Dato for offentliggørelse
30 Jan 2019 12:04
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (9.8)

I afsnit 8.2. Løn mv, var det tidligere angivet, at ressouceforløbsydelse skulle indberettes med indkomsttype 04, hvis den var på baggrund af dagpenge, da ydelsen da var omfattet af lønindeholdelse. Det har vist sig, at reesurceforløbsydelse altid er friholdt for lønindeholdelse, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 17. Ressurceforløbsydelse skal derfor altid indberettes med indkomsttype 06 Kontantanthjælp. 

I afsnit 8.3.1 er indsat ny registreret feriekasse:

Fore. De Danske Børneinstitutioner

67560213

 

I afsnit 8.4. Personalegoder mv., er det anført at satsen for fri telefon i feltnr. 20 er uændret fra 2018 til 2019 og satserne for fri kost og logi i feltnr. 21 er ajourført med 2019-satser.  Bagatelgrænserne til feltnr. 55 på henholdsvis 1.100 kr. og 6.100 kr. i 2018 er ligeledes ajourført til 1.200 kr. og 6.200 kr. for 2019.

I afsnit 8.5. Særlige pensionsfelter, er feltnr. 88 Pension - fritaget for udligningsskat udgået, da udligningsskatten er ophørt ved udgangen af 2017. Desuden er det anført, at feltnr. 90 er udgået pr 31.12.2017.

I afsnit 8.6. B-indkomst og øvrige felter, er der under feltnr. 40 indsat dette punkt:

  • et ydet vederlag i et ansættelsesforhold i form af køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, som opfylder betingelserne for udskydelse af beskatningstidspunkt i ligningslovens § 28. Indberetningen er hjemlet i Skatteindberetningslovens § 5, stk. 2, nr. 4. Sammen med kryds i feltnr. 40, skal der angives indtægtsart 101.

 

Hvad var nyt i forrige version (9.7):

I afsnit 0. Nyhedsbrev, er der indsat forklaring til, hvordan lønperiode og dispositionsdato skal angives for feriepenge for fratrædende funktionærer, for at beskatningen bliver korrekt. 

I afsnit 8.3. Feriepenge mv., er en række oplysninger om ACF slettet, da ordningen ikke længere er aktuel. Der er også indsat et afsnit om angivelse af lønperiode og dispositionsdato i forbindelse med indberetning af feriepenge for fratrædende funktionærer, for at beskatningen bliver korrekt.

I afsnit 8.3.2. Ny ferielov - funktionærer, er der indsat yderligere forklaring til regulering af feltnr. 210 og 211. 

I afsnit 8.8. Ydelsesrefusion, er der indsat en henvisning til Skatteindberetningsbekendtgørelsen om omfanget af indberetningspligten for tilskud og refusioner, udbetalt af kommuner og Udbetaling Danmark.

I afsnit 9.4.2. og 9.4.3., er formatet for CSV-filer udvidet med felt 0057 og 0058 om pensionsudbyderes indberetning om aldersopspring.

 

 

 

 

ISBN-nummer
978-87-417-0467-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen