Skuespillere, kunstnere og artister arbejder på forskellige vilkår. Nogle engagementer er længerevarende således, at der bliver tale om et lønmodtagerforhold, medens andre er kortvarige og nærmest minder om selvstændig erhvervsvirksomhed. I TfS 1997, 541 fandt Landsskatteretten, at en skuespiller, der ud over en fast lønindtægt, oppebar honorarer for en række enkeltstående engagementer med at indtale film, ikke kunne anses for selvstændigt erhvervsdrivende. Se også afsnit A.F.2.9 om musikere.
 
Lønmodtagere
Skuespillere mv., der er lønmodtagere, og afholder udgifter i forbindelse med udførelsen af deres arbejde, kan trække disse udgifter fra i den skattepligtige indkomst, jf. SL § 6, litra a. Fradrag indrømmes dog kun for udgifter, der overstiger en bundgrænse på Ny tekst start4.100 kr.Ny tekst slut, jf. LL § 9, stk. 1. Lønmodtageren må dokumentere eller sandsynliggøre, at udgiften har været nødvendig for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, jf. afsnit A.F.1. I TfS 1995, 235 (lsr) kunne en operasanger, der var lønmodtager og arbejdede free-lance, fradrage dokumenterede rejseudgifter til foresyngninger, da denne aktivitet var en nødvendig følge af selve arbejdets karakter.
Det er ikke muligt at beskrive, hvilke udgiftstyper, der generelt er fradragsberettigede, idet det i hvert eneste tilfælde vil være nødvendigt at foretage en vurdering af den pågældendes baggrund for at afholde udgiften. Almindeligvis kan der gives fradrag, hvis det i forbindelse med et engagement er nødvendigt at afholde udgifter til rekvisitter og påklædning, der ikke er dagligdags og ikke kan anvendes privat, f.eks. stylter, balletsko og særlig teatermakeup. Skuespillere mv. vil almindeligvis kunne fradrage udgifter til påklædning, makeup, musikanlæg, redskaber mv. I alle tilfælde må der tages højde for, at en del af disse udgifter ofte kan være helt eller delvist private.
Skuespillere mv. har ligeledes mulighed for at foretage standardfradrag for rejse- og fortæringsudgifter efter reglerne i LL § 9, stk. 5. Der henvises til afsnit A.F.1.1 om fradrag for rejseudgifter, afsnit A.B.1.7.2 om udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse samt afsnit A.F.2.9 om musikere.
Hvis der er tale om et længerevarende engagement, der medfører, at skuespilleren mv. må tage ophold ved arbejdsstedet, er der mulighed for fradrag efter reglerne om dobbelt husførelse, i det omfang betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, jf. afsnit A.F.1.3.
 
Selvstændige kunstnere mv.
Selvstændigt erhvervsdrivende kunstnere, artister mv. kan opnå fradrag for driftsudgifter i den personlige indkomst, og der sker ikke reduktion med noget bundfradrag. Fradraget følger af SL § 6, litra a.
Selvstændige erhvervsdrivende artister mv. har fradrag for udgifter i det omfang, det kan dokumenteres, at udgifterne har været afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indtægten. Desuden skal udgiftens størrelse dokumenteres.
Selvstændige kunstnere mv. kan ved rejse med overnatning i udlandet foretage standardfradrag i stedet for at fratrække de faktiske udgifter, jf. LL § 9, stk. 7. samt pkt. 6.1.3. i TSS-cirk. Ny tekst start1998-35 og 1999-07Ny tekst slut. Ved rejse i Danmark kan rejseudgifter kun fratrækkes mod dokumentation.
Ny tekst startOm reglerne fra 1. april 1999 se afsnit A.B.1.7Ny tekst slut