ABL § 2 d omhandler den skattemæssige behandling af gevinst og tab på investeringsbeviser i udloddende investeringsforeninger omfattet af LL § 16 C. Udloddende investeringsforeninger er i LL § 16 C, stk. 1 defineret som foreninger der udsteder omsættelige beviser for medlemmernes indskud, og som inden fristen for indgivelse af selvangivelse for et indkomstår foretager en udlodning, der som minimum skal omfatte de i LL § 16 C, stk. 2-6 nærmere anførte beløb, og som ifølge vedtægterne er forpligtet til at foretage en sådan udlodning. Om LL § 16 C, se nærmere S.A.1.6.1.
Når investeringsbeviser er omfattet af ABL § 2 d, stk. 1-3, finder ABL §§ 2 og 4 ikke anvendelse, jf. ABL § 2 d, stk. 5.
Når investeringsbeviser, omfattet af § 2 d, tillige er omfattet af ABL §§ 2 a, 2 c eller 3, går beskatning efter disse bestemmelser forud for beskatning efter § 2 d, stk. 1-3.
Skattepligtige fortjenester og fradragsberettigede tab på investeringsbeviser omfattet af § 2 d medregnes for personers vedkommende, jf. § 2 d, stk. 6, ved opgørelsen af kapitalindkomsten , jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 5, sammenholdt med ABL § 6.