Udgangspunktet for opgørelsen af den skattepligtige indkomst er SL §§ 4-6. Statsskattelovens indkomstbegreb bygger på et nettoindkomstprincip, hvorefter det er bruttoindkomsten minus de udgifter, der er afholdt for at erhverve indkomsten, som skal beskattes.
SL § 4 opstiller den almindelige hovedregel for beregningen af bruttoind komsten. Efter § 4 skal alle indtægter, såvel engangsindtægter som tilbagevendende indtægter, medregnes ved indkomstopgørelsen uden hensyn til den nærmere karakter af den virksomhed eller de omstændigheder, der har ført til erhvervelsen. Det er således principielt uden betydning, om indtægten er resultat af positive indkomstbestræbelser (f.eks. virksomhed som lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende) eller en uventet erhvervelse (f.eks. en gevinst eller en gave).
Bestemmelsen indeholder ikke en udtømmende opremsning af eksempler på skattepligtige erhvervelser.
Skattepligten omfatter alle erhvervelser af økonomisk værdi, og det er derfor uden betydning, om indtægten fremtræder i form af penge eller et andet aktiv af økonomisk værdi.
SL § 5 opstiller nogle undtagelser til indkomstbegrebet i § 4 (se E.A.1.3) og § 6 indeholder reglerne om, hvilke udgifter der kan fratrækkes ved beregningen af nettoindkomsten (se E.A.2). Herudover indeholder den øvrige skattelovgivning undtagelser til § 4 (se E.A.1.4).
I det følgende omtales nogle mere specielle former for indtægter.Ny tekst start
Ny tekst slut
BrugsretIfølge SL § 4b beskattes værdien af bolig i egen ejendom, se afsnit E.K. Bestemmelsen er en undtagelse til en almindelig hovedregel om, at brugsretten til egne aktiver ikke beskattes. Beskatningen indtræder alene, i det omfang brugsretten tilfører skatteyderen et udbytte af økonomisk værdi, se lsr. 1971.22 og 231, hvor værdien af en jagtret på egen ejendom ikke blev beskattet, mens værdien af selve jagtudbyttet blev beskattet.
Værdien af brugsret over private løsøregenstande beskattes ikke.
Den økonomiske fordel ved gratis brug af andres aktiver skal derimod beskattes, jf. SL § 4b, eventuelt som løn, jf. SL § 4a (A.B.1.8 og A.B.1.10), som en udbytteindtægt, jf. SL § 4e, som en gave, jf. SL § 4c eller efter gaveafgiftsreglerne (A.B.6 og A.B.7).Ny tekst start
Ny tekst slut
BesparelserBortset fra løn-, udbytte- og gavetilfælde, jf. ovenfor om brugsret, beskattes besparelser ikke. Se også E.B.2.1 om eget vareforbrug og E.B.2.2 om værdi af eget arbejde.Ny tekst start
Ny tekst slut
Forældelse - gældseftergivelseEn fordel opnået ved forældelse eller gældseftergivelse er i visse tilfælde skattepligtig i medfør af SL § 4 eller KGL §Ny tekst startNy tekst slut24, se nærmere E.B.2.6.6 og E.L.2.2.Ny tekst start
Ny tekst slut
Strafbar erhvervelseAt en indkomst er erhvervet ved en strafbar handling udelukker ikkeNy tekst start i sig selv Ny tekst slut, at indkomsten kan beskattes. Det følger imidlertid af det almindelige retserhvervelsesprincip (se E.A.3.1.1), at der ikke sker beskatning af indtægter, der ikke er erhvervet ret til.Ny tekst start Berigelse ved f.eks. tyveri er derfor ikke skattepligtig, medmindre indtægten er opnået gennem en efterfølgende retshandel. Ny tekst slutDette gælder også, selv om indtægten eventuelt kan konfiskeresNy tekst start eller erstatningskrav gøres gældendeNy tekst slut. Det anførte gælder især, hvor den ulovlige indtægt er opnået gennem en retshandel.Ny tekst startNy tekst slut
Om fradragsret for tab ved konfiskation henvises til E.B.5.5.Ny tekst start
Således TfS 1998,373 (VLD) hvor skatteyder var skattepligtig af fortjenesten svarende til forskellen mellem salgsbeløbet opnået ved salg af stjålne europaller og den erstatningssum, skatteyder var dømt til at betale den bestjålne virksomhed. Landsretten lagde ved afgørelsen vægt på, at videresalgene havde karakter af normale forretningsmæssige dispositioner og, at de stjålne og videresolgte europaller ikke kunne vindiceres. Desuden TfS 1998,457 (ØLD), hvor landsretten fastslog, at indtægter ved prostitution er skattepligtig.
Ny tekst slutOm fradragsret for tab ved konfiskation henvises til E.B.5.5.
Udenlandsk indkomstDet er ifølge SL § 4 uden betydning for skattepligten, om indtægten erhverves i Danmark eller i udlandet.
I særlovgivningen og især i de med en række lande indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster er der foretaget begrænsninger i dette globalindkomstprincip, se nærmere LVNy tekst startNy tekst slutafsnitNy tekst startNy tekst slutD.