Ny tekst startEfter bestemmelsen i LL § 7A, stk 1, nr. 3Ny tekst slut skal udbytteandele eller lignende, som en arbejdsgiver udlodder til personer, der er ansat i hans virksomhed, ikke medregnes ved opgørelsen af medarbejderens indkomst. Det er en betingelse, at der udstedes obligationer af arbejdsgiveren for disse udbytteandele, og skattefritagelsen omfatter kun selve værdien af de tildelte obligationer, men ikke disses senere afkast. Det bemærkes at de i afsnit A.B.1.10. nævnte betingelser alle skal være opfyldt, for at medarbejderobligationsordningen kan betragtes som skattefri efter LL § 7A, stk 1, nr. 3.
Reglerne kan anvendes såvel af arbejdsgivere, der driver virksomhed i selskabsform, som af arbejdsgivere i personligt ejede virksomheder.
Hvis de udloddede udbytteandele overstiger et årligt beløb på 1.800 kr. til hver medarbejder, skal arbejdsgiveren betale en afgift på 45 pct. af det beløb, hvormed obligationernes værdi overstiger 1.800 kr.  
Arbejdsgiverens berigtigelse af afgiftsbeløbet sker ved uopfordret indbetaling heraf til Told- og Skatteregion Maribo senest en måned efter Ny tekst starttildelingen af medarbejderobligationerne.Ny tekst slutArbejdsgiveren er endvidere oplysningspligtig i henhold til SKL § 10 A vedrørende rentetilskrivningen på medarbejderobligationerne.  
Virksomheden kan fratrække såvel værdien af de udloddede obligationer som en eventuel afgift i sin skattepligtige indkomst som en driftsomkostning.
Båndlæggelse
Skattefriheden er betinget af,
Oplysninger om ordningen
For så vidt angår medarbejderobligationsordninger, skal de til regionen indsendte oplysninger udover de oplysninger, der er nævnt i afsnit A.B.1.10 under afsnittet om Pligt til at insende oplysninger,de pågældende obligationer samt oplysning om stilling i virksomheden samt størrelsen af det obligationsbeløb, som agtes tillagt hver af de på fortegnelsen opførte personer. Endvidere skal der indsendes oplysning om aflønningen i det sidst forløbne regnskabsår for de på fortegnelsen opførte personer, og så vidt muligt om tidspunktet for de pågældendes ansættelse i virksomheden.
Værdiansættelsen

De i KGL fastsatte mindstekrav til pålydende rente på udstedelsestidspunktet gælder også for medarbejderobligationer.  
Opfylder obligationen ikke mindstekravet, skal en eventuel kursgevinst beskattes efter reglerne i KGL.