Fra og med indkomståret 1999 er reglerne om beskatning af goodwill m.v. og immaterielle aktiver, som hidtil indeholdt i LL § 16 E, i stedet indeholdt i AL § 40.
 
Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes:   
  • fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af den til erhvervsvirksomheden knyttede goodwill, jf. AL § 40, stk. 6, jf. stk. 1,
  • fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af tidsbegrænsede og tidsubegrænsede rettigheder, som særlig fremstillingsmetode eller lignende (know-how), patentret, forfatter- og kunstnerret samt ret til mønster eller varemærke, AL § 40, stk. 6, jf. stk. 2,
  • fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af retten ifølge en udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt, AL § 40, stk. 6, jf. stk. 2,
  • godtgørelse i anledning af opgivelse af agentur eller lignende, AL § 40, stk. 9, jf. stk. 3, (for overdragelser indtil 1. juli 1999 dog AL § 40, stk. 8),
  • vederlag for påtagelse af indskrænkninger i adgangen til fri erhvervsudøvelse (konkurrenceklausuler), når vederlaget ydes én gang for alle, AL § 40, stk. 9, jf. stk. 3., (for overdragelser indtil 1. juli 1999 dog AL § 40, stk. 8). Vederlag, som betales i løbende ydelser, beskattes efter reglerne i LL § 12 B og SL § 4 a.
  • Vederlag for afløsning af pensionstilsagn, der ikke er afdækket i et pensionsinstitut, AL § 40, stk. 9, jf. stk. 3, (for overdragelser indtil 1. juli 1999 dog AL § 40, stk. 8). 
   For personer medregnes fortjeneste eller tab, godtgørelse og vederlag i den personlige indkomst, jf. PSL § 3.   
For så vidt angår afskrivningsadgangen ved erhvervelse af ovennævnte formuegoder, henvises til afsnit E.C.6.3 og vedrørende kontantomregning til afsnit E.I.2.3. De nærmere regler for, hvorledes kontantomregningen skal ske, er fastlagt iNy tekst startTS-cirkulære nr. 1998-32.Ny tekst slut Endvidere beskriver Skm. cirk. nr. 97 af 26. juni 1995 beskatningsreglerne for nævnte formuegoder.