Dato for offentliggørelse
08 Mar 2019 11:58
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (9.9)

I afsnit 0. Nyhedsbrev, er der nyt om feltnr. 11 (befordringsfradrag) og om validering af manglende dispositionsdato.

I afsnit 7.2.om feltnr. 11, er der ændret i ordlyden for hvornår, der er pligt til at indberette kryds i feltnr. 11, for at der ikke automatisk skal beregnes befordringsfradrag på den ansattes årsopgørelse. Pligten til at indberette X i feltnr. 11, hvis arbejdsgiver kan fastslå, at den ansatte fremmøder mindre end 216 dage om året er bortfaldet. Til gengæld skal der nu indberettes kryds, så snart den ansatte har én hjemmearbejdsdag. Se evt. mere herom i afsnit 0.

I afsnit 8.3.2 Nye ferielov - funktionærer, er der i underafsnit "Recordtyper ved filindberetning af feriepenge mv." indsat recordtype 6000, som fejlagtigt ikke tidligere var med.

I samme afsnit har det tidligere stået dette vedrørende funktionærer, der fratræder efter 31.8.2020: "Hvis arbejdsgiver bruger FerieKonto eller en feriekasse, accepteres det, at der, hvis der endnu ikke er indberettet for ferieår 9999, indberettes nettoferiepenge for ferieår 9999 på samme måde som for 2018 og 2019 og med FerieKonto eller feriekasse som feriepengeudbetaler."
Denne sætning er fjernet, da det har vist sig, at feriepenge for ferieår 9999 for fortsættende funktionærer, som man er, hvis man fratræder efter 31.8.2020, altid skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler som bruttoferiepenge (i feltnr. 210 of 211). 

I afsnit 15. Søindkomst, er der for DAS-indkomst med indtægtsart 28 tilføjet "Indenrigsfart, rutetrafik fra havn til havn på mindst 50 sømil". For DIS-indkomst med indtægtsart 57, er der tilføjet "færge_DIS, rutetrafik fra havn til havn på under 50 sømil. Vedrørende indkomst på udenlandsk skib (fremmed flag), der berettiger til sømandsfradrag, er det tilføjet, at udenlandsk flag skal være indenfor EU/EØS. Under Sødage (feltnr. 83), er det tilføjet, at der aldrig skal indberettes sødage (feltnr. 83), når der sejles under DAS, og der samtidig sejles i ”begrænset fart”.

Hvad var nyt i forrige version (9.8):

I afsnit 8.2. Løn mv, var det tidligere angivet, at ressouceforløbsydelse skulle indberettes med indkomsttype 04, hvis den var på baggrund af dagpenge, da ydelsen da var omfattet af lønindeholdelse. Det har vist sig, at resourceforløbsydelse altid er friholdt for lønindeholdelse, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 17. Ressourceforløbsydelse skal derfor altid indberettes med indkomsttype 06 Kontanthjælp. 

I afsnit 8.3.1 er indsat ny registreret feriekasse.

I afsnit 8.4. Personalegoder mv., er det anført at satsen for fri telefon i feltnr. 20 er uændret fra 2018 til 2019 og satserne for fri kost og logi i feltnr. 21 er ajourført med 2019-satser.  Bagatelgrænserne til feltnr. 55 på henholdsvis 1.100 kr. og 6.100 kr. i 2018 er ligeledes ajourført til 1.200 kr. og 6.200 kr. for 2019.

I afsnit 8.5. Særlige pensionsfelter, er feltnr. 88 Pension - fritaget for udligningsskat udgået, da udligningsskatten er ophørt ved udgangen af 2017. Desuden er det anført, at feltnr. 90 er udgået pr 31.12.2017.

I afsnit 8.6. B-indkomst og øvrige felter, er der under feltnr. 40 indsat dette punkt:

  • et ydet vederlag i et ansættelsesforhold i form af køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, som opfylder betingelserne for udskydelse af beskatningstidspunkt i ligningslovens § 28. Indberetningen er hjemlet i Skatteindberetningslovens § 5, stk. 2, nr. 4. Sammen med kryds i feltnr. 40, skal der angives indtægtsart 101.
ISBN-nummer
978-87-417-0490-6