SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2013.920.SKAT-Genoptagelse som følge af Kommissionens åbningsskrivelse om personfradrag og fri bevægelighed - styresignal23-12-13Udenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.919.SRSolcelleanlæg - kapacitetsgrænse efter afskrivningslovens § 5 C20-12-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.918.SKATMomsgrundlaget ved affaldsbehandling af biler20-12-13MomsgrundlagStyresignal
SKM2013.917.SKATOphævelse af tidligere udsendte SKAT-meddelelser vedrørende henstand med indregnet restskat.20-12-13Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2013.916.SRSolcelleanlæg, afskrivning - tagudgifter, der ikke kan tillægges afskrivningsgrundlaget20-12-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.915.SRVærdiansættelse af salgssum - kraftvarmeværk20-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.914.SRArbejdsudleje - støbningsopgave permanent outsourcet20-12-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.913.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse20-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.912.BRKlage til Landsskatteretten - afvisning20-12-13VirksomhederDom
SKM2013.911.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - interne kloak- og fjernvarmeforsyningsledninger20-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.910.BREkstraordinær skatteansættelse - reaktionsfrist - Projekt Money Transfer20-12-13Personlig indkomstDom
SKM2013.909.SRÅrsomvurdering, grundværdi20-12-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.908.BRGældseftergivelse - gavemiljø20-12-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2013.907.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201320-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.906.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201420-12-13SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2013.905.SKATPraksisændring - modregning af tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter i gevinst ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked20-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
SKM2013.904.SRBeskatning af tegningsretter tildelt efter LL § 7H og udnyttet i forbindelse med børsnotering20-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.903.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - opsparet beløb - skattefrie erstatninger - opsparing20-12-13Personlig indkomstDom
SKM2013.902.SRBeskatningstidspunkt for Restricted Stock Units20-12-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.901.SRVærdiansættelse af aktier og tegningsretter til medarbejdere20-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.900.SRFradrag for renteudgifter for medlemmer af ejerforening20-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.899.SRFast driftssted for udenlandske investorer i K/S20-12-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.898.SROmberegnet grundværdi19-12-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.897.SREntreprise - igangværende arbejder19-12-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.896.SROmberegnet grundværdi19-12-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.895.SRForskerskatteordningen - minimumsløn - barselsorlov19-12-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.894.SRArbejdstøj finasiering ved lønomlægning og fradrag for moms af indkøbt arbejdstøj19-12-13Fradrag + Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.893.SRLønsumsafgift - casinodrift19-12-13LønsumsbegrebetBindende svar
SKM2013.892.SRSundhedsydelser som personalegode19-12-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.891.SKATPræcisering af praksis på området med energiafgift af energiforbruget til køling - styresignal19-12-13Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2013.890.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse18-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.889.ØLRFri bil - hovedanpartshaver - forlænget ligningsfrist - domstolsprøvelse18-12-13Personlig indkomstDom
SKM2013.888.VLRFri bil - hovedaktionær - forlænget ligningsfrist18-12-13Personlig indkomstDom
SKM2013.887.BREjendomsavance - landbrugsejendom - fordeling overdragelsessum - forventningsprincippet18-12-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.886.SRVurderingstidspunktet for 10 pct.'s grænsen i LL § 7H18-12-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.885.SRBeskatningstidspunkt for Restricted Stock Units18-12-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.884.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 201418-12-13Fradrag og afskrivninger + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.883.LSRForrentning ved tilbagebetaling af beløb indbetalt som afgift af ansvarsforsikring18-12-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerAfgørelse
SKM2013.882.SKATGodtgørelse af NOx-afgift, uhjemlet frist for ansøgning, genoptagelse af tidligere afslag og fremtidigt regelgrundlag og praksis - Styresignal18-12-13Miljøafgifter + Energi og kuldioxid + Generelt om punktafgifterStyresignal
SKM2013.881.BRMoms - fradragsret - dokumentation - fakturakrav - udførsel17-12-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2013.880.BRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri - underskud - syn og skøn16-12-13VirksomhederDom
SKM2013.879.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - parkeringsplads - stikledninger13-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.878.ØLRStraffesag - skattesvig - honorarindtægter fra Guernsey - udmåling af tillægsbøde - medvirken til opklaring12-12-13StrafDom
SKM2013.877.VLRStraffesag - indførsel af øl - videresalg - ikke pant og afgiftsberigtiget - overtrædelse af colalovgivningen12-12-13StrafDom
SKM2013.876.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - 40.000 euro12-12-13StrafDom
SKM2013.875.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel med prøveplader - bil tilhørende bror - sammenhæng til tidligere straffe - ikke ligeartet kriminalitet12-12-13StrafDom
SKM2013.874.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - 61.000 euro12-12-13StrafDom
SKM2013.873.ØLRAfgiftspligt - øl- og vinafgiftsloven - ginseng tonikum11-12-13Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2013.872.SRLønmodtager - Selvstændig erhvervsdrivende - Læge11-12-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.871.ØLRFraflytningsbeskatning - aktier - henstandssaldo - hovedaktionærnedslag11-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2013.870.SROPP-projekt - ejerskab - forudbetaling - afskrivning på bygninger - momsfrit salg af bygninger11-12-13Momsfritagelse og -godtgørelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.869.BRErstatningsansvar - fejlagtig afgørelse10-12-13UdlægDom
SKM2013.868.SRMomsfritagelse af global crowdfunding10-12-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.867.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsanlæg - hovedanlæg09-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.866.BRNulstilling - A-skat m.v. - tidligere direktør og anpartshaver09-12-13Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Dom
SKM2013.865.ØLRKonkursbegæring - klarhedskriteriet - krav til fordringen - restanceopgørelse09-12-13Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2013.864.VLRUdlæg - krav på forsikringssum - ejerforhold - udlægsgenstande - anmodning om beskikkelse af forsvarer09-12-13UdlægKendelse
SKM2013.863.ØLRUdlæg - kontant beholdning - passagersæde i bil - formodningsregel09-12-13UdlægKendelse
SKM2013.862.HREjendomsvurdering - grundværdi - ekstrafundering - andelsboligforening09-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.861.VLRUdlæg - ejerforhold - formodningsregel - ejendom og B&O udstyr - sagsomkostninger09-12-13UdlægKendelse
SKM2013.860.SRMoms på salg af jordareal - optionsaftale06-12-13ByggeriBindende svar
SKM2013.859.SRSplitleasingordning - lystbåd06-12-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.858.ØLRTilskud datterselskab - fradrag - tab på fordring06-12-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.857.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - salg af ejendomme - manglende angivelse af A-skat - udmåling af tillægsbøde - erstatningsansvar06-12-13StrafDom
SKM2013.856.HRArbejdslegater fra Statens Kunstfond - beskatning05-12-13Personlig indkomstDom
SKM2013.855.BRNæring - fast ejendom - afsmitning - hurtige salg - sommerhuse03-12-13Personlig indkomstDom
SKM2013.854.BRFri bil - gulpladebil - rådighed - moms ikke afløftet - betalt privatbenyttelsesafgift03-12-13VirksomhederDom
SKM2013.853.BRSyn og skøn - formulering af henvendelse til forslagsstiller - egnet syns- og skønsmand03-12-13Processuelle bestemmelser + VirksomhederKendelse
SKM2013.852.VLRStraffesag - skattesvig - erhvervsvirksomhed - ikke indgivet selvangivelse - stråmand03-12-13StrafDom
SKM2013.851.SRSamarbejde mellem gårdanlæg var ikke omfattet af momsloven § 13, stk. 1, nr. 1903-12-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.850.VLRGrænsehandelskoncept - administrativ praksis - forventning - passivitet03-12-13MomspligtDom
SKM2013.849.SRMomsfritagen kursusvirksomhed - virksomheder og institutioner03-12-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.848.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201402-12-13SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2013.847.ØLREjendomsvurdering - fordeling nedslag - grundværdi eller bygningsværdi - sagsbehandlingen02-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.846.BREkstraordinær genoptagelse - moms - direkte følge af ændring - særlige omstændigheder02-12-13Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.845.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg02-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.844.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsanlæg - hovedanlæg02-12-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.843.SRSkattefri fusion - anvendelse af underskud02-12-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.842.SRSolcelleanlæg - skole - skattepligt02-12-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.841.HREjendomssalg - selskab til hovedanpartshaver - handelsværdi - vurderet som ikke-fri - udlejning til familie - maskeret udlodning28-11-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + EjendomsvurderingDom
SKM2013.840.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kørebaneafsnit - kloakforsyningsanlæg28-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.839.SRMoms af salg af fast ejendom efter ombygning og ved nybyggeri28-11-13ByggeriBindende svar
SKM2013.838.BRMoms- og afgiftstilsvar - hotel- og restaurationsvirksomhed samt landbrugsvirksomhed28-11-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2013.837.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201328-11-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.836.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201428-11-13SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2013.835.SKATAmortisationsrenten for 201428-11-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
SKM2013.834.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201428-11-13SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
SKM2013.833.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordarbejder - syn og skøn28-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.832.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - tilståelsessag28-11-13StrafDom
SKM2013.831.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201427-11-13Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
SKM2013.830.BRMomstilsvar - hotel- og restaurationsvirksomhed27-11-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseDom
SKM2013.829.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - dokumentation27-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.828.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - parkeringsareal27-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.827.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - privatejet kloaknet - dokumentation27-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.826.SRUdbetaling af jubilæumsgratiale26-11-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.825.SRMoms levering af ydelser - Salg af licenser til fotografier26-11-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2013.824.SRMoms af salg af areal anvendt til havnevirksomheden26-11-13ByggeriBindende svar
SKM2013.823.BRMaskeret udlodning - hovedaktionærs udgifter - køberet - honorarindtægt26-11-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.822.SRPvc-afgift - ingen afgift ved import af kabelskrot26-11-13MiljøafgifterBindende svar
SKM2013.821.SRSamarbejde om it-system var ikke momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1925-11-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.820.BREkstraordinær genoptagelse - afvisning - overskridelse af søgsmålsfrist25-11-13Når man ønsker en sag genoptaget + Når man vil klageDom
SKM2013.819.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger22-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.818.SKATPraksisændring - husstandsvindmøller og solcelleanlæg - styresignal22-11-13MomspligtStyresignal
SKM2013.817.SRSkattefri fusion - underskud21-11-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.816.SRSkifte af uskiftet bo når længstlevende ægtefælle er i live - boslod afgørende for boets skattefritagelse21-11-13DødsboerBindende svar
SKM2013.815.SRSkifte af uskiftet bo når længstlevende ægtefælle er i live - boslod afgørende for boets skattefritagelse21-11-13DødsboerBindende svar
SKM2013.814.SRSkifte af uskiftet bo ved længstlevende ægtefælles død - boslod afgørende for boets skattefritagelse21-11-13DødsboerBindende svar
SKM2013.813.SRSkifte af uskiftet bo ved længstlevende ægtefælles død - boslod afgørende for boets skattefritagelse21-11-13DødsboerBindende svar
SKM2013.812.SKATAftale mellem formanden for Skatterådet og direktøren for SKAT om sager som skal forelægges for Skatterådet21-11-13Politikker og retningslinierSKAT-meddelelse
SKM2013.811.SRKvalifikation af irakisk LLC og skattefri udbytte20-11-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.810.SRMoms - Salg af pakkerejser til datterselskab19-11-13Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2013.809.SRUdtrædelsesvederlag - momspligt19-11-13Momspligt + MomsgrundlagBindende svar
SKM2013.808.SRSelskabs salg af byggemodnede grunde er momspligtigt18-11-13ByggeriBindende svar
SKM2013.807.ØLRStraffesag - skattesvig - ikke selvangivet underholdsbidrag18-11-13StrafDom
SKM2013.806.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - internt kloak- og vejanlæg14-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.805.ØLRMoms af forudbetalinger - nægtelse af momsfradrag14-11-13Fradrag + MomsgrundlagDom
SKM2013.804.BREkstraordinær genoptagelse - underkendelse hidtidig praksis - opgørelsesmetode ved salg - særlige omstændigheder - klagemulighed ikke udnyttet13-11-13Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.803.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Væsentlig beløbsmæssig afvigelse13-11-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.802.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - byggevirksomhed - ingen bogføring - bedrageri13-11-13StrafDom
SKM2013.801.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201413-11-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.800.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201313-11-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.799.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201412-11-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.798.LSRTab vedrørende finansielle kontrakter kan fratrækkes kulbrinteindkomsten12-11-13SelskabsbeskatningKendelse
SKM2013.797.SRUnderskudsfremførsel - "tomt" selskab11-11-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.796.BRDriftsomkostninger - opførelse og renovering af ejendomme - skærpet bevisbyrde - udaterede fakturaer - kopier - betaling ikke dokumenteret11-11-13VirksomhederDom
SKM2013.795.SRGenopførsel af beskadiget ejendom, tidsmæssige betingelser for genanbringelse ved udbetaling af en erstatningssum.11-11-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.794.SRÅbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse - seniornedslag08-11-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
SKM2013.793.HRInvestering i amerikanske olie- og gasrettigheder - "working interests" - praksisændring - tilbagevirkende kraft08-11-13Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2013.792.BRMoms - genoptagelse af landsskatteretskendelse08-11-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagDom
SKM2013.791.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - forsyningsanlæg - hovedanlæg07-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.790.SRPartnerselskab - fradragskonto - forøgelse af hæftelsen ved konvertering af gæld til egenkapital - opløsning af partnerselskabet ved skattefri fusion af kommanditisten og komplementaren07-11-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.789.SRFransk helårsejendom anvendt som sommerbolig - overdragelse efter franske regler om donation partage og efterfølgende indskud i et Société Civile Immobilière (SCI) - administrativ praksis - arv07-11-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.788.ØLRRegistreringsafgift07-11-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.787.VLRSkønsmæssig forhøjelse - nedbrændt gård - indboopgørelse - privatforbrug07-11-13Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.786.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - eksternt vejanlæg07-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.785.SRSolcelleanlæg og tagudgifter, der ikke kan tillægges afskrivningsgrundlaget06-11-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.784.SRArbejdsudleje - outsourcing af montageopgave06-11-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.783.SRArbejdsudleje - medarbejdere udlejet til dansk datterselskab06-11-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.782.ØLRMoms- og afgiftstilsvar - skønsmæssig fastsættelse06-11-13Generelt om punktafgifter + Fradrag + MomsgrundlagDom
SKM2013.781.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked06-11-13Dødsboer + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Arv og gaverSKAT-meddelelse
SKM2013.780.BRUdgifter afholdt af selskab - hovedaktionær - maskeret udbytte - yderligere løn06-11-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2013.779.HRAktieavance - substitutionsprincippet - misligholdelse af aktiekøbsaftale - erstatning06-11-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2013.778.SREjendomsavancebeskatning - deponering af forurenet jord05-11-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.777.SRHusbåde - afskrivning05-11-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.776.SRFastlæggelse af det reducerede momsgrundlag efter momslovens § 3005-11-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + MomsgrundlagBindende svar
SKM2013.775.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - regnskabskrav ej opfyldt - virksomhedsordningen05-11-13Virksomheder + Momsgrundlag + Personlig indkomstDom
SKM2013.774.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - internt vejanlæg - intern kloakforsyning - landinspektør05-11-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.773.LSRHenstand med indsendelse af selvangivelse i forbindelse med fængselsdom05-11-13Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
SKM2013.772.LSRFradrag for tab på Valutaswap05-11-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.771.SREkspropriation - jordfordeling05-11-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.770.LSROmkostningsgodtgørelse -syn og skøn ved skatteankenævn05-11-13Når man vil klageKendelse
SKM2013.769.LSRFradrag for tab på valutaterminskontrakter05-11-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
SKM2013.768.LSRBindende svar - Kan udgifter fratrækkes afståelsessummen i forbindelse med avanceopgørelse05-11-13EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2013.767.LSRGenoptagelse af skatteansættelse med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud05-11-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
SKM2013.766.SRMoms - leasingaftale med forsikring af leasinggenstand05-11-13MomsgrundlagBindende svar
SKM2013.765.SRAktier - Optaget til handel - Reguleret marked - Afnotering04-11-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.764.SRUdenlandsk trust - transparent - arv fra et bo, der behandles i udlandet04-11-13Arv og gaverBindende svar
SKM2013.763.SRSkattefri aktieombytning uden tilladelse04-11-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.762.SRFast driftssted - dansk bosat medarbejder04-11-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.761.SRSuccession - skattefri ophørsspaltning01-11-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.760.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - intern kloakforsyning - intern varmeforsyning31-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.759.BREjendomsvurdering - ejendomsværdi - værdiansættelse - skønsudøvelse31-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.758.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - skøn på grundlag af z-boner - salg slik og chokolade31-10-13Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2013.757.VLRSkønsmæssig ansættelse - skat - negativt privatforbrug - lån - grundlag for skøn31-10-13Personlig indkomstDom
SKM2013.756.SRMoms på salg af fast ejendom31-10-13ByggeriBindende svar
SKM2013.755.HREjendomsvurdering - genoptagelse - årsregulering - grundværdi - fradrag for forbedringer31-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.754.BREjendomsavance - fradrag for forbedringer - dokumentation - arbejde udført af bror30-10-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.753.SRGodtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til drift af serverfaciliteter30-10-13Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2013.752.SRNedsat elvarmesats for forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. bolig pr. år i elopvarmede helårsboliger i ejerforening med én fælles elmåler for jordvarmeanlæg30-10-13Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2013.751.ØLRFormalia - partshøring - forskerskatteordningen - vederlagskrav29-10-13Personlig indkomstDom
SKM2013.750.VLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. polske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse29-10-13Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2013.749.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2004, pr. 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt29-10-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.748.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - negativt privatforbrug - salg af indbo - låneoptagelse29-10-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2013.747.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, pr. 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2007, grundværdi ansat for højt28-10-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.746.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201428-10-13Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2013.745.ØLRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - rejsebureauvirksomhed28-10-13VirksomhederDom
SKM2013.744.ØLRSkønsmæssig ansættelse - virksomhedsoverskud - negativt privatforbrug - biludlejning28-10-13Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.743.SRArbejdsudleje - malerarbejde ikke anset for outsourcet på mere permanent basis28-10-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.742.SRArbejdsudleje - sammensat ydelse28-10-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.741.ØLRUdenlandsk fond - selvstændig skattesubjekt28-10-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2013.740.SRBeskatning af frit logi25-10-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.739.ØLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom - reaktionsfrist25-10-13VirksomhederDom
SKM2013.738.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi24-10-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.737.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - private udgifter24-10-13VirksomhederDom
SKM2013.736.BREjendomsværdiskat - udflytning - el- og vandforbrug23-10-13EjendomsværdiskatDom
SKM2013.735.SRBindende svar - ja til at foretage fordelingen af forbrugt elektricitet forholdsmæssigt efter en bestemt fordelingsnøgle23-10-13MiljøafgifterBindende svar
SKM2013.734.SKATListe over anerkendte flyselskaber23-10-13Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2013.733.SROPP-projekt - psykiatrisk hospital22-10-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.732.SRMomsfritagelse af en sparekasses døgnboksservice21-10-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.731.HROmkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand til sagsbehandling - efter medhold om genoptagelse21-10-13Når man vil klageDom
SKM2013.730.VLRIndeholdelsespligt - arbejdsudleje eller entreprisekontrakter - østeuropæiske gartneriarbejdere - hæftelse18-10-13Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligtDom
SKM2013.729.SRTilflytning - Indgangsværdi af anparter - Overdragelse af anparter17-10-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.728.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundlag for forelæggelse for Skatteråd15-10-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.727.ØLRKommanditister - opgørelse af fradragskonto15-10-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.726.VLRTilskudsbeskatning - værdiansættelse - aktier - interesseforbundne - syn og skøn14-10-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.725.VLRStraffesag - omfakturering - mulighed for skatte- og momsunddragelse - medvirken14-10-13StrafDom
SKM2013.724.VLRSkæringsdag ved rekonstruktion14-10-13Betalingsstandsning og konkursKendelse
SKM2013.723.SRMomspligtigt salg af byggegrund samt tinglysningsafgift14-10-13Tinglysningsafgift + ByggeriBindende svar
SKM2013.722.SRArbejdsudleje - installationsydelser med elevatoranlæg integreret i spørgers virksomhed11-10-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.721.SRArbejdsudleje - opgaver med facadeisolering outsourcet11-10-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.720.SRGrænsehandelskoncept - salg af kolonialvarer fra Tyskland via online-handelskoncept11-10-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2013.719.SRUdetillæg10-10-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.718.SRArbejdsudleje - vedligeholdelse af produktionsapparat10-10-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.717.SRLikvidation af minimusbeskattet investeringsinstitut10-10-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.716.SRKapitalafkastsatsen for 2013 - bagud forskudt indkomstår. Bemærkninger til SKM2013.209.SKAT og SKM.2013.664.SKAT10-10-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2013.715.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR og LSR-kendelse af 19. februar 2013 (j.nr. 12-0238468) - skattepligt ved tilflytning, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1 - 180-dages-reglen og arbejde her i landet09-10-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.714.SKATArbejdsudleje - præcisering af praksis for arbejdsudleje inden for transporterhvervet - styresignal09-10-13Udenlandsk arbejdskraftStyresignal
SKM2013.713.SKATMoms - dokumentationskrav i forbindelse med EU-handel - tilbagekaldelse af styresignal09-10-13Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2013.712.SREkspropriation - frivillig aftale - ulempeerstatning09-10-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.711.SRMoms - Udlejning af fast ejendom / tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter08-10-13MomspligtBindende svar
SKM2013.710.SRVindmølle - udskiftning - erhvervsmæssig anvendelse08-10-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.709.SRUdlån fra aktionærer til selskab - gæld - fradrag for renteudgifter08-10-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.708.SRBetalingspligt af moms ved køb af vare i Spanien08-10-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2013.707.SRBetalingspligt af moms ved køb af vare i Spanien08-10-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2013.706.SRMoms af kurser i køreteknik08-10-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.705.SRSkattefri udbetalinger fra Tyskland til Thalidomid-ofre08-10-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.704.SRModerselskab i USA - Check the box - partnership07-10-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.703.SRFradragsret - byggeri for fremmed regning07-10-13FradragBindende svar
SKM2013.702.SRArbejdsudleje - totalentreprenør07-10-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.701.SRSolcelleanlæg ikke forhøjet afskrivningsgrundlag04-10-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.700.HRBegrænset skattepligt - aktievederlag - arbejde udført her i landet - udnyttelse af aktiekøberetter03-10-13Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2013.699.HRTab på fordring - opgørelsesprincipper ved gældskonvertering03-10-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.698.LSRBanks pligt til udlevering af kontooplysninger03-10-13Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionKendelse
SKM2013.697.BRAfvisning - klageinstans oversprunget02-10-13Når man vil klageDom
SKM2013.696.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - indsættelser på privat konto02-10-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2013.695.SRPensionsafkastbeskatningslovens § 4a - udbetalinger fra pensionskassens egenkapital02-10-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2013.694.BRRette indkomstmodtager - læge - privathospital - lønmodtagerindkomst , erhvervsindkomst eller selskabsindkomst01-10-13Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.693.SRPantebrevsselskab - tinglysningsafgift - afgiftsnedsættelse01-10-13TinglysningsafgiftBindende svar
SKM2013.692.LSRSpørgsmål vedrørende betaling af moms af undervisning og behandling - bindende svar01-10-13MomspligtKendelse
SKM2013.691.SKATHenstand med indregnede restskatter01-10-13Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Afdragsordninger og henstandStyresignal
SKM2013.690.LSRKlage over SKATs modregning i overskydende skat01-10-13Modregning og transportAfgørelse
SKM2013.689.LSRAnmodning om eftergivelse af studiegæld01-10-13Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2013.688.LSRHenstand i forbindelse med klage - tilladelse til selvangivelsesomvalg01-10-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.687.LSRAnmodning om eftergivelse af studiegæld30-09-13Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
SKM2013.686.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi bortfalder27-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.685.SRPartnerselskab - fakturering af a conto-overskudsandel27-09-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.684.SRRabatordning til aktionærer anset for udbytte27-09-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.683.LSRBeregning af momsbeløbet ved en forhøjelse af virksomhedens momstilsvar27-09-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2013.682.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006, den omberegnede grundværdi ansat for højt.26-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.681.SKATForskerskatteordningen - Tidligere ansættelse i samme virksomhed - Rettelse - Den Juridiske Vejledning 2013-2 - Styresignal26-09-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.680.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - eksternt vejanlæg - dokumentation26-09-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.679.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005, den omberegnede grundværdi ansat for højt26-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.678.SRArbejdsudleje - sammensat ydelse ikke integreret i spørgers virksomhed26-09-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.677.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2013 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb25-09-13Personlig indkomstAfgørelse
SKM2013.676.BRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde24-09-13Personlig indkomstDom
SKM2013.675.LSRAnsættelse af løn og renteindtægter24-09-13Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
SKM2013.674.LSRSpørgsmål om elforbrug er godtgørelsesberettiget24-09-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.673.LSRSkattefri kompensation - grøn check24-09-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.672.LSRAnsøgning om omkostningsgodtgørelse - klient har ikke underskrevet ansøgning24-09-13Når man vil klageAfgørelse
SKM2013.671.ØLRFri bil - gulpladebil - specialindrettet - luksuriøs præg - administrative opgaver24-09-13Personlig indkomstDom
SKM2013.670.ØLRSkønsmæssig ansættelse - taxavirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - sorte lønninger24-09-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2013.669.LSRSpørgsmål om fradrag af afgift på indførte varer - bindende svar23-09-13Erhvervsmæssig importKendelse
SKM2013.668.LSRAfslag på genoptagelse af skatteansættelse - rette omkostningsbærer af udgifter23-09-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.667.ØLRStraffesag - registreringsafgift - afgiftsfritagelse på falsk grundlag - ulovlig brug af prøveplader23-09-13StrafDom
SKM2013.666.LSRHenstand med indregning af restskat - kildeskattelovens § 73 D23-09-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.665.BRSkønsmæssig ansættelse - vederlag for deltagelse i momssvindel - personlig indkomst eller maskeret udbytte23-09-13Personlig indkomstDom
SKM2013.664.SKATKapitalafkastsatsen for 2013 - bagud forskudt indkomstår - præcisering af SKM2013.544.SKAT20-09-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2013.663.SRBriller anvendt i forbindelse med markedsføringsaktiviteter20-09-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.662.ØLRStraffesag - registreringsafgift - importerede biler - fiktive fakturaer19-09-13StrafDom
SKM2013.661.BRStraffesag -skatteunddragelse - salg af aktier - indberetning via TastSelv - oplysninger i bemærkningsfelt19-09-13StrafDom
SKM2013.660.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - udlejning af arbejdskraft - fiktive fakturaer19-09-13StrafDom
SKM2013.659.SRMoms på kommunes leverance af fast ejendom19-09-13ByggeriBindende svar
SKM2013.658.SRAfskrivninger - en eller flere virksomheder - landbrug - vindmølledrift19-09-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.657.SREkspropriation - varmeforsyningsloven19-09-13EjendomsskatBindende svar
SKM2013.656.SKATStyresignal om visse fejl i Den juridiske vejledning 2013-218-09-13Renter og gebyrer + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtStyresignal
SKM2013.655.ØLRStraffesag - momssvig - salg af erhvervslejligheder - hovedaktionær, direktør og daglig leder18-09-13StrafDom
SKM2013.654.SRVindmøller - landbrug - afskrivning18-09-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.653.VLRStraffesag - momssvig - negativ momsangivelse - værdiløst EDB-udstyr - angivet moms før angivelsesfrist18-09-13StrafDom
SKM2013.652.BRSkønsmæssig ansættelse - fradrag for sorte lønninger - betydning af tidligere afgjort straffesag - bevisbyrde13-09-13Virksomheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.651.ØLRFraflytningsbeskatning - aktier - hovedaktionærnedslag - proces - værneting13-09-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2013.650.SRUdlodning af avance ved salg af enkelte lejligheder i andelsboligforening ikke anset for delvis likvidation12-09-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.649.SRSkattemæssigt hjemsted - primær aktivitet ikke CFC-indkomst - udbyttebeskatning12-09-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.648.VLRStraffesag - skattesvig - kommisionsindtægter - handel med biler - konto i Frankrig12-09-13StrafDom
SKM2013.647.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - indsætninger på bankkonti - taksation12-09-13StrafDom
SKM2013.646.SRSkadesforsikringsafgift - vejhjælpsabonnementer12-09-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerBindende svar
SKM2013.645.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, pr 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.644.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, pr 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt.12-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.643.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005, den omberegnede grundværdi er foretaget uhjemlet12-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.642.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt12-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.641.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.640.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.639.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.638.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.637.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.636.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.635.ØLRStraffesag - momssvig - manglende indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - handelsselskab12-09-13StrafDom
SKM2013.634.BRKlage til landsskatteretten - behandling i tidligere instanser - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer12-09-13Når man vil klage + EjendomsvurderingDom
SKM2013.633.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.632.ØLRSkønsmæssig ansættelse - moms - kiosk11-09-13MomsgrundlagDom
SKM2013.631.ØLRStraffesag - lønmodtager - bonusudbetaling - grov uagtsomhed - erstatningsansvar for unddragne skatter11-09-13StrafDom
SKM2013.630.BRStraffesag - registreringsafgift - udenlandsk bil - danske nummerplader monteret11-09-13StrafDom
SKM2013.629.VLRStraffesag - skatteunddragelse - lønindtægt11-09-13StrafDom
SKM2013.628.HRSkattefri fusion - bortfald af kildeartsbegrænset tab11-09-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.627.BREjendomsavance - kommanditist - investeringsprojekt - handelsomkostninger - dokumentation11-09-13VirksomhederDom
SKM2013.626.SRAktieløn - tildelte optioner - justering af udnyttelseskurs10-09-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.625.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi10-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.624.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi10-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.623.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi10-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.622.SREjendomsværdi - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi09-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.621.SREjendomsværdi - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi09-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.620.ØLRInddrivelse - transporterklæring - provenufordeling09-09-13UdlægKendelse
SKM2013.619.SRMoms og Skat ved salg af byggegrunde09-09-13Byggeri + EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.618.SREjendomsværdi - grundværdi - skov09-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.617.BRUdbetalinger fra selskab - løn eller afdrag på tilgodehavende - direktør og hovedanpartshaver - bevisbyrde06-09-13Personlig indkomstDom
SKM2013.616.BRFikseret lejeindtægt - selskab - størrelsen af lejen06-09-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.615.SRGrundværdi - omberegnet grundværdi - kommunal fordeling06-09-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.614.BRFri bil - gulpladebil - betalt privat benyttelsesafgift - hovedanpartshaver og direktør - rådighedsperiode - kontrolaktion05-09-13Personlig indkomstDom
SKM2013.613.ØLRSkønsmæssig ansættelse - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto05-09-13Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2013.612.BRRegistreringsafgift - veterankøretøj - mistet identitet05-09-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.611.SRArbejdsudleje - salg af juletræer og pyntegrønt på rod04-09-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.610.SRKøb og salg af fast ejendom, helårsbolig anvendt som sommerbolig, administrativ praksis, arv04-09-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.609.SRMoms - etablering af vej mv. - ikke fradrag04-09-13ByggeriBindende svar
SKM2013.608.SRLivsforsikring - overdragelse - forsikringsadministration - overgangsregel03-09-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2013.607.SRMomsmæssig behandling af teleydelser, leveringssted, telekort mv.02-09-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.606.SRSkattefri affindelsessum til ægtefællebidrag02-09-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.605.SRMomsfritagelse - personbefordring af faldskærmsudspringere02-09-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.604.SKATManglende indbringelse af to kendelser fra Landsskatteretten02-09-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.603.SRMomsfritagelse - udlejning af fast ejendom02-09-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.602.SRABL § 19, nedsættelse af kapitalen, dispensation30-08-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.601.SROverdragelse til handelsværdi af aktiver fra et ABL § 19 selskab til et andet ABL § 19 selskab mod betaling i investeringsbeviser30-08-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.600.SRArbejdsudleje - salg af juletræer og pyntegrønt på rod30-08-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.599.SRABL § 19, likvidationsprovenu30-08-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.598.SRMoms, telekort, distributør, distributionsydelser, leveringssted29-08-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.597.SRStraksafskrivning i aftaleåret - datterselskabs køb af patentrettigheder - ingen aktuel erhvervsmæssig benyttelse29-08-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.596.SRFagforening var ikke omfattet af "virksomheder og institutioner" i momsloven § 13, stk. 1, nr. 329-08-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.595.LSRHenstand i forbindelse med klage - hjemvisning og opsættende virkning28-08-13Udenlandsk indkomstAfgørelse
SKM2013.594.LSRAnmodning om tilbagebetaling af elafgift28-08-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.593.LSRKlage vedrørende afslag på ansøgning om henstand28-08-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.592.LSREfteropkrævning af skat på grund af ændret toldtarifkode28-08-13TariferingKendelse
SKM2013.591.LSRMomspligt ved salg af motorcykler og reservedele til udlandet28-08-13MomspligtKendelse
SKM2013.590.LSRFastsættelse af leveringsted og modtager ved grænsehandel28-08-13MomspligtKendelse
SKM2013.589.LSRAnmodning om tilbagebetaling af elafgift28-08-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.588.LSRBetaling af arbejdsmarkedsbidrag af et sign-on fee28-08-13Personlig indkomstKendelse
SKM2013.587.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse28-08-13Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2013.586.LSRSpørgsmål vedrørende korrekt punktafgiftsregistrering - afgiftspligtige presenninger28-08-13MiljøafgifterKendelse
SKM2013.585.LSRFradrag for renteudgifter samt formalitetspåstand om bl.a. berettigede forventninger28-08-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.584.LSRBetaling af restskattetillæg - flytning af ledelsens sæde til udlandet28-08-13VirksomhederAfgørelse
SKM2013.583.LSRForrentning af tilbagebetalte bødebeløb28-08-13Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2013.582.SRDansk K/S - transparent enhed28-08-13Selskabsbeskatning + VirksomhederBindende svar
SKM2013.581.SRMomsfritagelse - udenlandsk statsinstitution - indførsel af fly28-08-13Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2013.580.HRDriftsomkostninger - fradragstidspunkt hensættelser - flyvedligeholdelse28-08-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.579.BRRådighedsbeskatning - sommerhus - hovedanpartshaver - udlandsdansker28-08-13Personlig indkomstDom
SKM2013.578.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i svensk indregistreret bil - bopæl - betinget fængselsstraf27-08-13StrafDom
