SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2013.909.SRÅrsomvurdering, grundværdi20-12-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.794.SRÅbenbart ulovlig skatteankenævnsafgørelse - seniornedslag08-11-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2013.52.VLRØlafgift og erhvervelsesmoms - indførsel til Danmark - tilmelding til pantsystem17-01-1322-11-12Øl, vin og spiritus + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2013.26.SRVærgemål blev ikke anset for momspligtigt10-01-1318-12-12Andet om moms Bindende svar
SKM2013.915.SRVærdiansættelse af salgssum - kraftvarmeværk20-12-1317-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.799.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 201412-11-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2013.901.SRVærdiansættelse af aktier og tegningsretter til medarbejdere20-12-1322-11-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.886.SRVurderingstidspunktet for 10 pct.'s grænsen i LL § 7H18-12-1322-10-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.123.BRVurderingsomkostninger i et dødsbo13-02-13 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2013.505.HRVirksomhedsordningen - udlån - eget selskab - hævning - praksisændring11-07-1331-05-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2013.403.ØLRVirksomhedsomdannelse - samtlige aktiver og passiver - skattepligtig - goodwill14-06-1301-05-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.654.SRVindmøller - landbrug - afskrivning18-09-1327-08-13Andet om moms Bindende svar
SKM2013.277.SRVindmølle, afskrivning, virkningstidspunkt for ændrede lovregler07-05-1323-04-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.710.SRVindmølle - udskiftning - erhvervsmæssig anvendelse08-10-1324-09-13Virksomheder Bindende svar
SKM2013.223.SRVelgørenhed-indsamling18-04-1319-03-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.800.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201313-11-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2013.111.SRVedtægtsændring, investeringsforening11-02-1318-12-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.190.SRVedtægtsændring - ændring af stemmer - ikke afståelse13-03-1319-02-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.35.SRVedtægtsændring - ændring af en enkelt aktionærs aktier fra A- og B-aktier til nyoprettede C-aktier15-01-1318-12-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.449.SRVarmeværk - etablering af solcelleanlæg - subjektiv skattepligt28-06-1323-04-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.145.BRValutaudlændingekonto og værdipapirdepot - reelle ejer - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist21-02-1315-11-12Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2013.209.SKATValgmulighed vedrørende kapitalafkastsats ved bagudforskudt regnskabsår for 2013.04-04-13 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2013.396.BRUregistreret murervirksomhed - engelske selskaber - skønsmæssig ansættelse - lønmodtager - selvstændig erhvervsdrivende - ekstraordinær ansættelse12-06-1328-02-13Virksomheder + Momsgrundlag + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Dom
SKM2013.797.SRUnderskudsfremførsel - "tomt" selskab11-11-1322-10-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.303.SRUnderleverancer til forvaltere af investeringsforeninger var momsfritagne21-05-1323-04-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.809.SRUdtrædelsesvederlag - momspligt19-11-1327-08-13Momsgrundlag + Momspligt Bindende svar
SKM2013.445.SKATUdskydelse af virkningstidspunkt for skærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb i forbindelse EU-handel26-06-1326-06-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer Styresignal
SKM2013.709.SRUdlån fra aktionærer til selskab - gæld - fradrag for renteudgifter08-10-1324-09-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.409.ØLRUdlæg - Porche - ejerforhold - selskab i Polen - rådighed17-06-1319-02-13Udlæg Kendelse
SKM2013.864.VLRUdlæg - krav på forsikringssum - ejerforhold - udlægsgenstande - anmodning om beskikkelse af forsvarer09-12-1330-08-13Udlæg Kendelse
SKM2013.863.ØLRUdlæg - kontant beholdning - passagersæde i bil - formodningsregel09-12-1325-05-13Udlæg Kendelse
SKM2013.377.VLRUdlæg - kloaktilslutningsbidrag - panteret - bortfald - bygmester - konkurs10-06-1331-05-10Udlæg Kendelse
SKM2013.407.ØLRUdlæg - indsigelse under udlægsforretning - underretning - opretholdelse af udlæg - fristoverskridelse17-06-1322-10-12Udlæg Kendelse
SKM2013.358.ØLRUdlæg - guldsmykker - ejerforhold - ægtefælle28-05-1306-05-13Udlæg Kendelse
SKM2013.861.VLRUdlæg - ejerforhold - formodningsregel - ejendom og B&O udstyr - sagsomkostninger09-12-1308-11-13Udlæg Kendelse
SKM2013.650.SRUdlodning af avance ved salg af enkelte lejligheder i andelsboligforening ikke anset for delvis likvidation12-09-1327-08-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.780.BRUdgifter afholdt af selskab - hovedaktionær - maskeret udbytte - yderligere løn06-11-1308-10-13Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.719.SRUdetillæg10-10-1324-09-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.176.SRUdenlandsk trust oprettet af tidligere arbejdsgiver11-03-1319-02-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2013.764.SRUdenlandsk trust - transparent - arv fra et bo, der behandles i udlandet04-11-1322-10-13Arv og gaver Bindende svar
SKM2013.741.ØLRUdenlandsk fond - selvstændig skattesubjekt28-10-1308-10-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2013.565.ØLRUdeholdt indkomst - lønadministration - indsættelser på bankkonto - rådighed over pengebeløb - manglende objektiv dokumentation20-08-1312-06-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.397.ØLRUdbyttebeskatning - hovedaktionær - bolig - tidligere ægtefælle12-06-1316-04-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.617.BRUdbetalinger fra selskab - løn eller afdrag på tilgodehavende - direktør og hovedanpartshaver - bevisbyrde06-09-1325-06-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.826.SRUdbetaling af jubilæumsgratiale26-11-1312-11-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.278.SRTysk administrationsselskab ikke moderselskab for selskaber ejet på vegne af fond08-05-1306-05-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.266.ØLRTvangsauktion - fast ejendom - fællesbegæring af to kreditorer30-04-1325-03-13Tvangsauktion Kendelse
SKM2013.540.BRTvangsauktion - ejendom - offentligretlige gebyrer - ejendomsskatter og forbrugsafgifter05-08-1329-04-13Ejendomsskat + Tvangsauktion Kendelse
SKM2013.351.SRTonnagebeskatning - Tvunget ind i ordningen ved erhvervelse af hele anpartskapitalen i et tonnagebeskattet selskab27-05-1327-05-13Tonnageskat Bindende svar
SKM2013.7.HRTold - hæftelse - klarerer anset for tolddebitor04-01-1307-09-12Erhvervsmæssig import Dom
SKM2013.726.VLRTilskudsbeskatning - værdiansættelse - aktier - interesseforbundne - syn og skøn14-10-1311-07-13Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.486.SRTilskud til bygningsarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, samt beskatning af aktionæren for selskabets ombygning08-07-1321-05-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.155.SRTilskud efter byfornyelsesloven skattefrit efter LL § 7F26-02-1319-02-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.858.ØLRTilskud datterselskab - fradrag - tab på fordring06-12-1304-11-13Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2013.243.BRTilgodehavende løn - transport i fordring mod tredjemand - beskatningsbeløb - beskatningstidspunkt - selskab ejet af samlever23-04-1328-02-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.729.SRTilflytning - Indgangsværdi af anparter - Overdragelse af anparter17-10-1327-08-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.299.BRTilbagekaldelse af afgiftsfritagelse efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4 og 517-05-1323-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.106.LSRTilbagebetaling af kuldioxidafgift for elforbrug til varmeproduktion ved affaldsforbrænding11-02-1306-12-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2013.798.LSRTab vedrørende finansielle kontrakter kan fratrækkes kulbrinteindkomsten12-11-1301-10-13Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2013.699.HRTab på fordring - opgørelsesprincipper ved gældskonvertering03-10-1328-06-13Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2013.462.LSRSærskilt lønindeholdelse for licensrestance02-07-13 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2013.457.LSRSærskilt lønindeholdelse for licensrestance02-07-13 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2013.205.SRSærordningen for rejsebureauer - moms02-04-1319-03-13Andet om moms Bindende svar
SKM2013.541.VLRSyn og skøn - indhentning yderligere oplysninger - syn- og skønmands kvalifikationer05-08-1310-05-13Virksomheder + Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2013.521.BRSyn og skøn - hæftelse for omkostninger - uddybende spørgsmål29-07-1326-06-13Virksomheder + Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2013.853.BRSyn og skøn - formulering af henvendelse til forslagsstiller - egnet syns- og skønsmand03-12-1315-11-13Virksomheder + Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2013.892.SRSundhedsydelser som personalegode19-12-1324-09-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.761.SRSuccession - skattefri ophørsspaltning01-11-1324-09-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.398.SRSuccession - landbrugsejendom - vindmølle - forudbetalt leje - opsparet overskud12-06-1311-06-13Virksomheder Bindende svar
SKM2013.656.SKATStyresignal om visse fejl i Den juridiske vejledning 2013-218-09-1318-09-13Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Renter og gebyrer + Indberetning, regulering og efterangivelse Styresignal
SKM2013.597.SRStraksafskrivning i aftaleåret - datterselskabs køb af patentrettigheder - ingen aktuel erhvervsmæssig benyttelse29-08-1307-08-13Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2013.661.BRStraffesag -skatteunddragelse - salg af aktier - indberetning via TastSelv - oplysninger i bemærkningsfelt19-09-1326-06-13Straf Dom
SKM2013.2.ØLRStraffesag - urigtige og manglende momsangivelser - sagsbehandlingstid - menneskerettigheder03-01-1320-12-11Straf Dom
SKM2013.99.ØLRStraffesag - uregistreret virksomhed - momssvig - skattesvig - udeholdt omsætning07-02-1322-05-12Straf Dom
SKM2013.551.ØLRStraffesag - unddragelse af moms, øl- og emballageafgift - påstand om forældelse - EU-regler06-08-1306-09-11Straf Dom
SKM2013.185.ØLRStraffesag - udeholdt omsætning - sorte lønninger - udenlandsk arbejdskraft12-03-1331-05-12Straf Dom
SKM2013.287.ØLRStraffesag - udeholdt omsætning - momssvig - indeholdelse af A-skat m.v. - firma i England14-05-1312-09-12Straf Dom
SKM2013.293.VLRStraffesag - udeholdt indtægt - momssvig - penge til Mellemøsten - sagsbehandlingstid14-05-1323-08-12Straf Dom
SKM2013.328.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - EU-retten23-05-1313-11-12Straf Dom
SKM2013.33.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - anke afvist - ankefrist overskredet14-01-1325-04-12Straf Dom
SKM2013.874.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - 61.000 euro12-12-1313-08-13Straf Dom
SKM2013.876.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb - 40.000 euro12-12-1305-09-13Straf Dom
SKM2013.118.ØLRStraffesag - toldlovgivning - deklarering af kontantbeløb12-02-1327-06-12Straf Dom
SKM2013.559.ØLRStraffesag - smugleri - cigaretter - tredjegangsovertrædelse13-08-1308-04-13Straf Dom
SKM2013.93.ØLRStraffesag - smugleri - cigaretter05-02-1306-09-12Straf Dom
SKM2013.284.ØLRStraffesag - skrot - skattesvig - momssvig - forældelse14-05-1312-07-12Straf Dom
SKM2013.629.VLRStraffesag - skatteunddragelse - lønindtægt11-09-1323-01-13Straf Dom
SKM2013.647.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - indsætninger på bankkonti - taksation12-09-1312-07-13Straf Dom
SKM2013.506.ØLRStraffesag - skattesvig - sort løn - naturalydelser - opsparing på "bog"11-07-1303-01-13Straf Dom
SKM2013.648.VLRStraffesag - skattesvig - kommisionsindtægter - handel med biler - konto i Frankrig12-09-1310-06-13Straf Dom
SKM2013.807.ØLRStraffesag - skattesvig - ikke selvangivet underholdsbidrag18-11-1301-10-13Straf Dom
SKM2013.878.ØLRStraffesag - skattesvig - honorarindtægter fra Guernsey - udmåling af tillægsbøde - medvirken til opklaring12-12-1323-08-13Straf Dom
SKM2013.852.VLRStraffesag - skattesvig - erhvervsvirksomhed - ikke indgivet selvangivelse - stråmand03-12-1323-05-13Straf Dom
SKM2013.130.ØLRStraffesag - skattesvig - ejendomsavance - fiktive fakturaer18-02-1309-03-11Straf Dom
SKM2013.1.HRStraffesag - skattesag - anklageskriftets indhold - afvisningskendelse ophævet03-01-1313-12-12Straf Kendelse
SKM2013.802.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - byggevirksomhed - ingen bogføring - bedrageri13-11-1322-01-13Straf Dom
SKM2013.100.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - virksomhed07-02-1325-05-12Straf Dom
SKM2013.832.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - tilståelsessag28-11-1325-09-13Straf Dom
SKM2013.367.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - stråmænd - sorte lønninger - nedbrydningsvirksomhed30-05-1324-01-13Straf Dom
SKM2013.356.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - selskabs salg af skrot - direktør og daglig leder - stråmænd28-05-1321-11-12Straf Dom
SKM2013.368.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - salg af skrot - ikke momsregistreret31-05-1320-11-12Straf Dom
SKM2013.857.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - salg af ejendomme - manglende angivelse af A-skat - udmåling af tillægsbøde - erstatningsansvar06-12-1319-06-13Straf Dom
SKM2013.354.VLRStraffesag - skatte- og momssvig - managerprovision - nulangivelser - udformning af anklageskrift - sagsbehandlingstid28-05-1304-02-13Straf Dom
SKM2013.553.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - formidling af arbejdskraft - rengøring08-08-1326-09-12Straf Dom
SKM2013.101.VLRStraffesag - registreringsafgiftsloven - importerede biler - mindstepris - erstatning07-02-1311-02-11Straf Dom
SKM2013.331.ØLRStraffesag - registreringsafgift - uindregistreret bil - kørsel med prøvenummerplader23-05-1317-12-12Straf Dom
SKM2013.630.BRStraffesag - registreringsafgift - udenlandsk bil - danske nummerplader monteret11-09-1322-08-13Straf Dom
SKM2013.94.VLRStraffesag - registreringsafgift - svenske nummerplader - bopæl - centrum for livsinteresser05-02-1308-03-12Straf Dom
SKM2013.424.ØLRStraffesag - registreringsafgift - svensk indregistreret bil - ophold i Danmark - færdselslovsovertrædelser20-06-1319-09-11Straf Dom
SKM2013.306.ØLRStraffesag - registreringsafgift - prøveplader - svensk nummerplade21-05-1322-08-12Straf Dom
SKM2013.335.ØLRStraffesag - registreringsafgift - parallelimporterede luksusbiler - fiktive fakturaer23-05-1320-06-12Straf Dom
SKM2013.30.VLRStraffesag - registreringsafgift - parallelimport - proforma fakturaer11-01-1315-11-12Straf Dom
SKM2013.305.ØLRStraffesag - registreringsafgift - motorcykel - indregistreret i Sverige - centrum for livsinteresser21-05-1326-03-13Straf Dom
SKM2013.875.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel med prøveplader - bil tilhørende bror - sammenhæng til tidligere straffe - ikke ligeartet kriminalitet12-12-1314-08-13Straf Dom
SKM2013.350.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i udenlandsk registreret bil27-05-1303-12-12Straf Dom
SKM2013.578.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i svensk indregistreret bil - bopæl - betinget fængselsstraf27-08-1322-03-13Straf Dom
SKM2013.25.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i Danmark - tyske stjålne nummerplader09-01-1323-02-12Straf Dom
SKM2013.90.ØLRStraffesag - registreringsafgift - kørsel i Danmark - svenske nummerplader - uddannelse05-02-1322-10-12Straf Dom
SKM2013.662.ØLRStraffesag - registreringsafgift - importerede biler - fiktive fakturaer19-09-1329-01-13Straf Dom
SKM2013.355.VLRStraffesag - registreringsafgift - gulpladebil - ombygning - kørsel i udland28-05-1329-09-11Straf Dom
SKM2013.426.ØLRStraffesag - registreringsafgift - fiktive fakturaer - ansvarsfordeling20-06-1303-05-12Straf Dom
SKM2013.667.ØLRStraffesag - registreringsafgift - afgiftsfritagelse på falsk grundlag - ulovlig brug af prøveplader23-09-1324-01-13Straf Dom
SKM2013.34.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldlovgivningen - deklarering af kontantbeløb14-01-1316-04-12Straf Dom
SKM2013.429.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb - samrejsende21-06-1325-02-13Straf Dom
SKM2013.725.VLRStraffesag - omfakturering - mulighed for skatte- og momsunddragelse - medvirken14-10-1309-09-13Straf Dom
SKM2013.57.VLRStraffesag - momsunddragelse - salg fisk - fiktive købsfakturaer - fiskeriloven21-01-1311-11-11Straf Dom
SKM2013.131.ØLRStraffesag - momssvig - udeholdt omsætning - dokumentfalsk18-02-1310-05-12Straf Dom
SKM2013.655.ØLRStraffesag - momssvig - salg af erhvervslejligheder - hovedaktionær, direktør og daglig leder18-09-1311-06-13Straf Dom
SKM2013.349.VLRStraffesag - momssvig - periode på 6 år - regnskabspåtegning af revisor27-05-1321-01-13Straf Dom
SKM2013.653.VLRStraffesag - momssvig - negativ momsangivelse - værdiløst EDB-udstyr - angivet moms før angivelsesfrist18-09-1313-06-13Straf Dom
SKM2013.635.ØLRStraffesag - momssvig - manglende indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - handelsselskab12-09-1325-03-13Straf Dom
SKM2013.353.VLRStraffesag - momssvig - kreditnota - dobbelt fradrag købsmoms28-05-1320-02-13Straf Dom
SKM2013.298.VLRStraffesag - momssvig - indeholdelse af A-skat m.v. - fiktive fakturaer - stråmand17-05-1323-05-12Straf Dom
SKM2013.92.ØLRStraffesag - momssvig - fiktive fakturaer05-02-1321-09-12Straf Dom
SKM2013.660.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - udlejning af arbejdskraft - fiktive fakturaer19-09-1321-06-13Straf Dom
SKM2013.325.VLRStraffesag - moms- og skattesvig - ansættelser genoptaget23-05-1320-02-13Straf Dom
SKM2013.56.ØLRStraffesag - manglende momsangivelse - foreløbige fastsættelser - kompagnon21-01-1313-04-12Straf Dom
SKM2013.12.ØLRStraffesag - manglende indeholdelse af A-skat - ingen skattekort - østeuropæere08-01-1322-03-12Straf Dom
SKM2013.66.ØLRStraffesag - manglende angivelse af moms - manglende indeholdelse af A-skat m.v.23-01-1319-04-12Straf Dom
SKM2013.427.ØLRStraffesag - lønmodtager - ikke selvangivet bonusudbetalinger - forsætlig skatteovertrædelse21-06-1314-09-12Straf Dom
SKM2013.357.ØLRStraffesag - lønmodtager - delvist selvangivet bonusudbetalinger - grov uagtsomhed28-05-1320-11-12Straf Dom
SKM2013.631.ØLRStraffesag - lønmodtager - bonusudbetaling - grov uagtsomhed - erstatningsansvar for unddragne skatter11-09-1306-06-13Straf Dom
SKM2013.292.VLRStraffesag - løn ikke selvangivet - nettoudbetaling14-05-1328-09-12Straf Dom
SKM2013.117.BRStraffesag - logbog over ansatte - frakendelse af næringsbrev12-02-1303-07-12Straf Dom
SKM2013.286.ØLRStraffesag - kiosksag - kælderlokale - colalovgivning14-05-1313-08-12Straf Dom
SKM2013.283.ØLRStraffesag - kiosksag - frakendelse af næringsbrev - strafudmåling - fjerdegangsovertrædelse14-05-1309-08-12Straf Dom
SKM2013.334.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivningen - forevisning af regnskabsmateriale - 4. gangs overtrædelse23-05-1320-09-12Straf Dom
SKM2013.366.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - forevisning af købsfakturaer - 2. gangs overtrædelse - beskedne beløbsstørrelser - kumulation30-05-1301-11-12Straf Dom
SKM2013.428.ØLRStraffesag - kiosksag - colalovgivning - fjerdegangsovertrædelse - forevisning af købsbilag - rettighedsfrakendelse - næringsbrev21-06-1320-12-12Straf Dom
SKM2013.326.VLRStraffesag - indsmuglede cigaretter - salg kokain - tyveri af bil og bankboks - ildspåsættelse af bil23-05-1315-11-12Straf Dom
SKM2013.877.VLRStraffesag - indførsel af øl - videresalg - ikke pant og afgiftsberigtiget - overtrædelse af colalovgivningen12-12-1325-09-13Straf Dom
SKM2013.548.VLRStraffesag - indeholdelse af arbejdsudlejeskat - grundlag - indberetninger fra Polen06-08-1322-11-12Straf Dom
SKM2013.285.ØLRStraffesag - hovedanpartshaver og direktør - mandskabsudleje - sorte lønninger - underslæb14-05-1311-12-12Straf Dom
SKM2013.38.BRStraffesag - colalovgivningen - 5. gangs overtrædelse - næringsbrev15-01-1325-04-12Straf Dom
SKM2013.91.BRStraffesag - colalovgivning - 4. gangs overtrædelse - næringsbrev05-02-1316-01-12Straf Dom
SKM2013.70.HRStraffesag - beslaglæggelse - 3. mands bil - unddraget registreringsafgift - bøder og sagsomkostninger25-01-1324-02-12Straf Kendelse
SKM2013.836.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201428-11-13 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2013.317.LSRSpørgsmål vedrørende sambeskatning mellem holdingselskaber - koncernforbindelse - bindende svar22-05-1304-02-13Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2013.586.LSRSpørgsmål vedrørende korrekt punktafgiftsregistrering - afgiftspligtige presenninger28-08-1316-05-13Miljøafgifter Kendelse
SKM2013.692.LSRSpørgsmål vedrørende betaling af moms af undervisning og behandling - bindende svar01-10-1304-06-13Momspligt Kendelse
SKM2013.472.LSRSpørgsmål om renter og eftergivelse03-07-13 Miljøafgifter Afgørelse
SKM2013.238.LSRSpørgsmål om hvorvidt sygedagpenge er omfattet af en privat virksomheds indtægter22-04-1308-02-13Personlig indkomst Kendelse
SKM2013.235.LSRSpørgsmål om hvorvidt omsætning med datterselskab skal medregnes i virksomhedens omsætning22-04-1322-02-13Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2013.511.LSRSpørgsmål om hvorvidt der kan succederes i ejendomsavance - bindende svar12-07-1326-06-13Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2013.669.LSRSpørgsmål om fradrag af afgift på indførte varer - bindende svar23-09-1329-08-13Erhvervsmæssig import Kendelse
SKM2013.674.LSRSpørgsmål om elforbrug er godtgørelsesberettiget24-09-1330-08-13Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2013.859.SRSplitleasingordning - lystbåd06-12-1312-11-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.213.SRSplitleasing - afvisning af spørgsmål09-04-1319-03-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.442.BRSpillehal - afslag på ansøgning25-06-1302-05-13Spil, lotteri, gevinster og væddemål Dom
SKM2013.330.SRSolcellekøb efter "nye regler"- udvidelse af eksisterende solcelleanlæg efter "gamle regler"23-05-1321-05-13Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2013.916.SRSolcelleanlæg, afskrivning - tagudgifter, der ikke kan tillægges afskrivningsgrundlaget20-12-1317-12-13Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2013.785.SRSolcelleanlæg og tagudgifter, der ikke kan tillægges afskrivningsgrundlaget06-11-1322-10-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.701.SRSolcelleanlæg ikke forhøjet afskrivningsgrundlag04-10-1324-09-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.842.SRSolcelleanlæg - skole - skattepligt02-12-1312-11-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.919.SRSolcelleanlæg - kapacitetsgrænse efter afskrivningslovens § 5 C20-12-1317-12-13Virksomheder Bindende svar
SKM2013.272.SRSolcelleanlæg - godtgørelse af elafgift07-05-1323-04-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2013.431.BRSkønsmæssige ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn - indsætninger på bankkonto21-06-1324-04-13Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2013.19.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - salg aktiver - massageklinik08-01-1317-09-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.148.BRSkønsmæssig forhøjelse - negativt privatforbrug - lån22-02-1310-12-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.787.VLRSkønsmæssig forhøjelse - nedbrændt gård - indboopgørelse - privatforbrug07-11-1325-10-13Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2013.556.ØLRSkønsmæssig ansættelse af momstilsvar12-08-1325-06-13Momsgrundlag Dom
SKM2013.301.BRSkønsmæssig ansættelse af momstilsvar21-05-1305-02-13Momsgrundlag Dom
SKM2013.79.BRSkønsmæssig ansættelse af momstilsvar04-02-1309-10-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2013.744.ØLRSkønsmæssig ansættelse - virksomhedsoverskud - negativt privatforbrug - biludlejning28-10-1316-10-13Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2013.8.BRSkønsmæssig ansættelse - virksomhedsoverskud - negativt privatforbrug04-01-1317-09-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.665.BRSkønsmæssig ansættelse - vederlag for deltagelse i momssvindel - personlig indkomst eller maskeret udbytte23-09-1314-08-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.121.ØLRSkønsmæssig ansættelse - usandsynligt lavt privatforbrug - usikkerhed om gældsposter - lempeligt skøn12-02-1329-06-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.143.BRSkønsmæssig ansættelse - udtagning af møbler - selskab konkurs - hovedanpartshavere21-02-1308-11-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.202.BRSkønsmæssig ansættelse - udlejningsejendomme - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - skatteankenævn, afledte ændringer - anvendelse af virksomhedsskatteordningen22-03-1307-01-13Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2013.84.BRSkønsmæssig ansættelse - udbytte - privatforbrug - låneforhold04-02-1310-10-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.748.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - negativt privatforbrug - salg af indbo - låneoptagelse29-10-1321-10-13Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2013.737.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - private udgifter24-10-1314-10-13Virksomheder Dom
SKM2013.542.ØLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - negativt privatforbrug - virksomhedsskatteloven05-08-1324-06-13Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2013.519.BRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - køb og salg af brugte biler29-07-1304-06-13Virksomheder Dom
SKM2013.125.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - hjemmeslagteri13-02-1318-12-12Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2013.670.ØLRSkønsmæssig ansættelse - taxavirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - sorte lønninger24-09-1317-09-13Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2013.696.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse regnskabsgrundlag - indsættelser på privat konto02-10-1320-09-13Virksomheder + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2013.758.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - skøn på grundlag af z-boner - salg slik og chokolade31-10-1302-10-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Virksomheder Dom
SKM2013.575.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - prostitution27-08-1302-07-13Virksomheder Dom
SKM2013.530.VLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn30-07-1322-05-13Virksomheder Dom
SKM2013.226.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - krovirksomhed - vinsalg18-04-1321-02-13Virksomheder Dom
SKM2013.775.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - regnskabskrav ej opfyldt - virksomhedsordningen05-11-1317-10-13Personlig indkomst + Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2013.196.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - regnskabskrav ej opfyldt - virksomhedsordningen14-03-1311-12-12Personlig indkomst + Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2013.493.VLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - metalskrot - ansættelsesfrist09-07-1304-06-13Andet om moms + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Virksomheder Dom
SKM2013.537.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - hæftelse for A-skat m.v. - uregistreret virksomhed - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto02-08-1319-06-13Virksomheder + Personlig indkomst + Momsgrundlag Dom
SKM2013.267.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - hæftelse for A-skat m.v. - uregistreret virksomhed - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto02-05-1326-06-12Virksomheder + Personlig indkomst + Momsgrundlag Dom
SKM2013.757.VLRSkønsmæssig ansættelse - skat - negativt privatforbrug - lån - grundlag for skøn31-10-1324-10-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.230.BRSkønsmæssig ansættelse - salg af paller - udgifter til køb af paller18-04-1315-02-13Virksomheder Dom
SKM2013.613.ØLRSkønsmæssig ansættelse - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto05-09-1323-08-13Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2013.574.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - tab på debitorer27-08-1302-07-13Virksomheder Dom
SKM2013.68.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - skattefri indtægter - hjemvisning24-01-1317-09-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.903.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - opsparet beløb - skattefrie erstatninger - opsparing20-12-1325-11-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.159.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - kontantbeholdning - lån hos pengeudlåner28-02-1326-11-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.525.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - fejl i privatforbrugsberegning - skønsgrundlag30-07-1304-06-13Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2013.55.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - fejl i privatforbrugsberegning - skønsgrundlag18-01-1314-08-12Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2013.470.BRSkønsmæssig ansættelse - moms- og afgiftstilsvar - ekstraordinær ansættelse - forældelse - henstand - Den Europæiske Menneskerettighedskonvention03-07-1301-03-13Momsgrundlag Dom
SKM2013.632.ØLRSkønsmæssig ansættelse - moms - kiosk11-09-1320-06-13Momsgrundlag Dom
SKM2013.242.BRSkønsmæssig ansættelse - køb af bil - ubeskattede midler - samlever - nyt anbringende afvist23-04-1326-10-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.3.BRSkønsmæssig ansættelse - kontanthævninger - bestemmende indflydelse04-01-1311-09-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.550.VLRSkønsmæssig ansættelse - kioskvirksomhed - udeholdte indtægter - ekstraordinær ansættelse - grov uagtsomhed - begrundelse - skønsudøvelse06-08-1326-06-13Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2013.535.ØLRSkønsmæssig ansættelse - goodwill - fordeling personlig virksomhed og selskab02-08-1321-06-13Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.652.BRSkønsmæssig ansættelse - fradrag for sorte lønninger - betydning af tidligere afgjort straffesag - bevisbyrde13-09-1328-06-13Selskabsbeskatning + Virksomheder Dom
SKM2013.229.BRSkønsmæssig ansættelse - byggevirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - skønsudøvelsen - arbejde på mors ejendom18-04-1322-02-13Virksomheder Dom
SKM2013.197.SKATSkærpede dokumentationskrav ved afhentningskøb i forbindelse med EU-handel - styresignal18-03-1318-03-13Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2013.724.VLRSkæringsdag ved rekonstruktion14-10-1320-09-13Betalingsstandsning og konkurs Kendelse
SKM2013.814.SRSkifte af uskiftet bo ved længstlevende ægtefælles død - boslod afgørende for boets skattefritagelse21-11-1318-11-13Dødsboer (skat) Bindende svar
SKM2013.813.SRSkifte af uskiftet bo ved længstlevende ægtefælles død - boslod afgørende for boets skattefritagelse21-11-1315-11-13Dødsboer (skat) Bindende svar
SKM2013.816.SRSkifte af uskiftet bo når længstlevende ægtefælle er i live - boslod afgørende for boets skattefritagelse21-11-1319-11-13Dødsboer (skat) Bindende svar
SKM2013.815.SRSkifte af uskiftet bo når længstlevende ægtefælle er i live - boslod afgørende for boets skattefritagelse21-11-1319-11-13Dødsboer (skat) Bindende svar
