Dato for offentliggørelse
19 Dec 2019 11:57
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (10.7):

Forskellige satser, der reguleres årligt, er ajourført med værdierne for 2020.

I afsnit 8.2.
-vedr. felt 13 og 14 er indsat nye indtægtarter (127 og 128) til brug for udenlandske rederier, der godkendes efter Sømandsbeskatningslovens §§ 11a og -b, der forventes vedtaget 20.12.2019 og gældende fra 1.1.2020. Indtægtsarterne er endnu ikke implementeret.
-er indsat beskrivelse af felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge. Feltet har hidtil været beskrevet i afsnit 0. Nyhedsbrev. Feltet kan indberettes for udbetalinger, der sker fra august 2020 efter den nye ferielov.
-vedr. indtægtsarter til felt 14: Indtægtsart 114 skal fremover også benyttes børnepension.
-vedr. indtægtsarter til felt 14: Indtægtsart 06 skal fremover også benyttes til seniorpension.

I afsnit 8.4., felt 21 er satserne for fri kost for 2020 indsat.

I afsnit 8.5., felt 57, er indsat vejledning om, at flytning af aldersopsparing til anden pensiontype medfører, at der skal ske rettelsesindberetning til eIndkomst.

I afsnit 8.6., felt 38, er det tilføjet, at tilskud/hjælp efter servicelovens § 95 og 96 indberettes i dette felt sammen med indtægtsart 71 (skattefrit tilskud). 

I afsnit 15. vil der snarest blive givet vejledning til indberetning fra udenlandske redierier, der godkendes efter Sømandsbeskatningslovens §§ 11a og -b.

I afsnit 18. Dynamisk indberetningsformat er indsat vejledning til at få foranstillet nuller i fx medarbejdernummer.

Hvad var nyt i forrige version (10.6):

I afsnit 0. Nyhedsbrev er der indsat oplysninger
- om sidste frist for indberetning til første udgave af årsopgørelsen for 2019.
- om fri telefon fra 2020.
- for offentlige myndigheder: Der er indsat tidspunkt for mulig indberetning af felterne 37 OP-bidrag og 47 Tillæg til refusion.

I afsnit 8.4. Personalegoder mv., felt 20 Fri telefon mm. er der indsat forventet ny sats for fri telefon for 2020. Lovforslag herom forventes fremsat 20.11.2019. Anbefaling om indberetning af feltet for 2020, er indsat i afsnit 0. Nyhedsbrev

For kommuner: I afsnit 8.6. er det præciseret hvilke tilbagebetalinger, der må indberettet i felt 98 Tilbagebetalt kontanthjælp mv.

ISBN-nummer
978-87-417-0822-5
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen