Reglerne om høring på myndighedens initiativ, inden der træffes en bebyrdende afgørelse, har til formål at sikre, at sagens parter får lejlighed til at gøre sig bekendt med og kommentere det faktiske afgørelsesgrundlag, inden sagen afgøres. Denne ret for borgeren/virksomheden til at få lejlighed til at påpege misforståelser, unøjagtigheder eller ufuldstændigheder i det foreliggende sagsmateriale, vil kunne medvirke til at sikre, at myndighedens afgørelser træffes på det bedst mulige faktiske grundlag. Reglerne om høring gælder ikke ved afgørelser, der giver borgeren/virksomheden fuldt ud medhold.
Om konsekvenserne af manglende høring, se afsnit F.