SKM2013.46.LSRSkattetillæg pålagt, grundet for sent indleveret selvangivelse15-01-13 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2013.47.LSRSkattetillæg - selvangivelsesfrist overskredet15-01-13 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2013.74.SRSkattepligtsbestemmelse og ændring af forenings vedtægter29-01-1322-01-13Virksomheder Bindende svar
SKM2013.401.ØLRSkattepligtigt driftstilskud - EU forskelsbehandling13-06-1302-05-13Selskabsbeskatning + Transfer pricing Dom
SKM2013.260.BRSkattepligtig indkomst - indsætninger på bankkonto - Sydeuropa30-04-1301-02-13Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2013.363.BRSkattepligtig indkomst - indbetalinger på bankkonto29-05-1318-03-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.259.BRSkattepligtig indkomst - hævninger - udenlandsk kreditkort - ekstraordinær ansættelse - ugyldighed30-04-1327-02-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.22.SRSkattepligt og lempelse ved forskningsophold i Schweiz09-01-1321-12-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.478.SRSkattepligt og arbejdsudleje vedrørende sømænd05-07-1325-06-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2013.164.SRSkattepligt efter tilførsel af aktiver - skattepligt af tilskud04-03-1328-02-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.545.SRSkattepligt af erhvervsvirksomhed i Danmark efter flytning til udlandet06-08-1325-06-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.29.VLRSkattepligt - tilflytning - bopæl - erhvervsmæssige interesser - proformaadresse i udland11-01-1310-12-12Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2013.543.ØLRSkattepligt - ophør - beboelseskrav - ophold - genanbringelse fortjeneste ejendomssalg06-08-1325-06-13Ejendomsavancebeskatning + Virksomheder Dom
SKM2013.76.SRSkattepligt - ophold - mødeaktivitet04-02-1322-01-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.444.BRSkattepligt - fodboldspiller - sign on fee26-06-1314-01-13Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Dom
SKM2013.649.SRSkattemæssigt hjemsted - primær aktivitet ikke CFC-indkomst - udbyttebeskatning12-09-1327-08-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.224.SRSkattemæssig behandling af aktieoptioner omfattet af LL § 7H18-04-1319-03-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.705.SRSkattefri udbetalinger fra Tyskland til Thalidomid-ofre08-10-1324-09-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.370.HRSkattefri rejsegodtgørelse - midlertidig arbejdsplads - afstand - arbejdsbetingelser03-06-1308-05-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.163.ØLRSkattefri rejsegodtgørelse - fast arbejdssted - berettigede forventninger01-03-1315-02-13Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst Dom
SKM2013.673.LSRSkattefri kompensation - grøn check24-09-1330-08-13Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2013.884.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende for 201418-12-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2013.248.HRSkattefri fusion - underskud - selvangivelsesomvalg - ændring af afskrivninger25-04-1318-04-13Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.817.SRSkattefri fusion - underskud21-11-1312-11-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.628.HRSkattefri fusion - bortfald af kildeartsbegrænset tab11-09-1304-09-13Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.843.SRSkattefri fusion - anvendelse af underskud02-12-1312-11-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.763.SRSkattefri aktieombytning uden tilladelse04-11-1322-10-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.606.SRSkattefri affindelsessum til ægtefællebidrag02-09-1327-08-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.458.LSRSKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt02-07-1313-02-13Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision Kendelse
SKM2013.646.SRSkadesforsikringsafgift - vejhjælpsabonnementer12-09-1327-08-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Bindende svar
SKM2013.256.SRSkadesforsikringsafgift - transportforsikring29-04-1323-04-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Bindende svar
SKM2013.341.LSRServicefradrag for medlemmer af ejerforening - bindende svar24-05-1325-03-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.501.LSRSelvangivelse af bestyrelseshonorar fra udlandet10-07-1304-06-13Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2013.808.SRSelskabs salg af byggemodnede grunde er momspligtigt18-11-1324-09-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.31.SRSelskabs gaver til fond14-01-1318-12-12Virksomheder Bindende svar
SKM2013.375.SRSelskabs flytning af hjemsted - ikke indeholdelse af kildeskat eller begrænset skattepligt af "likvidationsprovenu"06-06-1306-05-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.558.VLRSambeskatningsindkomst - udtræden - genbeskatning - etableringsudgifter12-08-1303-10-12Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.320.HRSambeskatningsindkomst - tysk ret - resultatudligningsbeløb22-05-1304-04-13Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.321.HRSambeskatningsindkomst - tysk ret - resultatudligningsbeløb22-05-1304-04-13Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.821.SRSamarbejde om it-system var ikke momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1925-11-1324-09-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.851.SRSamarbejde mellem gårdanlæg var ikke omfattet af momsloven § 13, stk. 1, nr. 1903-12-1312-11-13Andet om moms Bindende svar
SKM2013.359.SRSalg, udlejning og videreudlejning af hotelejerlejligheder28-05-1323-04-13Momspligt Bindende svar
SKM2013.434.SRSalg ekspropriationslignende vilkår, opgradering Kassø-Tjele21-06-1321-05-13Ekspropriation + Salg Bindende svar
SKM2013.271.SRSalg af fast ejendom, tidligere anvendt til plejehjem og børnehave, var momsfritaget06-05-1323-04-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.309.SRSalg af fast ejendom var momspligtig21-05-1323-04-13Byggeri + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.50.SRSalg af fast ejendom - Pengeinstitutters og finansieringsselskabers afsætning af varer overtaget på grund af misligholdelse af kontrakter eller som ufyldestgjorte panthavere16-01-1318-12-12Andet om moms Bindende svar
SKM2013.17.SRSalg af app's og in-app-purchases via iTunes/App Store ikke momspligtigt i Danmark08-01-1308-01-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2013.221.SRSalg af andelsbolig til andelshaveren16-04-1319-03-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.579.BRRådighedsbeskatning - sommerhus - hovedanpartshaver - udlandsdansker28-08-1310-06-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.269.BRRådighedsbeskatning - eneanpartshaver - ejendom - Spanien - værdiansættelse03-05-1308-01-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.344.ØLRRette indkomstmodtager - vederlag for servicering af tankstation - selskabsindkomst eller personindkomst27-05-1325-03-13Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.694.BRRette indkomstmodtager - læge - privathospital - lønmodtagerindkomst , erhvervsindkomst eller selskabsindkomst01-10-1320-09-13Personlig indkomst + Virksomheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.171.ØLRRette indkomstmodtager - konsulentydelser - hovedaktionær06-03-1325-02-13Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.441.BRRette indkomstmodtager - konsulentindtægter - midlertidigt24-06-1318-04-13Virksomheder + Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.469.BRRetspleje - henvisning til landsret - sager af principiel karakter - skattepligt03-07-1319-06-13Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2013.577.BRRetspleje - henvisning til landsret - sag af principiel karakter - betalingskorrektion27-08-1307-08-13Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst Kendelse
SKM2013.37.SRRetserhvervelsen udskudt ved løbende tildeling af Stock Awards15-01-1320-11-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.211.SKATRetningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser05-04-13 Når man vil klage + Når man er part i en sag SKAT-meddelelse
SKM2013.907.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201320-12-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2013.837.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201328-11-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2013.906.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201420-12-13 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2013.848.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201402-12-13 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2013.834.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201428-11-13 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2013.746.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201428-10-13 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2013.435.BRRentefradrag - gæld - fremmed valuta - reelt låneforhold24-06-1318-04-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2013.831.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201427-11-13 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2013.420.BRRegistreringspligt - registreringsafgiftspligt - udenlandsk køretøj - værdiansættelse18-06-1308-04-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.314.ØLRRegistreringspligt - køretøj - bopæl21-05-1311-03-13Motor - Indregistrering og vægtafgift Dom
SKM2013.280.ØLRRegistreringspligt - familiemæssig tilknytning - bopæl13-05-1307-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.568.ØLRRegistreringsafgift - værdiansættelse - import - nyere brugt køretøj - inhabilitet26-08-1325-06-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.18.BRRegistreringsafgift - værdiansættelse - import - brugt køretøj08-01-1326-09-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.612.BRRegistreringsafgift - veterankøretøj - mistet identitet05-09-1315-08-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.302.BRRegistreringsafgift - unddraget - erstatningsansvar21-05-1320-02-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.140.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse20-02-1329-11-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.139.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse20-02-1329-11-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.138.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse20-02-1322-10-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.913.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse20-12-1306-11-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.362.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse - godtroende aftaleerhverver29-05-1314-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.890.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse18-12-1318-11-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.311.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse21-05-1318-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.310.BRRegistreringsafgift - parallelimport - hæftelse21-05-1314-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.142.BRRegistreringsafgift - moms - EU-handel - biler - eksportgodtgørelse21-02-1306-12-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2013.507.BRRegistreringsafgift - mandskabsvogn - transport af private genstande12-07-1330-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.508.BRRegistreringsafgift - hæftelse - senere ejer12-07-1313-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.560.VLRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - værdiansættelse - autocamper14-08-1301-07-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.477.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - værdiansættelse04-07-1311-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.134.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - pantbehæftet køretøj19-02-1303-01-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.339.SRRegistreringsafgift - demobiler afgiftspligtig værdi24-05-1321-05-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2013.385.BRRegistreringsafgift - bopæl - ejerskab10-06-1326-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.282.BRRegistreringsafgift - afgiftspligtig værdi - fakturapris13-05-1304-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.788.ØLRRegistreringsafgift07-11-1305-11-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.77.BRRegistreringsafgift04-02-1331-10-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.58.BRRegistreringsafgift21-01-1318-09-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.28.BRRegisteringsafgift - eksportgodtgørelse - erstatningsansvar11-01-1329-10-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.684.SRRabatordning til aktionærer anset for udbytte27-09-1325-06-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.822.SRPvc-afgift - ingen afgift ved import af kabelskrot26-11-1312-11-13Miljøafgifter Bindende svar
SKM2013.288.ØLRPrøvelse af pantefogedudlæg - forældelse - modregning14-05-1326-02-13Udlæg Kendelse
SKM2013.448.ØLRPræferencetoldbehandling - oprindelse - ASEAN-landene27-06-1308-05-13Oprindelse Dom
SKM2013.891.SKATPræcisering af praksis på området med energiafgift af energiforbruget til køling - styresignal19-12-1319-12-13Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2013.404.BRProces - partsstatus - klagesag14-06-1306-03-13Når man vil klage + Når man er part i en sag Dom
SKM2013.95.SKATProcedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3 - styresignal06-02-1306-02-13Sagsbehandling, journalisering og arkivregler Styresignal
SKM2013.905.SKATPraksisændring - modregning af tab på visse aktiebaserede finansielle kontrakter i gevinst ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked20-12-1320-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Styresignal
SKM2013.818.SKATPraksisændring - husstandsvindmøller og solcelleanlæg - styresignal22-11-1322-11-13Momspligt Styresignal
SKM2013.23.SKATPraksisændring - Afmeldelse fra momsregistrering - husstandsvindmøller og solcelleanlæg - styresignal09-01-1309-01-13Momspligt Styresignal
SKM2013.107.LSRPersonlig hæftelse for moms - momsregistrering11-02-13 Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Afgørelse
SKM2013.275.SRPensionsordninger med løbende udbetalinger07-05-1323-04-13Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2013.83.SRPensionsordning oprettet i udlandet og pensionsbeskatningsloven04-02-1322-01-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2013.481.SRPensionsbeskatningslovens § 50 - ændring af opsparingsprodukt05-07-1325-06-13Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2013.695.SRPensionsafkastbeskatningslovens § 4a - udbetalinger fra pensionskassens egenkapital02-10-1324-09-13Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2013.250.SRPension fra The United Nations Joint Staff Pensions Fund25-04-1323-04-13Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2013.207.SRPatientspecifikke leverancer udført af tandteknikere03-04-1319-03-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.790.SRPartnerselskab - fradragskonto - forøgelse af hæftelsen ved konvertering af gæld til egenkapital - opløsning af partnerselskabet ved skattefri fusion af kommanditisten og komplementaren07-11-1325-06-13Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2013.685.SRPartnerselskab - fakturering af a conto-overskudsandel27-09-1327-08-13Virksomheder Bindende svar
SKM2013.15.SRParceller fra landbrugsejendom08-01-1318-12-12Byggeri Bindende svar
SKM2013.75.SRParcelhusreglen - spørgsmål om ændret karakter31-01-1322-01-13Ejendomsskat Bindende svar
SKM2013.126.VLRPantefogedudlæg - bortfaldet - konkurs - tredjemands indsigelser - afvisning18-02-1320-04-12Udlæg Kendelse