SKM2013.577.BRRetspleje - henvisning til landsret - sag af principiel karakter - betalingskorrektion27-08-13Virksomheder + Personlig indkomst + SelskabsbeskatningKendelse
SKM2013.575.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - prostitution27-08-13VirksomhederDom
SKM2013.574.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - tab på debitorer27-08-13VirksomhederDom
SKM2013.573.BREjendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - benyttelse i ejerperiode27-08-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.572.VLRMaskeret udlodning - indsætninger og hævninger på selskabets konto - risiko for tab af regnskabsmateriale27-08-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.571.BRMoms - reguleringsforpligtelse - salg af fast ejendom27-08-13FradragDom
SKM2013.570.ØLREjendomsavance - landbrugsejendom - stuehusreglen - sammenlægning af ejendomme - ikke selvstændig stuehusværdi26-08-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.569.BRMoms - fradrag - fakturakrav - selvstændig økonomisk virksomhed26-08-13Fradrag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelserDom
SKM2013.568.ØLRRegistreringsafgift - værdiansættelse - import - nyere brugt køretøj - inhabilitet26-08-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.567.VLROpkrævning af kvælstofafgift - skønsmæssig opgørelse22-08-13MiljøafgifterDom
SKM2013.566.BRMoms af forudbetalinger - nægtelse af momsfradrag.22-08-13Fradrag + MomsgrundlagDom
SKM2013.565.ØLRUdeholdt indkomst - lønadministration - indsættelser på bankkonto - rådighed over pengebeløb - manglende objektiv dokumentation20-08-13Personlig indkomstDom
SKM2013.564.SRIndividuel porteføljerådgivning - Fritagelse for moms19-08-13Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2013.563.SRFormidlingsaftaler om værdipapirhandel - fritagelse for moms19-08-13Momsfritagelse og -godtgørelse + MomspligtBindende svar
SKM2013.562.BRArrest - beboelsesejendom - proforma ejerskab19-08-13UdlægDom
SKM2013.561.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - fastsættelse af råjordsværdi15-08-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.560.VLRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - værdiansættelse - autocamper14-08-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.559.ØLRStraffesag - smugleri - cigaretter - tredjegangsovertrædelse13-08-13StrafDom
SKM2013.558.VLRSambeskatningsindkomst - udtræden - genbeskatning - etableringsudgifter12-08-13Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.557.ØLRDriftsomkostninger - bonus - rådgiverudgifter - salg af selskab12-08-13Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.556.ØLRSkønsmæssig ansættelse af momstilsvar12-08-13MomsgrundlagDom
SKM2013.555.ØLREjendomsavance - næring - påbegyndelse af virksomhed12-08-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.554.BRKapitalfond - opkøb - projektomkostninger - finansieringsudgifter08-08-13Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.553.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - formidling af arbejdskraft - rengøring08-08-13StrafDom
SKM2013.552.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stisystem - skøn08-08-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.551.ØLRStraffesag - unddragelse af moms, øl- og emballageafgift - påstand om forældelse - EU-regler06-08-13StrafDom
SKM2013.550.VLRSkønsmæssig ansættelse - kioskvirksomhed - udeholdte indtægter - ekstraordinær ansættelse - grov uagtsomhed - begrundelse - skønsudøvelse06-08-13Virksomheder + Personlig indkomst + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2013.549.ØLRKommanditanparter - afståelse - værdiansættelse - gæld06-08-13Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2013.548.VLRStraffesag - indeholdelse af arbejdsudlejeskat - grundlag - indberetninger fra Polen06-08-13StrafDom
SKM2013.547.SRMomspligt - uvildig formuepleje til investorkunder - investeringer i fonde mv.06-08-13Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.546.SRBindende svar - afvisning af spørgsmål om beskatning af påtænkt andelskasse06-08-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.545.SRSkattepligt af erhvervsvirksomhed i Danmark efter flytning til udlandet06-08-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.544.SKATKapitalafkastsatsen for 201406-08-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2013.543.ØLRSkattepligt - ophør - beboelseskrav - ophold - genanbringelse fortjeneste ejendomssalg06-08-13Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.542.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug - virksomhedsskatteloven05-08-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + VirksomhederDom
SKM2013.541.VLRSyn og skøn - indhentning yderligere oplysninger - syn- og skønmands kvalifikationer05-08-13Processuelle bestemmelser + VirksomhederKendelse
SKM2013.540.BRTvangsauktion - ejendom - offentligretlige gebyrer - ejendomsskatter og forbrugsafgifter05-08-13Tvangsauktion + EjendomsskatKendelse
SKM2013.539.ØLRFri bil - rådighed - opmagasinering05-08-13Personlig indkomstDom
SKM2013.538.ØLROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab - ny påstand05-08-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.537.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - hæftelse for A-skat m.v. - uregistreret virksomhed - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto02-08-13Personlig indkomst + Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2013.536.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - parkeringsareal02-08-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.535.ØLRSkønsmæssig ansættelse - goodwill - fordeling personlig virksomhed og selskab02-08-13Selskabsbeskatning + VirksomhederDom
SKM2013.534.HRErhvervsmæssig virksomhed - anerkendt kunstner - underskud01-08-13VirksomhederDom
SKM2013.533.BRMineralvandsafgift - manglende bilag31-07-13Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2013.532.BRMomspligtig virksomhed - sagsomkostninger ophævet30-07-13MomspligtDom
SKM2013.531.BRMomstilsvar - skønsmæssig - uregistreret virksomhed30-07-13MomsgrundlagDom
SKM2013.530.VLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn30-07-13VirksomhederDom
SKM2013.529.BRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørsel30-07-13Personlig indkomstDom
SKM2013.528.BRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørsel30-07-13Personlig indkomstDom
SKM2013.527.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - fastsættelse af råjordsværdi30-07-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.526.ØLRFri bil - gulpladebiler - formodningsregel - privat indkøb - kontrolaktion30-07-13Personlig indkomstDom
SKM2013.525.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - fejl i privatforbrugsberegning - skønsgrundlag30-07-13Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2013.524.VLRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri - underskudsfradrag - syn og skøn30-07-13VirksomhederDom
SKM2013.523.BREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse29-07-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.522.BREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse29-07-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.521.BRSyn og skøn - hæftelse for omkostninger - uddybende spørgsmål29-07-13Processuelle bestemmelser + VirksomhederKendelse
SKM2013.520.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og vandledninger - dokumentation ejerskab29-07-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.519.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - køb og salg af brugte biler29-07-13VirksomhederDom
SKM2013.518.BREjendomsvurdering - grundværdi - ekstrafundering - skønsudøvelse29-07-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.517.ØLRMomspligt - udlån - privatbanetjenestemænd29-07-13MomspligtDom
SKM2013.516.SKATImportørregistrering og momsregistrering - præcisering af praksis - styresignal19-07-13MomspligtStyresignal
SKM2013.515.SREnterprise - moms - forudbetaling - tilbagebetaling - sagsomkostninger18-07-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseBindende svar
SKM2013.514.SRArbejdsudleje18-07-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.513.LSRAfgiftspligtigt produkt i henhold til chokoladeafgiftsloven - bindende svar12-07-13Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teKendelse
SKM2013.512.LSRModregning i overskydende selskabsskat12-07-13Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtAfgørelse
SKM2013.511.LSRSpørgsmål om hvorvidt der kan succederes i ejendomsavance - bindende svar12-07-13EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2013.510.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering12-07-13Når man vil klageAfgørelse
SKM2013.509.BRFogedforbud - registreringspligtig virksomhed - sikkerhedsstillelse12-07-13Andet om momsDom
SKM2013.508.BRRegistreringsafgift - hæftelse - senere ejer12-07-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.507.BRRegistreringsafgift - mandskabsvogn - transport af private genstande12-07-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.506.ØLRStraffesag - skattesvig - sort løn - naturalydelser - opsparing på "bog"11-07-13StrafDom
SKM2013.505.HRVirksomhedsordningen - udlån - eget selskab - hævning - praksisændring11-07-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
SKM2013.504.BRKommanditist - ejendomsavance- udbyderhonorar10-07-13Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.503.BRIndeholdelsespligt A-skat mv. - arbejdsudleje - entreprise - hæftelse - betalingspligt moms10-07-13Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2013.502.LSRAnsøgning om momskompensation10-07-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseKendelse
SKM2013.501.LSRSelvangivelse af bestyrelseshonorar fra udlandet10-07-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.500.LSROmkostningsgodtgørelse - privatforbrugsopgørelse10-07-13Når man vil klageAfgørelse
SKM2013.499.LSRFradrag af moms ved bespisning af ansatte10-07-13FradragKendelse
SKM2013.498.LSRForhøjelse af skattepligtige indkomst med udenlandske bestyrelseshonorarer09-07-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.497.SRBeskatningsret - løn fra dansk universitet - DBO - Norge09-07-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.496.LSRLønsumsafgiftsfri passiv kapitalanbringelse09-07-13LønsumsbegrebetKendelse
SKM2013.495.LSRMomspligt ved salg af varer i Danmark og Tyskland09-07-13MomspligtKendelse
SKM2013.494.VLRGenoptagelse - ejendomsavance og genvundne afskrivninger - skønsbegrebet - begrundelse - udbyderhonorar09-07-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.493.VLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - metalskrot - ansættelsesfrist09-07-13Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Andet om momsDom
SKM2013.492.SRHjemmehørende uden for EU - importørregistrering - momsregistrering09-07-13MomspligtBindende svar
SKM2013.491.ØLRMaskeret udlodning - udgifter i selskab - periodisering09-07-13Personlig indkomstDom
SKM2013.490.LSRFjernvarmeleverance er ikke anset for omfattet af reglerne om overskudsvarme09-07-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.489.BRMaskeret udlodning - lejlighed - overdragelsestidspunkt - underpris09-07-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2013.488.VLRMaskeret udlodning - udlejning lejlighed - hovedanpartshavers barn09-07-13Udleje og bortforpagtning + Personlig indkomstDom
SKM2013.487.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom - reaktionsfrist08-07-13VirksomhederDom
SKM2013.486.SRTilskud til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, samt beskatning af aktionæren for selskabets ombygning08-07-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.485.SRKvalifikation af enhed i Zambia samt beskatning ved overgang fra aktieavancebeskatningslovens § 1908-07-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.484.BRKommanditist - ejendomsavance - udbyderhonorar - berettigede forventninger08-07-13Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.483.SRMoms ved salg af byggegrund, boliger opført med henblik på udleje og boliger opført med henblik på salg08-07-13ByggeriBindende svar
SKM2013.482.SRBetaling af råstofafgift - indførsel af jordnødder05-07-13Energi og kuldioxid + Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
SKM2013.481.SRPensionsbeskatningslovens § 50 - ændring af opsparingsprodukt05-07-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2013.480.SROpdeling af kapitallivsforsikringer05-07-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2013.479.SRArbejdsudleje - erhvervsudlejning af ejendomme05-07-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.478.SRSkattepligt og arbejdsudleje vedrørende sømænd05-07-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.477.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - værdiansættelse04-07-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.476.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelse af 14. marts 2013 (SKM2013.296.LSR) - fradrag for udgifter i forbindelse med erhvervelse af lønindkomst, der er objektivt skattefritaget - styresignal03-07-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberStyresignal
SKM2013.475.LSRInddrivelse - transporthaver ikke klage til Landsskatteretten03-07-13Modregning og transportAfgørelse
SKM2013.474.SRAlmennyttig forening, støtte til sociale aktiviteter03-07-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.473.LSRLønindeholdelse - tilbagebetaling03-07-13LønindeholdelseAfgørelse
SKM2013.472.LSRSpørgsmål om renter og eftergivelse03-07-13MiljøafgifterAfgørelse
SKM2013.471.LSROpkrævning af told og importmoms03-07-13MomspligtKendelse
SKM2013.470.BRSkønsmæssig ansættelse - moms- og afgiftstilsvar - ekstraordinær ansættelse - forældelse - henstand - Den Europæiske Menneskerettighedskonvention03-07-13MomsgrundlagDom
SKM2013.469.BRRetspleje - henvisning til landsret - sager af principiel karakter - skattepligt03-07-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.468.LSRHenstand i forbindelse med klage - Klageren deltager ikke i oplysning af sagen03-07-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.467.LSROmkostningsgodtgørelse - nulstilling02-07-13Fradrag og afskrivningerAfgørelse
SKM2013.466.LSROmkostningsgodtgørelse - fornyet behandling hos SKAT02-07-13Generelt om punktafgifterAfgørelse
SKM2013.465.SRErstatning - afgrænsning af den skattepligtige del02-07-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.464.SRErstatning - skattepligt02-07-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.463.LSRNedsættelse af afskrivningsgrundlag og underskud af virksomhed02-07-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.462.LSRSærskilt lønindeholdelse for licensrestance02-07-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.461.LSRAnmodning om tilladelse til indsendelse af ansøgning om momskompensation02-07-13Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2013.460.LSRFradrag for købsmoms af advokat- og administrationshonorarer02-07-13FradragKendelse
