LL er senest optrykt ved lovbek. nr. Ny tekst start754 af 28. sept. 1999.Ny tekst slut Seneste cirk. til LL er nr. 72 af 17. april 1996, og reglerne om udbytte er omtalt i kap. 9.
Ifølge LL § 16 A, stk. 1, medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst, jf. dog stk. 4. Til udbytte henregnes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer, anparts- eller andelshavere, med undtagelse af friaktier og friandele samt udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses.    
LL § 16 A, stk. 4, indeholder nogle undtagelser, idet udlodninger af beløb, som er skattepligtige for foreninger og selskaber efter SEL § 5 B, stk. 4, og FUL § 12, stk. 3, er skattefri for modtageren. Om SEL § 5 B, stk. 4, henvises til S.B.3.2. Om FUL § 12, stk. 3, se S.D.1.11.1.    
Endvidere indeholder LL § 16 A, stk. 5 - 7 og § 16 C, nogle særregler for udlodninger fra certifikatudstedende udloddende investeringsforeninger.  Se S.A.1.6. og S.F.3.2.

Ifølge LL § 16 A, stk. 1, betragtes enhver udlodning fra selskabet som udbytte, uanset under hvilken betegnelse og uanset i hvilken form udlodningen finder sted. Se således Ny tekst startTfS 1999, 185 (VLD) (appelleret), TfS 1999, 202 (VLD) (appelleret) og TfS 1998, 593 (ØLD) (appelleret).
I TfS 1999, 257 (BF) foretog et udenlandsk selskab strukturændringer, der indebar, at aktionærerne i selskabet blev tildelt aktier i et tidligere datterselskab. To danske aktionærer anmodede LR om tilladelse til, at strukturændringen blev betragtet som en spaltning, hvor aktionærerne kunne opnå succession, jf. FUL § 15 b, stk. 5, sådan at en del af den oprindelige anskaffelsessum for aktierne i moderselskabet blev overført til de nyligt modtagne aktier i datterselskabet. Der var i den forbindelse henvist til, at slutresultatet af strukturændringen svarede til, hvad tilfældet ville være ved en skattefri spaltning efter fusionsskattelovens regler. LR imødekom ikke ansøgningen, idet erhvervelsen af aktierne i datterselskabet ikke kunne anses som modtaget som led i en spaltning. Tildelingen af datterselskabsaktierne måtte derimod betragtes som udlodning af udbytte, jf. LL § 16 A.
Ny tekst slutTil indkomsten skal medregnes udbytte såvel fra danske som fra udenlandske selskaber. Ved indkomstopgørelsen skal aktionæren medregne det fulde deklarerede udbytte, altså også den eventuelt tilbageholdte udbytteskat. Se S.F.1.2 og S.F.1.3.     
 
Likvidationsudlodning Likvidationsudlodninger, som foretages forud for det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, skal beskattes som udbytte, jf. LL § 16 A, stk. 1, medmindre det i henhold til LL § 16 A, stk. 3, tillades, at fortjeneste eller tab ved udlodningen skattemæssigt behandles efter aktieavancebeskatningsreglerne.
Ny tekst startI TfS 1999, 115 (LSR) havde en hovedanpartshaver foretaget private hævninger på mellemregningskontoen med selskabet. Han fandtes ikke på noget tidspunkt at have haft mulighed for tilbagebetaling heraf. Selskabet kom i betalingsstandsning 2/5 1995, og i oktober 1995 blev klagerens gæld bortakkorderet. Selskabet blev tvangsopløst i 1996. LSR fandt, at gældseftergivelsen måtte anses for udlodning af likvidationsprovenu i kalenderåret forud for selskabets endelige opløsning og dermed som aktieindkomst jf. LL § 16 A, jf. PSL § 4 a, stk. 1, nr. 1. (Kendelsen er indbragt for domstolene.)
Se desuden TfS 1997, 641 (LSR) omtalt i S.F.2.2.5.2 hvor hævninger i selskabet blev beskattet som løn.
I TfS 1999, 322 (BF) blev et andelsselskab, der drev virksomhed med elforsyning overtaget af et selskab. Salgssummen blev dels tilbagebetalt til forbrugerne som overdækning af elprismæssige reguleringer, dels udbetalt til andelshaverne som acontoudlodninger og afsluttende udlodninger ved selskabets ophør. LR tilkendegav, at tilbagebetalinger af overdækning af elprismæssige reguleringer måtte anses for skattepligtige for modtagerne, jf. SL § 4, litra e og PSL § 3, stk. 1. Det tillagdes især vægt, at der ikke var identitet mellem de personer der modtog udbetalingerne og de personer, der havde betalt for meget. Likvidationsudlodningerne ansås for omfattet af ABL § 1, stk. 3 for så vidt angik udlodninger i ophørsåret og af LL § 16 A for så vidt angik udlodninger foretaget forud herfor.
Ny tekst slutOm den skattemæssige behandling af likvidationsudlodninger - herunder tidspunktet for et selskabs endelige opløsning i relation til aktionærerne, se .
 
Udlodning ved nedsættelse af aktiekapitalen Udlodninger til aktionærer i forbindelse med nedskrivning af aktiekapital i selskaber, som ikke er i likvidation, beskattes som udbytte, jf. LL § 16 A, stk. 1, medmindre det i henhold til LL § 16 A, stk. 2, tillades, at fortjeneste eller tab ved udlodningen skattemæssigt behandles efter aktieavancebeskatningsreglerne, se S.G.18.1. Dette gælder dog ikke beløb omfattet af LL § 16 A, stk. 8. (Om indeholdelse af udbytteskat i tilfælde, hvor der er opnået dispensation efter LL § 16 A, stk. 2, se af aug. 1992 i TfS 1992, s. 1013.)
 
Fondsaktier (friaktier) Den i LL § 16 A hjemlede skattefrihed for værdien af fondsaktier gælder kun de fondsaktier, som erhverves på grundlag af aktionærens beholdning af aktier i det pågældende selskab på tildelingstidspunktet.
Indkomstbeskatning vil kunne forekomme ud fra et gavesynspunkt, hvis en aktionær som følge af afkald fra medaktionærer modtager fondsaktier  udover det, der tilkommer ham i kraft af hans aktiebesiddelse, se UfR. 1958. 1164 H.    
Det er ikke nogen forudsætning for skattefrihed efter LL § 16 A, at der er tale om nyudstedte aktier. Reglen finder også anvendelse, hvor et selskab udlodder af sin beholdning af egne aktier til aktionærerne i forhold til deres hidtidige aktiebesiddelse, se TOLD SKAT Nyt 1991.20.1158 (TfS 1991, 467), eller hvor der sker forhøjelse af de eksisterende aktiers pålydende værdi. Om fondsaktier i øvrigt se  
Salg af aktier til det udstedende selskab Ved afståelse af aktier mv. til det selskab, der har udstedt aktierne, beskattes afståelsessummen efter LL § 16 B, stk. 1, som almindelig indkomst, dvs. som udbytte. Dette gælder dog ikke ved afståelse af medarbejderaktier, når medarbejderaktionæren ikke er hovedaktionær, jf. ABL § 11, stk. 2-4, og når aktierne efter SEL § 31, stk. 2, kun kan tilbagesælges til selskabet.
Efter LL § 16 B, stk. 2, er der mulighed for dispensation ved salg af aktier til det udstedende selskab. Fortjeneste eller tab ved afståelsen behandles i så fald efter aktieavancebeskatningsreglerne.  (Om indeholdelse af udbytteskat i tilfælde, hvor der er opnået dispensation efter LL § 16 B, stk. 2, se aug. 1992 i TfS 1992, s. 1013.)    
Afståelsessummer efter LL § 16 B, stk. 1, beskattes ikke som almindelig indkomst, såfremt aktierne mv. afstås til et selskab i likvidation i det kalenderår, hvori selskabet endelig opløses, jf. LL § 16 B, stk. 3.    
LL § 16 B, stk. 4, indeholder nogle undtagelser, idet beløb, som er skattepligtige for foreninger og selskaber efter SEL § 5 B, stk. 4, og FUL § 12, stk. 3, er skattefri for modtageren. Om SEL § 5 B, stk. 4, henvises til S.B.3.2. Om FUL § 12, stk. 3, se S.D.1.11.1.     
Om den skattemæssige behandling ved salg af aktier til det udstedende selskab henvises i øvrigt til S.G..