Sagsfremstilling i skatteankenævn Der findes detaljerede regler om kravene til en sagsfremstilling ved skatteankenævnene i SSL § 21, stk. 3 og forretningsordenen for skatteankenævnene § 11. Bestemmelsen i § 11, stk. 5 indeholder endvidere en regel om, at sagsfremstillingen skal ledsages af et forslag til begrundet afgørelse.
Hvis der ikke udarbejdes en sagsfremstilling, som sendes til klageren med henblik på dennes eventuelle udtalelse, inden der træffes en afgørelse, som ikke giver klageren fuldt ud medhold, er der tale om en væsentlig sagsbehandlingsfejl, som kan medføre, at afgørelsen bliver ugyldig, jf. TfS 1994, 772 LSR.
Sagsfremstilling i Told•Skat Også i skatte-, told-, moms- og afgiftssager, der kan påklages til Landsskatteretten, skal den myndighed, der har truffet afgørelsen i 1. instans lave en sagsfremstilling før der en træffes afgørelse i sagen, som ikke giver borgeren/virksomheden fuldt ud medhold, jf. SSL § 14, stk. 4, som henviser til SSL § 21, stk. 3 og lov nr. 1098 af 29. december 1997, jf. bemærkningerne. Det fremgår af bilag 4 hvilke afgørelser, der kan påklages til Landsskatteretten.
Tilsvarende skal der laves en sagsfremstilling i told-, skatte- og afgiftssager, der kan påklages til Told- og Skattestyrelsen, (bortset fra tilfælde, hvor en evt. underliggende afgørelse kan påklages til Landsskatteretten). Her skal sagsfremstillingen dog først laves, når der er modtaget en klage over afgørelsen.
I dette afsnit omtales kravene til indholdet i en sagsfremstilling med udgangspunkt i sager, der kan påklages til Landsskatteretten. Disse krav finder tilsvarende anvendelse på sager, der kan påklages til Told- og Skattestyrelsen, med de modifikationer der følger af, at sagsfremstillingen i disse sager først skal udarbejdes, efter at der er klaget, og dermed efter partshøring, og efter at afgørelsen er truffet. Det bemærkes, at der evt. kan være pligt til fornyet partshøring, jf. afsnit E.3.5.4.