Ved salg af fast ejendom fremgår det af AL § 45, stk. 2-4, som oprindeligt affattet ved lov nr. 433 af 26. juni 1998, at den fordeling af den samlede overdragelsessum på afskrivningsberettigede bygninger og installationer, grundværdi, stuehus, mælkekvoter og beholdninger, som er aftalt mellem sælger og køber, anvendes som sælgers afståelsessum henholdsvis købers anskaffelsessum efter AL for de nævnte aktiver. Hvis parterne ikke har aftalt en fordeling, skal skattemyndighederne i stedet fastsætte fordelingen.
Ved overdragelse af aktiver (og passiver) skal der ske en værdiansættelse af de overdragne aktiver. Dette gælder også overdragne aktiver omfattet af AL. Udgangspunktet er, at de overdragne aktiver skal ansættes til handelsværdien.
Ny tekst startReglerne i AL § 45, stk. 2-4, som affattet ved lov nr. 433 af 26. juni 1998, finder alene anvendelse ved salg af fast ejendom i indkomståret 1999 før den 1. januar 2000, idet reglerne blev ophævet ved lov nr. 958 af 20. december 1999 og erstattet af nye bestemmelser i AL § 45, stk. 2-6, der gælder for salg af aktiver omfattet af AL fra og med den 1. januar 2000.
Ny tekst slutFor så vidt angår overdragelse af fast ejendom forud for indkomståret 1999, vil de hidtidige fordelinger kunne opretholdes i det omfang, de er i overensstemmelse med dagældende praksis. Der henvises i denne forbindelse til det nu ophævede SD-cirkulære 1978-40, ophævelsescirkulæret TSS-cirk. 1998-26, TfS 1997,915 (LSR) og TfS 1998,758 (LR).