Ny tekst startFortjeneste eller tab ved afståelse mv. af immaterielle rettigheder omfattet af AL § 40, stk. 2, såsom særlige fremstillingsmetoder eller lignende (knowhow) patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. AL § 40, stk. 6.
Ny tekst slutFor personer medregnes fortjeneste eller tab i den personlige indkomst, jf. PSL § 3.     
Særlig fremstillingsmetode eller lignende (know-how) omfatter opfindelser og værker, der er skabt af afhænderen selv.   
Forfatter- og kunstnerret omfatter rettigheder, der er retsbeskyttede i henhold til lov om ophavsrettigheder, dvs. bla. rettigheder til skønlitteratur, videnskabelig eller faglig litteratur, rettighed til film, musikværk, edb-programmer mv..   
Ved ret til mønster eller varemærke forstås særlige kendetegn, der er knyttet til varen eller tjenesteydelse eller varens særlige navnetræk. Mønster eller varemærke er retsbeskyttet i henhold til varemærkeloven. Bestemmelsen er ikke udtømmende men angiver blot eksempler på arten af de omfattede rettigheder. Bestemmelsen omfatter således rettigheder, hvor der er nedlagt og knyttet en vis indsats af skabende eller opfindende karakter.    
Lovbestemmelsen omfatter derfor rettigheder til værker mv., hvor det er karakteristisk, at rettighederne ikke giver indehaveren ret til pengeydelser, men giver ham mulighed for at skaffe sig økonomisk udbytte ved at udnytte rettighederne.   
Det er ingen betingelse for anvendelsen af bestemmelsen, at rettighederne er registrerede. Ligeledes er det ingen betingelse for bestemmelsens anvendelse, at afståelse mv. sker i forbindelse med erhvervsophør.
Ny tekst startI henhold til AL § 2, stk. 2, behandles anskaffelsessummen for edb-software efter reglerne i AL, kapitel 2, uanset om der er tale om erhvervelse af en tidsubegrænset rettighed eller lignende.Ny tekst slut 
  
  
Ny tekst startI TfS 1999, 574 VLD, havde en pressefotograf for 140.000 kr. overdraget sit personlige billedarkiv til et selskab, hvor han selv var hovedaktionær. Landsskatteretten fandt, at beløbet skulle beskattes som maskeret udlodning. Landsretten fandt derimod, at fotografen med overdragelsen af billedarkivet havde overdraget sin ret til at kræve betaling for udnyttelse af billederne og at denne ret kunne sidestilles med de i Ligningsloven § 16 E, stk. 1, nr. 2, - nu AL § 40, stk. 2, nævnte eksempler. Vederlaget skulle derfor medregnes til den skattepligtige indkomst efter denne bestemmelse.Ny tekst slut