Efter PSL § 4, stk. 1, nr. 13, omfatter anpartsreglerne indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe, uanset antal ejere, når skatteyderen ikke deltager i virksomhedens drift i væsenligt omfang.   
Ved afgørelsen af, om et driftsmiddel eller et skib er afskrivningsberettiget, finder afskrivningslovens bestemmelser anvendelse. Er aktivet afskrivningsberettiget for udlejeren, er det uden betydning, om det benyttes privat eller erhvervsmæssigt af lejeren.Udlejning af biler, lystbåde, husholdningsmaskiner o.lign. til privat benyttelse er således omfattet af reglerne.
Om udlejningsbegrebet og afgrænsning af dette over for levering af tjenesteydelser mv., se E.F.1.2 og TfS 1994, 429 TfS 1995, 553 Ny tekst startog TfS 1999, 515.
Ny tekst slutAnpartsreglerne gælder eksempelvis for bareboat-befragtningsaftaler, dvs. aftaler om leje af skib, hvor skibet stilles til rådighed for en lejer (befragter), der skal bemande og slutte fragtaftaler for skibet. Reglerne gælder derimod normalt ikke f.eks. for befragtningsaftaler på timecharterbasis, da dette betragtes som en tjenesteydelse.     
Ny tekst startInvestering i en olieproduktionspumpe i USA ansås for passiv udlejningsvirksomhed, og indkomsten var derfor omfattet af anpartsreglerne. Interessenterne havde, efter de foreliggende oplysninger, ikke rettighederne til den olie, der blev pumpet op, og vederlaget for udlejning af oliepumpen var fastsat til en omsætningsbestemt leje, der blev fastsat på grundlag af den mængde olie, der blev pumpet op. Iøvrigt var der ikke taget stilling til arrangementets realitet,TfS 1999, 674.
Ny tekst slutVed afgørelsen af, hvem der er lejer efter bestemmelsen i PSL § 4, stk.1, nr.13 anvendes retningslinierne i E.F.1.5.2.
Anpartsreglerne finder anvendelse på alle indtægter og udgifter vedrørende udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset antal ejere og uanset formålet med udlejningen, når den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang.
PSL § 4, stk 1, nr.13 omfatter udlejning af aktiver, hvor der er 10 ejere eller derunder. Bestemmelsen omfatter f.eks. også en hovedaktionær, der udlejer maskiner el.lign. til selskabet, når aktiverne er anskaffet den 12.maj 1989 eller senere. Hvis der er flere end 10 ejere, gælder hovedreglen i PSL § 4, stk. 1, nr. 10. Ny tekst startOm virksomhed med juletræer og pyntegrønt mv., jf. samme bestemmelse, 2. led.
Ny tekst slut
Arbejdsindsats
Ved afgørelsen af, om skatteyderen deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, anvendes praksis efter IFL og ETBL. Som vejledende norm anses en personlig arbejdsindsats på 50 timer månedligt for at være en væsentlig arbejdsindsats.