SKM2013.693.SRPantebrevsselskab - tinglysningsafgift - afgiftsnedsættelse01-10-1324-09-13Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2013.538.ØLROvertagelse af eventualskattekrav - likvideret selskab - ny påstand05-08-1318-06-13Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.601.SROverdragelse til handelsværdi af aktiver fra et ABL § 19 selskab til et andet ABL § 19 selskab mod betaling i investeringsbeviser30-08-1325-06-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.137.BROrdinær genoptagelse - nye oplysninger - befordringsgodtgørelse -arbejdsgivers kontrol - hovedanpartshaver - skærpet bevisbyrde19-02-1329-10-12Personlig indkomst + Virksomheder + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2013.136.BROrdinær genoptagelse - nye oplysninger - befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - ægtefælle til hovedanpartshaver - skærpet bevisbyrde19-02-1329-10-12Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2013.733.SROPP-projekt - psykiatrisk hospital22-10-1324-09-13Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2013.870.SROPP-projekt - ejerskab - forudbetaling - afskrivning på bygninger - momsfrit salg af bygninger11-12-1312-11-13Fradrag og afskrivninger + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Bindende svar
SKM2013.60.SROPP-leverandørs levering af "samtlige" plejehjemsydelser er momsfritaget21-01-1318-12-12Momspligt Bindende svar
SKM2013.471.LSROpkrævning af told og importmoms03-07-1311-03-13Momspligt Kendelse
SKM2013.62.LSROpkrævning af registreringsafgift - forældelse22-01-13 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2013.567.VLROpkrævning af kvælstofafgift - skønsmæssig opgørelse22-08-1312-06-13Miljøafgifter Dom
SKM2013.917.SKATOphævelse af tidligere udsendte SKAT-meddelelser vedrørende henstand med indregnet restskat.20-12-13 Afdragsordninger og henstand SKAT-meddelelse
SKM2013.216.SKATOphævelse af styresignal om opladning af batterier til elbiler - godtgørelse af elafgift - styresignal12-04-1312-04-13Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2013.179.LSROpgørelse af ejendommes skattemæssige anskaffelsessum og afståelsessum - salg af kommanditanparter11-03-1305-12-12Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2013.480.SROpdeling af kapitallivsforsikringer05-07-1325-06-13Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2013.165.SROmvendt betalingspligt for moms ved handel med metalskrot05-03-1319-02-13Andet om moms Bindende svar
SKM2013.770.LSROmkostningsgodtgørelse -syn og skøn ved skatteankenævn05-11-1304-07-13Når man vil klage Kendelse
SKM2013.108.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand11-02-13 Generelt om punktafgifter Afgørelse
SKM2013.459.LSROmkostningsgodtgørelse - udarbejdelse af regnskab mv.02-07-13 Når man vil klage Afgørelse
SKM2013.731.HROmkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand til sagsbehandling - efter medhold om genoptagelse21-10-1310-10-13Når man vil klage Dom
SKM2013.500.LSROmkostningsgodtgørelse - privatforbrugsopgørelse10-07-13 Når man vil klage Afgørelse
SKM2013.467.LSROmkostningsgodtgørelse - nulstilling02-07-13 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2013.510.LSROmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering12-07-13 Når man vil klage Afgørelse
SKM2013.415.ØLROmkostningsgodtgørelse - medholdsgrad - efterfølgende sagsbehandling17-06-1313-05-13Når man vil klage Dom
SKM2013.466.LSROmkostningsgodtgørelse - fornyet behandling hos SKAT02-07-13 Generelt om punktafgifter Afgørelse
SKM2013.44.LSROmkostningsgodtgørelse - forening15-01-1315-10-12Når man vil klage Kendelse
SKM2013.133.BROmgørelse - rette indkomstmodtager - periodisering19-02-1328-11-12Virksomheder Dom
SKM2013.405.SROmdannelse af ejendomsdatterselskab (aktieselskab) til partnerselskab14-06-1323-10-12Virksomheder Bindende svar
SKM2013.898.SROmberegnet grundværdi19-12-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.896.SROmberegnet grundværdi19-12-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.112.SRNæring - køb og salg af fast ejendom - afsmitning11-02-1326-07-12Køb Bindende svar
SKM2013.855.BRNæring - fast ejendom - afsmitning - hurtige salg - sommerhuse03-12-1311-11-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.114.SRNærføringserstatning skovejendom12-02-1322-01-13Salg Bindende svar
SKM2013.437.SKATNy formel til fuldstændig denaturering af alkohol - Styresignal24-06-1324-06-13Øl, vin og spiritus Styresignal
SKM2013.294.HRNulstilling - udbytteskat - A-indkomst - hovedanpartshaver og ægtefælle17-05-1322-03-13Arbejdsgiverens særlige pligter + Virksomheder + Når man vil klage Dom
SKM2013.866.BRNulstilling - A-skat m.v. - tidligere direktør og anpartshaver09-12-1330-10-13Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. Dom
SKM2013.184.LSRNedsættelse af lønindeholdelsesprocenten12-03-1304-10-12Lønindeholdelse Kendelse
SKM2013.463.LSRNedsættelse af afskrivningsgrundlag og underskud af virksomhed02-07-1313-03-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.752.SRNedsat elvarmesats for forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. bolig pr. år i elopvarmede helårsboliger i ejerforening med én fælles elmåler for jordvarmeanlæg30-10-1322-10-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2013.150.SRMåltider, der serveres for spisevenner - skattefrihed25-02-1319-02-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.531.BRMomstilsvar - skønsmæssig - uregistreret virksomhed30-07-1315-05-13Momsgrundlag Dom
SKM2013.830.BRMomstilsvar - hotel- og restaurationsvirksomhed27-11-1330-08-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2013.219.HRMomsrefusion - turister - dobbeltsalgskoncept15-04-1312-03-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2013.723.SRMomspligtigt salg af byggegrund samt tinglysningsafgift14-10-1324-09-13Byggeri + Tinglysningsafgift Bindende svar
SKM2013.532.BRMomspligtig virksomhed - sagsomkostninger ophævet30-07-1319-04-13Momspligt Dom
SKM2013.495.LSRMomspligt ved salg af varer i Danmark og Tyskland09-07-1302-05-13Momspligt Kendelse
SKM2013.591.LSRMomspligt ved salg af motorcykler og reservedele til udlandet28-08-1323-05-13Momspligt Kendelse
SKM2013.547.SRMomspligt - uvildig formuepleje til investorkunder - investeringer i fonde mv.06-08-1325-06-13Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2013.517.ØLRMomspligt - udlån - privatbanetjenestemænd29-07-1312-06-13Momspligt Dom
SKM2013.81.SRMomspligt - privat ankenævn04-02-1322-01-13Fakturerings- og regnskabsbestemmelser Bindende svar
SKM2013.607.SRMomsmæssig behandling af teleydelser, leveringssted, telekort mv.02-09-1326-06-13Andet om moms Bindende svar
SKM2013.918.SKATMomsgrundlaget ved affaldsbehandling af biler20-12-1320-12-13Momsgrundlag Styresignal
SKM2013.849.SRMomsfritagen kursusvirksomhed - virksomheder og institutioner03-12-1312-11-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.48.LSRMomsfritagelse nægtet i forbindelse med undervisning - bindende svar15-01-1322-11-12Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2013.868.SRMomsfritagelse af global crowdfunding10-12-1312-11-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.732.SRMomsfritagelse af en sparekasses døgnboksservice21-10-1324-09-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.603.SRMomsfritagelse - udlejning af fast ejendom02-09-1327-08-13Andet om moms Bindende svar
SKM2013.581.SRMomsfritagelse - udenlandsk statsinstitution - indførsel af fly28-08-1325-06-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.605.SRMomsfritagelse - personbefordring af faldskærmsudspringere02-09-1327-08-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.43.LSRMomsfritagelse - forarbejdning af dentale produkter15-01-1319-10-12Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2013.167.SRMomsfrit salg af udlejet, bebygget grundareal05-03-1319-02-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.598.SRMoms, telekort, distributør, distributionsydelser, leveringssted29-08-1326-06-13Andet om moms Bindende svar
SKM2013.16.SRMoms ved udlejning af dankortterminaler til webbutikker08-01-1318-12-12Momspligt Bindende svar
SKM2013.59.SRMoms ved salg af til-/ombygget udlejet ejendom - Virksomhedsoverdragelse21-01-1318-12-12Byggeri Bindende svar
SKM2013.49.SRMoms ved salg af fast ejendom - landbrug/byggegrund15-01-1318-12-12Byggeri Bindende svar
SKM2013.483.SRMoms ved salg af byggegrund, boliger opført med henblik på udleje og boliger opført med henblik på salg08-07-1325-06-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.860.SRMoms på salg af jordareal - optionsaftale06-12-1312-11-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.756.SRMoms på salg af fast ejendom31-10-1322-10-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.231.SRMoms på salg af fast ejendom22-04-1319-03-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.214.SRMoms på salg af areal udlagt til kirkegård10-04-1319-03-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.51.SRMoms på omkostninger til etablering af infrastruktur var fradragsberettiget16-01-1318-12-12Byggeri Bindende svar
SKM2013.659.SRMoms på kommunes leverance af fast ejendom19-09-1327-08-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.412.ØLRMoms- og skattefradrag nægtet - køb varebil - lydanlæg17-06-1316-04-13Fradrag + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.619.SRMoms og Skat ved salg af byggegrunde09-09-1327-08-13Ejendomsavancebeskatning + Byggeri Bindende svar
SKM2013.782.ØLRMoms- og afgiftstilsvar - skønsmæssig fastsættelse06-11-1328-10-13Momsgrundlag + Fradrag + Generelt om punktafgifter Dom
SKM2013.87.BRMoms- og afgiftstilsvar - skønsmæssig ansættelse04-02-1307-11-12Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse Dom
SKM2013.838.BRMoms- og afgiftstilsvar - hotel- og restaurationsvirksomhed samt landbrugsvirksomhed28-11-1330-08-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2013.825.SRMoms levering af ydelser - Salg af licenser til fotografier26-11-1322-10-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2013.188.SRMoms i forbindelse med en kommunes salg af 2 ejendomme12-03-1319-02-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.215.SRMoms af salg af tidligere udlejet ejendom til nedrivning - byggegrund11-04-1319-03-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.839.SRMoms af salg af fast ejendom efter ombygning og ved nybyggeri28-11-1312-11-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.169.SRMoms af salg af byggemodnet, udstykket ejendom05-03-1319-02-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.824.SRMoms af salg af areal anvendt til havnevirksomheden26-11-1322-10-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.162.VLRMoms af rykkergebyrer - tilbagebetaling01-03-1311-02-13Momsgrundlag Dom
SKM2013.706.SRMoms af kurser i køreteknik08-10-1324-09-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.566.BRMoms af forudbetalinger - nægtelse af momsfradrag.22-08-1307-03-12Momsgrundlag + Fradrag Dom
SKM2013.805.ØLRMoms af forudbetalinger - nægtelse af momsfradrag14-11-1308-11-13Momsgrundlag + Fradrag Dom
SKM2013.208.SKATMoms - ændring af praksis - udlejning af husbåd - EU-domstolens dom i sag C-532/11, Susanne Leichenich - styresignal03-04-1303-04-13Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2013.711.SRMoms - Udlejning af fast ejendom / tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter08-10-1324-09-13Momspligt Bindende svar
SKM2013.127.ØLRMoms - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - inddragelse af nye spørgsmål18-02-1317-12-12Momsgrundlag Dom
SKM2013.315.BRMoms - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - fristregel21-05-1329-01-13Momsgrundlag Dom
SKM2013.160.SRMoms - salg af udlejningsejendom med garager01-03-1319-02-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.810.SRMoms - Salg af pakkerejser til datterselskab19-11-1327-08-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Bindende svar
SKM2013.571.BRMoms - reguleringsforpligtelse - salg af fast ejendom27-08-1303-07-13Fradrag Dom
SKM2013.766.SRMoms - leasingaftale med forsikring af leasinggenstand05-11-1322-10-13Momsgrundlag Bindende svar
SKM2013.65.SRMoms - grund i naturområde kunne ikke sælges momsfrit23-01-1318-12-12Byggeri Bindende svar
SKM2013.792.BRMoms - genoptagelse af landsskatteretskendelse08-11-1329-10-13Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2013.257.BRMoms - fradragsret brændstof - dansk-tysk busleasingarrangement29-04-1307-01-13Fradrag Dom
SKM2013.881.BRMoms - fradragsret - dokumentation - fakturakrav - udførsel17-12-1308-11-13Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2013.89.BRMoms - fradrag - ombygningsudgifter04-02-1322-10-12Fradrag Dom
SKM2013.569.BRMoms - fradrag - fakturakrav - selvstændig økonomisk virksomhed26-08-1312-03-12Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Fradrag Dom
SKM2013.609.SRMoms - etablering af vej mv. - ikke fradrag04-09-1327-08-13Byggeri Bindende svar
SKM2013.713.SKATMoms - dokumentationskrav i forbindelse med EU-handel - tilbagekaldelse af styresignal09-10-1309-10-13Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2013.72.SRMoms - 2 grunde på sammenhængende matrikler28-01-1318-12-12Byggeri Bindende svar
SKM2013.512.LSRModregning i overskydende selskabsskat12-07-13 Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Afgørelse
SKM2013.704.SRModerselskab i USA - Check the box - partnership07-10-1324-09-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.533.BRMineralvandsafgift - manglende bilag31-07-1305-06-13Øl, vin og spiritus Dom
SKM2013.312.BRMerløn - hævninger i selskab - hovedanpartshaver21-05-1314-02-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.144.SRMedarbejderobligationer - ophævelse af båndlæggelse ved likvidation21-02-1319-02-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.27.SRMedarbejderobligationer - ophævelse af båndlæggelse ved konkurs10-01-1320-11-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.36.SRMedarbejderobligation - ophævelse af båndlæggelse ved likvidation15-01-1318-12-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.324.HRMedarbejderaktier - opsagt stilling - erhvervelsestidspunkt23-05-1309-04-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Dom
SKM2013.268.BRMaskeret udlodning - værdiansættelse - bil - salg til hovedanpartshaver03-05-1308-02-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2013.488.VLRMaskeret udlodning - udlejning lejlighed - hovedanpartshavers barn09-07-1317-05-13Personlig indkomst + Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2013.491.ØLRMaskeret udlodning - udgifter i selskab - periodisering09-07-1331-05-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.64.BRMaskeret udlodning - udgifter i selskab - periodisering22-01-1301-10-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.489.BRMaskeret udlodning - lejlighed - overdragelsestidspunkt - underpris09-07-1310-04-13Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.438.BRMaskeret udlodning - Køb af selskab - ejendom i Italien - bevisbyrde24-06-1304-04-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2013.572.VLRMaskeret udlodning - indsætninger og hævninger på selskabets konto - risiko for tab af regnskabsmateriale27-08-1312-07-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2013.147.BRMaskeret udlodning - hovedanpartshaver - salg af ejendom21-02-1304-12-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2013.823.BRMaskeret udlodning - hovedaktionærs udgifter - køberet - honorarindtægt26-11-1330-10-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2013.443.BRMaskeret udlodning - ejendomsalg - erhvervsejendom og sommerhus - skønserklæring26-06-1301-05-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2013.122.BRMaskeret udlodning - driftsudgifter - fradrag - dokumentation12-02-1320-11-12Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.153.BRMaskeret udbytte - hovedanpartshaver - ejendom til rådighed - udlejet til anden anpartshaver26-02-1316-05-12Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.604.SKATManglende indbringelse af to kendelser fra Landsskatteretten02-09-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2013.63.LSRLån mellem forbundne virksomheder til ejendomskøb i udlandet22-01-1305-10-12Transfer pricing Kendelse
