ABL § 2 b omfatter den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af andelsbeviser m.v. samt udlodning af likvidationsprovenu i andelsforeninger omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 3. Det er foreninger, hvis formål er at fremme medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser gennem deres deltagelse i andelsforeningens virksomhed som aftagere, leverandører el.lign. Det er herudover et krav, at der skal være mindst 10 medlemmer, og at omsætningen med ikke-medlemmer ikke væsentligt eller længerevarende overstiger 25 pct. af den samlede omsætning. Se nærmere S.A.1.4.1.
Det bemærkes, at ABL § 2 b finder anvendelse, uanset hvornår andelsforeningen er stiftet og uanset medlemskabets varighed. Stiftelsestidspunktet har dog betydning for eventuel dispensation for beskatning efter § 2 b, ved afståelse af andele m.v. Se nærmere S.G.10.4.
Vedrørende den skattemæssige behandling af udbytter og udbetaling af likvitationsprovenu forud for det kalenderår hvor selskabet endeligt opløses, se S.F.1.1.
Vedrørende den skattemæssige behandling af afståelsessummen ved tilbagesalg til udstedende selskab, se S.F.1. Om dispensation fra beskatning efter ABL § 2b, se S.G.10.4