AL indeholder i § 40, stk. 1-3, regler om afskrivning af goodwill og andre immaterielle aktiver mv. Bestemmelsen svarer i alt væsentligt til de hidtil gældende bestemmelser i § 16 F i LL, dog i en kortere form.
Ny tekst startAL § 40 indeholder nye regler på 2 områder. For det første er afskrivningerne ændret fra pro anno afskrivninger til fuld afskrivning i aftaleåret og ingen afskrivningsret i afståelsesåret, jf. AL § 40, stk. 1 og 4. Efter de hidtil gældende regler skulle afskrivninger i anskaffelsesåret og afståelsesåret medregnes i forhold til den tid, som erhververen/overdrageren havde ejet aktivet i det pågældende indkomstår.
For det andet er afskrivningerne ændret fra bundne til ubundne. Baggrunden for de nævnte ændringer er at opnå en harmonisering af afskrivningsprincipperne.Ny tekst slut For personer fragår foretagne afskrivninger i den personlige indkomst.
Om beskatning af fortjeneste og tab ved overdragelse af goodwill, andre immaterielle aktiver og godtgørelser i form af engangsvederlag henvises til LVE afsnit E.I.4 og E.I.5.