SKM2013.496.LSRLønsumsafgiftsfri passiv kapitalanbringelse09-07-1319-04-13Lønsumsbegrebet Kendelse
SKM2013.14.SRLønsumsafgift af løn til personlig bistand - tilskud i henhold til lov om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v.08-01-1318-12-12Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2013.893.SRLønsumsafgift - casinodrift19-12-1312-11-13Lønsumsbegrebet Bindende svar
SKM2013.872.SRLønmodtager - Selvstændig erhvervsdrivende - Læge11-12-1312-11-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.360.VLRLønindtægter direktør - selskaber - løntilskud - hævninger mellemregningskonto - fri bil - gulpladebiler29-05-1319-02-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.456.LSRLønindeholdelse vedrørende licensrestancer02-07-13 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2013.473.LSRLønindeholdelse - tilbagebetaling03-07-13 Lønindeholdelse Afgørelse
SKM2013.115.SRLæge - spørgsmålet om selvstændig erhvervsvirksomhed12-02-1322-01-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.608.SRLivsforsikring - overdragelse - forsikringsadministration - overgangsregel03-09-1325-06-13Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2013.9.SRLitauisk selskab - fast driftssted - ledelsens sæde07-01-1318-12-12Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.734.SKATListe over anerkendte flyselskaber23-10-13 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2013.452.SKATListe over anerkendte flyselskaber01-07-13 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2013.347.SKATListe over anerkendte flyselskaber27-05-13 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2013.225.SKATListe over anerkendte flyselskaber18-04-13 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2013.717.SRLikvidation af minimusbeskattet investeringsinstitut10-10-1324-09-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.129.SRLicensaftaler og knowhow - interesseforbundne parter - armslængdeværdi - skattemæssige anskaffelsessummer18-02-1322-01-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.204.SRLevering af tilkøbsydelser i form af juridisk bistand er ikke momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 1902-04-1319-03-13Andet om moms Bindende svar
SKM2013.801.SKATLandbrug - vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201413-11-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2013.610.SRKøb og salg af fast ejendom, helårsbolig anvendt som sommerbolig, administrativ praksis, arv04-09-1327-08-13Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2013.222.SRKøb og salg af fast ejendom, genanbringelse, bortforpagtning17-04-1319-03-13Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2013.811.SRKvalifikation af irakisk LLC og skattefri udbytte20-11-1312-11-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.485.SRKvalifikation af enhed i Zambia samt beskatning ved overgang fra aktieavancebeskatningslovens § 1908-07-1319-02-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.361.SRKvalifikation af amerikansk LLC og af fransk SCI29-05-1328-05-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.82.BRKurstab - eventualfordring - retsager - værdiansættelse - interesseforbundne parter04-02-1306-11-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning + Transfer pricing Dom
SKM2013.327.SRKursgevinst eller rente - rentedefinition - afvisning23-05-1322-01-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2013.300.BRKursgevinst - mindsterenten - rette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse - nyt anbringende17-05-1308-01-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2013.313.BRKursfastsættelse - sælgerpantebrev - tinglig sikkerhed21-05-1327-02-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.279.ØLRKulbrinteskat - beskatning af kursgevinster og renteindtægter13-05-1322-03-13Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.440.SKATKulafgift mv. - afgiftsmæssig stilling for grill-briketter mv. - styresignal24-06-1324-06-13Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2013.54.BRKreditkort - udenlandske - hævninger - ejerforhold - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - selvinkriminering17-01-1309-10-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.141.HRKraftvarmeværk - tilbagebetalingskrav - modkrav - forventningsprincippet21-02-1322-10-12Energi og kuldioxid Dom
SKM2013.182.LSRKost og logi i forbindelse med arbejdsudleje - bindende svar11-03-1314-12-12Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2013.73.SRKonvertering af gæld til aktier i koncern med udenlandsk moderselskab og underskudsbegrænsning28-01-1318-12-12Virksomheder Bindende svar
SKM2013.232.SRKonsortium, som opfører bygning til domicil og momspligtig udlejning, anses ikke for afgiftspligtig person22-04-1319-03-13Momspligt Bindende svar
SKM2013.865.ØLRKonkursbegæring - klarhedskriteriet - krav til fordringen - restanceopgørelse09-12-1301-07-13Betalingsstandsning og konkurs Kendelse
SKM2013.6.BRKonkurs - omstødelse - A-skat - AM-bidrag - moms04-01-1319-03-12Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2013.13.SRKommunes driftstilskud til idrætshaller ikke momspligtige08-01-1308-01-13Momspligt Bindende svar
SKM2013.727.ØLRKommanditister - opgørelse af fradragskonto15-10-1325-09-13Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2013.24.BRKommanditister - opgørelse af fradragskonto09-01-1320-09-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2013.319.BRKommanditist - fælles fradragskonto - selvskyldnerkaution - regres - nyt anbringende22-05-1315-02-13Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2013.504.BRKommanditist - ejendomsavance- udbyderhonorar10-07-1311-06-13Ejendomsavancebeskatning + Virksomheder Dom
SKM2013.484.BRKommanditist - ejendomsavance - udbyderhonorar - berettigede forventninger08-07-1301-05-13Ejendomsavancebeskatning + Virksomheder Dom
SKM2013.549.ØLRKommanditanparter - afståelse - værdiansættelse - gæld06-08-1312-06-13Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2013.593.LSRKlage vedrørende afslag på ansøgning om henstand28-08-13 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2013.634.BRKlage til landsskatteretten - behandling i tidligere instanser - ejendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer12-09-1309-09-13Ejendomsvurdering + Når man vil klage Dom
SKM2013.912.BRKlage til Landsskatteretten - afvisning20-12-1309-12-13Virksomheder Dom
SKM2013.690.LSRKlage over SKATs modregning i overskydende skat01-10-13 Modregning og transport Afgørelse
SKM2013.249.BRKildeskatteloven § 48 E - godtgørelse ved fratræden af stilling - afståelse aktieoptioner eller udbetaling kontantbonus - A- eller B-indkomst25-04-1319-12-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.446.SRKildebeskatning af udlodning26-06-1321-05-13Virksomheder Bindende svar
SKM2013.291.VLRKendelse - salærfastsættelse - skattestraffesag - arbejde udført af fuldmægtig14-05-1304-10-12Straf Kendelse
SKM2013.554.BRKapitalfond - opkøb - projektomkostninger - finansieringsudgifter08-08-1324-10-12Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.544.SKATKapitalafkastsatsen for 201406-08-13 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2013.716.SRKapitalafkastsatsen for 2013 - bagud forskudt indkomstår. Bemærkninger til SKM2013.209.SKAT og SKM.2013.664.SKAT10-10-13 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2013.664.SKATKapitalafkastsatsen for 2013 - bagud forskudt indkomstår - præcisering af SKM2013.544.SKAT20-09-13 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2013.297.LSRKan køling anses som proces- eller komfortkøling - Bindende svar17-05-1312-02-13Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2013.781.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked06-11-13 Arv og gaver + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Dødsboer (skat) SKAT-meddelelse
SKM2013.218.SRItaliensk investeringsenhed og danske investorer12-04-1319-03-13Virksomheder Bindende svar
SKM2013.265.BRInvesteringsprojekt - oliepumpe - USA - ejendomsret30-04-1319-12-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2013.793.HRInvestering i amerikanske olie- og gasrettigheder - "working interests" - praksisændring - tilbagevirkende kraft08-11-1304-11-13Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2013.203.SRIndskud forrentes i en periode22-03-1319-03-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.274.BRIndkomstforhøjelse - kontantindbetalinger07-05-1330-01-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.390.ØLRIndkomstforhøjelse - hævet beløb på selskabs driftskonto - tidligere hovedanpartshaver - ugyldighedsindsigelse11-06-1317-04-13Personlig indkomst + Når man vil klage Dom
SKM2013.564.SRIndividuel porteføljerådgivning - Fritagelse for moms19-08-1325-06-13Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.503.BRIndeholdelsespligt A-skat mv. - arbejdsudleje - entreprise - hæftelse - betalingspligt moms10-07-1329-04-13Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2013.750.VLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. polske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprise - hæftelse29-10-1321-10-13Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2013.228.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske juletræsarbejdere - lønmodtageraftaler eller entrepriseaftale - hæftelse18-04-1326-02-13Virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2013.730.VLRIndeholdelsespligt - arbejdsudleje eller entreprisekontrakter - østeuropæiske gartneriarbejdere - hæftelse18-10-1307-10-13Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2013.151.VLRInddrivelse - udlæg - selskab - indsigelse fra tredjemand - dokumentation af krav26-02-1325-04-12Udlæg Kendelse
SKM2013.475.LSRInddrivelse - transporthaver ikke klage til Landsskatteretten03-07-13 Modregning og transport Afgørelse
SKM2013.620.ØLRInddrivelse - transporterklæring - provenufordeling09-09-1306-06-13Udlæg Kendelse
SKM2013.149.ØLRInddrivelse - lønindeholdelse - betalingsevne - rådighedsbeløb25-02-1326-09-12Lønindeholdelse Kendelse
SKM2013.413.BRInddrivelse - konkurs - omstødelse17-06-1310-01-13Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2013.168.BRInddrivelse - bøde - fortolkning af eftergivelsesafgørelse - passivitet05-03-1317-12-12Akkordordninger + Eftergivelse og gældssanering Dom
SKM2013.161.HRInddrivelse - arrest - udbetaling fra fond - ca. 5 mio. - underhold01-03-1320-12-12Udlæg + Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Kendelse
SKM2013.516.SKATImportørregistrering og momsregistrering - præcisering af praksis - styresignal19-07-1319-07-13Momspligt Styresignal
SKM2013.210.SRIkke forhøjet afskrivningsgrundlag for biler anvendt til øvelseskørsel04-04-1319-03-13Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2013.447.HRHæftelse - registreringsafgift - parallelimport - luksusbil27-06-1326-06-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2013.439.SKATHusstandsvindmøller og solcelleanlæg - udskydelse af fristen for afmeldelse fra momsregistrering - styresignal24-06-1324-06-13Momspligt Styresignal
SKM2013.777.SRHusbåde - afskrivning05-11-1322-10-13Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2013.345.SRHusbåd - skatte- og momsmæssig behandling - afvisning27-05-1321-05-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.417.BRHovedanpartshaver - sommerhus - rådighed - lejefiksering18-06-1313-03-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.39.SRHobbykunstner - beskatning af indkomst15-01-1318-12-12Virksomheder Bindende svar
SKM2013.492.SRHjemmehørende uden for EU - importørregistrering - momsregistrering09-07-1325-06-13Momspligt Bindende svar
SKM2013.773.LSRHenstand med indsendelse af selvangivelse i forbindelse med fængselsdom05-11-13 Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2013.666.LSRHenstand med indregning af restskat - kildeskattelovens § 73 D23-09-13 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2013.691.SKATHenstand med indregnede restskatter01-10-1301-10-13Afdragsordninger og henstand + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt Styresignal
SKM2013.688.LSRHenstand i forbindelse med klage - tilladelse til selvangivelsesomvalg01-10-13 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2013.468.LSRHenstand i forbindelse med klage - Klageren deltager ikke i oplysning af sagen03-07-13 Afdragsordninger og henstand Afgørelse
SKM2013.595.LSRHenstand i forbindelse med klage - hjemvisning og opsættende virkning28-08-13 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2013.908.BRGældseftergivelse - gavemiljø20-12-1304-12-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2013.720.SRGrænsehandelskoncept - salg af kolonialvarer fra Tyskland via online-handelskoncept11-10-1324-09-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2013.850.VLRGrænsehandelskoncept - administrativ praksis - forventning - passivitet03-12-1330-08-13Momspligt Dom
SKM2013.199.SKATGrænsehandel - punktafgiftspligtige varer til eget brug - ændring af praksis - styresignal19-03-1319-03-13Øl, vin og spiritus + Privates ind- og udførsel samt rejseregler + Generelt om punktafgifter Styresignal
SKM2013.42.LSRGrundværdiansættelse for tæt-lav bebyggelse15-01-1326-09-12Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2013.615.SRGrundværdi - omberegnet grundværdi - kommunal fordeling06-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.170.BRGoodwill - overdragelse - periodisering05-03-1303-01-13Selskabsbeskatning + Virksomheder Dom
SKM2013.376.SRGodtgørelse af mineralolieafgift af dieselolie anvendt til fremstilling af damp i forbindelse med renovering af kloakrør06-06-1321-05-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2013.753.SRGodtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til drift af serverfaciliteter30-10-1322-10-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2013.882.SKATGodtgørelse af NOx-afgift, uhjemlet frist for ansøgning, genoptagelse af tidligere afslag og fremtidigt regelgrundlag og praksis - Styresignal18-12-1318-12-13Generelt om punktafgifter + Energi og kuldioxid + Miljøafgifter Styresignal
SKM2013.423.VLRGenvundne afskrivninger - for høje afskrivninger19-06-1313-05-13Virksomheder + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2013.920.SKAT-Genoptagelse som følge af Kommissionens åbningsskrivelse om personfradrag og fri bevægelighed - styresignal23-12-1323-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk indkomst Styresignal
SKM2013.715.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Østre Landsrets dom SKM2012.732.ØLR og LSR-kendelse af 19. februar 2013 (j.nr. 12-0238468) - skattepligt ved tilflytning, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1 - 180-dages-reglen og arbejde her i landet09-10-1309-10-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Styresignal
SKM2013.476.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelse af 14. marts 2013 (SKM2013.296.LSR) - fradrag for udgifter i forbindelse med erhvervelse af lønindkomst, der er objektivt skattefritaget - styresignal03-07-1303-07-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Styresignal
SKM2013.276.SKATGenoptagelse af skatteansættelser som følge af Landsskatterettens kendelse af 14. december 2012 (SKM2013.182.LSR) om fri kost og logi, som modtages af arbejdsudlejede, der opfylder betingelserne i rejsereglerne - styresignal07-05-1307-05-13Personlig indkomst Styresignal
SKM2013.128.SKATGenoptagelse af skatteansættelser hvor renteudgifter og renteindtægter på gæld og fordringer i næringsaktiver er medregnet i nettofinansieringsudgifterne, jf. selskabsskattelovens § 11 B, stk. 4 - styresignal18-02-1318-02-13Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2013.767.LSRGenoptagelse af skatteansættelse med henblik på at ændre kapitalafkast og opsparet overskud05-11-1315-10-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2013.386.BRGenoptagelse af skatteansættelse - skattepligtig indtægt - fiktive fakturaer - vidneerklæring - vognmandskørsel11-06-1322-03-13Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2013.181.LSRGenoptagelse af grundværdien - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold11-03-1328-09-12Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2013.410.BRGenoptagelse - ordinær - frist - sommerhusreglen17-06-1311-03-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.411.VLRGenoptagelse - lovændring - investeringsselskaber - tilbagevirkende kraft17-06-1330-04-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2013.494.VLRGenoptagelse - ejendomsavance og genvundne afskrivninger - skønsbegrebet - begrundelse - udbyderhonorar09-07-1307-06-13Ejendomsavancebeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2013.795.SRGenopførsel af beskadiget ejendom, tidsmæssige betingelser for genanbringelse ved udbetaling af en erstatningssum.11-11-1322-10-13Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2013.389.ØLRGave - bror - svigerinde - veksling - skiftende forklaringer - rådighed over pengebeløb11-06-1329-04-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.394.ØLRFuld skattepligt - fraflytning til Spanien - bolig til rådighed11-06-1319-03-13Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Dom
SKM2013.304.SRFritvalgsordning21-05-1323-04-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.318.LSRFritagelse for betaling af renter og gebyrer - habilitetsindsigelse22-05-13 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2013.425.SKATFrister for tvungen sambeskatning og korrektion af fremført underskudssaldo på selskabsselvangivelsen - styresignal20-06-1320-06-13Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2013.677.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2013 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb25-09-13 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2013.676.BRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde24-09-1317-09-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.245.BRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - administrerende direktør - skærpet bevisbyrde24-04-1327-02-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.539.ØLRFri bil - rådighed - opmagasinering05-08-1325-06-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.5.BRFri bil - rådighed - opmagasinering04-01-1314-09-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.889.ØLRFri bil - hovedanpartshaver - forlænget ligningsfrist - domstolsprøvelse18-12-1309-12-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.888.VLRFri bil - hovedaktionær - forlænget ligningsfrist18-12-1305-12-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.526.ØLRFri bil - gulpladebiler - formodningsregel - privat indkøb - kontrolaktion30-07-1330-05-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.671.ØLRFri bil - gulpladebil - specialindrettet - luksuriøs præg - administrative opgaver24-09-1318-09-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.88.BRFri bil - gulpladebil - specialindrettet - luksuriøs præg - administrative opgaver04-02-1321-11-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.854.BRFri bil - gulpladebil - rådighed - moms ikke afløftet - betalt privatbenyttelsesafgift03-12-1318-11-13Virksomheder Dom
SKM2013.614.BRFri bil - gulpladebil - betalt privat benyttelsesafgift - hovedanpartshaver og direktør - rådighedsperiode - kontrolaktion05-09-1317-06-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.201.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed - kørselsregnskab22-03-1309-01-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.529.BRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørsel30-07-1313-06-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.528.BRFri bil - aktionær og direktør - tysk selskab - parkering ved privatadresse - formodning privat kørsel30-07-1313-06-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.789.SRFransk helårsejendom anvendt som sommerbolig - overdragelse efter franske regler om donation partage og efterfølgende indskud i et Société Civile Immobilière (SCI) - administrativ praksis - arv07-11-1322-10-13Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2013.871.ØLRFraflytningsbeskatning - aktier - henstandssaldo - hovedaktionærnedslag11-12-1318-04-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2013.651.ØLRFraflytningsbeskatning - aktier - hovedaktionærnedslag - proces - værneting13-09-1331-05-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2013.703.SRFradragsret - byggeri for fremmed regning07-10-1324-09-13Fradrag Bindende svar
SKM2013.239.LSRFradrag for vedligeholdelsesudgifter - afskrivning på varmepumpe22-04-1326-02-13Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2013.769.LSRFradrag for tab på valutaterminskontrakter05-11-1303-09-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2013.772.LSRFradrag for tab på Valutaswap05-11-1319-09-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.585.LSRFradrag for renteudgifter samt formalitetspåstand om bl.a. berettigede forventninger28-08-1314-05-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.900.SRFradrag for renteudgifter for medlemmer af ejerforening20-12-1322-10-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.240.LSRFradrag for renteudgifter efter indkomstårets udløb22-04-1326-02-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.270.LSRFradrag for logi og dobbelt husførelse ved begrænsede ansættelsesperioder - bindende svar03-05-1320-12-12Udenlandsk arbejdskraft Kendelse
SKM2013.460.LSRFradrag for købsmoms af advokat- og administrationshonorarer02-07-1312-03-13Fradrag Kendelse
SKM2013.191.LSRFradrag for grundforbedringer - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold13-03-1328-09-12Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2013.296.LSRFradrag for befordring mellem hjem og arbejde17-05-1314-03-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.105.LSRFradrag for advokat- og låneomkostninger11-02-1329-12-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.104.LSRFradrag for advokat- og låneomkostninger11-02-1319-12-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.499.LSRFradrag af moms ved bespisning af ansatte10-07-1305-04-13Fradrag Kendelse
SKM2013.378.HRFradrag - reklameudgift eller repræsentation - automobilforhandler - markedsføring luksusbiler10-06-1308-05-13Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.21.BRFradrag - kurser og faglitteratur - kørsel og rejser - psykoterapeut09-01-1318-09-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2013.175.BRFradrag - byggeomkostninger - ejendomsprojekt - maskeret udlodning08-03-1311-12-12Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2013.97.ØLRForældelse af skattekrav - afbrydelse - udlæg - erkendelse07-02-1326-09-12Forældelse + Udlæg + Afdragsordninger og henstand Kendelse
SKM2013.681.SKATForskerskatteordningen - Tidligere ansættelse i samme virksomhed - Rettelse - Den Juridiske Vejledning 2013-2 - Styresignal26-09-1326-09-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Styresignal
SKM2013.895.SRForskerskatteordningen - minimumsløn - barselsorlov19-12-1322-10-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.883.LSRForrentning ved tilbagebetaling af beløb indbetalt som afgift af ansvarsforsikring18-12-13 Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Afgørelse
SKM2013.583.LSRForrentning af tilbagebetalte bødebeløb28-08-13 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2013.186.ØLRForrentning af overskydende skat - renters rente - hjemmel12-03-1318-02-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Dom
SKM2013.563.SRFormidlingsaftaler om værdipapirhandel - fritagelse for moms19-08-1325-06-13Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.751.ØLRFormalia - partshøring - forskerskatteordningen - vederlagskrav29-10-1321-10-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.98.BRFormalia - partshøring - forskerskatteordningen - vederlagskrav07-02-1318-10-12Personlig indkomst Dom
SKM2013.172.SRForkøbsret - ikke-interesseforbundne parter med modsatrettede interesser06-03-1319-02-13Virksomheder Bindende svar
SKM2013.498.LSRForhøjelse af skattepligtige indkomst med udenlandske bestyrelseshonorarer09-07-1307-06-13Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2013.374.ØLRForening - godkendelse - gavemodtager06-06-1322-03-13Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2013.352.ØLRForelæggelse EU-Domstolen - 6. momsdirektiv - virksomhedsoverdragelse - økonomisk virksomhed - levering mod vederlag27-05-1304-07-12Momspligt Kendelse
SKM2013.408.ØLRForelæggelse - præjudicielle spørgsmål - EU-domstolen - toldkodeksens artikel 203 og 20417-06-1306-05-13Fradrag + Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Forsendelse og transitering Kendelse
SKM2013.236.LSRFordeling af overdragelsessum ved salg af landbrugsejendom22-04-1325-02-13Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2013.244.SRFond, almennyttig, kulturinstitution, afvisning24-04-1319-03-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.384.ØLRFond - udgift - formueforvaltning - administrationsbidrag - interesseforbundne parter - skøn10-06-1324-04-13Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2013.509.BRFogedforbud - registreringspligtig virksomhed - sikkerhedsstillelse12-07-1303-06-13Andet om moms Dom
SKM2013.490.LSRFjernvarmeleverance er ikke anset for omfattet af reglerne om overskudsvarme09-07-1313-12-12Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2013.348.SRFinansiel spred betting - KGL § 29, stk. 1 - arbejdsmarkedsbidrag27-05-1321-05-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.616.BRFikseret lejeindtægt - selskab - størrelsen af lejen06-09-1305-07-13Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.590.LSRFastsættelse af leveringsted og modtager ved grænsehandel28-08-1314-05-13Momspligt Kendelse
SKM2013.295.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201217-05-13 Ejendomsværdiskat + Ejendomme i udlandet + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst SKAT-meddelelse
SKM2013.178.LSRFastsættelse af fradrag for byggemodningsudgifter11-03-1320-12-12Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.234.LSRFastsættelse af driftssted - beskatningsret til renteindtægter22-04-1330-01-13Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2013.776.SRFastlæggelse af det reducerede momsgrundlag efter momslovens § 3005-11-1322-10-13Momsgrundlag + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2013.273.SRFast driftssted ved ansat salgsmedarbejder i Danmark07-05-1323-04-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.217.SRFast driftssted og personlig assistent12-04-1319-03-13Virksomheder Bindende svar
SKM2013.899.SRFast driftssted for udenlandske investorer i K/S20-12-1322-10-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.762.SRFast driftssted - dansk bosat medarbejder04-11-1324-09-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.41.SRFamilieoverdragelse efter kildeskatteloven § 33c - moms på fast ejendom15-01-1318-12-12Virksomheder + Andet om moms Bindende svar
SKM2013.78.SRFamiliefond - skattepligt - grundkapital04-02-1322-01-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.596.SRFagforening var ikke omfattet af "virksomheder og institutioner" i momsloven § 13, stk. 1, nr. 329-08-1325-06-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.372.HRFactoringvirksomhed - opgørelse delvis fradragsret04-06-1317-05-13Fradrag Dom
SKM2013.869.BRErstatningsansvar - fejlagtig afgørelse10-12-1327-11-13Udlæg Dom
SKM2013.109.LSRErstatning for tab af erhvervsevne fastholdes beskattet som A-indkomst11-02-1322-01-13Personlig indkomst Kendelse
SKM2013.336.SRErstatning for tab af erhvervsevne - engangsbeløb - ikke skattepligtigt24-05-1321-05-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.464.SRErstatning - skattepligt02-07-1325-06-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.465.SRErstatning - afgrænsning af den skattepligtige del02-07-1325-06-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.524.VLRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri - underskudsfradrag - syn og skøn30-07-1329-05-13Virksomheder Dom
SKM2013.880.BRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri - underskud - syn og skøn16-12-1306-11-13Virksomheder Dom
SKM2013.241.HRErhvervsmæssig virksomhed - kunstner - livsvarig ydelse fra Statens Kunstfond23-04-1314-03-13Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2013.534.HRErhvervsmæssig virksomhed - anerkendt kunstner - underskud01-08-1315-07-13Virksomheder Dom
SKM2013.745.ØLRErhvervsmæssig virksomhed - fradrag for underskud - rejsebureauvirksomhed28-10-1316-10-13Virksomheder Dom
SKM2013.86.SREntreprisekontrakt eller arbejdsudleje04-02-1322-01-13Virksomheder Bindende svar
SKM2013.32.SREntreprisekontrakt14-01-1318-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.897.SREntreprise - igangværende arbejder19-12-1319-12-13Virksomheder Bindende svar
SKM2013.406.SREntreprise - igangværende arbejder14-06-1325-09-12Virksomheder Bindende svar
SKM2013.515.SREnterprise - moms - forudbetaling - tilbagebetaling - sagsomkostninger18-07-1325-06-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Bindende svar
SKM2013.379.HREnergiafgift - tilbagebetaling10-06-1329-05-13Energi og kuldioxid Dom
SKM2013.910.BREkstraordinær skatteansættelse - reaktionsfrist - Projekt Money Transfer20-12-1304-12-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.804.BREkstraordinær genoptagelse - underkendelse hidtidig praksis - opgørelsesmetode ved salg - særlige omstændigheder - klagemulighed ikke udnyttet13-11-1301-10-13Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2013.227.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag18-04-1308-01-13Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2013.343.ØLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktion på årsopgørelse - reaktionsfrist27-05-1325-03-13Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2013.739.ØLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom - reaktionsfrist25-10-1318-10-13Virksomheder Dom
SKM2013.487.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - psykisk sygdom - reaktionsfrist08-07-1314-08-12Virksomheder Dom
SKM2013.119.ØLREkstraordinær genoptagelse - skatteberegning12-02-1330-01-13Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2013.124.VLREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist - særlige omstændigheder - myndighedsfejl - ugyldig adresse - afgørelsens gyldighed13-02-1317-01-13Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2013.846.BREkstraordinær genoptagelse - moms - direkte følge af ændring - særlige omstændigheder02-12-1314-11-13Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2013.820.BREkstraordinær genoptagelse - afvisning - overskridelse af søgsmålsfrist25-11-1311-11-13Når man vil klage + Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2013.657.SREkspropriation - varmeforsyningsloven19-09-1327-08-13Ejendomsskat Bindende svar
SKM2013.771.SREkspropriation - jordfordeling05-11-1322-10-13Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2013.712.SREkspropriation - frivillig aftale - ulempeerstatning09-10-1327-08-13Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2013.736.BREjendomsværdiskat - udflytning - el- og vandforbrug23-10-1325-09-13Ejendomsværdiskat Dom
SKM2013.618.SREjendomsværdi - grundværdi - skov09-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.622.SREjendomsværdi - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi09-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.621.SREjendomsværdi - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi09-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.453.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt01-07-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.252.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt29-04-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.686.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi bortfalder27-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.454.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi bortfalder02-07-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.322.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt.22-05-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.264.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt30-04-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.263.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt30-04-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.262.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt30-04-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.261.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt30-04-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.682.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006, den omberegnede grundværdi ansat for højt.26-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.455.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006, den omberegnede grundværdi ansat for højt02-07-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.323.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006, den omberegnede grundværdi ansat for højt22-05-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.643.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005, den omberegnede grundværdi er foretaget uhjemlet12-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.679.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005, den omberegnede grundværdi ansat for højt26-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.747.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, pr. 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2007, grundværdi ansat for højt28-10-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.644.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, pr 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt.12-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.645.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, pr 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.642.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt12-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.258.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt29-04-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.255.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt29-04-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.254.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt29-04-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.253.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt29-04-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.641.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.640.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.639.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.638.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.637.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.636.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.633.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt12-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.103.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004 og pr. 1. oktober 2005, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi ansat for højt11-02-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.749.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2004, pr. 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006, grundværdi ansat for højt29-10-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.120.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2003, 1. oktober 2003 og 1. oktober 2006. Grundværdi og omberegnet grundværdi12-02-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.416.HREjendomsvurdering - værdiforøgelse - udstykkede råjordsarealer17-06-1314-06-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.177.BREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - ekstrafundering11-03-1320-12-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.561.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - fastsættelse af råjordsværdi15-08-1317-06-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.527.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdistigning - fastsættelse af råjordsværdi30-07-1318-06-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.552.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stisystem - skøn08-08-1328-06-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.212.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stisystem08-04-1302-01-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.422.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - vejanlæg - kloakforsyning19-06-1319-04-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.879.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - parkeringsplads - stikledninger13-12-1306-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.827.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - privatejet kloaknet - dokumentation27-11-1324-10-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.828.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - parkeringsareal27-11-1329-10-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.536.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - parkeringsareal02-08-1325-06-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.11.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - parkeringsareal08-01-1320-09-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.166.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kørebaner ved parkeringsanlæg05-03-1311-12-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.840.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kørebaneafsnit - kloakforsyningsanlæg28-11-1331-10-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.387.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloaktilslutningsbidrag11-06-1319-04-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.829.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - dokumentation27-11-1308-11-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.819.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger22-11-1304-11-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.867.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsanlæg - hovedanlæg09-12-1329-11-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.844.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsanlæg - hovedanlæg02-12-1305-11-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.520.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og vandledninger - dokumentation ejerskab29-07-1327-05-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.833.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - jordarbejder - syn og skøn28-11-1322-11-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.774.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - internt vejanlæg - intern kloakforsyning - landinspektør05-11-1324-09-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.806.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - internt kloak- og vejanlæg14-11-1328-10-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.911.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - interne kloak- og fjernvarmeforsyningsledninger20-12-1309-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.760.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - intern kloakforsyning - intern varmeforsyning31-10-1315-10-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.845.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg02-12-1312-11-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.680.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - eksternt vejanlæg - dokumentation26-09-1313-09-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.786.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - eksternt vejanlæg07-11-1317-10-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.388.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - drænanlæg11-06-1320-03-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.369.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anlæg af parkeringspladser31-05-1308-05-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.518.BREjendomsvurdering - grundværdi - ekstrafundering - skønsudøvelse29-07-1320-06-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.862.HREjendomsvurdering - grundværdi - ekstrafundering - andelsboligforening09-12-1303-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.755.HREjendomsvurdering - genoptagelse - årsregulering - grundværdi - fradrag for forbedringer31-10-1317-10-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.53.VLREjendomsvurdering - genoptagelse - årsregulering17-01-1318-12-12Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.847.ØLREjendomsvurdering - fordeling nedslag - grundværdi eller bygningsværdi - sagsbehandlingen02-12-1320-11-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.803.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Væsentlig beløbsmæssig afvigelse13-11-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.738.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi24-10-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.625.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi10-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.624.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi10-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.623.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi10-09-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.329.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi23-05-13 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2013.728.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundlag for forelæggelse for Skatteråd15-10-1317-09-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.308.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse21-05-1311-01-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.307.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse21-05-1311-01-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.759.BREjendomsvurdering - ejendomsværdi - værdiansættelse - skønsudøvelse31-10-1307-10-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.791.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - forsyningsanlæg - hovedanlæg07-11-1321-10-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.430.ØLREjendomsskat - grundskyld - landbrugsejendom - grundskatteloft21-06-1317-05-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2013.841.HREjendomssalg - selskab til hovedanpartshaver - handelsværdi - vurderet som ikke-fri - udlejning til familie - maskeret udlodning28-11-1327-11-13Ejendomsvurdering + Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2013.383.BREjendomssalg - ekspropriation - idrætsanlæg - hjemmel - ekspropriationsvilje - frivillig aftale10-06-1321-03-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.421.VLREjendomsavancen - sommerhusreglen - flere sommerhuse - privat anvendelse18-06-1321-05-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.194.LSREjendomsavancebeskatning - opgørelse af ejendomsavance - genoptagelse af skatteansættelse13-03-1329-11-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2013.778.SREjendomsavancebeskatning - deponering af forurenet jord05-11-1322-10-13Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2013.573.BREjendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - benyttelse i ejerperiode27-08-1327-06-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.247.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - formål med køb - kort ejerperiode24-04-1311-02-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.246.BREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - formål med køb - kort ejerperiode24-04-1311-02-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.380.BREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsejendom anvendt som fritidsbolig - arv - tre søskende10-06-1326-03-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.400.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger - udlejning - tilbageflytning til tidligere bolig13-06-1311-03-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.135.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl19-02-1326-10-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.96.BREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl07-02-1312-10-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.555.ØLREjendomsavance - næring - påbegyndelse af virksomhed12-08-1326-11-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.289.BREjendomsavance - næring - private bolig - ejertid 9 mdr. - ejendomsselskaber14-05-1304-03-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.523.BREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse29-07-1307-05-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.522.BREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse29-07-1307-05-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.436.BREjendomsavance - maskeret udlodning - ophævelse af aftale - skattemæssig virkning - bevis24-06-1318-03-13Ejendomsavancebeskatning + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.570.ØLREjendomsavance - landbrugsejendom - stuehusreglen - sammenlægning af ejendomme - ikke selvstændig stuehusværdi26-08-1302-07-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.887.BREjendomsavance - landbrugsejendom - fordeling overdragelsessum - forventningsprincippet18-12-1321-11-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.627.BREjendomsavance - kommanditist - investeringsprojekt - handelsomkostninger - dokumentation11-09-1315-08-13Virksomheder Dom
SKM2013.382.SREjendomsavance - jordfordeling - genanbringelse - anskaffelsessummer - tab10-06-1321-05-13Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2013.200.ØLREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum22-03-1306-03-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.333.HREjendomsavance - genanbringelse - samme ejendom - tilbagekøb fra selskab23-05-1312-04-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.754.BREjendomsavance - fradrag for forbedringer - dokumentation - arbejde udført af bror30-10-1303-10-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.20.BREjendomsavance - anskaffelsessum - dokumentationens beskaffenhed - udgifter afholdt af tredjemand08-01-1327-09-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.198.BREjendomsavance - aktieavance - kolonihavehus - lejet grund - andelsbevis18-03-1321-12-12Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2013.592.LSREfteropkrævning af skat på grund af ændret toldtarifkode28-08-1310-04-13Tarifering Kendelse
SKM2013.180.LSREfteropkrævning af affaldsafgift11-03-1311-10-12Miljøafgifter Kendelse
SKM2013.152.VLRDriftsomkostninger - uddannelse af østeuropæere - rette omkostningsbærer - maskeret udlodning - skattefri rejsegodtgørelse26-02-1321-12-12Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2013.195.BRDriftsomkostninger - socialpædagogisk virksomhed - praktikophold i datterselskab - kompensation til datterselskab14-03-1302-01-13Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2013.157.BRDriftsomkostninger - private udgifter - maskeret udlodning - fri bil - omgørelse - købsmoms27-02-1318-12-12Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Fradrag Dom
SKM2013.796.BRDriftsomkostninger - opførelse og renovering af ejendomme - skærpet bevisbyrde - udaterede fakturaer - kopier - betaling ikke dokumenteret11-11-1322-10-13Virksomheder Dom
SKM2013.580.HRDriftsomkostninger - fradragstidspunkt hensættelser - flyvedligeholdelse28-08-1313-08-13Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2013.557.ØLRDriftsomkostninger - bonus - rådgiverudgifter - salg af selskab12-08-1311-03-13Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.340.BRDriftsomkostninger - afskrivning på driftsmidler - markedsundersøgelser - patenter - befordring - afvisning af nye spørgsmål24-05-1305-03-13Virksomheder Dom
