Når her i landet hjemmehørende selskaber og foreninger mv. opløses, fortsætter skattepligten indtil tidspunktet for opløsningen. Ved overgang til beskatning efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6 eller undtagelse fra beskatning efter § 3 fortsætter skattepligten efter de hidtil gældende regler indtil tidspunktet for overgangen eller undtagelsen.
Udløber det sædvanlige indkomstår for et selskab mv. inden den 31. dec i det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for (bagudforskudt indkomstår), og finder opløsning sted efter det sædvanlige indkomstårs udløb, men inden vedkommende kalenderårs udløb, udgør det sidste indkomstår hele perioden fra indkomstårets begyndelse, og indtil opløsning finder stedNy tekst start, jf.Ny tekst slut SEL § 5, stk.2.
en likvidator ikke er valgt eller beskikket, bestyrelsen inden 1 måned efter opløsningen eller overgangen mv. indsende en anmeldelse til den skatteansættende myndighed, jf. SSL §§ 12 A og 38,  med opgørelse af indkomsten for det afsluttende indkomstår. Undlades anmeldelse, ifalder den eller de ansvarlige personer en bøde, der fastsættes af skatteministeren, medmindre denne eller de ansvarlige selv ønsker sagen afgjort ved rettergang. Indsendelse af anmeldelsen med den nævnte opgørelse kan fremtvinges ved pålæg af daglige bøder, hvis størrelse fastsættes af skatteministeren. Ny tekst startOm indsendelse af anmeldelse se i det hele SEL § 5, stk. 3. Ny tekst slutBøderne tilfalder statskassen. Reglerne i SKL § 5 finder også anvendelse, således at der kan pålægges et skattetillæg/bøder. Den skatteansættende myndighed er bemyndiget til i 1. instans at fastsætte de nævnte bøder mv., jf. Ny tekst start§ 2 B i skm. bek. nr. 565 af 2. juli 1999.
Ny tekst slutOm ophør af skattepligt se også skd.cirk. nr. 136 af 7. nov. 1988 pkt. 31-42.