SKM2013.459.LSROmkostningsgodtgørelse - udarbejdelse af regnskab mv.02-07-13Når man vil klageAfgørelse
SKM2013.458.LSRSKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt02-07-13Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionKendelse
SKM2013.457.LSRSærskilt lønindeholdelse for licensrestance02-07-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.456.LSRLønindeholdelse vedrørende licensrestancer02-07-13Afdragsordninger og henstandAfgørelse
SKM2013.455.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006, den omberegnede grundværdi ansat for højt02-07-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.454.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi bortfalder02-07-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.453.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt01-07-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.452.SKATListe over anerkendte flyselskaber01-07-13Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2013.451.SRArbejdsudleje28-06-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.450.SRArbejdsudleje - arbejdsopgaver i forbindelse med udlejning af boliger til private28-06-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.449.SRVarmeværk - etablering af solcelleanlæg - subjektiv skattepligt28-06-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.448.ØLRPræferencetoldbehandling - oprindelse - ASEAN-landene27-06-13OprindelseDom
SKM2013.447.HRHæftelse - registreringsafgift - parallelimport - luksusbil27-06-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.446.SRKildebeskatning af udlodning26-06-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.445.SKATUdskydelse af virkningstidspunkt for skærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb i forbindelse EU-handel26-06-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerStyresignal
SKM2013.444.BRSkattepligt - fodboldspiller - sign on fee26-06-13Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
SKM2013.443.BRMaskeret udlodning - ejendomsalg - erhvervsejendom og sommerhus - skønserklæring26-06-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.442.BRSpillehal - afslag på ansøgning25-06-13Spil, lotteri, gevinster og væddemålDom
SKM2013.441.BRRette indkomstmodtager - konsulentindtægter - midlertidigt24-06-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2013.440.SKATKulafgift mv. - afgiftsmæssig stilling for grill-briketter mv. - styresignal24-06-13Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2013.439.SKATHusstandsvindmøller og solcelleanlæg - udskydelse af fristen for afmeldelse fra momsregistrering - styresignal24-06-13MomspligtStyresignal
SKM2013.438.BRMaskeret udlodning - Køb af selskab - ejendom i Italien - bevisbyrde24-06-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.437.SKATNy formel til fuldstændig denaturering af alkohol - Styresignal24-06-13Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2013.436.BREjendomsavance - maskeret udlodning - ophævelse af aftale - skattemæssig virkning - bevis24-06-13Selskabsbeskatning + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.435.BRRentefradrag - gæld - fremmed valuta - reelt låneforhold24-06-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2013.434.SRSalg ekspropriationslignende vilkår, opgradering Kassø-Tjele21-06-13Salg + EkspropriationBindende svar
SKM2013.433.SRArbejdsudleje - opgave ikke integreret i virksomheden21-06-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.432.SRArbejdsudleje - konsulent lånt af udenlandsk selskab21-06-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.431.BRSkønsmæssige ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn - indsætninger på bankkonto21-06-13Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2013.430.ØLREjendomsskat - grundskyld - landbrugsejendom - grundskatteloft21-06-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.429.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb - samrejsende21-06-13StrafDom
SKM2013.428.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - fjerdegangsovertrædelse - forevisning af købsbilag - rettighedsfrakendelse - næringsbrev21-06-13StrafDom
SKM2013.427.ØLRStraffesag - lønmodtager - ikke selvangivet bonusudbetalinger - forsætlig skatteovertrædelse21-06-13StrafDom
SKM2013.426.ØLRStraffesag - registreringsafgift - fiktive fakturaer - ansvarsfordeling20-06-13StrafDom
SKM2013.425.SKATFrister for tvungen sambeskatning og korrektion af fremført underskudssaldo på selskabsselvangivelsen - styresignal20-06-13SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2013.424.ØLRStraffesag - registreringsafgift - svensk indregistreret bil - ophold i Danmark - færdselslovsovertrædelser20-06-13StrafDom
SKM2013.423.VLRGenvundne afskrivninger - for høje afskrivninger19-06-13Fradrag og afskrivninger + VirksomhederDom
SKM2013.422.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - vejanlæg - kloakforsyning19-06-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.421.VLREjendomsavancen - sommerhusreglen - flere sommerhuse - privat anvendelse18-06-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.420.BRRegistreringspligt - registreringsafgiftspligt - udenlandsk køretøj - værdiansættelse18-06-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.419.BRArbejdsmarkedsbidrag - indeholdelsespligt - udstationering til Norge - social sikring - E 101 erklæring18-06-13Indeholdelses- og registreringspligt + Særligt for arbejdsmarkedsbidragDom
SKM2013.418.BRBeskatning løn - posteret mellemregningskonto - ikke udbetalt - direktør og bestyrelsesformand - bevisbyrde18-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.417.BRHovedanpartshaver - sommerhus - rådighed - lejefiksering18-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.416.HREjendomsvurdering - værdiforøgelse - udstykkede råjordsarealer17-06-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.415.ØLROmkostningsgodtgørelse - medholdsgrad - efterfølgende sagsbehandling17-06-13Når man vil klageDom
SKM2013.414.ØLRAfvisning - anerkendelsespåstand - konkret tvist - indeholdelsespligt17-06-13Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2013.413.BRInddrivelse - konkurs - omstødelse17-06-13Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2013.412.ØLRMoms- og skattefradrag nægtet - køb varebil - lydanlæg17-06-13Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + FradragDom
SKM2013.411.VLRGenoptagelse - lovændring - investeringsselskaber - tilbagevirkende kraft17-06-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2013.410.BRGenoptagelse - ordinær - frist - sommerhusreglen17-06-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.409.ØLRUdlæg - Porche - ejerforhold - selskab i Polen - rådighed17-06-13UdlægKendelse
SKM2013.408.ØLRForelæggelse - præjudicielle spørgsmål - EU-domstolen - toldkodeksens artikel 203 og 20417-06-13Forsendelse og transitering + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + FradragKendelse
SKM2013.407.ØLRUdlæg - indsigelse under udlægsforretning - underretning - opretholdelse af udlæg - fristoverskridelse17-06-13UdlægKendelse
SKM2013.406.SREntreprise - igangværende arbejder14-06-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.405.SROmdannelse af ejendomsdatterselskab (aktieselskab) til partnerselskab14-06-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.404.BRProces - partsstatus - klagesag14-06-13Når man er part i en sag + Når man vil klageDom
SKM2013.403.ØLRVirksomhedsomdannelse - samtlige aktiver og passiver - skattepligtig - goodwill14-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.402.SRArbejdsudleje - opgaver integreret i spørgers distributionsvirksomhed14-06-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.401.ØLRSkattepligtigt driftstilskud - EU forskelsbehandling13-06-13Transfer pricing + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.400.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger - udlejning - tilbageflytning til tidligere bolig13-06-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.399.SRArbejdsudleje12-06-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.398.SRSuccession - landbrugsejendom - vindmølle - forudbetalt leje - opsparet overskud12-06-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.397.ØLRUdbyttebeskatning - hovedaktionær - bolig - tidligere ægtefælle12-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.396.BRUregistreret murervirksomhed - engelske selskaber - skønsmæssig ansættelse - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende - ekstraordinær ansættelse12-06-13Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + VirksomhederDom
SKM2013.395.SRArbejdsudleje - projektering - koncernforhold11-06-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.394.ØLRFuld skattepligt - fraflytning til Spanien - bolig til rådighed11-06-13Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2013.393.BRAfskrivning - fællesrum til ferielejligheder - maskinhus og værksted - dokumentation11-06-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.392.SRDispensation for CFC-beskatning11-06-13SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2013.391.ØLRBeskatning af læge - arbejde i Norge - subsidiær beskatningsret - praksis11-06-13Udenlandsk indkomstDom
SKM2013.390.ØLRIndkomstforhøjelse - hævet beløb på selskabs driftskonto - tidligere hovedanpartshaver - ugyldighedsindsigelse11-06-13Når man vil klage + Personlig indkomstDom
SKM2013.389.ØLRGave - bror - svigerinde - veksling - skiftende forklaringer - rådighed over pengebeløb11-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.388.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - drænanlæg11-06-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.387.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloaktilslutningsbidrag11-06-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.386.BRGenoptagelse af skatteansættelse - skattepligtig indtægt - fiktive fakturaer - vidneerklæring - vognmandskørsel11-06-13Personlig indkomst + VirksomhederDom
SKM2013.385.BRRegistreringsafgift - bopæl - ejerskab10-06-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.384.ØLRFond - udgift - formueforvaltning - administrationsbidrag - interesseforbundne parter - skøn10-06-13Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.383.BREjendomssalg - ekspropriation - idrætsanlæg - hjemmel - ekspropriationsvilje - frivillig aftale10-06-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.382.SREjendomsavance - jordfordeling - genanbringelse - anskaffelsessummer - tab10-06-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.381.SRArbejdsudleje - leverede konsulentydelser integreret i spørgers virksomhed10-06-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.380.BREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsejendom anvendt som fritidsbolig - arv - tre søskende10-06-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.379.HREnergiafgift - tilbagebetaling10-06-13Energi og kuldioxidDom
SKM2013.378.HRFradrag - reklameudgift eller repræsentation - automobilforhandler - markedsføring luksusbiler10-06-13Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.377.VLRUdlæg - kloaktilslutningsbidrag - panteret - bortfald - bygmester - konkurs10-06-13UdlægKendelse
SKM2013.376.SRGodtgørelse af mineralolieafgift af dieselolie anvendt til fremstilling af damp i forbindelse med renovering af kloakrør06-06-13Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2013.375.SRSelskabs flytning af hjemsted - ikke indeholdelse af kildeskat eller begrænset skattepligt af "likvidationsprovenu"06-06-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.374.ØLRForening - godkendelse - gavemodtager06-06-13Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.373.SRArbejdsudleje - arbejdsydelser anset for outsourcet06-06-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.372.HRFactoringvirksomhed - opgørelse delvis fradragsret04-06-13FradragDom
SKM2013.371.SRArbejdsudleje - gartneriydelser til privat brug04-06-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.370.HRSkattefri rejsegodtgørelse - midlertidig arbejdsplads - afstand - arbejdsbetingelser03-06-13Personlig indkomstDom
SKM2013.369.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anlæg af parkeringspladser31-05-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.368.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - salg af skrot - ikke momsregistreret31-05-13StrafDom
SKM2013.367.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - stråmænd - sorte lønninger - nedbrydningsvirksomhed30-05-13StrafDom
SKM2013.366.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - forevisning af købsfakturaer - 2. gangs overtrædelse - beskedne beløbsstørrelser - kumulation30-05-13StrafDom
SKM2013.365.SRAfgift af kaskoforsikring af lystfartøj - udenlandsk medejer30-05-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerBindende svar
SKM2013.364.SRAfgift af kaskoforsikringer af lystfartøjer - forsikringer tegnet af udenlandsk selskab30-05-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerBindende svar
SKM2013.363.BRSkattepligtig indkomst - indbetalinger på bankkonto29-05-13Personlig indkomstDom
SKM2013.362.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse - godtroende aftaleerhverver29-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.361.SRKvalifikation af amerikansk LLC og af fransk SCI29-05-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.360.VLRLønindtægter direktør - selskaber - løntilskud - hævninger mellemregningskonto - fri bil - gulpladebiler29-05-13Personlig indkomstDom
SKM2013.359.SRSalg, udlejning og videreudlejning af hotelejerlejligheder28-05-13MomspligtBindende svar
SKM2013.358.ØLRUdlæg - guldsmykker - ejerforhold - ægtefælle28-05-13UdlægKendelse
SKM2013.357.ØLRStraffesag - lønmodtager - delvist selvangivet bonusudbetalinger - grov uagtsomhed28-05-13StrafDom
SKM2013.356.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - selskabs salg af skrot - direktør og daglig leder - stråmænd28-05-13StrafDom
SKM2013.355.VLRStraffesag - registreringsafgift - gulpladebil - ombygning - kørsel i udland28-05-13StrafDom
SKM2013.354.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - managerprovision - nulangivelser - udformning af anklageskrift - sagsbehandlingstid28-05-13StrafDom
SKM2013.353.VLRStraffesag - momssvig - kreditnota - dobbelt fradrag købsmoms28-05-13StrafDom
SKM2013.352.ØLRForelæggelse EU-Domstolen - 6. momsdirektiv - virksomhedsoverdragelse - økonomisk virksomhed - levering mod vederlag27-05-13MomspligtKendelse
SKM2013.351.SRTonnagebeskatning - Tvunget ind i ordningen ved erhvervelse af hele anpartskapitalen i et tonnagebeskattet selskab27-05-13TonnageskatBindende svar
SKM2013.350.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i udenlandsk registreret bil27-05-13StrafDom
SKM2013.349.VLRStraffesag - momssvig - periode på 6 år - regnskabspåtegning af revisor27-05-13StrafDom
SKM2013.348.SRFinansiel spred betting - KGL § 29, stk. 1 - arbejdsmarkedsbidrag27-05-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.347.SKATListe over anerkendte flyselskaber27-05-13Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2013.346.SRBindende svar - nej til at anvende den forenklede metode for beregning af afgiftslempelsen for fjernvarme27-05-13Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2013.345.SRHusbåd - skatte- og momsmæssig behandling - afvisning27-05-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.344.ØLRRette indkomstmodtager - vederlag for servicering af tankstation - selskabsindkomst eller personindkomst27-05-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2013.343.ØLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktion på årsopgørelse - reaktionsfrist27-05-13Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.342.SRBil på papegøjeplader må ikke køre med passagerer på bagsædet - heller ikke i udlandet24-05-13Motor - Indregistrering og vægtafgiftBindende svar
SKM2013.341.LSRServicefradrag for medlemmer af ejerforening - bindende svar24-05-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.340.BRDriftsomkostninger - afskrivning på driftsmidler - markedsundersøgelser - patenter - befordring - afvisning af nye spørgsmål24-05-13VirksomhederDom
SKM2013.339.SRRegistreringsafgift - demobiler afgiftspligtig værdi24-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
SKM2013.338.LSRAnmodning om registreringsfritagelse for traktor - begrænset kørsel på offentlig vej24-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2013.337.LSRBeskatning af arbejde i udlandet - sømandsfradrag - renteindtægter - valutakurstab/gevinster - ekstraordinær genoptagelse.24-05-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.336.SRErstatning for tab af erhvervsevne - engangsbeløb - ikke skattepligtigt24-05-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.335.ØLRStraffesag - registreringsafgift - parallelimporterede luksusbiler - fiktive fakturaer23-05-13StrafDom
SKM2013.334.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivningen - forevisning af regnskabsmateriale - 4. gangs overtrædelse23-05-13StrafDom
SKM2013.333.HREjendomsavance - genanbringelse - samme ejendom - tilbagekøb fra selskab23-05-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.332.SRAktieløn - afståelse af tegningsretter tilbage til udstedende selskab23-05-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.331.ØLRStraffesag - registreringsafgift - uindregistreret bil - kørsel med prøvenummerplader23-05-13StrafDom
SKM2013.330.SRSolcellekøb efter "nye regler"- udvidelse af eksisterende solcelleanlæg efter "gamle regler"23-05-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.329.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi23-05-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.328.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - EU-retten23-05-13StrafDom
SKM2013.327.SRKursgevinst eller rente - rentedefinition - afvisning23-05-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
SKM2013.326.VLRStraffesag - indsmuglede cigaretter - salg kokain - tyveri af bil og bankboks - ildspåsættelse af bil23-05-13StrafDom
SKM2013.325.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - ansættelser genoptaget23-05-13StrafDom
SKM2013.324.HRMedarbejderaktier - opsagt stilling - erhvervelsestidspunkt23-05-13Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2013.323.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006, den omberegnede grundværdi ansat for højt22-05-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.322.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt.22-05-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.321.HRSambeskatningsindkomst - tysk ret - resultatudligningsbeløb22-05-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.320.HRSambeskatningsindkomst - tysk ret - resultatudligningsbeløb22-05-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.319.BRKommanditist - fælles fradragskonto - selvskyldnerkaution - regres - nyt anbringende22-05-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.318.LSRFritagelse for betaling af renter og gebyrer - habilitetsindsigelse22-05-13Renter og gebyrerAfgørelse
SKM2013.317.LSRSpørgsmål vedrørende sambeskatning mellem holdingselskaber - koncernforbindelse - bindende svar22-05-13SelskabsbeskatningKendelse
SKM2013.316.DEPDomskommentar til SKM 2012.732 Ø og Landsskatterettens kendelse af 19. februar 2013 (j.nr. 12-0238468) vedrørende fuld skattepligt ved tilflytning.22-05-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
SKM2013.315.BRMoms - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - fristregel21-05-13MomsgrundlagDom
SKM2013.314.ØLRRegistreringspligt - køretøj - bopæl21-05-13Motor - Indregistrering og vægtafgiftDom
SKM2013.313.BRKursfastsættelse - sælgerpantebrev - tinglig sikkerhed21-05-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.312.BRMerløn - hævninger i selskab - hovedanpartshaver21-05-13Personlig indkomstDom
SKM2013.311.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse21-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.310.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse21-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.309.SRSalg af fast ejendom var momspligtig21-05-13Momsfritagelse og -godtgørelse + ByggeriBindende svar
SKM2013.308.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse21-05-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.307.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse21-05-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.306.ØLRStraffesag - registreringsafgift - prøveplader - svensk nummerplade21-05-13StrafDom
SKM2013.305.ØLRStraffesag - registreringsafgift - motorcykel - indregistreret i Sverige - centrum for livsinteresser21-05-13StrafDom
SKM2013.304.SRFritvalgsordning21-05-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.303.SRUnderleverancer til forvaltere af investeringsforeninger var momsfritagne21-05-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.302.BRRegistreringsafgift - unddraget - erstatningsansvar21-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.301.BRSkønsmæssig ansættelse af momstilsvar21-05-13MomsgrundlagDom
SKM2013.300.BRKursgevinst - mindsterenten - rette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse - nyt anbringende17-05-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2013.299.BRTilbagekaldelse af afgiftsfritagelse efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4 og 517-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.298.VLRStraffesag - momssvig - indeholdelse af A-skat m.v. - fiktive fakturaer - stråmand17-05-13StrafDom
SKM2013.297.LSRKan køling anses som proces- eller komfortkøling - Bindende svar17-05-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.296.LSRFradrag for befordring mellem hjem og arbejde17-05-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.295.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201217-05-13Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Ejendomme i udlandet + EjendomsværdiskatSKAT-meddelelse
SKM2013.294.HRNulstilling - udbytteskat - A-indkomst - hovedanpartshaver og ægtefælle17-05-13Når man vil klage + Virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2013.293.VLRStraffesag - udeholdt indtægt - momssvig - penge til Mellemøsten - sagsbehandlingstid14-05-13StrafDom
SKM2013.292.VLRStraffesag - løn ikke selvangivet - nettoudbetaling14-05-13StrafDom
SKM2013.291.VLRKendelse - salærfastsættelse - skattestraffesag - arbejde udført af fuldmægtig14-05-13StrafKendelse
SKM2013.290.SRA-kasse var ikke omfattet af ”Virksomheder og institutioner” i momsloven § 13, stk. 1, nr. 314-05-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.289.BREjendomsavance - næring - private bolig - ejertid 9 mdr. - ejendomsselskaber14-05-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.288.ØLRPrøvelse af pantefogedudlæg - forældelse - modregning14-05-13UdlægKendelse
SKM2013.287.ØLRStraffesag - udeholdt omsætning - momssvig - indeholdelse af A-skat m.v. - firma i England14-05-13StrafDom
SKM2013.286.ØLRStraffesag - kiosksag - kælderlokale - colalovgivning14-05-13StrafDom
SKM2013.285.ØLRStraffesag - hovedanpartshaver og direktør - mandskabsudleje - sorte lønninger - underslæb14-05-13StrafDom
SKM2013.284.ØLRStraffesag - skrot - skattesvig - momssvig - forældelse14-05-13StrafDom
SKM2013.283.ØLRStraffesag - kiosksag - frakendelse af næringsbrev - strafudmåling - fjerdegangsovertrædelse14-05-13StrafDom
SKM2013.282.BRRegistreringsafgift - afgiftspligtig værdi - fakturapris13-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.281.BRAnsættelsesfrist - forhøjelse - moms13-05-13Andet om momsDom
SKM2013.280.ØLRRegistreringspligt - familiemæssig tilknytning - bopæl13-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.279.ØLRKulbrinteskat - beskatning af kursgevinster og renteindtægter13-05-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.278.SRTysk administrationsselskab ikke moderselskab for selskaber ejet på vegne af fond08-05-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.277.SRVindmølle, afskrivning, virkningstidspunkt for ændrede lovregler07-05-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.276.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelse af 14. december 2012 (SKM2013.182.LSR) om fri kost og logi, som modtages af arbejdsudlejede, der opfylder betingelserne i rejsereglerne - styresignal07-05-13Personlig indkomstStyresignal
SKM2013.275.SRPensionsordninger med løbende udbetalinger07-05-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2013.274.BRIndkomstforhøjelse - kontantindbetalinger07-05-13Personlig indkomstDom
SKM2013.273.SRFast driftssted ved ansat salgsmedarbejder i Danmark07-05-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.272.SRSolcelleanlæg - godtgørelse af elafgift07-05-13Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2013.271.SRSalg af fast ejendom, tidligere anvendt til plejehjem og børnehave, var momsfritaget06-05-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.270.LSRFradrag for logi og dobbelt husførelse ved begrænsede ansættelsesperioder - bindende svar03-05-13Udenlandsk arbejdskraftKendelse
SKM2013.269.BRRådighedsbeskatning - eneanpartshaver - ejendom - Spanien - værdiansættelse03-05-13Personlig indkomstDom
SKM2013.268.BRMaskeret udlodning - værdiansættelse - bil - salg til hovedanpartshaver03-05-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.267.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - hæftelse for A-skat m.v. - uregistreret virksomhed - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto02-05-13Personlig indkomst + Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2013.266.ØLRTvangsauktion - fast ejendom - fællesbegæring af to kreditorer30-04-13TvangsauktionKendelse
SKM2013.265.BRInvesteringsprojekt - oliepumpe - USA - ejendomsret30-04-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.264.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt30-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.263.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt30-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.262.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt30-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.261.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt30-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.260.BRSkattepligtig indkomst - indsætninger på bankkonto - Sydeuropa30-04-13Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.259.BRSkattepligtig indkomst - hævninger - udenlandsk kreditkort - ekstraordinær ansættelse - ugyldighed30-04-13Personlig indkomstDom
SKM2013.258.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt29-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.257.BRMoms - fradragsret brændstof - dansk-tysk busleasingarrangement29-04-13FradragDom
SKM2013.256.SRSkadesforsikringsafgift - transportforsikring29-04-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerBindende svar
SKM2013.255.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt29-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.254.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt29-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.253.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt29-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.252.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt29-04-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.251.SRArbejdsudleje - monteringsydelser ikke integreret i spørgers virksomhed29-04-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.250.SRPension fra The United Nations Joint Staff Pensions Fund25-04-13Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
SKM2013.249.BRKildeskatteloven § 48 E - godtgørelse ved fratræden af stilling - afståelse aktieoptioner eller udbetaling kontantbonus - A- eller B-indkomst25-04-13Personlig indkomstDom
SKM2013.248.HRSkattefri fusion - underskud - selvangivelsesomvalg - ændring af afskrivninger25-04-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.247.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - formål med køb - kort ejerperiode24-04-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.246.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - formål med køb - kort ejerperiode24-04-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.245.BRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - administrerende direktør - skærpet bevisbyrde24-04-13Personlig indkomstDom
SKM2013.244.SRFond, almennyttig, kulturinstitution, afvisning24-04-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.243.BRTilgodehavende løn - transport i fordring mod tredjemand - beskatningsbeløb - beskatningstidspunkt - selskab ejet af samlever23-04-13Personlig indkomstDom
SKM2013.242.BRSkønsmæssig ansættelse - køb af bil - ubeskattede midler - samlever - nyt anbringende afvist23-04-13Personlig indkomstDom
SKM2013.241.HRErhvervsmæssig virksomhed - kunstner - livsvarig ydelse fra Statens Kunstfond23-04-13Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.240.LSRFradrag for renteudgifter efter indkomstårets udløb22-04-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.239.LSRFradrag for vedligeholdelsesudgifter - afskrivning på varmepumpe22-04-13Afskrivninger og fradragKendelse
SKM2013.238.LSRSpørgsmål om hvorvidt sygedagpenge er omfattet af en privat virksomheds indtægter22-04-13Personlig indkomstKendelse
SKM2013.237.LSRBetalingspligt efter reglerne om omvendt betalingspligt - anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen22-04-13FradragKendelse
SKM2013.236.LSRFordeling af overdragelsessum ved salg af landbrugsejendom22-04-13EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2013.235.LSRSpørgsmål om hvorvidt omsætning med datterselskab skal medregnes i virksomhedens omsætning22-04-13SelskabsbeskatningKendelse
SKM2013.234.LSRFastsættelse af driftssted - beskatningsret til renteindtægter22-04-13Udenlandsk indkomstKendelse
SKM2013.233.SRAndelsbeskatning - overgangssaldo - efterfølgende omstrukturering22-04-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.232.SRKonsortium, som opfører bygning til domicil og momspligtig udlejning, anses ikke for afgiftspligtig person22-04-13MomspligtBindende svar
SKM2013.231.SRMoms på salg af fast ejendom22-04-13ByggeriBindende svar
SKM2013.230.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af paller - udgifter til køb af paller18-04-13VirksomhederDom
SKM2013.229.BRSkønsmæssig ansættelse - byggevirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - skønsudøvelsen - arbejde på mors ejendom18-04-13VirksomhederDom
SKM2013.228.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske juletræsarbejdere - lønmodtageraftaler eller entrepriseaftale - hæftelse18-04-13Arbejdsgiverens særlige pligter + VirksomhederDom
SKM2013.227.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag18-04-13Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.226.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - krovirksomhed - vinsalg18-04-13VirksomhederDom
SKM2013.225.SKATListe over anerkendte flyselskaber18-04-13Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
SKM2013.224.SRSkattemæssig behandling af aktieoptioner omfattet af LL § 7H18-04-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.223.SRVelgørenhed-indsamling18-04-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.222.SRKøb og salg af fast ejendom, genanbringelse, bortforpagtning17-04-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.221.SRSalg af andelsbolig til andelshaveren16-04-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.220.SRAfvisning - ikke tilstrækkelige oplysninger16-04-13EjendomsavancebeskatningBindende svar
SKM2013.219.HRMomsrefusion - turister - dobbeltsalgskoncept15-04-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
SKM2013.218.SRItaliensk investeringsenhed og danske investorer12-04-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.217.SRFast driftssted og personlig assistent12-04-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.216.SKATOphævelse af styresignal om opladning af batterier til elbiler - godtgørelse af elafgift - styresignal12-04-13Energi og kuldioxidStyresignal
SKM2013.215.SRMoms af salg af tidligere udlejet ejendom til nedrivning - byggegrund11-04-13ByggeriBindende svar
SKM2013.214.SRMoms på salg af areal udlagt til kirkegård10-04-13ByggeriBindende svar
SKM2013.213.SRSplitleasing - afvisning af spørgsmål09-04-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.212.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stisystem08-04-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.211.SKATRetningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser05-04-13Når man er part i en sag + Når man vil klageSKAT-meddelelse
SKM2013.210.SRIkke forhøjet afskrivningsgrundlag for biler anvendt til øvelseskørsel04-04-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.209.SKATValgmulighed vedrørende kapitalafkastsats ved bagudforskudt regnskabsår for 2013.04-04-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
SKM2013.208.SKATMoms - ændring af praksis - udlejning af husbåd - EU-domstolens dom i sag C-532/11, Susanne Leichenich - styresignal03-04-13Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2013.207.SRPatientspecifikke leverancer udført af tandteknikere03-04-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.206.SRArbejdsudleje - arbejdsydelser integreret i spørgers service- og montagevirksomhed02-04-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.205.SRSærordningen for rejsebureauer - moms02-04-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.204.SRLevering af tilkøbsydelser i form af juridisk bistand er ikke momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 1902-04-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.203.SRIndskud forrentes i en periode22-03-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.202.BRSkønsmæssig ansættelse - udlejningsejendomme - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - skatteankenævn, afledte ændringer - anvendelse af virksomhedsskatteordningen22-03-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + VirksomhederDom
SKM2013.201.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed - kørselsregnskab22-03-13Personlig indkomstDom
SKM2013.200.ØLREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum22-03-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.199.SKATGrænsehandel - punktafgiftspligtige varer til eget brug - ændring af praksis - styresignal19-03-13Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Generelt om punktafgifter + Øl, vin, spiritus og mineralvandStyresignal
SKM2013.198.BREjendomsavance - aktieavance - kolonihavehus - lejet grund - andelsbevis18-03-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.197.SKATSkærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb i forbindelse med EU-handel - styresignal18-03-13Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
SKM2013.196.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - regnskabskrav ej opfyldt - virksomhedsordningen14-03-13Virksomheder + Momsgrundlag + Personlig indkomstDom
SKM2013.195.BRDriftsomkostninger - socialpædagogisk virksomhed - praktikophold i datterselskab - kompensation til datterselskab14-03-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.194.LSREjendomsavancebeskatning - opgørelse af ejendomsavance - genoptagelse af skatteansættelse13-03-13EjendomsavancebeskatningKendelse
SKM2013.193.LSRAfgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil13-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2013.192.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift13-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2013.191.LSRFradrag for grundforbedringer - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold13-03-13EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.190.SRVedtægtsændring - ændring af stemmer - ikke afståelse13-03-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.189.SRBytte af aktier i samme selskab med andre aktier i dette selskab medførte ikke afståelsesbeskatning13-03-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.188.SRMoms i forbindelse med en kommunes salg af 2 ejendomme12-03-13ByggeriBindende svar
SKM2013.187.BRBefordringsfradrag - normal transportvej - færgeforbindelse12-03-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.186.ØLRForrentning af overskydende skat - renters rente - hjemmel12-03-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2013.185.ØLRStraffesag - udeholdt omsætning - sorte lønninger - udenlandsk arbejdskraft12-03-13StrafDom
SKM2013.184.LSRNedsættelse af lønindeholdelsesprocenten12-03-13LønindeholdelseKendelse
SKM2013.183.LSRAnsøgning om beskatning efter reglerne i kildeskattelovens §§ 48E og 48F11-03-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
SKM2013.182.LSRKost og logi i forbindelse med arbejdsudleje - bindende svar11-03-13Udenlandsk arbejdskraftKendelse
SKM2013.181.LSRGenoptagelse af grundværdien - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold11-03-13EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.180.LSREfteropkrævning af affaldsafgift11-03-13MiljøafgifterKendelse
SKM2013.179.LSROpgørelse af ejendommes skattemæssige anskaffelsessum og afståelsessum - salg af kommanditanparter11-03-13EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.178.LSRFastsættelse af fradrag for byggemodningsudgifter11-03-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.177.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - ekstrafundering11-03-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.176.SRUdenlandsk trust oprettet af tidligere arbejdsgiver11-03-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.175.BRFradrag - byggeomkostninger - ejendomsprojekt - maskeret udlodning08-03-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.174.BRAfskrivninger på bygning - kommanditselskab - suspensivt betinget købsaftale - finansiering08-03-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.173.BRDriftsomkostning - omfakturering - sneplov - gevær08-03-13VirksomhederDom
SKM2013.172.SRForkøbsret - ikke-interesseforbundne parter med modsatrettede interesser06-03-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.171.ØLRRette indkomstmodtager - konsulentydelser - hovedaktionær06-03-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2013.170.BRGoodwill - overdragelse - periodisering05-03-13Virksomheder + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.169.SRMoms af salg af byggemodnet, udstykket ejendom05-03-13ByggeriBindende svar
SKM2013.168.BRInddrivelse - bøde - fortolkning af eftergivelsesafgørelse - passivitet05-03-13Eftergivelse og gældssanering + AkkordordningerDom
SKM2013.167.SRMomsfrit salg af udlejet, bebygget grundareal05-03-13ByggeriBindende svar
SKM2013.166.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kørebaner ved parkeringsanlæg05-03-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.165.SROmvendt betalingspligt for moms ved handel med metalskrot05-03-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.164.SRSkattepligt efter tilførsel af aktiver - skattepligt af tilskud04-03-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.163.ØLRSkattefri rejsegodtgørelse - fast arbejdssted - berettigede forventninger01-03-13Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.162.VLRMoms af rykkergebyrer - tilbagebetaling01-03-13MomsgrundlagDom
SKM2013.161.HRInddrivelse - arrest - udbetaling fra fond - ca. 5 mio. - underhold01-03-13Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige + UdlægKendelse
SKM2013.160.SRMoms - salg af udlejningsejendom med garager01-03-13ByggeriBindende svar
SKM2013.159.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - kontantbeholdning - lån hos pengeudlåner28-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.158.SRArbejdsudleje - arbejdsydelser integreret i spørgers virksomhed28-02-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.157.BRDriftsomkostninger - private udgifter - maskeret udlodning - fri bil - omgørelse - købsmoms27-02-13Fradrag og afskrivninger + Fradrag + Personlig indkomstDom
SKM2013.156.SRAktieløn - afkald på tegningsretter27-02-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.155.SRTilskud efter byfornyelsesloven skattefrit efter LL § 7F26-02-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.154.SRBetingede medarbejderaktier - retserhvervelse26-02-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.153.BRMaskeret udbytte - hovedanpartshaver - ejendom til rådighed - udlejet til anden anpartshaver26-02-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2013.152.VLRDriftsomkostninger - uddannelse af østeuropæere - rette omkostningsbærer - maskeret udlodning - skattefri rejsegodtgørelse26-02-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.151.VLRInddrivelse - udlæg - selskab - indsigelse fra tredjemand - dokumentation af krav26-02-13UdlægKendelse
SKM2013.150.SRMåltider, der serveres for spisevenner - skattefrihed25-02-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.149.ØLRInddrivelse - lønindeholdelse - betalingsevne - rådighedsbeløb25-02-13LønindeholdelseKendelse
SKM2013.148.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - lån22-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.147.BRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - salg af ejendom21-02-13Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
SKM2013.146.ØLRArrest - uberettiget - erstatning21-02-13UdlægDom
SKM2013.145.BRValutaudlændingekonto og værdipapirdepot - reelle ejer - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist21-02-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.144.SRMedarbejderobligationer - ophævelse af båndlæggelse ved likvidation21-02-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.143.BRSkønsmæssig ansættelse - udtagning af møbler - selskab konkurs - hovedanpartshavere21-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.142.BRRegistreringsafgift - moms - EU-handel - biler - eksportgodtgørelse21-02-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.141.HRKraftvarmeværk - tilbagebetalingskrav - modkrav - forventningsprincippet21-02-13Energi og kuldioxidDom
SKM2013.140.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse20-02-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.139.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse20-02-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.138.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse20-02-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.137.BROrdinær genoptagelse - nye oplysninger - befordringsgodtgørelse -arbejdsgivers kontrol - hovedanpartshaver - skærpet bevisbyrde19-02-13Når man ønsker en sag genoptaget + Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.136.BROrdinær genoptagelse - nye oplysninger - befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - ægtefælle til hovedanpartshaver - skærpet bevisbyrde19-02-13Virksomheder + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.135.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl19-02-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.134.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - pantbehæftet køretøj19-02-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.133.BROmgørelse - rette indkomstmodtager - periodisering19-02-13VirksomhederDom
SKM2013.132.ØLRAktieoptioner - køberetter - tegningsretter - ejerskab - differenceafregning18-02-13Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2013.131.ØLRStraffesag - momssvig - udeholdt omsætning - dokumentfalsk18-02-13StrafDom
SKM2013.130.ØLRStraffesag - skattesvig - ejendomsavance - fiktive fakturaer18-02-13StrafDom
SKM2013.129.SRLicensaftaler og knowhow - interesseforbundne parter - armslængdeværdi - skattemæssige anskaffelsessummer18-02-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.128.SKATGenoptagelse af skatteansættelser hvor renteudgifter og renteindtægter på gæld og fordringer i næringsaktiver er medregnet i nettofinansieringsudgifterne, jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4 - styresignal18-02-13SelskabsbeskatningStyresignal
SKM2013.127.ØLRMoms - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - inddragelse af nye spørgsmål18-02-13MomsgrundlagDom
SKM2013.126.VLRPantefogedudlæg - bortfaldet - konkurs - tredjemands indsigelser - afvisning18-02-13UdlægKendelse
SKM2013.125.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - hjemmeslagteri13-02-13Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2013.124.VLREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - særlige omstændigheder - myndighedsfejl - ugyldig adresse - afgørelsens gyldighed13-02-13Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2013.123.BRVurderingsomkostninger i et dødsbo13-02-13DødsboerAfgørelse
SKM2013.122.BRMaskeret udlodning - driftsudgifter - fradrag - dokumentation12-02-13Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.121.ØLRSkønsmæssig ansættelse - usandsynligt lavt privatforbrug - usikkerhed om gældsposter - lempeligt skøn12-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.120.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003 og 1. oktober 2006. Grundværdi og omberegnet grundværdi12-02-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.119.ØLREkstraordinær genoptagelse - skatteberegning12-02-13Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomstDom
SKM2013.118.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb12-02-13StrafDom
SKM2013.117.BRStraffesag - logbog over ansatte - frakendelse af næringsbrev12-02-13StrafDom
SKM2013.116.SRBeskatning af fratrædelsesordning12-02-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.115.SRLæge - spørgsmålet om selvstændig erhvervsvirksomhed12-02-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.114.SRNærføringserstatning skovejendom12-02-13SalgBindende svar
SKM2013.113.SRBeskatning af aktionærlån11-02-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.112.SRNæring - køb og salg af fast ejendom - afsmitning11-02-13KøbBindende svar
SKM2013.111.SRVedtægtsændring, investeringsforening11-02-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.110.LSRAnsættelse af gaveafgiftsgrundlaget i forbindelse med overdragelse af anparter i virksomhed mellem familiemedlemmer11-02-13EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.109.LSRErstatning for tab af erhvervsevne fastholdes beskattet som A-indkomst11-02-13Personlig indkomstKendelse
SKM2013.108.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand11-02-13Generelt om punktafgifterAfgørelse
SKM2013.107.LSRPersonlig hæftelse for moms - momsregistrering11-02-13Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning.Afgørelse
SKM2013.106.LSRTilbagebetaling af kuldioxidafgift for elforbrug til varmeproduktion ved affaldsforbrænding11-02-13Energi og kuldioxidKendelse
SKM2013.105.LSRFradrag for advokat- og låneomkostninger11-02-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.104.LSRFradrag for advokat- og låneomkostninger11-02-13Fradrag og afskrivningerKendelse
SKM2013.103.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt11-02-13EjendomsvurderingAfgørelse
SKM2013.102.SKATAfskrivninger efter inddrivelseslovens § 16 - styresignal08-02-13Eftergivelse og gældssaneringStyresignal
SKM2013.101.VLRStraffesag - registreringsafgiftsloven - importerede biler - mindstepris - erstatning07-02-13StrafDom
SKM2013.100.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - virksomhed07-02-13StrafDom
SKM2013.99.ØLRStraffesag - uregistreret virksomhed - momssvig - skattesvig - udeholdt omsætning07-02-13StrafDom
SKM2013.98.BRFormalia - partshøring - forskerskatteordningen - vederlagskrav07-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.97.ØLRForældelse af skattekrav - afbrydelse - udlæg - erkendelse07-02-13Udlæg + Afdragsordninger og henstand + ForældelseKendelse
SKM2013.96.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl07-02-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.95.SKATProcedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3 - styresignal06-02-13Sagsbehandling, journalisering og arkivreglerStyresignal
SKM2013.94.VLRStraffesag - registreringsafgift - svenske nummerplader - bopæl - centrum for livsinteresser05-02-13StrafDom
SKM2013.93.ØLRStraffesag - smugleri - cigaretter05-02-13StrafDom
SKM2013.92.ØLRStraffesag - momssvig - fiktive fakturaer05-02-13StrafDom
SKM2013.91.BRStraffesag - colalovgivning - 4. gangs overtrædelse - næringsbrev05-02-13StrafDom
SKM2013.90.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i Danmark - svenske nummerplader - uddannelse05-02-13StrafDom
SKM2013.89.BRMoms - fradrag - ombygningsudgifter04-02-13FradragDom
SKM2013.88.BRFri bil - gulpladebil - specialindrettet - luksuriøs præg - administrative opgaver04-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.87.BRMoms- og afgiftstilsvar - skønsmæssig ansættelse04-02-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2013.86.SREntreprisekontrakt eller arbejdsudleje04-02-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.85.BRDBO Holland/Danmark - løn - lempelse - 42 dages regel04-02-13Udenlandsk indkomstDom
SKM2013.84.BRSkønsmæssig ansættelse - udbytte - privatforbrug - låneforhold04-02-13Personlig indkomstDom
SKM2013.83.SRPensionsordning oprettet i udlandet og pensionsbeskatningsloven04-02-13Udenlandsk indkomstBindende svar
SKM2013.82.BRKurstab - eventualfordring - retsager - værdiansættelse - interesseforbundne parter04-02-13Transfer pricing + Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2013.81.SRMomspligt - privat ankenævn04-02-13Fakturerings- og regnskabsbestemmelserBindende svar
SKM2013.80.SRAfskrivninger - tidspunkt for anskaffelse af driftsmidler - forhøjet afskrivningsgrundlag04-02-13Fradrag og afskrivningerBindende svar
SKM2013.79.BRSkønsmæssig ansættelse af momstilsvar04-02-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelseDom
SKM2013.78.SRFamiliefond - skattepligt - grundkapital04-02-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.77.BRRegistreringsafgift04-02-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.76.SRSkattepligt - ophold - mødeaktivitet04-02-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.75.SRParcelhusreglen - spørgsmål om ændret karakter31-01-13EjendomsskatBindende svar
SKM2013.74.SRSkattepligtsbestemmelse og ændring af forenings vedtægter29-01-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.73.SRKonvertering af gæld til aktier i koncern med udenlandsk moderselskab og underskudsbegrænsning28-01-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.72.SRMoms - 2 grunde på sammenhængende matrikler28-01-13ByggeriBindende svar
SKM2013.71.SRBeskatning af methanol til brug i brændstof25-01-13Energi og kuldioxidBindende svar
SKM2013.70.HRStraffesag - beslaglæggelse - 3. mands bil - unddraget registreringsafgift - bøder og sagsomkostninger25-01-13StrafKendelse
SKM2013.69.SRCO2-kvoter, spørgsmål om overdragelse25-01-13SelskabsbeskatningBindende svar
SKM2013.68.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - skattefri indtægter - hjemvisning24-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.67.SRBetaling for deltagelse i almennyttig forenings kongres momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 21.23-01-13Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
SKM2013.66.ØLRStraffesag - manglende angivelse af moms - manglende indeholdelse af A-skat m.v.23-01-13StrafDom
SKM2013.65.SRMoms - grund i naturområde kunne ikke sælges momsfrit23-01-13ByggeriBindende svar
SKM2013.64.BRMaskeret udlodning - udgifter i selskab - periodisering22-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.63.LSRLån mellem forbundne virksomheder til ejendomskøb i udlandet22-01-13Transfer pricingKendelse
SKM2013.62.LSROpkrævning af registreringsafgift - forældelse22-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
SKM2013.61.LSRBeskatning af fri bil hos hovedanpartshaver - overholdelse af ansættelsesfrist22-01-13Personlig indkomstKendelse
SKM2013.60.SROPP-leverandørs levering af "samtlige" plejehjemsydelser er momsfritaget21-01-13MomspligtBindende svar
SKM2013.59.SRMoms ved salg af til-/ombygget udlejet ejendom - Virksomhedsoverdragelse21-01-13ByggeriBindende svar
SKM2013.58.BRRegistreringsafgift21-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.57.VLRStraffesag - momsunddragelse - salg fisk - fiktive købsfakturaer - fiskeriloven21-01-13StrafDom
SKM2013.56.ØLRStraffesag - manglende momsangivelse - foreløbige fastsættelser - kompagnon21-01-13StrafDom
SKM2013.55.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - fejl i privatforbrugsberegning - skønsgrundlag18-01-13Virksomheder + Personlig indkomstDom
SKM2013.54.BRKreditkort - udenlandske - hævninger - ejerforhold - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - selvinkriminering17-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.53.VLREjendomsvurdering - genoptagelse - årsregulering17-01-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.52.VLRØlafgift og erhvervelsesmoms - indførsel til Danmark - tilmelding til pantsystem17-01-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
SKM2013.51.SRMoms på omkostninger til etablering af infrastruktur var fradragsberettiget16-01-13ByggeriBindende svar
SKM2013.50.SRSalg af fast ejendom - Pengeinstitutters og finansieringsselskabers afsætning af varer overtaget på grund af misligholdelse af kontrakter eller som ufyldestgjorte panthavere16-01-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.49.SRMoms ved salg af fast ejendom - landbrug/byggegrund15-01-13ByggeriBindende svar
SKM2013.48.LSRMomsfritagelse nægtet i forbindelse med undervisning - bindende svar15-01-13Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2013.47.LSRSkattetillæg - selvangivelsesfrist overskredet15-01-13SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2013.46.LSRSkattetillæg pålagt, grundet for sent indleveret selvangivelse15-01-13SelskabsbeskatningAfgørelse
SKM2013.45.LSRAfslag på genoptagelse af ejendomsvurdering - funderingsudgifter15-01-13EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.44.LSROmkostningsgodtgørelse - forening15-01-13Når man vil klageKendelse
SKM2013.43.LSRMomsfritagelse - forarbejdning af dentale produkter15-01-13Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
SKM2013.42.LSRGrundværdiansættelse for tæt-lav bebyggelse15-01-13EjendomsvurderingKendelse
SKM2013.41.SRFamilieoverdragelse efter kildeskatteloven § 33c - moms på fast ejendom15-01-13Andet om moms + VirksomhederBindende svar
SKM2013.40.SRAfvisning, grundlag for besvarelse påklaget til højesteret15-01-13Når man er part i en sagBindende svar
SKM2013.39.SRHobbykunstner - beskatning af indkomst15-01-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.38.BRStraffesag - colalovgivningen - 5. gangs overtrædelse - næringsbrev15-01-13StrafDom
SKM2013.37.SRRetserhvervelsen udskudt ved løbende tildeling af Stock Awards15-01-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.36.SRMedarbejderobligation - ophævelse af båndlæggelse ved likvidation15-01-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.35.SRVedtægtsændring - ændring af en enkelt aktionærs aktier fra A- og B-aktier til nyoprettede C-aktier15-01-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.34.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldlovgivningen - deklarering af kontantbeløb14-01-13StrafDom
SKM2013.33.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - anke afvist - ankefrist overskredet14-01-13StrafDom
SKM2013.32.SREntreprisekontrakt14-01-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.31.SRSelskabs gaver til fond14-01-13VirksomhederBindende svar
SKM2013.30.VLRStraffesag - registreringsafgift - parallelimport - proforma fakturaer11-01-13StrafDom
SKM2013.29.VLRSkattepligt - tilflytning - bopæl - erhvervsmæssige interesser - proformaadresse i udland11-01-13Udenlandsk indkomst + Personlig indkomstDom
SKM2013.28.BRRegisteringsafgift - eksportgodtgørelse - erstatningsansvar11-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.27.SRMedarbejderobligationer - ophævelse af båndlæggelse ved konkurs10-01-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
SKM2013.26.SRVærgemål blev ikke anset for momspligtigt10-01-13Andet om momsBindende svar
SKM2013.25.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i Danmark - tyske stjålne nummerplader09-01-13StrafDom
SKM2013.24.BRKommanditister - opgørelse af fradragskonto09-01-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.23.SKATPraksisændring - Afmeldelse fra momsregistrering - husstandsvindmøller og solcelleanlæg - styresignal09-01-13MomspligtStyresignal
SKM2013.22.SRSkattepligt og lempelse ved forskningsophold i Schweiz09-01-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.21.BRFradrag - kurser og faglitteratur - kørsel og rejser - psykoterapeut09-01-13Fradrag og afskrivningerDom
SKM2013.20.BREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentationens beskaffenhed - udgifter afholdt af tredjemand08-01-13EjendomsavancebeskatningDom
SKM2013.19.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - salg aktiver - massageklinik08-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.18.BRRegistreringsafgift - værdiansættelse - import - brugt køretøj08-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2013.17.SRSalg af app's og in-app-purchases via iTunes/App Store ikke momspligtigt i Danmark08-01-13Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
SKM2013.16.SRMoms ved udlejning af dankortterminaler til webbutikker08-01-13MomspligtBindende svar
SKM2013.15.SRParceller fra landbrugsejendom08-01-13ByggeriBindende svar
SKM2013.14.SRLønsumsafgift af løn til personlig bistand - tilskud i henhold til lov om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v.08-01-13Lønsumsafgiftspligt og registreringBindende svar
SKM2013.13.SRKommunes driftstilskud til idrætshaller ikke momspligtige08-01-13MomspligtBindende svar
SKM2013.12.ØLRStraffesag - manglende indeholdelse af A-skat - ingen skattekort - østeuropæere08-01-13StrafDom
SKM2013.11.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - parkeringsareal08-01-13EjendomsvurderingDom
SKM2013.10.SRAnsat i Nordisk Ministerråds sekretariat - skattepligtsforhold08-01-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
SKM2013.9.SRLitauisk selskab - fast driftssted - ledelsens sæde07-01-13Personlig indkomstBindende svar
SKM2013.8.BRSkønsmæssig ansættelse - virksomhedsoverskud - negativt privatforbrug04-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.7.HRTold - hæftelse - klarerer anset for tolddebitor04-01-13Erhvervsmæssig importDom
SKM2013.6.BRKonkurs - omstødelse - A-skat - AM-bidrag - moms04-01-13Betalingsstandsning og konkursDom
SKM2013.5.BRFri bil - rådighed - opmagasinering04-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.4.HRBegrænset skattepligt - renteskat - kontrolleret gæld - genoptagelse04-01-13SelskabsbeskatningDom
SKM2013.3.BRSkønsmæssig ansættelse - kontanthævninger - bestemmende indflydelse04-01-13Personlig indkomstDom
SKM2013.2.ØLRStraffesag - urigtige og manglende momsangivelser - sagsbehandlingstid - menneskerettigheder03-01-13StrafDom
SKM2013.1.HRStraffesag - skattesag - anklageskriftets indhold - afvisningskendelse ophævet03-01-13StrafKendelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter