Fortjeneste eller tab ved afståelse mv. af goodwill medregnes i henhold til AL § 40, stk. 6, jf. stk. 1, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For personer medregnes fortjeneste eller tab i den personlige indkomst, jf. PSL § 3. Når et vederlag ikke kan henføres til betaling for goodwill, kan det ifølge praksis ofte henføres til vederlag eller betaling for et af de øvrige omtalte formuegoder.
Om muligheden for henstand med avanceskatten i forbindelse med salg af goodwill, hvor betalingen for goodwill er fastsat som en løbende ydelse, se afsnit E.I.2.4.2.