SKM2013.173.BRDriftsomkostning - omfakturering - sneplov - gevær08-03-1312-12-12Virksomheder Dom
SKM2013.316.DEPDomskommentar til SKM 2012.732 Ø og Landsskatterettens kendelse af 19. februar 2013 (j.nr. 12-0238468) vedrørende fuld skattepligt ved tilflytning.22-05-13 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2013.392.SRDispensation for CFC-beskatning11-06-13 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2013.85.BRDBO Holland/Danmark - løn - lempelse - 42 dages regel04-02-1326-11-12Udenlandsk indkomst Dom
SKM2013.582.SRDansk K/S - transparent enhed28-08-1325-06-13Virksomheder + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.69.SRCO2-kvoter, spørgsmål om overdragelse25-01-1318-12-12Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.189.SRBytte af aktier i samme selskab med andre aktier i dette selskab medførte ikke afståelsesbeskatning13-03-1319-02-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.663.SRBriller anvendt i forbindelse med markedsføringsaktiviteter20-09-1327-08-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.346.SRBindende svar - nej til at anvende den forenklede metode for beregning af afgiftslempelsen for fjernvarme27-05-1321-05-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2013.768.LSRBindende svar - Kan udgifter fratrækkes afståelsessummen i forbindelse med avanceopgørelse05-11-1329-08-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2013.735.SRBindende svar - ja til at foretage fordelingen af forbrugt elektricitet forholdsmæssigt efter en bestemt fordelingsnøgle23-10-1324-09-13Miljøafgifter Bindende svar
SKM2013.546.SRBindende svar - afvisning af spørgsmål om beskatning af påtænkt andelskasse06-08-1322-07-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.342.SRBil på papegøjeplader må ikke køre med passagerer på bagsædet - heller ikke i udlandet24-05-1324-05-13Motor - Indregistrering og vægtafgift Bindende svar
SKM2013.154.SRBetingede medarbejderaktier - retserhvervelse26-02-1319-02-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.237.LSRBetalingspligt efter reglerne om omvendt betalingspligt - anmodning om præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen22-04-1306-03-13Fradrag Kendelse
SKM2013.708.SRBetalingspligt af moms ved køb af vare i Spanien08-10-1324-09-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2013.707.SRBetalingspligt af moms ved køb af vare i Spanien08-10-1324-09-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2013.67.SRBetaling for deltagelse i almennyttig forenings kongres momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 21.23-01-1323-01-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.482.SRBetaling af råstofafgift - indførsel af jordnødder05-07-1325-06-13Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te + Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2013.584.LSRBetaling af restskattetillæg - flytning af ledelsens sæde til udlandet28-08-13 Virksomheder Afgørelse
SKM2013.588.LSRBetaling af arbejdsmarkedsbidrag af et sign-on fee28-08-1318-04-13Personlig indkomst Kendelse
SKM2013.902.SRBeskatningstidspunkt for Restricted Stock Units20-12-1322-10-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.885.SRBeskatningstidspunkt for Restricted Stock Units18-12-1321-05-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.497.SRBeskatningsret - løn fra dansk universitet - DBO - Norge09-07-1325-06-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.418.BRBeskatning løn - posteret mellemregningskonto - ikke udbetalt - direktør og bestyrelsesformand - bevisbyrde18-06-1303-04-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.904.SRBeskatning af tegningsretter tildelt efter LL § 7H og udnyttet i forbindelse med børsnotering20-12-1322-10-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.71.SRBeskatning af methanol til brug i brændstof25-01-1322-01-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2013.391.ØLRBeskatning af læge - arbejde i Norge - subsidiær beskatningsret - praksis11-06-1318-04-13Udenlandsk indkomst Dom
SKM2013.740.SRBeskatning af frit logi25-10-1322-10-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.61.LSRBeskatning af fri bil hos hovedanpartshaver - overholdelse af ansættelsesfrist22-01-1302-10-12Personlig indkomst Kendelse
SKM2013.116.SRBeskatning af fratrædelsesordning12-02-1322-01-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.337.LSRBeskatning af arbejde i udlandet - sømandsfradrag - renteindtægter - valutakurstab/gevinster - ekstraordinær genoptagelse.24-05-1327-02-13Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2013.113.SRBeskatning af aktionærlån11-02-1322-01-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.683.LSRBeregning af momsbeløbet ved en forhøjelse af virksomhedens momstilsvar27-09-1307-08-13Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2013.4.HRBegrænset skattepligt - renteskat - kontrolleret gæld - genoptagelse04-01-1319-11-12Selskabsbeskatning Dom
SKM2013.700.HRBegrænset skattepligt - aktievederlag - arbejde udført her i landet - udnyttelse af aktiekøberetter03-10-1329-08-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Dom
SKM2013.187.BRBefordringsfradrag - normal transportvej - færgeforbindelse12-03-1309-08-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2013.698.LSRBanks pligt til udlevering af kontooplysninger03-10-1310-09-13Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision Kendelse
SKM2013.146.ØLRArrest - uberettiget - erstatning21-02-1320-12-12Udlæg Dom
SKM2013.562.BRArrest - beboelsesejendom - proforma ejerskab19-08-1310-06-13Udlæg Dom
SKM2013.718.SRArbejdsudleje - vedligeholdelse af produktionsapparat10-10-1324-09-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2013.702.SRArbejdsudleje - totalentreprenør07-10-1324-09-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.914.SRArbejdsudleje - støbningsopgave permanent outsourcet20-12-1322-10-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.678.SRArbejdsudleje - sammensat ydelse ikke integreret i spørgers virksomhed26-09-1324-09-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.742.SRArbejdsudleje - sammensat ydelse28-10-1324-09-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.611.SRArbejdsudleje - salg af juletræer og pyntegrønt på rod04-09-1327-08-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.600.SRArbejdsudleje - salg af juletræer og pyntegrønt på rod30-08-1327-08-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.714.SKATArbejdsudleje - præcisering af praksis for arbejdsudleje inden for transporterhvervet - styresignal09-10-1309-10-13Udenlandsk arbejdskraft Styresignal
SKM2013.395.SRArbejdsudleje - projektering - koncernforhold11-06-1321-05-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.784.SRArbejdsudleje - outsourcing af montageopgave06-11-1322-10-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2013.721.SRArbejdsudleje - opgaver med facadeisolering outsourcet11-10-1324-09-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.402.SRArbejdsudleje - opgaver integreret i spørgers distributionsvirksomhed14-06-1321-05-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2013.433.SRArbejdsudleje - opgave ikke integreret i virksomheden21-06-1321-05-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2013.251.SRArbejdsudleje - monteringsydelser ikke integreret i spørgers virksomhed29-04-1323-04-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.783.SRArbejdsudleje - medarbejdere udlejet til dansk datterselskab06-11-1305-11-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2013.743.SRArbejdsudleje - malerarbejde ikke anset for outsourcet på mere permanent basis28-10-1324-09-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.381.SRArbejdsudleje - leverede konsulentydelser integreret i spørgers virksomhed10-06-1321-05-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2013.432.SRArbejdsudleje - konsulent lånt af udenlandsk selskab21-06-1321-05-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2013.722.SRArbejdsudleje - installationsydelser med elevatoranlæg integreret i spørgers virksomhed11-10-1327-08-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.371.SRArbejdsudleje - gartneriydelser til privat brug04-06-1321-05-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2013.479.SRArbejdsudleje - erhvervsudlejning af ejendomme05-07-1325-06-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.158.SRArbejdsudleje - arbejdsydelser integreret i spørgers virksomhed28-02-1319-02-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.206.SRArbejdsudleje - arbejdsydelser integreret i spørgers service- og montagevirksomhed02-04-1319-03-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2013.373.SRArbejdsudleje - arbejdsydelser anset for outsourcet06-06-1321-05-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2013.450.SRArbejdsudleje - arbejdsopgaver i forbindelse med udlejning af boliger til private28-06-1325-06-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2013.514.SRArbejdsudleje18-07-1325-06-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.451.SRArbejdsudleje28-06-1321-05-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.399.SRArbejdsudleje12-06-1323-04-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.894.SRArbejdstøj finasiering ved lønomlægning og fradrag for moms af indkøbt arbejdstøj19-12-1322-10-13Personlig indkomst + Fradrag Bindende svar
SKM2013.419.BRArbejdsmarkedsbidrag - indeholdelsespligt - udstationering til Norge - social sikring - E 101 erklæring18-06-1316-04-13Særligt for arbejdsmarkedsbidrag + Indeholdelses- og registreringspligt Dom
SKM2013.856.HRArbejdslegater fra Statens Kunstfond - beskatning05-12-1303-12-13Personlig indkomst Dom
SKM2013.672.LSRAnsøgning om omkostningsgodtgørelse - klient har ikke underskrevet ansøgning24-09-13 Når man vil klage Afgørelse
SKM2013.502.LSRAnsøgning om momskompensation10-07-1309-09-12Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Kendelse
SKM2013.183.LSRAnsøgning om beskatning efter reglerne i kildeskattelovens §§ 48E og 48F11-03-1326-09-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2013.281.BRAnsættelsesfrist - forhøjelse - moms13-05-1304-01-13Andet om moms Dom
SKM2013.675.LSRAnsættelse af løn og renteindtægter24-09-1302-09-13Indberetning, regulering og efterangivelse Kendelse
SKM2013.110.LSRAnsættelse af gaveafgiftsgrundlaget i forbindelse med overdragelse af anparter i virksomhed mellem familiemedlemmer11-02-1306-12-12Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2013.10.SRAnsat i Nordisk Ministerråds sekretariat - skattepligtsforhold08-01-1318-12-12Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.461.LSRAnmodning om tilladelse til indsendelse af ansøgning om momskompensation02-07-1306-03-13Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2013.594.LSRAnmodning om tilbagebetaling af elafgift28-08-1307-08-13Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2013.589.LSRAnmodning om tilbagebetaling af elafgift28-08-1307-08-13Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2013.338.LSRAnmodning om registreringsfritagelse for traktor - begrænset kørsel på offentlig vej24-05-13 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2013.587.LSRAnmodning om genoptagelse af skatteansættelse28-08-13 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2013.689.LSRAnmodning om eftergivelse af studiegæld01-10-13 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2013.687.LSRAnmodning om eftergivelse af studiegæld30-09-13 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2013.192.LSRAnmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift13-03-13 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2013.233.SRAndelsbeskatning - overgangssaldo - efterfølgende omstrukturering22-04-1319-03-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.835.SKATAmortisationsrenten for 201428-11-13 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2013.474.SRAlmennyttig forening, støtte til sociale aktiviteter03-07-1325-06-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2013.765.SRAktier - Optaget til handel - Reguleret marked - Afnotering04-11-1322-10-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.132.ØLRAktieoptioner - køberetter - tegningsretter - ejerskab - differenceafregning18-02-1307-12-12Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Dom
SKM2013.626.SRAktieløn - tildelte optioner - justering af udnyttelseskurs10-09-1327-08-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.332.SRAktieløn - afståelse af tegningsretter tilbage til udstedende selskab23-05-1323-04-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.156.SRAktieløn - afkald på tegningsretter27-02-1319-02-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2013.779.HRAktieavance - substitutionsprincippet - misligholdelse af aktiekøbsaftale - erstatning06-11-1317-09-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2013.290.SRA-kasse var ikke omfattet af ”Virksomheder og institutioner” i momsloven § 13, stk. 1, nr. 314-05-1323-04-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2013.40.SRAfvisning, grundlag for besvarelse påklaget til højesteret15-01-1318-12-12Når man er part i en sag Bindende svar
SKM2013.697.BRAfvisning - klageinstans oversprunget02-10-1324-09-13Når man vil klage Dom
SKM2013.220.SRAfvisning - ikke tilstrækkelige oplysninger16-04-1319-03-13Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2013.414.ØLRAfvisning - anerkendelsespåstand - konkret tvist - indeholdelsespligt17-06-1326-03-13Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2013.812.SKATAftale mellem formanden for Skatterådet og direktøren for SKAT om sager som skal forelægges for Skatterådet21-11-13 Politikker og retningslinier SKAT-meddelelse
SKM2013.668.LSRAfslag på genoptagelse af skatteansættelse - rette omkostningsbærer af udgifter23-09-1308-07-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2013.45.LSRAfslag på genoptagelse af ejendomsvurdering - funderingsudgifter15-01-1326-10-12Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2013.174.BRAfskrivninger på bygning - kommanditselskab - suspensivt betinget købsaftale - finansiering08-03-1330-11-12Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2013.102.SKATAfskrivninger efter inddrivelseslovens § 16 - styresignal08-02-1308-02-13Eftergivelse og gældssanering Styresignal
SKM2013.80.SRAfskrivninger - tidspunkt for anskaffelse af driftsmidler - forhøjet afskrivningsgrundlag04-02-1322-01-13Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2013.658.SRAfskrivninger - en eller flere virksomheder - landbrug - vindmølledrift19-09-1327-08-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2013.393.BRAfskrivning - fællesrum til ferielejligheder - maskinhus og værksted - dokumentation11-06-1312-04-13Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2013.513.LSRAfgiftspligtigt produkt i henhold til chokoladeafgiftsloven - bindende svar12-07-1313-06-13Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Kendelse
SKM2013.873.ØLRAfgiftspligt - øl- og vinafgiftsloven - ginseng tonikum11-12-1329-10-13Øl, vin og spiritus Dom
SKM2013.193.LSRAfgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil13-03-13 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2013.364.SRAfgift af kaskoforsikringer af lystfartøjer - forsikringer tegnet af udenlandsk selskab30-05-1321-05-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Bindende svar
SKM2013.365.SRAfgift af kaskoforsikring af lystfartøj - udenlandsk medejer30-05-1321-05-13Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Bindende svar
SKM2013.602.SRABL § 19, nedsættelse af kapitalen, dispensation30-08-1325-06-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2013.599.SRABL § 19, likvidationsprovenu30-08-1325-06-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar