AL § 45 indeholder de nærmere regler for opgørelse af anskaffelses- og afståelsessummer m.v. for aktiver omfattet af loven. Bestemmelsen indeholder således regler om kontantomregning, jf. E.C.1.2.1., og om fordeling af anskaffelses- og afståelsessummer mellem forskellige aktiver ved salg af fast ejendom, jf. E.C.1.2.2. Bestemmelsen suppleres af et generelt princip vedrørende behandling af moms i relation til opgørelsen af anskaffelses- og afståelsessummer, jf. afsnit E.C.1.3.