer mod vederlag. Ydelserne var dog afgiftsfritaget24-02-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.192.SRKøb og salg af fast ejendom, andelsselskab, transparens, ideel andel, sameje, tofamilieshus, opdeling af ejendom i ejerlejligheder, parcelhusreglen24-02-15EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2015.191.SRSuccession i udlejede næringsejendomme24-02-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.190.SRSkattefritagne varmeværkers långivning09-03-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.189.SKATListe over anerkendte flyselskaber03-03-15Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2015.188.LSRGodtgørelse af tinglysningsafgift18-02-15TinglysningsafgiftAfgørelse
SKM2015.187.SRLevering af medicinske tests til detektion af kromosom abnormaliteter i fosteret er momsfritaget27-01-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.186.SRSkatterådet fandt, at produktion af overskudsvarme fra raffinaderi var overskudsvarme24-02-15MiljøafgifterBindende svar
SKM2015.185.LSRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt19-12-14Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2015.184.LSRCampingvogne solgt via virksomhed i udlandet27-01-15MomspligtAfgørelse
SKM2015.183.BRSkønsmæssig ansættelse - skat - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - grundlag for skøn - frisør17-12-14VirksomhederDom
SKM2015.182.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - fastsættelse af råjordværdi31-10-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.181.SRSkattepligts indtræden - bopæl - ophold24-02-15Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2015.180.SRTonnageskat - Sømandsbeskatning - Afvisning27-01-15Tonnageskat + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.179.SRUderum i tilknytning til Bed & Breakfast ikke afskrivningsberettiget24-02-15Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2015.178.SRLille vandværk skattepligtig ved opsætning af solcelleanlæg24-02-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.177.SRAlmennyttig boligforening - solcelleanlæg24-02-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.176.BREjendomsvurdering – grundværdi – fradrag for forbedringer – ekstern vej02-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.175.BRProces - mangelfuld begrundelse - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsafgift varmeforsyning26-11-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.174.BRMoms - salg af telekort - danske grossister - indkøb fra EU søsterselskab - ekstraordinær genoptagelse12-01-15Fradrag + MomsgrundlagDom
SKM2015.173.SRIkke afgiftsgodtgørelse efter mineralolieafgiftsloven for olie til afprøvning af scrubbere i skibsmotorer27-01-15MiljøafgifterBindende svar
SKM2015.172.SRVederlag for markedsføring af forsikringer gennem søgemaskine er momspligtigt27-01-15Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.171.SRElafgift - solcelleanlæg - ikke fritagelse for elafgiften, når solcelleanlægget er lejet24-02-15MiljøafgifterBindende svar
SKM2015.170.SRAfvisning - samme spørgsmål verserer ved Landsskatteretten11-11-14Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2015.169.SRFagforeningskontingent - ekstraordinære bidrag24-02-15Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2015.168.SKATSkattefri aktieombytning af kapitalandele i A/S Nørresundby Bank med kapitalandele i Nordjyske Bank07-01-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2015.167.SRUdenlandske sambeskatningsbidrag ydet af udenlandske filialer ikke skattepligtigt udbytte for dansk selskab24-02-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.166.BRBankoverførsler - skattepligt eller gaveafgiftspligt - reelle ejer af selskab17-12-14Arv og gaver + Personlig indkomstDom
SKM2015.165.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmetilslutning - landinspektør - kloak- og vandforsyningsanlæg10-10-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.164.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger08-09-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.163.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger08-09-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.162.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - varmeforsyningsledninger08-09-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.161.SRAfgiftspligt efter mineralolieafgiftsloven, NOx-afgiftsloven og CO2-afgiftsloven for lightere og refillere, men ikke efter svovlafgiftsloven. Under hensyn til SKATs tavshedspligt offentliggøres det bindende svar i redigeret udgave.27-01-15MiljøafgifterBindende svar
SKM2015.160.SKATStyresignal om negative renter27-02-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenStyresignal
SKM2015.159.SKATSpontan udveksling af oplysninger om bindende svar mv. inden for EU (direkte skatter)26-02-15Transfer pricing + SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2015.158.SANSTAfslag på notering af transport/udlæg i overskydende skat08-12-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2015.157.LSRFradrag for renter af gæld13-01-15Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2015.156.SREjendomsvurdering, ejendomsværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi24-02-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.155.SREkstraordinær genoptagelse, omberegning, grundværdi, basisår24-02-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.154.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsforhold - vand- og varmeforsyning25-09-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.153.SRMoms - ombygning af fast ejendom - værdi af ombygningsarbejde27-01-15ByggeriBindende svar
SKM2015.152.SREkstraordinær genoptagelse, grundværdi, omberegnet grundværdi24-02-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.151.LSRSalg til 0-sats af brugte biler20-01-15MotorkøretøjerAfgørelse
SKM2015.150.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - vejanlæg på grunden26-09-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.149.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg29-10-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.148.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed af jord06-10-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.147.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg11-12-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.146.LSRFastsættelse af den personlige indkomst som følge af en modtaget dusør14-01-15Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.145.SRArbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.158.SR27-01-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.144.SKATMoms - styresignal SKM2015.119.SKAT - ekstraordinær genoptagelse23-02-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragSKAT-meddelelse
SKM2015.143.SKATMoms - styresignal SKM2015.120.SKAT - ekstraordinær genoptagelse23-02-15Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragSKAT-meddelelse
SKM2015.142.LSRAnmodning om ekstraordinær genoptagelse af spildevandsafgiftsansættelse10-12-14Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2015.141.LSRVærdiansættelse af anparter ved fraflytning til udlandet22-12-14VirksomhederAfgørelse
SKM2015.140.SRMedarbejderens overdragelse af optioner til personligt ejet holdingselskab16-12-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.139.ØLRStraffesag - logbog - vejledning - bevisvurdering13-11-14StrafDom
SKM2015.138.BRUdlæg - ur og halskæde - ejerforhold - kammerat12-12-14UdlægKendelse
SKM2015.137.ØLRDriftsomkostninger - licens- og distributionsaftale - ekstraordinær opsigelse - interesseforbundne parter16-01-15Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.136.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordbundsforhold - vand- og varmeanlæg - kloak- og eltilslutning03-09-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.135.LSRFastsættelse af den afgiftspligtige værdi af en bil med identitetstab17-12-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2015.134.LSROpgørelse af henstandsskat28-08-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
SKM2015.133.SKATRettelse af satsen for miljøbidrag i den juridiske vejledning - styresignal17-02-15MiljøafgifterStyresignal
SKM2015.132.LSRBindende svar - spørgsmål om driftsinventar er omfattet af afskrivningslovens § 5 D24-11-14SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2015.131.LSRTvist om størrelsen på gaveandel i forbindelse med køb af ejendom22-12-14Arv og gaverAfgørelse
SKM2015.130.SRSkattefrie fusioner - modregning af underskud27-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.129.SRFast driftssted i Danmark27-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.128.LSRDødsbo ikke behandlet som selvstændigt skattesubjekt03-12-14DødsboerAfgørelse
SKM2015.127.SANSTModregning i overskydende skat til dækning af restskat og renter29-10-14Modregning og transportAfgørelse
SKM2015.126.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed af jordbund - nedslag for ekstrafundering18-08-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.125.VLRSkønsmæssig ansættelse - vederlag for deltagelse i momssvindel - personlig indkomst eller maskeret udbytte09-01-15Personlig indkomstDom
SKM2015.124.LSRRegulering af balancepost09-12-14SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2015.123.VLRRegistreringsafgift - registreringspligt - bopæl - ejerskab21-01-15Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.122.BRMoms - grænsehandelskoncept - både - ekstraordinær genoptagelse16-12-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2015.121.SRSkattepligt - fraflytning - fast driftssted16-12-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.120.SKATÆndring af retningslinjer for beregning af forsikringsvirksomheders delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - styresignal13-02-15FradragStyresignal
SKM2015.119.SKATRetningslinjer for beregning af pengeinstitutters og realkreditinstitutters delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1 - styresignal13-02-15FradragStyresignal
SKM2015.118.BREjendomsvurdering - grundværdi - nedslag for ekstrafundering - skøn - ikke grundlag for hjemvisning12-12-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.117.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - intern kloakforsyning - hovedanlæg22-09-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.116.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - regn- og spildevandsledning28-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.115.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - forsyningsanlæg14-08-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.114.SRSkattepligts indtræden - bopæl - ophold27-01-15Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2015.113.SRAfgift på processpildevand27-01-15MiljøafgifterBindende svar
SKM2015.112.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstrafundering - varmeforsyning - hovedanlæg03-07-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.111.BRFri bil - privat benyttelse - flere biler - formodningsregel - vinteropbevaring09-12-14Personlig indkomstDom
SKM2015.110.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - hjemvisning24-06-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.109.BRSkønsmæssig ansættelse – dokumentation for lån - formueopgørelse16-12-14Personlig indkomstDom
SKM2015.108.BRProces – overskridelse af ankefrist – kundskab om foretagen underretning – realitetsbehandling af klage19-11-14Processuelle bestemmelserDom
SKM2015.107.BRMoms - udlejning af fast ejendom - fradrag - ekstraordinær genoptagelse25-11-14FradragDom
SKM2015.106.BRØl-, vin- og mineralvandsafgift - indkøb i Tyskland - eget brug08-12-14Privates ind- og udførsel samt rejsereglerDom
SKM2015.105.SRFinansiel kontrakt - Credit Default Swap/Garanti27-01-15Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2015.104.SRBeskatning af el fra solcelleanlæg - almennyttig boligorganisation27-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.103.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi27-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.102.BRUdeholdt omsætning - beskatning af udstedte fakturaer - udlodning til hovedanpartshaver13-10-14SelskabsbeskatningDom
SKM2015.101.SREkstraordinær genoptagelse - ejendomsværdi - grundværdi - omberegnet grundværdi27-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.100.SREkstraordinær genoptagelse - grundværdi - antal byggeretter27-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.99.BRHovedaktionærs mellemregningskonti - aktionærlån anset som løn - manglende tilbagebetaling af lån10-11-14Personlig indkomstDom
SKM2015.98.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundværdi27-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.97.SRGrundværdi, bebyggelsesprocent, kommuneplan27-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.96.SKATStyresignal i forbindelse med ophævelse af formueskattekursen05-02-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2015.95.SRFast driftssted - K/S - udenlandske investorer11-11-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.94.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundværdi27-01-15EjendomsvurderingBindende svar
SKM2015.93.ØLRRegistreringsafgift - registreringspligt - udenlandsk køretøj - bopæl19-12-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.92.SRIBC- selskab en transparent enhed27-01-15Personlig indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.91.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anskaffelsespris for grund - hjemvisning af værdiansættelse12-01-15EjendomsvurderingDom
SKM2015.90.ØLREjendomsavance - afståelsessum - mageskifte15-01-15EjendomsavancebeskatningDom
SKM2015.89.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - hjemvisning af opgørelse19-12-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.88.SRAnpartsprojekt - vindmøller - udbyderhonorar - afskrivningsgrundlag - videresalg21-10-14Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2015.87.SRMomsfritagelse af underleverandørydelser i form af undervisning27-01-15MomspligtBindende svar
SKM2015.86.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg01-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.85.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anskaffelsespris for grund03-07-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.84.VLRDriftsomkostninger - afskrivning på driftsmidler - markedsundersøgelser - patenter - befordring - afvisning af nye spørgsmål - endelig administrativ afgørelse22-12-14Processuelle bestemmelserDom
SKM2015.83.SRArbejdsudleje - byggeprojekt leveret inden for koncern anset for udskilt16-12-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.82.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi27-01-15EjendomsvurderingBindende svar
SKM2015.81.SRGruppelivsforsikring - forlig - bonusbeløb - medarbejdere - ikke skattepligtige27-01-15Personlig indkomst + Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2015.80.SRArbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.206.SR27-01-15Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.79.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - ekstern vej27-06-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.78.SREjendomsværdi - ændret benyttelseskode27-01-15EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.77.SROm skattepligt i forbindelse med sandsugning på kontinentalsoklen27-01-15SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.76.LSROpgørelse af et selskabs afskrivningsgrundlag for distributionsnet og produktionsanlæg26-06-14SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2015.75.LSRAnmodning om beskatning af pension efter pensionsbeskatningslovens § 53 A18-03-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)Afgørelse
SKM2015.74.LSRBeskatning efter KSL §§ 48 E-F16-12-14Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2015.73.ØLRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedanpartshaver - dokumentation og kontrol - efterfølgende opgørelse - bevisbyrde19-12-14Indkomstarter + Personlig indkomstDom
SKM2015.72.LSRBindende svar – spørgsmål om politielev er berettiget til fradrag for kost og logi i forbindelse med skoleophold på Politiskolen05-12-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2015.71.SRAktieombytning, nytegning af kapital, holdingkrav11-11-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.70.SRAfgiftsgrundlag Biocider Salg mellem interesseforbundne16-12-14MiljøafgifterBindende svar
SKM2015.69.ØLRDriftstab - fradragsret - advokat08-01-15Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.68.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer07-05-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.67.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedring - drænanlæg17-11-14EjendomsvurderingDom
SKM2015.66.LSRFradrag for elafgift18-12-14FradragAfgørelse
SKM2015.65.LSRSKATs afgørelse var ugyldig grundet manglende aktindsigt09-12-14Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.64.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelser, jf. styresignalet SKM2011.810.SKAT04-12-14Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
SKM2015.63.LSRGenoptagelse af klagerens skattepligtige indkomst15-12-14Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.62.BRMoms - momspligtige leverancer - brugtmomsordningen - biler - ekstraordinær genoptagelse30-10-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + MomspligtDom
SKM2015.61.SRSkattepligt - sportsudøver - landskampe16-12-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.60.SRSalg af ejendom med landbrugspligt var ikke momspligtig16-12-14MomspligtBindende svar
SKM2015.59.SANSTSKATs pålæg om at udstede fakturaer eller bruge kasseapparat var uberettiget09-12-14Når man vil klageAfgørelse
SKM2015.58.SRSkattelempelse - løn under udlandsophold - nødvendigt arbejde16-12-14Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2015.57.SRPengetanksreglen - Succession - Formueskattekursen11-11-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.56.SRFast driftssted for udenlandske investorer i K/S11-11-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.55.BRModregning - overskydende skat - rette debitor - underretning til kreditor14-11-14Modregning og transportDom
SKM2015.54.SKATSKATs behandling af anmeldelser om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder anonyme anmeldelser - styresignal22-01-15Politikker og retningslinierStyresignal
SKM2015.53.SRLedelsens sæde og fast driftssted for et luxembourgsk selskab16-12-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.52.SRSkattepligt - køb af bolig her i landet16-12-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.51.BRMaskeret udlodning - salg til underpris - manglende dokumentation26-11-14Personlig indkomstDom
SKM2015.50.BRTold - tarifering - set-top bokse31-10-14TariferingDom
SKM2015.49.SRSkattefritagelse - kommunal selvstyrehavn - partnerselskab16-12-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.48.SROPP-projekt - parkeringshus og parkeringsplads16-12-14Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2015.47.SRVærdiansættelse af tegningsretter til nøglemedarbejdere23-09-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.46.HRGenoptagelse - lovændring - investeringsselskaber - tilbagevirkende kraft07-01-15Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2015.45.BRRegistreringsafgift - afgiftsmæssig identitet - angivelsesfrist - berettigede forventninger03-11-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2015.44.ØLRNæring - fast ejendom - afsmitning - hurtige salg - sommerhuse17-12-14Personlig indkomstDom
SKM2015.43.SRFinansiel kontrakt - Struktureret obligation16-12-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2015.42.SRNettotabskonto og kildeartstab - Ejerskifte16-12-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.41.SRAnsat filialdirektør og fast driftssted for udenlandsk selskab16-12-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.40.SRFjernvarmeværk - levering til procesformål - skattefritagelse16-12-14SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2015.39.SRDeltagelse i kliniske forsøg er en momspligtig transaktion16-12-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.38.BRSkønsmæssig ansættelse - skattepligtig indkomst - momstilsvar - indsætning bankkonto12-11-14Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2015.37.BRRette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto - manglende bogføring06-11-14SelskabsbeskatningDom
SKM2015.36.VLRAfskrivning på software - værdiansættelse - apportindskud ved stiftelse af selskab - bevisbyrde15-12-14Fradrag og afskrivningerDom
SKM2015.35.VLRStraffesag - skattesvig - udeholdte indtægter - skyldnersvig08-10-14StrafDom
SKM2015.34.SRTilrådighedsstillelse af akutlægebil for momsfritaget11-11-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2015.33.BRMoms - omvendt betalingspligt - rette leverandør af ydelser02-07-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2015.32.VLRSkønsmæssig ansættelse - fradrag for sorte lønninger - betydning af tidligere afgjort straffesag - bevisbyrde18-12-14Virksomheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2015.31.ØLRFri bil - gulpladebil - rådighed - moms ikke afløftet - betalt privatbenyttelsesafgift09-12-14Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2015.30.SRMoms af tilskud til energibesparelser16-12-14MomsgrundlagBindende svar
SKM2015.29.SRArbejdsudleje - installering af transportanordninger - udskilt fra spørgers virksomhed16-12-14Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2015.28.SRSkattepligt - dobbeltdomicil og skattemæssigt hjemmehørende i andet land16-12-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.27.SRSkattemæssig kvalifikation af erstatninger udbetalt i forbindelse med udskiftning af et forsyningsnet29-04-14Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2015.26.SRSkattepligt af frit erhverv og registrering af udenlandsk bil16-12-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.25.SREjendomsværdi, grundværdi16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.24.HRBeskatning af læge - arbejde i Norge - subsidiær beskatningsret - praksis09-12-14Udenlandsk indkomstDom
SKM2015.23.SREjendomsvurdering - Fradrag i grundværdien for forbedringer16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.22.LSRBeskatning af beløb modtaget for deponering af forurenet jord17-09-14EjendomsavancebeskatningAfgørelse
SKM2015.21.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdien16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.20.SRArbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.721.SR16-12-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.19.SRArbejdsudleje - genoptagelse af SKM2013.722.SR16-12-14Personlig indkomstBindende svar
SKM2015.18.SRTændblokke, tændvæsker omfattet af mineralolieafgiftsloven16-12-14Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2015.17.SREjendomsvurdering-bebyggelsesprocent16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.16.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedring.16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.15.SREjendomsvurdering-områdepris grundværdi16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.14.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.13.SREjendomsvurdering-bebyggelelsesprocent16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.12.SREjendomsvurdering-bebyggelsesprocent16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.11.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.10.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.9.HRUdenlandsk fond - selvstændigt skattesubjekt04-11-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2015.8.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundværdi16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.7.SREjendomsværdi-dækningsafgiftspligtig forskelsværdi16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.6.ØLRStraffesag - importørsag - øl - sodavand - strafudmåling21-11-14StrafDom
SKM2015.5.SRGrundværdi, bebyggelsesprocent16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.4.SRGrundværdi, ejerlejlighed16-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2015.3.VLRStraffesag - skatteunddragelse - manglende reaktion på skatteansættelse21-05-12StrafDom
SKM2015.2.LSRBeskatning af legat30-06-14Personlig indkomstAfgørelse
SKM2015.1.BRCVR-registeret - erhvervsmæssig virksomhed - startdato06-11-14Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdDom