SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2014.1.VLRStraffesag - momssvig - nægtelse af registrering - virksomhedsdrift - sagsbehandlingstid06-01-1427-06-13Straf Dom
SKM2014.2.SRArbejdsgivers betaling for medarbejders operation07-01-1417-12-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.3.SRKøb og salg af fast ejendom, helårsbolig anvendt som sommerbolig, administrativ praksis, arv07-01-1417-12-13Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.4.LSRLønindeholdelse, klage over gebyr - spørgsmål om Landsskatterettens kompetence07-01-14 Udlæg Afgørelse
SKM2014.5.SRElafgifter - fordeling og opgørelse af elforbrug på campingplads med Put & Take lystfiskeri07-01-1417-12-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.6.SRNedsat elvarmesats i en elopvarmet helårsbolig med installeret solcelleanlæg07-01-1417-12-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.7.SRNedsat elvarmesats i en elopvarmet helårsbolig med installeret solcelleanlæg under årlig nettoafregning07-01-1417-12-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.8.SRLikvidationsudlodning - salg af datterselskabs- eller koncernselskabsaktier - udbytte eller aktieavance08-01-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.9.SRPersonalegoder, fri telefon, fri computer iPad/tablets, fri datakommunikationsforbindelse08-01-1412-11-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.10.SRKvalifikation af belgisk SCS (société en commandite simple) - hybride selskaber - creditlempelse - danske kommanditisters fradragskonto08-01-1417-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.11.SRBinære optioner - kursgevinstlovens § 29, stk. 1 - finansiel kontrakt08-01-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.12.LSRBeskatning af kautionspræmier08-01-1412-09-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.13.SRKvalifikation af russisk ejendomsfond, territorialprincippet og skattefri udbytte08-01-1417-12-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.14.SRAnpartshaverlån - Administrationsselskabs lån til kommanditselskaber08-01-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.17.SRAktionærlån - Hævning af et beløb større end det på generalforsamlingen vedtagne udbytte08-01-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.16.SRAnpartshaverlån - Selskabs lån til virksomhedsskatteordning08-01-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.15.SRAnpartshaverlån - Selskabs lån til kommanditselskab08-01-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.18.SRSelskabs flytning af hjemsted - ikke indeholdelse af kildeskat eller begrænset skattepligt af "likvidationsprovenu"08-01-1407-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.19.SRUdbetalinger fra aldersforsikring08-01-1417-12-13Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2014.20.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006, den omberegnede grundværdi ansat for højt09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.21.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004 og 1. oktober 2006, den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi bortfalder09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.22.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2003, den omberegnede grundværdi ansat for højt09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.24.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2005 og pr. 1. oktober 2006, ejendomsværdien ansat for højt09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.23.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2005 og 1. oktober 2006 som følge af forkert vurderingsgrundlag med konsekvens for den omberegnede grundværdi09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.25.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007, ejendomsværdien samt de omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002niveau er ansat for højt09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.27.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2004, ejendomsværdien og grundværdien er ansat for højt09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.26.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2003 pr. 1. oktober 2005, ejendomsværdien og grundværdien er ansat for højt09-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.28.SRKvalifikation af LLC registreret i Delaware, USA09-01-1417-12-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.29.BRMaskeret udlodning - private udgifter - ansættelsesfrist - begrundelse09-01-1406-12-13Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.30.SRBil med hvide nummerplader, udelukkende privat benyttet, solcellevirksomhed, virksomhedsordningen09-01-1417-12-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2014.31.SRHalskar scanning - skattepligt09-01-1417-12-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.32.SRSvenske kapitalforsikringer - lagerprincip - lempelse09-01-1417-12-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.33.SRSkattepligt ved ejerlejlighedsforenings opsætning af solcelleanlæg10-01-1417-12-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.34.SRPåtænkt selskab anset for et investeringsselskab, omfattet af ABL § 19. Udbytte anset for omfattet af artikel 10 i DBO mellem Danmark og Tyskland10-01-1427-08-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.35.SRRejsereglerne - fradrag for småfornødenheder - arbejde på mobil borerig10-01-1417-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.36.HRSpiritussalg i Danmark - svenske momsregistrerede virksomheder - ledsagedokumenter til spiritusvarer10-01-1420-12-13Øl, vin og spiritus Dom
SKM2014.37.SRAfgift af overskudsvarme10-01-1417-12-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.38.SRSkattepligt - tilflytning10-01-1417-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.39.SRFast driftssted - virksomhed udøvet gennem kontorlokaler13-01-1417-12-13Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.40.SRArbejdsudleje - tandkirurgiydelser integreret i spørgers tandlægevirksomhed13-01-1417-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.41.BRMoms - skrotning af biler14-01-1402-08-13Momspligt Dom
SKM2014.42.SRArbejdsudleje - outsourcing af el-installationsopgaver14-01-1417-12-13Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.43.VLRAffalds- og råstofafgiftsloven15-01-1418-04-13Miljøafgifter Dom
SKM2014.44.VLRSmøre- og hydraulikolieafgift - opkrævet i strid med EU-retten - tilbagesøgningsret - overvæltning - erstatningskrav16-01-1403-04-13Miljøafgifter Dom
SKM2014.45.SRSundhedstjek - udvidelse af spørgeskemaet med nye emner17-01-1417-12-13Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.46.SKATFritagelse for beskatning af dødsboer, hvor der er en længstlevende ægtefælle, hvor der skiftes efterfølgende i den længstlevendes levende live eller ved den længstlevende ægtefælles død - beløbsgrænse - boslod - genoptagelse - styresignal17-01-1417-01-14Dødsboer (skat) Styresignal
SKM2014.47.LSRHvorvidt et beløb betalt som erstatning for mistet ret til præmiefritagelse er skattepligtig17-01-1430-10-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.48.LSRFradrag af renteudgifter vedrørende ejendom ejet i sameje17-01-1409-10-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.49.SKATPraksisændring - Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - styresignal17-01-1417-01-14Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2014.50.SRSalg af fast ejendom - ikke momspligtig17-01-1417-12-13Andet om moms Bindende svar
SKM2014.51.SKATSkattefri aktieombytning af aktier i Trifork A/S med aktier i Trifork Holding AG17-01-14 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2014.52.LSREjendomsavancebeskatning - overdragelse af en anpart af en blandet benyttet ejendom20-01-1424-10-13Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2014.53.LSRFiksering af yderligere renter på koncerninterne placeringer via cash pool ordninger20-01-1421-10-13Transfer pricing Kendelse
SKM2014.54.LSRBeskatning af maskeret udlodning fra selskab20-01-1409-10-13Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2014.55.SRMomsgrundlaget ved diskretionær porteføljepleje20-01-1417-12-13Momsgrundlag Bindende svar
SKM2014.56.SRMomsfritagelse ved overdragelse af udlån20-01-1417-12-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.57.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed jordbund - opgørelse af sagsomkostninger20-01-1403-09-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.59.LSRAfskrivning som driftsmidler eller som bygninger20-01-1409-10-13Afskrivninger og fradrag Kendelse
SKM2014.58.ØLRKonkurs - selvstændig konkursbehandling af interessentskab - konkursværneting - særlige omstændigheder20-01-1429-05-13Betalingsstandsning og konkurs Kendelse
SKM2014.60.BRHusbåd - udlejning - arbejdstidskrav20-01-1412-12-13Personlig indkomst Dom
SKM2014.61.LSRSkattemæssig behandling af indbetalt Capital Advances i relation til avanceopgørelse ved salg af aktier20-01-1428-08-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.62.LSREkstraordinær genoptagelse vedrørende beskatning af udnyttelse af optioner21-01-1404-09-13Personlig indkomst Kendelse
SKM2014.63.BRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil21-01-1412-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.64.BRRegistreringsafgift - varevogn - konstruktion - anvendelse udelukkende godstransport - mulighed for personbefordring21-01-1404-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.65.HREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - ekstrafundering - boligejendom - forlig21-01-1410-10-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.66.SRLeveringssted ved salg af e-bøger21-01-1417-12-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2014.67.ØLRUdlæg - erstatningssum - fremtidig erhvervelse21-01-1428-10-13Udlæg Kendelse
SKM2014.68.BRSyn og skøn - begæring afvist - udtalelse om bruttoavancer og driftsudgifter21-01-1412-11-13Virksomheder Kendelse
SKM2014.69.ØLRMaskeret udlodning - avance ved salg af ejendomme22-01-1419-12-13Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.70.SRVirksomhedsoverdragelse med succession22-01-1417-12-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.71.ØLRStraffesag - momssvig - sorte lønninger - indeholdelse af A-skat m.v.23-01-1424-09-13Straf Dom
SKM2014.72.SRMoms - Ejerskab af byggegrunde - Passiv investering23-01-1417-12-13Momspligt Bindende svar
SKM2014.73.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - skrot og brugte biler - uregistreret virksomhed - forsøg23-01-1421-08-13Straf Dom
SKM2014.74.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - skattefri indtægter23-01-1408-01-14Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2014.75.SRPensionsprodukt - livsvarig alderspension - livrente - ægtefællepension - garanterede ydelser23-01-1417-12-13Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2014.76.HREjendomsavance - ekspropriationsvilje - bindende svar - bindende virkning24-01-1421-01-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.77.SRNedbrydelig bærepose - emballageafgiftslovens § 2 a og § 2 b24-01-1417-12-13Miljøafgifter Bindende svar
SKM2014.78.BREjendomsvurdering - byggeretsprincip - grundværdi24-01-1403-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.79.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak, vand og varme24-01-1403-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.80.SRMomspligt - kulturelle ydelser - fradragsret - fakturering27-01-1417-12-13Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.81.BRRetspleje - henvisning til landsret - sager af principiel karakter - betalingskorrektion27-01-1414-01-14Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2014.82.VLRStraffesag - registreringsafgift - købspris angivet for lavt - sammenhæng til tidligere straffe - ikke ligeartet kriminalitet27-01-1424-09-13Straf Dom
SKM2014.83.VLRRetspleje - henvisning til landsret - første instans - principiel27-01-1414-01-14Momspligt Dom
SKM2014.84.BRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedanpartshaver - dokumentation og kontrol - efterfølgende opgørelse - bevisbyrde27-01-1403-01-14Personlig indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2014.85.SRGodtgørelse efter forskelsbehandlingsloven28-01-1417-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.86.SRGodtgørelse efter forskelsbehandlingsloven28-01-1417-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.87.HRLåneomkostninger - advokat- og revisorudgifter - rette omkostningsbærer - kapitalfond - bevisbyrde29-01-1427-01-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.88.ØLRFraflytningsbeskatning - aktier - EU-retten - dobbeltbeskatningsoverenskomst29-01-1425-06-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2014.89.BROmkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale29-01-1413-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.90.BRFradrag for moms - køb - fakturaers realitet - ædelmetaller29-01-1405-12-13Momsgrundlag Dom
SKM2014.91.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse30-01-1413-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.92.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi30-01-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.93.BREjendomsvurdering - fradrag i grundværdi - intern sti, kloak- og vandforsyningsanlæg30-01-1418-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.94.SRSkattefrit salg af formuegode - bolværkstræ31-01-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.95.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007, den omberegnede grundværdi ansat for højt03-02-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.96.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2006, 1. oktober 2007 og 1. oktober 2008 grundværdien samt de omberegnede ejendomsværdier ansat for højt.03-02-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.97.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - intern kloakforsyning03-02-1413-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.98.HRKorrektion - afgiftsgrundlag - fradragsberettiget købsmoms - større kompleks af anpartsprojekter03-02-1431-01-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.99.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007, grundværdien samt den omberegnede grundværdi ansat for højt03-02-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.100.BRKonkurs - omstødelse - forringelse af betalingsevne04-02-1402-12-13Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.101.VLRStraffesag - råstofafgift - salg af grus - manglende registrering04-02-1411-12-13Straf Dom
SKM2014.102.LSRBindende svar om opgørelse af genbeskatningssaldo ved international sambeskatning.04-02-1417-10-13Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2014.103.LSROpgørelse af tonnagebeskattet indkomst04-02-1413-06-13Tonnageskat Kendelse
SKM2014.104.BREjendomsavance - afståelsessum - mageskifte05-02-1416-12-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.105.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning05-02-1418-12-13Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.106.SRSkattefri virksomhedsomdannelse05-02-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.107.SRAnpartshaverlån - Salg af ejendom til hovedanpartshaver06-02-1428-01-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.108.SRFond, kulturinstitution, almennyttig06-02-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.109.LSRFastsættelse af nedslag i grundværdien for ekstrafundering06-02-1404-06-13Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2014.110.SRVærdipapir - nedskrivning til 0 af gælden og periodisering af renter06-02-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.111.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - udeholdt omsætning - tagrensning - ægtefælle registreret06-02-1418-06-13Straf Dom
SKM2014.112.LSRFradrag ved underskud af landbrugsvirksomhed og stutteri06-02-1422-11-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.113.LSRGenanbringelse af ejendomsavance ved salg af en ubebygget grund06-02-1421-11-13Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2014.114.SRCertificeringsvirksomhed fra andet EU - Fast driftssted (skat) - Fast forretningssted (moms) - Omvendt betalingspligt07-02-1417-12-13Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.115.SKATBøder for tilsidesættelser af pålæg om logbog for overtrædelser i 201407-02-14 Straf SKAT-meddelelse
SKM2014.116.BREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum07-02-1420-12-13Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.117.SRMomsgrundlaget ved salg af leasingbiler10-02-1428-01-14Momsgrundlag Bindende svar
SKM2014.118.SRElafgift - proces- eller komfortkøling af lokale i bageri10-02-1428-01-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.119.SRIndkøbsforeninger - skattepligtsstatus - fusion - udlån10-02-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.120.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist10-02-1409-01-14Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.121.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer10-02-1402-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.122.SRChokoladeafgift af tyggetobaksprodukt (tyggegummi)10-02-1417-12-13Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2014.123.BRBrugtmomsordningen - motorkøretøjer - skønsmæssig forhøjelse10-02-1403-12-13Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2014.124.LSRRegistreringsafgiftspligt for motorkøretøj med falsk stelnummer11-02-14 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2014.125.LSRBetaling af vægtafgift for motorkøretøj11-02-1424-09-13Motor - Indregistrering og vægtafgift Kendelse
SKM2014.126.SRHæftelse for importmoms - anvendelse af momslovens udlægsregler11-02-1428-01-14Andet om moms Bindende svar
SKM2014.127.SRLivsforsikringer - ejerskifte - arvinger - begunstigede - overgangsregel12-02-1417-12-13Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2014.128.SRSkattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse12-02-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.129.SRUdlån fra virksomhedsskatteordningen anset for erhvervsmæssig.12-02-1428-01-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2014.130.BRSkønsmæssig ansættelse - rette indkomstmodtager - indsætning på bankkonti - gældseftergivelse - virksomhedsordningen14-02-1408-01-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.131.BREjendomsavance - flere boliger - landbrugsejendom17-02-1407-01-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.132.SRMoms - almennyttig forening - salg af kurser og terapiydelser17-02-1428-01-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.133.SRLæge - selvstændig erhvervsdrivende - lønmodtager17-02-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.134.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinst17-02-1403-01-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.135.SRArbejdsudleje - kursusophold17-02-1428-01-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.136.ØLRRetspleje - henvisning til landsret - sag af principiel karakter - tonnagebeskatning18-02-1423-12-13Tonnageskat Kendelse
SKM2014.137.BRGenoptagelse - skatteankenævn - nye oplysninger - særlige omstændigheder18-02-1416-01-14Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.138.BRAktieavance - kapitalnedsættelse - dispensation18-02-1420-01-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.139.BREjendomsvurdering - grundværdi - interne anlæg - fradrag for forbedringer18-02-1409-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.140.VLRStraffesag - momssvig - fiktive købefakturaer - eksport ud af EU - uberettiget momsrefusion - flere selskaber - stråmænd18-02-1421-11-13Straf Dom
SKM2014.141.BRMaskeret udlodning - hævninger - mellemregningskonto19-02-1414-01-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.142.SRMoms - Opkrævning af betalingskort- og kreditkortgebyrer21-02-1428-01-14Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt Bindende svar
SKM2014.143.HRArbejdsmarkedsbidrag - før 2008 - socialt bidrag eller indkomstskat24-02-1420-02-14Udenlandsk indkomst + Indkomstarter Dom
SKM2014.144.SRMomsfradrag - konkursbo - afvikling af momspligtig virksomhed24-02-1428-01-14Andet om moms Bindende svar
SKM2014.145.SKATMoms af kredit- og betalingskortgebyrer m.v.24-02-14 Momsgrundlag SKAT-meddelelse
SKM2014.146.LSRAnsættelse af ejendomsavance og genvundne afskrivninger ved salg af kommanditandele24-02-1412-09-12Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2014.147.LSRFradrag for renteudgifter, driftsomkostninger, tab ved tyveri og forsvundne midler24-02-1414-11-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.148.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo ved udlodning af udbytte25-02-1415-11-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Kendelse
SKM2014.149.LSRGenanbringelse af ejendomsavance25-02-1402-11-11Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2014.150.HRForsendelsesrisiko - betydning for SKATs brevudsendelser25-02-1407-02-14Udlæg Dom
SKM2014.151.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi26-02-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.152.SRPorteføljeforvaltning - forhandlinger i forbindelse med værdipapirer - fritagelse for moms26-02-1428-01-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.153.SRUdlodning af likvidationsprovenu - bestemmende indflydelse - salg af datterselskabsaktier27-02-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.154.SRKoncernintern overdragelse af goodwill og knowhow - løbende ydelse27-02-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.155.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2002, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 grundværdien samt de omberegnede grundværdi ansat for højt27-02-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.156.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2007 grundværdien samt ejendomsværdien ansat for højt27-02-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.157.SRSkattefri spaltning uden tilladelse - forholdet mellem aktiver og forpligtelser28-02-1425-02-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.158.LSRBindende svar om skattepligt i Danmark i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder03-03-14 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2014.159.LSRAktieavancebeskatning eller kursgevinstbeskatning ved efterfølgende ændring af købesum for aktier03-03-14 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2014.160.ØLRRegistreringsafgift - fritagelse - statsinstitution03-03-1423-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.161.SRArbejdsudleje - støbningsydelser udskilt til udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed04-03-1425-02-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.162.SRUdlodningsværdi fra dødsbo - Salgspris til hovedaktionærselskab - Pensioner mv, arvelovens § 13 og boets skattefrihed04-03-1404-03-14Dødsboer (skat) + Dødsboer (ejendomme) Bindende svar
SKM2014.163.LSRSpørgsmål om videresalgsavance ved salg af anparter kan sidestilles med betaling til projektudbyder05-03-1418-10-13Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2014.164.SKATListe over anerkendte flyselskaber05-03-14 Handel med udlandet og betalingspligtige personer SKAT-meddelelse
SKM2014.165.LSRSelskabs elforbrug til køling i produktionen anset som godtgørelsesberettiget05-03-1419-12-13Energi og kuldioxid Kendelse
SKM2014.166.SRSplitleasingordning - elbiler og ladestationer05-03-1425-02-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.167.SRUdlodning til udenlandsk selskab - likvidationsprovenu - beneficial owner05-03-1425-02-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.168.SRUdlodning til udenlandsk selskab - likvidationsprovenu - beneficial owner05-03-1425-02-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.169.SRArbejdsudleje, udskilt arbejdsopgave05-03-1425-02-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.170.SKATKantinemoms - opgørelse af kostprisen06-03-1406-03-14Andet om moms Styresignal
SKM2014.171.SRFast driftssted10-03-1425-02-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.172.SRArbejdsudleje - støbningsydelser udskilt til udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed10-03-1425-02-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.173.SRBeskatning af ejendomsaktieselskab ejet af pensionskasser - SEL § 3 A10-03-1425-02-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.174.SRVandkoncern11-03-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.175.SRMBA, kontantlønnedgang11-03-1428-01-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.176.BREjendomsavance - udbyderhonorar - særskilt honorering - lighedsgrundsætning11-03-1423-12-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.177.SRMyndigheds salg af fast ejendom anvendt til offentligretlig virksomhed var momsfri11-03-1425-02-14Byggeri Bindende svar
SKM2014.178.SRFritvalgsordning12-03-1428-01-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.179.SRIngen momsfradrag - Indkøb af synsprøveinstrumenter12-03-1425-02-14Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag Bindende svar
SKM2014.180.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakforsyning12-03-1424-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.181.SKATOphævelse af styresignal SKM2009.210.SKAT12-03-1412-03-14Politikker og retningslinier Styresignal
SKM2014.182.ØLRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - administrerende direktør - skærpet bevisbyrde13-03-1406-02-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.183.ØLROrdinær genoptagelse - befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - hovedanpartshaver og ægtefælle13-03-1419-12-13Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2014.184.SRMomsgrundlaget - meromkostninger til løn m.m. - virksomhedsoverdragelsesloven13-03-1425-02-14Momsgrundlag Bindende svar
SKM2014.185.SKATInvesteringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - tilbagekaldelse af styresignal13-03-1413-03-14Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2014.186.SRGodtgørelse for ophavsretskrænkelse efter ophavsretslovens bestemmelser14-03-1425-02-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.187.SRSkat ved sammenlægning af foreninger14-03-1425-02-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.188.SRGodtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til drift af serverfaciliteter14-03-1425-02-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.189.BRRegistreringsafgift - begrebet "eldrevet motorkøretøj"17-03-1418-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.190.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - ugyldighed - gaver17-03-1415-01-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.191.BRFri bolig - eneanpartshaver - direktør17-03-1415-01-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.192.ØLRDriftsomkostninger - holdingselskab - administrationshonorar og bonus til direktør - sagsomkostninger18-03-1412-02-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.193.SRAfskrivning m.v. på aktiver ejet af tredjemand18-03-1425-02-14Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2014.194.VLREjendomsavance - næring - privat bolig - ejertid 9 mdr. - ejendomsselskaber18-03-1419-02-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.195.SRArbejdsudleje - implementering af IT-system18-03-1425-02-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.196.SRMaltesisk SICAV PLC - ABL § 1919-03-1425-02-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.197.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbiler20-03-1416-01-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.198.HRHenstand i forbindelse med klage - skatter og afgifter - konkurs - 154 mio. kr.21-03-1419-03-14Når man vil klage + Afdragsordninger og henstand Dom
SKM2014.199.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyning21-03-1428-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.200.SRÅbenbar ulovlig skatteankenævnsafgørelse - dispensation efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 721-03-14 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2014.201.BRBrugtmomsordningen - grænsehandelsarrangement - byttebiler - afgiftsgrundlaget21-03-1415-01-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2014.202.ØLRSkønsmæssig ansættelse - moms - tilsidesættelse - regnskab21-03-1405-03-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.203.LSROperasangers mulighed for fradrag24-03-1425-11-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.204.LSRSalg af udstyr omfattet af reglerne om reguleringsforpligtelse for investeringsgoder24-03-1403-12-13Fradrag Kendelse
SKM2014.205.SREkspropriation - frivillig aftale24-03-1428-01-14Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.206.SRGrænseoverskridende fusion - vederlag, fusionsdato25-03-1428-01-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.207.SRPartnerselskab - transparent - fast driftssted25-03-1425-02-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.208.LSROverførsel af renteudgifter til ægtefælle beskattet efter kildeskatteloven § 48E25-03-1420-12-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.209.BRSkattekontrol - oplysninger fra tredjemand - grundlag for skøn - retssikkerhed25-03-1424-01-14Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Kontrolbestemmelser Dom
SKM2014.210.ØLRStraffesag - indførsel af guldsmykker - manglende angivelse - lufthavn25-03-1405-12-13Straf Dom
SKM2014.211.LSRValutaswap ikke anset som erhvervsmæssig25-03-1417-12-13Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Kendelse
SKM2014.212.LSRBindende svar om fradrag for tab på fordringer25-03-1428-11-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.213.LSRMomsfritagelse for behandlinger mod barnløshed - bindende svar25-03-14 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2014.214.ØLRProces - moms - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - fristregel25-03-1406-03-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.215.LSRTilbagebetaling af tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse26-03-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.216.LSRUdlevering af oplysninger i henhold til skattekontrollovens § 6 stk. 1.26-03-14 Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision Afgørelse
SKM2014.217.ØLRKonkurs - nægtelse fremme af begæring - fordring - betryggende sikkerhed27-03-1415-01-14Betalingsstandsning og konkurs Kendelse
SKM2014.218.BRInddrivelse - størrelse af gæld - hjemvisning27-03-1412-12-13Lønindeholdelse Dom
SKM2014.219.LSRBeskatning og fradrag af indtægter og udgifter i forbindelse med kunstnerisk virksomhed27-03-14 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2014.220.ØLRReligiøst samfund - godkendelse - fradragsret - gavegiver og bidragyder27-03-1413-03-14Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.221.SRMoms - Leveringssted - fast forretningssted - betalingspligt - køb af leasingydelser28-03-1425-02-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2014.222.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005, den omberegnede grundværdi er foretaget uhjemlet28-03-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.223.SRAfgiftsfrihed for HFC-afgift for hermetisk lukkede varmepumper31-03-1425-03-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.224.SKATMomsfradrag - Delvis fradragsret - Pengeinstitutternes adgang til at modregne renteudgifter i renteindtægter ved opgørelsen af omsætningen31-03-1431-03-14Fradrag Styresignal
SKM2014.225.SRArbejdsudleje - ydelser med kunststofbelægning anset for udskilt31-03-1425-03-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.226.SRBitcoins, ikke erhvervsmæssig begrundet, anset for særskilt virksomhed01-04-1425-03-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.227.ØLRSambeskatning - underskud - fusion - udenlandsk selskab - likvidation01-04-1429-01-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.228.ØLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter -malerier og vin - maskeret udlodning - forfalskede kvitteringer - dokumentfalsk - skyldnersvig01-04-1407-06-13Straf Dom
SKM2014.229.ØLRSkattefri spaltning - frasalg - skatteudnyttelse - forretningsmæssig begrundelse02-04-1412-03-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.230.SRFuld skattepligt ikke genindtrådt - ikke fast driftssted i Danmark03-04-1425-02-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.231.SKATDen momsmæssige behandling ved danske havnes fakturering af skibsafgifter - styresignal03-04-1403-04-14Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2014.232.ØLRMaskeret udlodning - driftsudgifter - fradrag - dokumentation - formalitetsindsigelser03-04-1421-03-14Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.233.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi03-04-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.234.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi03-04-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.235.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - eksternt vejanlæg03-04-1431-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.236.HREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse anskaffelsessum -brugte anparter03-04-1403-03-14Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.237.SRSkadesforsikringsafgift - agent ikke afgiftspligtig, pålæg af avance på forsikringspræmie ikke omfattet af afgift - bindende svar04-04-1425-03-14Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Bindende svar
SKM2014.238.SRPensionsordninger - opgørelse af beskatningsgrundlaget på tilsagnsordninger i en dansk filial04-04-1425-03-14Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2014.239.SRKonvertering af kapitalpension til aldersforsikring04-04-1425-03-14Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2014.240.SRArbejdsudleje - gulvbelægningsydelser ikke knyttet til en funktion i et salgsselskab04-04-1425-03-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.241.SRUddelinger af henlæggelser efter overgang til beskatning efter fondsbeskatningsloven07-04-1425-03-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.242.SRTab på fordring på løn - arbejdsgiver konkurs07-04-1425-03-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.243.LSRRykkergebyr og gebyr for fremsendelse af lønindeholdelse07-04-1412-12-13Erindring og rykker Kendelse
SKM2014.244.LSRDækningsrækkefølge i forbindelse med omposteringer af lønindeholdte beløb07-04-1410-01-14Modregning og transport Kendelse
SKM2014.668.SANSTTilbagebetaling af tidligere udbetalt aconto omkostningsgodtgørelse08-04-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.245.SRLønsumsafgift - rådighedsløn - tjenestemænd08-04-1425-03-14Lønsumsbegrebet Bindende svar
SKM2014.246.SRSkattefri fusion med selskab indregistreret på Bahamas og omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 208-04-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.247.SRMoms - "gammel ejendom" - optionsaftale08-04-1425-03-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.248.SRAfvisning - bindende svar08-04-1428-01-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.249.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - rengøringsvirksomhed08-04-1428-11-13Straf Dom
SKM2014.250.SRAfskrivning på telekommunikationsudstyr - kommanditisters skattepligt08-04-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.251.SRArbejdsgiverbetalt app08-04-1425-02-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.252.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - uregistreret virksomhed - fakturaer med moms - tømrer08-04-1422-10-13Straf Dom
SKM2014.253.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - andre straffelovsovertrædelser08-04-1428-11-13Straf Dom
SKM2014.255.ØLRStraffesag - direktør og hovedanpartshaver - momssvig - A-skat m.v. - uregistreret virksomhed - rengøringsopgaver08-04-1409-12-13Straf Dom
SKM2014.254.ØLRSkønsmæssig ansættelse - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto - skat og moms08-04-1418-12-13Personlig indkomst Dom
SKM2014.256.SRForudbetaling - Leveringstidspunkt - Momspligtens indtræden08-04-1425-03-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.257.ØLRStraffesag - momssvig - fiktive købsfakturaer - kædesvig - rettighedsfrakendelse08-04-1430-11-12Straf Dom
SKM2014.258.BRErstatningsansvar - inddragelse nummerplader - firmabil - forældelse09-04-1401-03-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.259.VLRBrugtmomsordningen - biler - køb fra forsikringsselskaber09-04-1418-12-13Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2014.260.ØLRUregistreret murervirksomhed - engelske selskaber - skønsmæssig ansættelse - lønmodtager / selvstændig erhvervsdrivende - ekstraordinær ansættelse09-04-1419-12-13Virksomheder Dom
SKM2014.261.SRPengetankreglen - leasede aktiver09-04-1425-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.262.BRRegistreringsafgift - personbil - tyske nummerplader - tilknytning til Danmark09-04-1420-12-13Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.263.HREjendomsskat - grundskyld - landbrugsejendom - grundskatteloft10-04-1408-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.264.HRFradragsbegrænsning - forsikringsselskaber10-04-1401-04-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.265.ØLRStraffesag - registreringsafgift - autocamper - del af camperudstyr fjernet11-04-1429-01-14Straf Dom
SKM2014.266.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - stråmand for virksomhed - narkogæld11-04-1431-01-14Straf Dom
SKM2014.267.ØLRStraffesag - momssvig - skyldnersvig - salg leasede maskiner - salg maskiner indeholdende udlæg11-04-1405-02-14Straf Dom
SKM2014.268.SROnline kasino - datterselskab på Malta - ledelsens sæde - fast driftssted - udbytte11-04-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.269.BRSalgsmoms - skønsmæssig fastsættelse - indsætninger på bankkonti - transitkonto14-04-1416-12-13Momsgrundlag Dom
SKM2014.270.VLRMoms - golfanlæg - aktier - spilleret - momspligtig leverance15-04-1415-01-14Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2014.271.BRMoms - grænsehandelskoncept - administrativ praksis - berettigede forventninger - passivitet15-04-1405-02-14Momspligt Dom
SKM2014.272.BRRådighedsbeskatning - helårshus - hovedanpartshaver - afgivne erklæringer16-04-1427-11-13Personlig indkomst Dom
SKM2014.273.HRFri bil - gulpladebil ejet af selskab - benyttet i personlig virksomhed - privatbenyttelsesafgift - hæftelse23-04-1410-04-14Arbejdsgiverens særlige pligter + Personlig indkomst + Motorkøretøjer + Fradrag Dom
SKM2014.274.LSRBindende svar vedrørende ikke godkendt fradrag for kurstab23-04-1412-12-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.275.LSRDer skulle ikke bortses fra handel med ubebygget landejendom, hvor der skete hurtigt tilbagesalg23-04-1416-12-13Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Kendelse
SKM2014.276.LSRFradragsberettigede finansieringsomkostninger som indirekte omkostninger jf. ligningslovens § 33 F23-04-1421-11-13Udenlandsk indkomst Kendelse
SKM2014.277.SKATListe over anerkendte flyselskaber23-04-14 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2014.278.ØLRForelæggelse - præjudicielle spørgsmål - EU-domstolen - toldkodeksens artikel 203 og 20423-04-1404-04-14Forsendelse og transitering Kendelse
SKM2014.279.SRLån ydet til selskaber - Ikke aktionærlån23-04-1425-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.280.LSRDansk holdingselskab fritaget for CFC-beskatning23-04-1421-11-13Selskabsbeskatning Kendelse
SKM2014.281.SRBeskatning - fri sommerbolig - hovedaktionærer - formodningsreglen23-04-1425-02-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.282.SRAdvokatvirksomhed - hverv som fast værge - ikke selvstændig økonomisk virksomhed i momslovens forstand23-04-1425-03-14Momspligt + Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2014.283.SRiiAdvokatvirksomhed - hverv som fast værge - selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig forstand - ikke selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand23-04-1425-03-14Momspligt + Virksomheder Bindende svar
SKM2014.284.ØLRStraffesag - momssvig - handel med vin og delikatesser - direktør og hovedanpartshaver - strafudmåling24-04-1423-01-14Straf Dom
SKM2014.285.SRUniversitet, statsinstitution efter selskabsskatteloven § 324-04-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.286.SRDigelag, selvstændig juridisk enhed, rette debitor24-04-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.287.VLRStraffesag - skattesvig - lønmodtager - bonusudbetalinger24-04-1427-02-14Straf Dom
SKM2014.288.SRFusion af foreninger, der ejer elselskaber24-04-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.289.LSRFastsættelse af nedslag i grundværdien for ekstrafundering24-04-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.290.LSRSelskab registreret på et kontorhotels mulighed for momsregistrering24-04-14 Andet om moms Afgørelse
SKM2014.291.SRDødsbo, værdiansættelse og indkomstopgørelse24-04-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.292.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter afholdt i forbindelse med køb af virksomhed25-04-1427-11-13Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.293.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnede ejerboligværdier25-04-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.294.SRAnpartshaverlån - Investerings- og udlånsvirksomhed28-04-1425-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.295.BRTab på fordring - værdi af tilgodehavende - forrentning af hovedaktionærfordring29-04-1410-02-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.296.VLRTilgodehavende løn - transport i fordring mod tredjemand - beskatningsbeløb - beskatningstidspunkt - selskab ejet af samlever29-04-1410-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.297.BRRette indkomstmodtager - læge - lønmodtager - selskabsindkomst - fri logi29-04-1404-02-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.298.HRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - værdiansættelse - autocamper29-04-1415-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.299.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak-, vand- og elforsyning - hovedanlæg30-04-1405-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.300.SRDispensation for CFC-beskatning30-04-1429-08-13Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.301.SKATKraftvarme - efterfølgende ændring (omvalg) af metode til fordeling af brændsel mellem el- og varmefremstilling (V-formel og E-formel)30-04-1430-04-14Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2014.302.SKATGenoptagelse af skatteansættelser - herunder suspension af frister - for indkomståret 2010 og fremover som følge af fejl og mangler i værdipapirsystemet30-04-1430-04-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Styresignal
SKM2014.303.SRKooperationsbeskattet indkøbsforening - køb via datterselskab01-05-1425-03-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.304.SRPersonalegoder, fri bolig, religiøs forening01-05-1425-03-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.305.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg - stianlæg02-05-1411-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.306.ØLRFrigørelsesafgift - henstand - overgangsregel02-05-1415-04-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.307.BRSpil - hjemmeside - formidling - blokering02-05-1431-03-14Spil, lotteri, gevinster og væddemål Kendelse
SKM2014.308.VLREjendomsavance - sommerhus - ny påstand i Landsretten - afvisning - gave - eller avancebeskatning02-05-1407-04-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.309.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - indeholdelsespligt - udstationering til Norge - social sikring - E 101 erklæring02-05-1415-04-14Særligt for arbejdsmarkedsbidrag Dom
SKM2014.310.BRBetalingsstandsning - tilsynets erstatningsansvar - manglende betaling af A-skat02-05-1427-12-13Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.311.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og regnvandsledninger02-05-1423-01-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.312.BRRentefradrag - betalingsaftale - faktisk betaling - tidsubestemt henstand05-05-1403-02-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.313.LSRLempelse efter exemptionsmetoden05-05-14 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2014.314.SRTrust, Reelle udbyttemodtagere05-05-1429-04-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.315.SKATAfgift af skadesforsikringer - praksis vedrørende afgiftsfritagelse for kreditforsikringer - styresignal05-05-1405-05-14Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Styresignal
SKM2014.316.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnede ejendomsværdier05-05-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.317.SRMomspligt af konverteringsret på fast ejendom06-05-1429-04-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.318.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi, omberegnet grundværdi06-05-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.319.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008, ejendomsværdien, omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002niveau06-05-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.320.SRFast driftssted og byggearbejder06-05-1429-04-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.321.BRAffaldsafgift - gipspapir - deponering - registreringspligt07-05-1412-02-14Miljøafgifter Dom
SKM2014.322.SRMomsfritaget salg af byggeprojekt, også ved mindre ændringer af byggeriet07-05-1429-04-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.323.SRMomsfritagelse for formueforvaltningsydelser, låneformidlingsydelser og beregningsmetoden for lønsumsafgift07-05-1425-03-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.324.BRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - ordinær - kulbrinteskat - klagevejledning07-05-1421-01-14Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2014.325.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - begrundelse - officialprincippet08-05-1425-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.326.SRSkattepligt - fraflytning - hjemsted - lempelse08-05-1429-04-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.328.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedringer08-05-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.327.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2007 ejendomsværdien og grundværdien08-05-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.329.SRMomsfritaget forvaltning af investeringsselskab08-05-1429-04-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.330.SKATSkibsreparationer mv. - momsfritagelse - underleverandører - ændring af praksis - styresignal08-05-1408-05-14Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2014.331.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - tjenesteforhold, entreprisekontrakter eller arbejdsudleje - hæftelse09-05-1414-02-14Virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraft Dom
SKM2014.332.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag09-05-1425-04-14Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2014.333.SRUdlodning til udenlandsk selskab - likvidationsprovenu - beneficial owner09-05-1429-04-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.334.BRMomskompensation - beregningsgrundlag - basisår09-05-1414-02-14Andet om moms Dom
SKM2014.335.VLRValutaudlændingekonto og værdipapirdepot - reelle ejer - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist12-05-1425-04-14Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.336.ØLRSyn og skøn - fremlæggelse af bilag for skønsmand12-05-1411-04-14Ejendomsavancebeskatning Kendelse
SKM2014.337.SRSkattefri ombytning af aktier - succession12-05-1429-04-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.338.VLRSyn og skøn - valg af skønsmand - krav til kvalifikationer12-05-1425-03-14Virksomheder Kendelse
SKM2014.339.SRSkattepligt - tilflytning sommerhus13-05-1429-04-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.340.SKATGenoptagelse af registreringsafgiftsbetaling for universiteter omfattet af universitetsloven - styresignal13-05-1413-05-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Styresignal
SKM2014.341.SRArbejdsudleje - Montagevirksomhed13-05-1429-04-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.342.SRArbejdsudleje - arbejde udført for dansk filial af ansatte fra udenlandsk moderselskab13-05-1429-04-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.343.SRArbejdsudleje - leje af konsulenter13-05-1429-04-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.344.LSRBindende svar om hvorvidt bundfradrag kan benyttes ved opgørelse af fortjeneste ved salg af bygningsparcel13-05-14 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2014.345.LSRGaveafgiftsgrundlaget i forbindelse med overdragelse af anparter13-05-1417-12-13Arv og gaver Kendelse
SKM2014.346.LSROmkostningsgodtgørelse - søgt om godtgørelse for 100 %13-05-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.347.HRSelskab - begrænset skattepligt - aktietab - anlægsaktier14-05-1414-02-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.348.SRArbejdsudleje - facadearbejde udskilt fra dansk virksomhed14-05-1429-04-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.349.SRGenbeskatning - underskud - eksemptionmetoden - skibsvirksomhed14-05-1429-04-14Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.350.LSRHvorvidt speciallæges indtægter fra et privathospital kan anses for erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed14-05-1417-09-12Virksomheder Kendelse
SKM2014.351.SRArbejdsudleje - entreprenør14-05-1429-04-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.352.SRArbejdsudleje - entreprenør14-05-1429-04-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.353.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201314-05-14 Ejendomme i udlandet + Ejendomsværdiskat + Udenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Ejendomsvurdering + Indberetning, regulering og efterangivelse SKAT-meddelelse
SKM2014.354.SRGodtgørelse efter forskelsbehandlingsloven14-05-1429-04-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.355.SRGodtgørelse efter ligebehandlingsloven, og arbejdsgivers fradragsret for godtgørelsen14-05-1429-04-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.356.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj14-05-1426-02-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.357.BRErstatning - uddannelsesgode - krænkelse15-05-1425-02-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.358.BRProces - klagebehandling - Landsskatteretten - gældserkendelse - afgørelse15-05-1412-03-14Forældelse Dom
SKM2014.359.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning - hovedanlæg15-05-1414-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.360.SRFerieboliger der indgår i hoteldrift - skattemæssig behandling15-05-1429-04-14Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Ejendomsværdiskat + Ejendomsavancebeskatning + Udleje og bortforpagtning Bindende svar
SKM2014.361.SRArbejdsgiversammenslutnings modtagelse af bonus fra forsikringsordning15-05-1429-04-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.362.HREjendomsprojekt - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag - honorar til projektudbyder19-05-1429-04-14Ejendomsavancebeskatning + Virksomheder Dom
SKM2014.363.BRMaskeret udlodning - nytteværdi - bog19-05-1417-02-14Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.364.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og vandforsyning - hovedanlæg19-05-1407-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.365.SRSuccession ved bodeling og skattefri spaltning uden tilladelse19-05-1429-04-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.366.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - regn- og spildevandsledninger - hovedanlæg20-05-1412-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.367.LSRGrundværdiansættelse og godkendelse af nedslag for ekstrafundering20-05-1405-09-13Ejendomsvurdering Kendelse
SKM2014.368.LSRTilbagebetaling af moms vedrørende udgifter afholdt i forbindelse med bespisning af kursister20-05-1418-12-13Momsfritagelse og -godtgørelse Kendelse
SKM2014.369.SKATDen momsmæssige behandling af tilskud til skolefrugt - styresignal20-05-1420-05-14Momsgrundlag Styresignal
SKM2014.370.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg - hovedanlæg20-05-1404-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.371.LSRForskellige udskæringer af fisk er ved udstedelse af Bindende Tariferingsoplysninger henført under toldtarifkode KN 0304.89.90.9020-05-1420-12-13Tarifering Kendelse
SKM2014.372.LSRKorrektion af kapitalafkastet i virksomhedsordningen20-05-1401-05-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2014.373.BRMoms - omvendt betalingspligt - guld21-05-1425-02-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2014.374.BRMoms - fradrag - manglende dokumentation21-05-1407-03-14Fradrag Dom
SKM2014.375.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning - hovedanlæg21-05-1428-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.376.SRMomsfradrag - indkøb af porteføljeforvaltningsydelser - fællesregistrering21-05-1429-04-14Fradrag Bindende svar
SKM2014.377.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - hjemvisning22-05-1414-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.378.BRFri bil - rådighed - hovedaktionær - maskeret udlodning - private formål - bevisbyrde22-05-1426-02-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.379.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spilgevinster - ægtefæller26-05-1426-02-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.380.ØLRMaskeret udlodning - værdiansættelse - bil - salg til hovedanpartshaver26-05-1408-05-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2014.381.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsudgifter - vand og kloak27-05-1413-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.382.ØLRBeskatning løn - posteret mellemregningskonto - ikke udbetalt - direktør og bestyrelsesformand - bevisbyrde27-05-1422-05-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.383.SRGodtgørelse - elafgift - wellness28-05-1429-04-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.384.LSRAfslag på omkostningsgodtgørelse idet bistanden ikke kunne anses som ydet af en sagkyndig28-05-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.385.BRFuld skattepligt - fradrag for rejseomkostninger02-06-1427-02-14Udenlandsk indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.386.BRHenstand - udskydelse af forfaldstidspunkt - afbrydelse af forældelse02-06-1418-03-14Afdragsordninger og henstand Dom
SKM2014.388.LSRTilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med bespisning af ansatte ved overarbejde02-06-14 Momsfritagelse og -godtgørelse Afgørelse
SKM2014.389.LSRKorrektion af kapitalafkastet og gælden i virksomhedsordningen02-06-14 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2014.390.ØLRSkønsmæssig ansættelse - byggevirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - skønsudøvelsen - arbejde på mors ejendom02-06-1405-05-14Virksomheder Dom
SKM2014.391.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdien 1. oktober 2006 og 1. oktober 200802-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.392.BRVirksomhedsordningen - overførsel til privat - aftalt fordeling ved køb - skønsmæssig værdi ved overførsel02-06-1426-03-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2014.393.SRSKATs præcisering af lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, artikel 15 og 2303-06-14 Udenlandsk indkomst SKAT-meddelelse
SKM2014.394.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdi af ubebygget grund03-06-1428-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.395.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi03-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.396.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedringer03-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.397.SRAfvisning af anmodning om bindende svar04-06-1429-04-14Processuelle bestemmelser Bindende svar
SKM2014.398.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - fjernvarmeledninger04-06-1427-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.399.VLROmkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale05-06-1415-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.400.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag05-06-1417-03-14Processuelle bestemmelser + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.401.SRArbejdsudleje - udskilt arbejdsopgave til underleverandør05-06-1429-04-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.402.BRPunktafgifter - øl og mineralvandsafgift - emballageafgift - erhvervelsesmoms05-06-1428-03-14Øl, vin og spiritus + Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2014.403.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning intern05-06-1427-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.404.SRKommune, skattepligt af solcelleanlæg05-06-1427-05-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.405.BRStraffesag - skattesvig - fri bil - hovedanpartshaver - medvirkenansvar rådgiver10-06-1410-04-13Straf Dom
SKM2014.406.BRStraffesag - medvirkenansvar rådgiver10-06-1419-06-13Straf Dom
SKM2014.407.SRBegrænset skattepligt - polsk håndværker anset som lønmodtager11-06-1427-05-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.408.SRMoms på fast ejendom - udlejning med køberet11-06-1427-05-14Byggeri Bindende svar
SKM2014.409.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - stikledninger11-06-1427-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.410.ØLRGaveafgift - samlever - køb af bil12-06-1408-05-14Arv og gaver Dom
SKM2014.411.VLRIndeholdelsespligt - A-skat - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse12-06-1412-05-14Virksomheder + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2014.412.SREt amerikansk S-corp.´s salg af et dansk selskab vil være skattefri12-06-1427-05-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.413.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - reel ejer af selskab - urigtige angivelser - fri båd12-06-1411-11-13Straf Dom
SKM2014.414.SREjendomsavance12-06-1427-05-14Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.415.ØLRStraffesag - momssvig - efterangivelser - konkurs - revisorforbehold12-06-1402-04-14Straf Dom
SKM2014.416.BRAfskrivninger - afståelse - suspensiv betingelse - ugyldighed12-06-1419-02-14Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.417.VLRStraffesag - indeholdt A-skat m.v. - ikke arbejdsgiverregistreret - momsunddragelse - diverse straffelovsovertrædelser13-06-1411-06-13Straf Dom
SKM2014.418.SKATTinglysningsafgift - beregning af afgift ved visse ejerskifter - tilbagebetaling - styresignal13-06-1413-06-14Tinglysningsafgift Styresignal
SKM2014.419.ØLRStraffesag - skattesvig - udstedelse af fakturaer - personlig regi - transport af biler til Danmark13-06-1430-04-14Straf Dom
SKM2014.420.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse13-06-14 Momsfritagelse og -godtgørelse + Når man ønsker en sag genoptaget SKAT-meddelelse
SKM2014.421.SRArbejdsudleje - støbningsydelser udskilt, eventuelt til datterselskab13-06-1427-05-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.422.HRAktietab - realitetsgrundsætning - kapitalforhøjelse16-06-1411-06-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2014.423.SREjendomsavance16-06-1427-05-14Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.613.LSRBindende svar - Andelsboligforenings tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld til medlemmerne anset for udlodning, uanset at tilbagebetalingen sker ved nedsættelse af boligafgiften.17-06-14 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2014.424.SRÅbenbart ulovlig motorankenævnsafgørelse - beregning af eksportgodtgørelse17-06-14 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2014.425.SREjendomsavance17-06-1427-05-14Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.426.ØLRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed - kørselsregnskab17-06-1414-05-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.427.HRRegistreringsafgift - import - brugte køretøjer - omberegning17-06-1412-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.428.VLRRegistreringsafgift - moms - EU-handel - biler - eksportgodtgørelse17-06-1411-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.429.SRSkattepligt og fradrag for selskab, der ønsker at støtte sociale formål.17-06-1427-05-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.430.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg17-06-1405-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.431.BRMomstilsvar - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse18-06-1410-02-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.432.BRRegistreringsafgift - registreringspligt - tysk indregistreret køretøj - formulering af påstand18-06-1420-02-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.434.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - vejanlæg - kloakforsyning18-06-1404-06-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.433.SRGolfbaner - brug af vand fra egen boring, regnvand og drænvand18-06-1427-05-14Miljøafgifter Bindende svar
SKM2014.435.SRTerrænregulering på nedlukket deponeringsenhed - ren og lettere forurenet jord18-06-1427-05-14Miljøafgifter Bindende svar
SKM2014.436.SRMomspligt ved en sale and lease back transaktion vedrørende biografudstyr19-06-1427-05-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.437.LSRIkke godkendt anvendelse af virksomhedsordningen19-06-1412-09-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2014.438.SRMoms - kædetransaktion - to transporter20-06-1427-05-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.439.SKATOphævelse af praksis om flytning af kapital-, rate- og aldersopsparing i pengeinstitutter - styresignal20-06-1420-06-14Pensionsafkastbeskatning (PAL) Styresignal
SKM2014.440.SANSTAnmodning om forrentning af tilbagebetaling af energiafgifter20-06-14 Energi og kuldioxid Afgørelse
SKM2014.441.VLRStraffesag - manglende salgsregistreringssystem - 2. gangstilfælde20-06-1407-02-14Straf Dom
SKM2014.442.SANSTFritagelse for betaling af renter - få dage i forbindelse med påske20-06-14 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2014.443.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi20-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.444.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi - Omberegnet grundværdi20-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.445.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi - Omberegnet grundværdi20-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.446.SKATArbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal (Ophævet)20-06-1420-06-14Udenlandsk arbejdskraft Styresignal
SKM2014.447.BRMoms - fradrag - tilskudsfinansierede projekter23-06-1402-04-14Fradrag Dom
SKM2014.448.BRMoms - skønsmæssig ansættelse - brugtmoms25-06-1411-04-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter Dom
SKM2014.449.SRMomsmæssig behandling af porteføljeforvaltning og porteføljerådgivning25-06-1427-05-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.450.SRFradrag for byggeomkostninger og pålægsmoms af ansattes arbejde25-06-1427-05-14Fradrag Bindende svar
SKM2014.451.SRAfvisning - kunne ikke besvares med fornøden sikkerhed25-06-1429-04-14Virksomheder Bindende svar
SKM2014.452.BRSkat - ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - skattepligt til Danmark25-06-1409-04-14Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.453.SRGrundværdi-benyttelseskode--grønt område- privatejet.25-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.454.SRMomsfritagelse af ledsagerydelser25-06-1427-05-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.455.SREjendomsvurdering-dækningsafgift26-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.457.SREjendomsvurdering - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi - vægtning af arealer26-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.456.SREjendomsvurdering-dækningsafgift26-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.458.BRSærskilt lønindeholdelse - beskeden levefod - ny påstand - ugyldighed - erstatning26-06-1404-04-14Lønindeholdelse Dom
SKM2014.459.VLRRette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse26-06-1427-03-14Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2014.460.SANSTEftergivelse af offentlig gæld26-06-14 Eftergivelse og gældssanering Afgørelse
SKM2014.461.SRMomsfritaget porteføljeforvaltning26-06-1429-04-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.462.LSRGenoptagelse af sag omkring, hvorvidt valutaswap kunne anses som erhvervsmæssig26-06-14 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2014.463.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi26-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.464.BREkstraordinær skatteansættelse - reaktionsfrist - grov uagtsomhed - udenlandsk ejendom - Money Transfer26-06-1421-02-14Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.465.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi26-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.466.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi26-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.467.SRÆndret kvalifikation af varegæld, skattefri af gevinst på gæld ved indfrielse og konvertering, underskudsreduktion26-06-1424-06-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.468.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi26-06-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.469.LSRHvorvidt erstatning for påbud ifm. dambrug er skattepligtig – bindende svar27-06-14 Ekspropriation Afgørelse
SKM2014.470.LSRAfslag på selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med henblik på ændring af fordeling af prioritetsgæld i virksomhedsordningen mellem erhverv og privat27-06-14 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2014.471.SRChokoladeafgift af glasur27-06-1424-06-14Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te Bindende svar
SKM2014.472.LSRAfgørelse om forældelse anset for ugyldig som følge af manglende udarbejdelse af sagsfremstilling27-06-14 Forældelse Afgørelse
SKM2014.473.SANSTAktindsigt i oplysninger om omkostningsgodtgørelse27-06-14 Når man ønsker aktindsigt Afgørelse
SKM2014.474.SANSTIkke imødekommet anmodning om kvartalsafregning af moms27-06-14 Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Afgørelse
SKM2014.475.SRErstatning for mistet seniornedslag anset for skattefri27-06-1424-06-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.476.SANSTAfgørelse om acontoudbetaling af omkostningsgodtgørelse27-06-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.477.LSRTab på valutaswap anset som kildeartsbegrænset27-06-1417-12-13Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Kendelse
SKM2014.478.SKATArbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal27-06-1427-06-14Udenlandsk arbejdskraft Styresignal
SKM2014.479.SRDebitorskifte af konvertible gældsbreve27-06-1424-06-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.480.SRAfgiftslempelse for fjernvarme - el-patronordningen30-06-1427-05-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.481.SRVE-anlæg30-06-1429-04-14Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2014.482.SRGodtgørelse efter erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1, for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale samt arbejdsgivers fradragsret for godtgørelsen30-06-1424-06-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.483.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 1. oktober 2013, LSR j.nr. 13-002030430-06-14 Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momspligt Kommentar
SKM2014.484.SRKonvertering af betingede aktieoptioner til betingede bonustildelingsretter01-07-1427-05-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.485.SRBeskatningstidspunkt for bonusaktier01-07-1427-05-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.486.SRElafgift - vandkraft - egetforbrug01-07-1424-06-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.487.SRAfgiftsfritaget pose uden hank01-07-1424-06-14Miljøafgifter Bindende svar
SKM2014.488.SRÆndringer af udnyttelsesvilkår for tegningsretter01-07-1425-03-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.489.SKATStyresignaler, SKAT-meddelelser og høringsportalen for styresignaler - styresignal02-07-1402-07-14Politikker og retningslinier Styresignal
SKM2014.490.SKATStyresignal om fortolkning af SKM2014.29.BR om forlænget ansættelsesfrist02-07-1402-07-14Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2014.491.SRTrust, arv, transparent03-07-1424-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.492.SRArbejdsudleje - montage af ankerkonsoller - entreprise03-07-1424-06-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.493.SRTrust, arv, transparent03-07-1424-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.494.SRKommanditanparter - afståelse - skattepligt - afvisning03-07-1424-06-14Fradrag og afskrivninger Bindende svar
SKM2014.495.SKATTidsregistrering ved finansielle virksomheders opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget - Styresignal04-07-1404-07-14Lønsumsafgiftspligt og registrering Styresignal
SKM2014.496.SRMoms ved salg af byggegrunde - virksomhedsoverdragelse, nedrivning af bygninger04-07-1427-05-14Momsgrundlag + Lønsumsafgiftspligt og registrering Bindende svar
SKM2014.497.SRSkattepligt - tilflytning - bestyrelsesarbejde04-07-1424-06-14Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.498.SRHavn, skattefrihed opretholdt ved opsætning af lille solcelleanlæg til eget brug.04-07-1424-06-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.499.SRErhvervsdrivende fonds udgifter til etablering og vedligeholdelse af rekreativt anlæg anset for uddeling.04-07-1424-06-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.500.SKATGenoptagelse - emballageafgift for UN-godkendt materiale - Styresignal07-07-1407-07-14Miljøafgifter + Generelt om punktafgifter Styresignal
SKM2014.501.SKATListe over anerkendte flyselskaber07-07-14 Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2014.502.SKATGenoptagelse af ansættelser efter styresignalet SKM2011.810.SKAT07-07-1407-07-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Styresignal
SKM2014.503.SRTrust, transparent08-07-1424-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.504.HRFri bil - hovedanpartshaver og direktør - bevisbyrde - forlænget ligningsfrist08-07-1430-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.505.SRFusion af varmeværker09-07-1424-06-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.506.SRFriholdelsesaftale - bøder, erstatninger mv. - journalist09-07-1424-06-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.507.SKATStyresignal om genoptagelse som følge af Højesterets domme af 4. april 2013 (SKM2013.320.HR og SKM2013.321.HR) om underskudsudligningsbetalinger10-07-1410-07-14Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2014.508.BRErstatning - skattepligtig kompensation - etablering af gasrørledning11-07-1411-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.509.SRArbejdsgiver - erstatning - kritisk sygdom - skattefri11-07-1424-06-14Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.510.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anskaffelsespris for grund11-07-1404-02-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.511.BRInddrivelse - tysk momskrav - retsgrundlag i Danmark11-07-1406-02-14International inddrivelse Dom
SKM2014.512.SRFast driftssted i Danmark - afvisning af registreringsmæssige spørgsmål14-07-1424-06-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.513.SRTilladelse til anmodning om CFC-fritagelse - ændring af tidligere afgørelse14-07-14 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2014.514.BRStraffesag - direkte rådgiveransvar - skatteunddragelse - statsautoriseret revisor23-07-1405-03-14Straf Dom
SKM2014.515.ØLRMerløn - hævninger i selskab - hovedanpartshaver23-07-1402-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.516.SRLøn til offentligt ansat erhvervs-ph.d.'er under udlandsophold ikke lempelsesberettiget23-07-1429-04-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.517.ØLRKommanditist - ejendomsavance - udbyderhonorar - berettigede forventninger - bevisbyrde23-07-1423-06-14Ejendomsavancebeskatning + Virksomheder Dom
SKM2014.518.BRElafgift - godtgørelse - udenrigspersonbefordring24-07-1407-04-14Energi og kuldioxid + Miljøafgifter Dom
SKM2014.519.BRMoms - flyselskab - udenrigstrafik - skoleflyvning - momsfrie leverancer25-07-1405-05-14Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2014.520.ØLRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde25-07-1425-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.521.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn - indsætninger på bankkonto25-07-1401-07-14Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2014.522.ØLREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundlag for forelæggelse for Skatteråd25-07-1419-06-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.523.BRProces - anke - fristoverskridelse - afvisning25-07-1413-06-14Når man vil klage Dom
SKM2014.524.VLRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - afgiftsfritagelse - tilbagekaldelse af tilladelse25-07-1428-05-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.525.BRRegistreringsafgift - autocamper - løst campingudstyr25-07-1424-03-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.526.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - skønsmæssig ansættelse - indsættelser på bankkonti - money transfer25-07-1408-04-14Processuelle bestemmelser + Personlig indkomst Dom
SKM2014.527.ØLRMoms - fiktive leasingaktiver - tilbagesøgning af salgsmoms25-07-1427-06-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.528.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinster - optagelse af lån28-07-1416-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.529.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed jordbund - nedslag for ekstrafundering28-07-1419-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.530.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - nedslag for ekstrafundering - hovedanlæg28-07-1403-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.531.BRMaskeret udlodning - reelt ejerskab af anparter - erhvervsmæssige udgifter28-07-1415-04-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.532.BRPVC-afgift - grillbetræk anset for presenning28-07-1423-06-14Miljøafgifter Dom
SKM2014.533.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - erhvervsmæssig virksomhed - indsætninger på bankkonto28-07-1412-06-14Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2014.534.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - dokumentation for lån28-07-1419-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.535.BRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - udeholdte indtægter - ugyldighed28-07-1404-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.536.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - aktieavancebeskatning - maskeret udbytte - beskatning af warrants29-07-1428-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst Dom
SKM2014.537.VLRKonkurs - omstødelse - afdragsordning29-07-1424-06-14Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.538.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - rettidig anmodning om genoptagelse29-07-1426-06-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.539.BROmkostningsgodtgørelse - konkursbo30-07-1406-06-14Når man vil klage Dom
SKM2014.540.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg31-07-1420-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.541.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hjemvisning - sandsynliggjort omkostning01-08-1416-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.542.SRElbil - ekstraudstyr - beskatningsgrundlag fri bil05-08-1424-06-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.543.SRFragt af privat campingvogn i firmabil på gule plader anset som privat kørsel05-08-1424-06-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.544.BRMoms - fradrag - fakturakrav05-08-1403-04-14Fradrag Dom
SKM2014.545.BRModregning - overskydende skat05-08-1414-04-14Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentlige Dom
SKM2014.546.BRØl-, vin-og spiritusafgift - indkøb i Tyskland - eget forbrug05-08-1412-05-14Øl, vin og spiritus Dom
SKM2014.547.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg05-08-1407-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.548.SRMomsfritagelse af fertilitetsbehandling06-08-1424-06-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.549.SRMomsreguleringsforpligtelse ved tilbagelevering af lejede lokaler06-08-1424-06-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.550.BRUdlægsforretning - kontant betaling - konkurs - fristdag - omstødelse06-08-1426-03-14Betalingsstandsning og konkurs + Udlæg Dom
SKM2014.551.BRLønsumsafgift - passiv kapitalanbringelse - administrativ praksis06-08-1410-03-14Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Dom
SKM2014.552.BRSkattepligtig indkomst - medarbejderudlæg06-08-1424-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.553.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hjemvisning - realitetsbehandling06-08-1410-06-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.554.SRSalg af fast ejendom var momspligtigt06-08-1424-06-14Byggeri Bindende svar
SKM2014.555.SROphør af fuld skattepligt06-08-1424-06-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.556.SRHandlingfee ved salg af nye køretøjer til leasingselskab07-08-1424-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2014.557.SRInternational sambeskatning - genbeskatning - overgangsregler - skyggesambeskatning - salg af aktier07-08-1417-12-13Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.559.BRSkønsmæssig ansættelse - køreskolevirksomhed07-08-1413-06-14Selskabsbeskatning + Momsgrundlag Dom
SKM2014.558.BRSkønsmæssig ansættelse - køreskolevirksomhed - maskeret udbytte07-08-1413-06-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Momsgrundlag Dom
SKM2014.560.BRLønsumsafgift - rejsebureau - hoteludlejning08-08-1411-04-14Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgift Dom
SKM2014.561.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - støjhegn08-08-1411-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.562.SRTrust, transparent11-08-1424-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.563.SRGrenspaltning af tysk selskab11-08-1427-05-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.564.SRSkattemæssig behandling af ejendomsoverdragelser med hjemmel i Planlovens § 47 A11-08-1424-06-14Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.565.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - bestyrelseshonorar - beskattet i udlandet11-08-1423-04-14Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst Dom
SKM2014.566.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse11-08-1416-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.567.BRFikseret lejeindtægt - samlet husstand - værelsesreglen12-08-1423-04-14Udleje og bortforpagtning Dom
SKM2014.568.BRTynd kapitalisering - værdiansættelse - datterselskab - skønsmæssig ansættelse13-08-1416-04-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.569.SRMoms - levering mod vederlag13-08-1427-05-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.570.BRMaskeret udlodning - jagtleje14-08-1408-05-14Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.571.SKATRetningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser14-08-14 Sagsbehandling, journalisering og arkivregler + Anden information vedrørende interne forhold + Når man vil klage + Når man ønsker vejledning eller information SKAT-meddelelse
SKM2014.572.SRMoms - Salg af ejerlejlighed på projektstadiet15-08-1424-06-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.573.SKATAnonyme anmeldelser - præcisering af retnings-linjerne18-08-1418-08-14Politikker og retningslinier Styresignal
SKM2014.574.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - drænanlæg18-08-1414-08-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.576.ØLRKurstab - gæld - omkostninger - kapitalfondsopkøb19-08-1404-08-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.575.SRRentefradrag - kassekreditlignende19-08-1424-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.577.SRCFC-beskatning - rentefradragsbegrænsning - underskudsbegrænsning19-08-1424-06-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.578.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - forsømmelighed - chaufførarbejde20-08-1405-05-14Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverkontrol + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2014.579.SKATKapitalafkastsatsen for 201420-08-14 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2014.580.SRRenteswap - kurstab sikkerhed i fast ejendom21-08-1424-06-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.581.BRUdeholdt omsætning - skønsmæssig ansættelse - momstilsvar - ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - rengøringsvirksomhed21-08-1415-05-14Virksomheder + Momsgrundlag + Arbejdsgiverens særlige pligter Dom
SKM2014.582.SRMoms - Salg af prøvehuse21-08-1424-06-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.583.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - dobbeltdomicil21-08-1423-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.584.BRVirksomhedsskatteordningen - erhvervsmæssig virksomhed - skovbrug - bindende svar25-08-1420-05-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Dom
SKM2014.585.HRTold - importmoms - tilbagebetaling - forsendelsesprocedure25-08-1413-08-14Forsendelse og transitering Dom
SKM2014.586.ØLRStraffesag - momssvig - for lidt angivet salgsmoms - uregistreret virksomhed - ansvarssubjekt25-08-1429-04-14Straf Dom
SKM2014.587.ØLRVirksomhedsindkomst - sygedagpenge - ikke erhvervsmæssig virksomhed25-08-1418-08-14Virksomheder + Personlig indkomst Dom
SKM2014.588.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-grundværdi26-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.589.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse - fællesareal27-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.590.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-grundværdi27-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.591.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-omberegnet grundværdi27-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.592.SREjendomsværdi- tillæg for værdi af byggearbejde - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi27-08-14 Ejendomsværdiskat Afgørelse
SKM2014.593.SREjendomsværdi-grundværdi, sommerhusgrunde.28-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.594.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - omberegnet grundværdi28-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.595.SRNedsættelse af grundværdi, bebyggelsesprocent, uoverensstemmelse mellem kommuneplanramme og lokalplan28-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.596.SREjendomsvurdering, grundværdi, byggeretter, lokalplanbestemmelser- ekstraordinær genoptagelse28-08-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.597.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejendom med to matrikler - to- eller trefamilieshus - beboelse i ejerperiode28-08-1408-05-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.598.HRMineralolieafgift - hæftelse for afgiftstilsvar29-08-1426-08-14Energi og kuldioxid Dom
SKM2014.599.SRElafgift - solceller på en campingplads02-09-1426-08-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.600.SREjendomsværdi02-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.601.SREjendomsvurdering, grundværdi02-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.602.VLRStraffesag - skatteunddragelse - lønmodtager - TastSelv - urigtige oplysninger - rejsefradrag03-09-1418-12-12Straf Dom
SKM2014.603.BRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - registreringspligt - bopæl03-09-1430-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.604.ØLRHusbåd - udlejning - arbejdstidskrav03-09-1429-08-14Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder Dom
SKM2014.605.ØLRSkattepligt - tilflytning - ophold - erhvervsmæssigt arbejde - sommerhus - bevisbyrde04-09-1418-08-14Udenlandsk indkomst Dom
SKM2014.606.SRLeveringssted ved grænsehandel - fjernsalg04-09-1426-08-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer Bindende svar
SKM2014.607.SRArbejdsudleje - konsortiedeltagelse04-09-1426-08-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.608.LSROpgørelse af henstandssaldo vedr. fraflytterskat efter aktieavancebeskatningslovens § 39 A04-09-14 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Afgørelse
SKM2014.609.LSRAnmodning om tilbagebetaling af indgående afgift ifm. udgifter til bespisning af ansatte og forretningsforbindelser ikke imødekommet04-09-14 Momsgrundlag Afgørelse
SKM2014.610.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder04-09-1420-05-14Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2014.611.LSRÆndring af klagerens momsgrundlag med henvisning til byttehandel, jf. momslovens § 27, stk. 1.04-09-1404-09-14Momsgrundlag Kendelse
SKM2014.612.BRSkønsmæssig forhøjelse - privatforbrug - driftsomkostninger - private udgifter04-09-1410-06-14Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2014.614.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed04-09-1426-06-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.615.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse05-09-14 Momspligt + Andet om moms + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag SKAT-meddelelse
SKM2014.616.BRVirksomhedsoverdragelse - tidspunkt - værdiansættelse - skønsmæssig forhøjelse08-09-1418-06-14Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2014.617.ØLRStraffesag - skattesvig - løn - selskab på Gilbratar08-09-1415-05-14Straf Dom
SKM2014.618.BRGenanbringelse af ejendomsavance - ekstraordinær genoptagelse08-09-1427-06-14Ejendomsavancebeskatning + Processuelle bestemmelser Dom
SKM2014.619.SRAfvisning - transfer pricing transaktioner ikke tilstrækkeligt oplyst08-09-1429-04-14Transfer pricing Bindende svar
SKM2014.620.SRKvalifikation af selskab i Dubai08-09-1426-08-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.621.SRKorttidsudlejning af udenlandske sportsvogne i Danmark er registreringsafgiftspligtig09-09-1426-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Bindende svar
SKM2014.622.SKATOmvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal09-09-1409-09-14Momspligt Styresignal
SKM2014.623.SRMoms på godtgørelse ved fraflytning af lejemål10-09-1426-08-14Andet om moms Bindende svar
SKM2014.624.BRSkattepligt - tilflyttersituation - dobbeltdomicil10-09-1418-06-14Udenlandsk indkomst Dom
SKM2014.625.SREjendomsværdi, registreringsfejl og skønsfejl10-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.626.BRStraffesag - aktieavance - ikke selvangivet - forskudsregistreret11-09-1427-06-14Straf Dom
SKM2014.627.SRMomspligt - forening - ydelser - leveringssted11-09-1426-08-14Momspligt Bindende svar
SKM2014.628.ØLRSalærfastsættelse - udredning - skattestraffesag - forsvarerbistandsloven11-09-1406-05-14Straf Kendelse
SKM2014.629.SRAfgift efter emballageafgiftsloven af poser med forsegling11-09-1426-08-14Miljøafgifter Bindende svar
SKM2014.630.SRNaturgas - reforming proces og fremstilling af brint11-09-1409-09-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.631.SRGrundværdi, nedsættelse, vurderingsprincipper.11-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.632.SRUdenlandske investorer deltagelse i K/S - ikke fast driftssted11-09-1429-04-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.633.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse - styresignal11-09-1411-09-14Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag + Andet om moms + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momspligt Styresignal
SKM2014.634.BRKreditkort - ekstraordinær ansættelse - varslingsfrist - følgeændringer for ægtefælle12-09-1425-06-14Processuelle bestemmelser + Personlig indkomst Dom
SKM2014.635.BRSkønsmæssig ansættelse - selvstændig virksomhed - manglende regnskab - udstedte fakturaer - vagtopgaver12-09-1417-06-14Virksomheder Dom
SKM2014.636.LSRBindende svar om, hvorvidt godtgørelse for uberettiget afskedigelse er skattefri12-09-14 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2014.637.LSRGenoptagelse af skatteansættelse12-09-14 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2014.638.SRNaturgas - brug i fermenteringsproces12-09-1426-08-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.639.SRGrundværdi, nedsættelse, vurderingsprincipper12-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.640.SRSkattefri aktieombytning og spaltning uden tilladelse12-09-1426-08-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.641.ØLRStraffesag - momssvig - efterangivelser ikke indsendt - udarbejdet af revisor15-09-1401-07-14Straf Dom
SKM2014.642.SREjendomsvurdering - Fradrag i grundværdien for forbedringer15-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.643.SRArbejdsløshedsforsikring - dækning af låneydelse16-09-1426-08-14Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2014.644.VLRFogedforbud - justifikationssag - registreringspligtig virksomhed - moms16-09-1412-08-14Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillinger + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold Dom
SKM2014.645.SKATMoms - Tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v. - Styresignal16-09-1416-09-14Momsgrundlag Styresignal
SKM2014.647.SKATGenoptagelse af skatteansættelser for indkomstårene 2010 - 2013 som følge af fejl og mangler i værdipapirsystemet (Aktier og investeringsbeviser) - styresignal17-09-1417-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Styresignal
SKM2014.648.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl17-09-1409-09-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.649.BRPålæg om at føre logbog - forlængelse af perioden17-09-1411-07-14Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revision + Kontrolbestemmelser Dom
SKM2014.650.HREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag - videresalg18-09-1426-06-14Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.651.ØLRStraffesag - falske pantmærker - mineralvand - kiosksag - opbevaring følgesedler mv.18-09-1425-04-14Straf Dom
SKM2014.652.VLRKildeskatteloven § 48 E - godtgørelse ved fratræden af stilling - afståelse aktieoptioner eller udbetaling kontantbonus - A- eller B-indkomst19-09-1428-04-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.653.LSRBeregning af kurs ved overdragelse af anparter. Skatteforbehold udnyttet.19-09-14 Arv og gaver Afgørelse
SKM2014.654.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - ekstrafundering - skønsudøvelse19-09-1410-09-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.655.SANSTOmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering foretages ikke ud fra skatteværdien22-09-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.656.LSRGenoptagelse af selskabs skatteansættelse med henblik på at ændre værdiansættelsen af modtagne immaterielle aktiver nægtet.22-09-14 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2014.657.LSRNægtet betalingskorrektion jf. ligningsloven § 2, stk. 522-09-14 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2014.658.LSRSKAT har i sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2006 nægtet fradrag for underskud22-09-14 Transfer pricing Afgørelse
SKM2014.659.LSRErhvervsmæssig virksomhed i forbindelse med udlejning af ferielejlighed22-09-14 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2014.660.SRMoms på salg af fast ejendom22-09-1426-08-14Byggeri + Andet om moms Bindende svar
SKM2014.661.SRArbejdsgivers betaling for medarbejdernes helbredsundersøgelser22-09-1426-08-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.662.BRBekæmpelsesmiddel- og kvælstofafgift - skønsmæssig ansættelse - stillingsfuldmagt23-09-1401-07-14Miljøafgifter Dom
SKM2014.663.SRAnpartshaverlån - Lån til kommanditselskab24-09-1426-08-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.664.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse25-09-1417-07-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.665.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, skattemæssig virkning.25-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.666.LSRRegulering af momstilsvar25-09-14 Momspligt Afgørelse
SKM2014.667.LSRAfslag på tilladelse til kørsel i Danmark med udenlandsk køretøj25-09-14 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2014.669.SRDødsboskat, underskud, særbo26-09-1426-08-14Dødsboer (skat) Bindende svar
SKM2014.670.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi29-09-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.671.SKATFjernsalg eller ej i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande - styresignal29-09-1429-09-14Momspligt Styresignal
SKM2014.672.SRPengetankreglen i aktieavancebeskatningslovens § 34 - opgørelse efter aktivkriteriet - medregning af bruttoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning01-10-1423-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.673.SRSalg af aktier og selskabsskattelovens § 2 D01-10-1423-09-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.674.BRBevisførelse - afhøring af embedsmænd01-10-1402-09-14Momsgrundlag Kendelse
SKM2014.675.SKATFastlæggelse af retningslinjer for behandling af hjemviste sager01-10-14 Sagsbehandling, journalisering og arkivregler SKAT-meddelelse
SKM2014.676.SRBeskatningsret, indeholdelse, kildeskat, renter, retmæssig ejer, beneficial owner01-10-1426-08-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.677.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2014 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb01-10-14 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Afgørelse
SKM2014.678.BRRejsereglerne - midlertidigt ophold - bevaret adresse - standardsatser - faktiske udgifter01-10-1410-06-14Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.679.SRTrust, transparent, arv01-10-1423-09-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.680.SRTrust, transparent, arv01-10-1423-09-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Bindende svar
SKM2014.681.SRArbejdsudleje - projekteringsvirksomhed03-10-1423-09-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.682.SRAfgift af lystfartøjsforsikringer - restaureret historisk fartøj til museumsformål03-10-1423-09-14Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Bindende svar
SKM2014.683.VLRSkattepligtig indkomst - hævninger - udenlandske kreditkort - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist06-10-1412-09-14Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2014.684.SRInternational sambeskatning – fuld genbeskatning ved afbrydelse af bindingsperioden06-10-1423-09-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.685.BRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde07-10-1406-08-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.686.ØLRRette indkomstmodtager - konsulentindtægter - midlertidigt07-10-1429-09-14Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.687.SKATForældelsesfrister efter særlovgivningen07-10-1430-09-14Forældelse Kendelse
SKM2014.688.SRRetserhvervelsestidspunkt for deferred share units (DSU’er) - konvertible obligationer - fraflytterbeskatning - værdiansættelse08-10-1428-01-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.689.SRPrioritetslån med fast rente på nærmere angivne vilkår blev ikke anset for kontantlån, omfattet af kursgevinstlovens § 22, stk. 308-10-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.690.SRFlytning ledelsens sæde til Danmark09-10-1407-10-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.691.SRArbejdsudleje - betonelementmontage - udskilt fra spørgers virksomhed09-10-1423-09-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.692.SRFraflyttet skatteyders afståelse af aktier til et nystiftet holdingselskab09-10-1429-04-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.693.SRMoms på fast ejendom - udlejning og salg09-10-1423-09-14Byggeri Bindende svar
SKM2014.694.LSRNægtet betalingskorrektion jf. ligningslovens § 2, stk. 509-10-14 Betalingsstandsning og konkurs Afgørelse
SKM2014.695.BRRette indkomstmodtager - maskeret udbytte - afholdelse af selskabs udgifter - registrerede indtægter09-10-1401-08-14Personlig indkomst + Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.696.SANSTSkattetillæg i forbindelse med overskridelse af selvangivelsesfrist10-10-14 Erindring og rykker Afgørelse
SKM2014.697.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - manglende reaktion på skatteansættelse - dokumentfalsk - bedrageri overfor særlig udsatte13-10-1411-04-14Straf Dom
SKM2014.698.BRAntidumpingtold - plastposer - efteropkrævning - forældelsesfrist13-10-1431-07-14Tarifering Dom
SKM2014.699.SRVærdipapir, der eventuelt kan blive nedskrevet, og eventuel efterfølgende indfrielse13-10-1417-12-13Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.700.BRRegistreringsafgift - mandskabsvogn - privat kørsel13-10-1408-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.701.ØLRDIS-indkomst - pensionsindbetalinger - udnyttelse af fradragsret13-10-1417-09-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.702.ØLREjendomsavance - aktieavance - kolonihavehus - lejet grund - andelsbevis13-10-1411-09-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.703.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg13-10-1401-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.704.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - anke afvist13-10-1419-08-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.705.BRAntidumpingtold - plastikposer - rette debitor13-10-1421-03-14Erhvervsmæssig import Dom
SKM2014.706.LSRTilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning14-10-14 Fradrag Afgørelse
SKM2014.707.ØLRStraffesag - momsbekendtgørelsen - manglende kasseapparat - fast driftssted - pølsevogn15-10-1425-04-14Straf Dom
SKM2014.708.ØLRMaskeret udlodning - hovedaktionærs udgifter - honorarindtægt15-10-1425-09-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.709.SRAnpartshaverlån - Udlodning og tilbagebetaling af lån15-10-1423-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.710.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked15-10-14 Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder SKAT-meddelelse
SKM2014.711.SRVærdipapirer, der eventuelt kan blive nedskrevet, hybrid kapital, renter, virksomhedsskatteordningen15-10-1427-05-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.712.SRAnpartshaverlån - Lån til virksomhedsordningen15-10-1423-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.713.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger - udlejning - tilbageflytning til tidligere bolig15-10-1424-09-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.714.BRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - hæftelse - arbejdstagerbegrebet16-10-1403-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.715.LSRMoms ved salg / overdragelse af busser16-10-14 Motorkøretøjer Afgørelse
SKM2014.716.BRDriftstab - fradragsret - advokat16-10-1430-06-14Fradrag og afskrivninger + Virksomheder Dom
SKM2014.717.LSRFuld skattepligt16-10-14 Indberetning, regulering og efterangivelse Afgørelse
SKM2014.718.LSROpgørelse af registreringsafgift i forbindelse med overflytning af avancer fra nye til brugte biler17-10-14 Motor - Indregistrering og vægtafgift Afgørelse
SKM2014.719.BRDøgnplejere - børn - selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagere20-10-1415-10-14Personlig indkomst + Virksomheder Dom
SKM2014.720.HRForældelse - skattekrav - tillægsfrist - opholdssted - utilregnelig uvidenhed21-10-1409-10-14Forældelse Kendelse
SKM2014.721.SREjendomsavance - fremrykket ekspropriation - frivillig salg21-10-1423-09-14Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.722.SRSkattemæssig behandling af erstatninger ved nedlæggelse af jernbaneoverskæringer21-10-1423-09-14Ejendomsavancebeskatning Bindende svar
SKM2014.723.BREjendomsavance - bundfradrag blandede ejendomme - antal beboelseslejligheder - faktiske forhold ved udlejning22-10-1425-08-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.724.SRGrundværdi, lokalplan, myndighedsfejl22-10-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.725.SRGrundværdi, lokalplan, uoverensstemmelse, kommuneplan og lokalplan22-10-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.726.SRGrundværdi, lokalplan, uoverensstemmelse, kommuneplan og lokalplan22-10-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.727.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi23-10-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.728.HRStraffesag - registreringsafgift - autocamper - del af camperudstyr fjernet23-10-1417-09-14Straf Dom
SKM2014.729.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5, ved udlodning af udbytte24-10-14 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2014.730.LSRAnmodning om genoptagelse og ændring af overskudsdisponering imødekommet24-10-14 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2014.731.LSRFradrag for lønudgifter afholdt i forbindelse med varetagelse af selskabets interesser i voldgiftssag24-10-1401-07-14Fradrag og afskrivninger Kendelse
SKM2014.732.LSRUdlejning af garage anset som selvstændig erhvervsvirksomhed24-10-14 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2014.733.ØLRMoms - genoptagelse af landsskatteretskendelse27-10-1426-09-14Momsgrundlag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2014.734.BRMoms - leasingarrangement - rutebusser27-10-1423-05-14Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelse Dom
SKM2014.735.SRFast driftssted - bygge- og anlæg27-10-1421-10-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.736.ØLRKommanditist - ejendomsavance - udbyderhonorar27-10-1408-10-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.737.SRLedelsens sæde - likvidationsudlodning - beneficial owner - begrænset skattepligt28-10-1421-10-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.738.BRRenter - for sent indbetalt momstilsvar - uberettiget fradrag - modregning - tilbagebetalingskrav28-10-1401-09-14Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2014.739.BRMoms - erhvervelse - nye køretøjer29-10-1404-09-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer Dom
SKM2014.740.BREjendomsværdiskat - rådighed over bolig - delvis udlejning - betydning af selvangivet nedslag29-10-1426-08-14Ejendomsværdiskat Dom
SKM2014.741.SRBegrænset skattepligt - likvidationsudlodning - beneficial owner29-10-1421-10-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.742.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi29-10-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.743.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi29-10-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.744.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - køb og salg af brugte biler29-10-1409-10-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.745.SRSkattepligt - hotellejlighed - midlertidigt arbejdsophold30-10-1421-10-14Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.746.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 130-10-14 Tonnageskat + Kontrolbestemmelser + Processuelle bestemmelser Afgørelse
SKM2014.747.SRDispensation fra CFC-beskatning30-10-14 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2014.748.SRAlmennyttig forening, moms- og skattepligtige forhold31-10-1421-10-14Selskabsbeskatning + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Andet om moms Bindende svar
SKM2014.749.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201531-10-14 Pensionsafkastbeskatning (PAL) + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten SKAT-meddelelse
SKM2014.750.SRSkattepligt - tilflytter - enkeltstående arbejde31-10-1421-10-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.751.SRSuccession i en landbrugsvirksomhed bestående af sammenlagte ejendomme med bl.a. udlejningsboliger, kursværdiansættelse af latent skat, overdragelse til +/- 15 pct., m.m.31-10-1421-10-14Virksomheder Bindende svar
SKM2014.752.SRElafgift - nedsat elvarmesats - elopvarmede helårsboliger - elektricitet som hovedvarmekilde31-10-1421-10-14Energi og kuldioxid Bindende svar
SKM2014.753.SKATAfgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer - beregningsregel vedr. minimumsafgift - korrigering af SKATs juridiske vejledning03-11-1403-11-14Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer Styresignal
SKM2014.754.LSRVurderingsankenævns afgørelse af ejendoms- og grundværdi anset for ugyldig04-11-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.755.ØLRMoms - fradragsret brændstof - dansk-tysk busleasingsarrangement - renter04-11-1421-10-14Fradrag + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse Dom
SKM2014.756.BRKonkurs - omstødelse - momstilsvar - indbetaling tre uger før fristdag04-11-1406-01-14Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.757.SRMomsgrundlaget ved diskretionær porteføljepleje04-11-1421-10-14Momsgrundlag Bindende svar
SKM2014.758.SRMomsfritagelse af tandbøjler04-11-1421-10-14Momsgrundlag Bindende svar
SKM2014.759.SROmvendt betalingspligt - tilbehør til bærbare pc’ere04-11-1421-10-14Andet om moms Bindende svar
SKM2014.760.SRNytegning af anparter, overkurs, forlods udbytteret, vedtægtsændringer05-11-1426-08-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.761.SROmvendt betalingspligt - bærbare pc’ere05-11-1421-10-14Andet om moms Bindende svar
SKM2014.762.SROmvendt betalingspligt - IT-produkter05-11-1421-10-14Andet om moms Bindende svar
SKM2014.763.SRMomsfritagelse af konserveringsydelser leveret i forskellige konstruktioner05-11-1421-10-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.764.SRUdlån til partnerselskab anset for erhvervsmæssigt udlån05-11-1421-10-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Bindende svar
SKM2014.765.SRArbejdsudleje, udskilt arbejdsopgave05-11-1421-10-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst Bindende svar
SKM2014.766.SRMoms af depositum - afvisning af spørgsmål05-11-1421-10-14Andet om lønsumsafgift Bindende svar
SKM2014.767.SRSkattefrie godtgørelser - lønomlægning06-11-1423-09-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.768.SRDatterselskabs- og koncernselskabsaktier, subjektiv skattepligt, CFC-indkomst06-11-1421-10-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.769.ØLRStraffesag - skattesvig - skattepligt - lønmodtager - ukendt udenlandsk adresse07-11-1408-09-14Straf Dom
SKM2014.770.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - benyttelse i ejerperiode07-11-1406-10-14Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.771.SRSømandsbeskatning - Tonnageskat - Operatørselskab07-11-1406-11-14Selskabsbeskatning + Tonnageskat Bindende svar
SKM2014.772.SRSkattemæssige konsekvenser opdeling af I/S10-11-1423-09-14Virksomheder Bindende svar
SKM2014.773.SKATMoms - EU-handel med varer - dokumentationskrav ved afhentningskøb - kontantsalg11-11-1411-11-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer Styresignal
SKM2014.774.BROmkostningsgodtgørelse - forhåndstilsagn - syn og skøn11-11-1422-07-14Når man vil klage Dom
SKM2014.776.SKATLandbrug – vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201511-11-14 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2014.775.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201411-11-14 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2014.777.HRForening - godkendelse - gavemodtager13-11-1405-11-14Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.778.BRLønudgifter - nægtet fradrag - hovedaktionærs udgifter - manglende lønaftale13-11-1427-10-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.779.SRKommunes salg af byggegrund var momspligtig14-11-1421-10-14Andet om moms + Byggeri Bindende svar
SKM2014.780.SRSammenlægning af a.m.b.a’er14-11-1421-10-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.781.LSRKlage over bindende svar hvorved advokats værgeydelser ikke blev anset for udøvelse af selv-stændig økonomisk virksomhed14-11-14 Momsgrundlag Afgørelse
SKM2014.782.SRHusstandsvindmølle - beskatning af eget forbrug14-11-1411-11-14Virksomheder + Fradrag Bindende svar
SKM2014.783.SKATMoms - efteropkrævning med 20 pct. eller 25 pct. - EU-domstolens dom af 7. november 2013 i de forenede sager C-249/12 og C-250/12, Tulicâ og Plavosin17-11-1417-11-14Momsgrundlag Styresignal
SKM2014.784.SRTildelinger til foreninger18-11-1421-10-14Selskabsbeskatning + Andet om moms Bindende svar
SKM2014.785.LSRUanmeldt kontrolbesøg af klager og samlevers virksomhed20-11-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.786.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til pålagte sagsomkostninger20-11-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.787.LSRFradragskonto - kautionsforpligtelse20-11-14 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2014.788.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201520-11-14 Afdragsordninger og henstand + Lønindeholdelse SKAT-meddelelse
SKM2014.789.LSRBeskatning af værdi af fri bil, jf. ligningsloven § 16, stk. 4.20-11-14 Personlig indkomst Afgørelse
SKM2014.790.SKATListe over anerkendte flyselskaber20-11-14 Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse SKAT-meddelelse
SKM2014.791.SANSTAnsøgning om omkostningsgodtgørelse21-11-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.792.SRKapitalpension - investering - unoterede aktier - konvertering - aldersopsparing - PBL-afgift21-11-1411-11-14Pensionsafkastbeskatning (PAL) Bindende svar
SKM2014.793.SANSTOpkrævet registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftsloven § 2021-11-14 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2014.794.SANSTAfgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil21-11-14 Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Afgørelse
SKM2014.795.LSRBindende svar - hvorvidt klageren er berettiget til fradrag jf. kursgevinstloven § 1424-11-14 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2014.796.SANSTGæld vedrørende sagsomkostninger forældet24-11-14 Forældelse Afgørelse
SKM2014.797.SRInvesteringsselskab i Danmark - investeringsenhed i Luxembourg26-11-1411-11-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.798.BRHovedaktionærs udlån til eget selskab - periodisering af renteindtægt, beskatningstidspunkt27-11-1420-10-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2014.799.SRArbejdsudleje - selvstændig enkeltmandsvirksomhed27-11-1411-11-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber Bindende svar
SKM2014.800.BRKurstab - fordring - varelager - vederlag i næring27-11-1425-09-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2014.801.SKATStyresignal - skærpelse af praksis - godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven27-11-1427-11-14Personlig indkomst Styresignal
SKM2014.802.BRSkattepligt - samlivsophævelse - fraflytning - politiker27-11-1427-10-14Udenlandsk indkomst Dom
SKM2014.803.BRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil27-11-1426-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.804.BRKuldioxidafgift - tilbagebetaling - affaldsforbrænding27-11-1419-08-14Energi og kuldioxid Dom
SKM2014.805.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - brugte køretøjer27-11-1423-09-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.806.BRGenoptagelse - klagefrist - afvisning - særlige omstændigheder27-11-1425-09-14Erhvervsmæssig import Dom
SKM2014.807.BRPokergevinst - udland - skattepligt28-11-1423-09-14Personlig indkomst Dom
SKM2014.808.LSROphør af skattepligt til Danmark ved flytning02-12-14 Udenlandsk indkomst Afgørelse
SKM2014.809.LSRIkke godkendt underskudsfradrag ved landbrug02-12-14 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2014.810.HRFraflytterbeskatning - aktier - henstandssaldo - hovedaktionærnedslag02-12-1427-11-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2014.811.ØLRKonkursbo - separatistkrav - simpelt krav - tilbagesøgning02-12-1403-11-14Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.812.LSRIkke godkendt fradrag for underskud ved udlejning02-12-14 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2014.813.LSRFastsættelse af kontorejendoms ejendomsværdi02-12-14 Ejendomsvurdering Afgørelse
SKM2014.814.SRAktielån - Vedtægtsændring02-12-1402-12-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Bindende svar
SKM2014.815.LSRAfskrivning af kajanlæg efter afskrivningslovens § 1402-12-14 Afskrivninger og fradrag Afgørelse
SKM2014.816.SKATPraksisændring - omkostningsgodtgørelse ydes ikke ved hjemvisning og for afsluttende arbejder - styresignal02-12-1402-12-14Andet om moms + Når man vil klage Styresignal
SKM2014.817.ØLRFikseret lejeindtægt - selskab - rådighed - størrelsen af lejen03-12-1411-11-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.818.SRGrænseoverskridende fusion - fusionsdato - underskud03-12-1411-11-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.819.LSRSuccession i overførte ikke-fratrukne faktisk holdte istandsættelsesudgifter – fredet bygning03-12-14 Ekspropriation Afgørelse
SKM2014.820.LSRSpørgsmål om, hvorvidt aftale kunne anses for erhvervelse eller leasing af båd03-12-14 Andet om moms Afgørelse
SKM2014.821.LSRÆndring i beskatning fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen03-12-14 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Afgørelse
SKM2014.822.LSRSpørgsmål om virksomhed kunne anses som erhvervsmæssig03-12-14 Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Afgørelse
SKM2014.823.ØLRMaskeret udlodning - hævninger - mellemregningskonto - lønudgifter03-12-1414-11-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.824.HRBegrænset skattepligt - selskab - honorarer03-12-1412-11-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.825.SKATStyresignal om aktionærlån03-12-1403-12-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Styresignal
SKM2014.826.SANSTAnmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand03-12-14 Når man vil klage Afgørelse
SKM2014.827.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201504-12-14 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2014.828.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201404-12-14 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber SKAT-meddelelse
SKM2014.829.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201504-12-14 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2014.830.SRCFC-beskatning - goodwill04-12-1411-11-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.831.VLRStraffesag - momssvig - falske fakturaer04-12-1411-09-14Straf Dom
SKM2014.832.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201504-12-14 Selskabsbeskatning SKAT-meddelelse
SKM2014.833.VLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - unddragelse af registreringsafgift - straffelovsovertrædelser04-12-1426-05-14Straf Dom
SKM2014.835.VLREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse05-12-1405-11-14Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.834.VLREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse05-12-1405-11-14Personlig indkomst + Ejendomsavancebeskatning Dom
SKM2014.836.SRSupervision leveret som led i uddannelsesforløb er momsfritaget faglig undervisning, og vederlag for deltagelse i børn- og ungeudvalg falder uden for momslovens anvendelsesområde05-12-1414-11-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.837.SKATVederlag for værgemål - momsfritagelse - styresignal05-12-1405-12-14Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2014.838.SROmstruktureringer i underliggende tysk koncern08-12-1411-11-14Selskabsbeskatning Bindende svar
SKM2014.839.BRMoms - skrotbiler - affaldsbehandling - forventningsprincippet08-12-1407-10-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.840.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - ibrugtagning - bopæl08-12-1430-09-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.841.SRSamarbejde mellem udvalgte afdelinger i to boligselskaber - selvstændige ansættelsesforhold ved særskilte ansættelsesaftaler - ikke selvstændig gruppe i momsretlig forstand - momsfritaget udlejning af fast ejendom09-12-1421-10-14Momsfritagelse og -godtgørelse Bindende svar
SKM2014.842.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse09-12-1422-07-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2014.843.SRMoms og gavekortprodukter - bonusprogram11-12-1421-10-14Andet om moms Bindende svar
SKM2014.844.SKATMotorbrændstof til fly og skibe - ændring af anvendelsesområdet for afgiftsfritagelse - styresignal15-12-1415-12-14Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2014.845.SKATDokumentationskrav ved transport af bekæmpelsesmidler - styresignal15-12-1415-12-14Miljøafgifter Styresignal
SKM2014.846.ØLRRette indkomstmodtager - omgørelse og betalingskorrektion15-12-1428-11-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2014.847.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - moms15-12-1425-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.848.VLRSyn og skøn - regelfortolkning - afvisning16-12-1427-11-14Personlig indkomst + Virksomheder Kendelse
SKM2014.849.BRSkønsmæssig ansættelse - momstilsvar - indsætninger på bankkonto16-12-1406-10-14Momsgrundlag Dom
SKM2014.850.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsprincip - faktisk anvendelse16-12-1424-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.851.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsprincip - faktisk anvendelse16-12-1406-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.852.ØLRStraffesag - urigtige momsangivelser - kildeskat - ikke afleveret skattekort - aflytning - vekselselskaber - momssvig - skattesvig16-12-1423-06-14Straf Dom
SKM2014.853.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201517-12-14 Virksomheder SKAT-meddelelse
SKM2014.854.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv., gældende for 201517-12-14 Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Udenlandsk indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Fradrag og afskrivninger SKAT-meddelelse
SKM2014.855.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - internt anlæg17-12-1428-03-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.856.BRProces - klageberettiget - sambeskatning - administrationsselskab17-12-1430-10-14Selskabsbeskatning Dom
SKM2014.857.LSRHoldingselskab fællesregistreret for moms med datterselskab ikke anset for berettiget til at fratrække moms af omkostninger ifm. frasalg af selskaberne17-12-14 Fradrag Afgørelse
SKM2014.858.LSRSalg af ejendom var skattefri grundet opfyldt beboelseskrav18-12-14 Ejendomsavancebeskatning Afgørelse
SKM2014.859.SKATAmortisationsrenten for 201518-12-14 Pensionsafkastbeskatning (PAL) SKAT-meddelelse
SKM2014.860.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelse18-12-14 Når man ønsker en sag genoptaget Afgørelse
SKM2014.861.SANSTAfgørelse om forældelse af sagsomkostninger ugyldig grundet manglende kompetence18-12-14 Forældelse Afgørelse
SKM2014.862.LSRIkke godkendt nedslag i spilleafgift grundet manglende dokumentation18-12-14 Spil, lotteri, gevinster og væddemål Afgørelse
SKM2014.863.LSRIkke godkendt fradrag for moms vedrørende advokatudgiver i forbindelse med ekspropriationssag18-12-14 Fradrag Afgørelse
SKM2014.865.SRVærdiansættelse af illikvide medarbejderaktier19-12-1423-09-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.864.LSRBetingelser for salg af biler til 0-sats19-12-14 Motorkøretøjer Afgørelse
SKM2014.866.VLROmgørelse - betalingskorrektion - kontrolleret transaktion - rette indkomstmodtager19-12-1404-12-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomst Dom
SKM2014.867.LSRKlage over rykkergebyr over for meget udbetalt boligsikring19-12-14 Renter og gebyrer Afgørelse
SKM2014.868.LSRForening var skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 4, grundet andelsformål22-12-14 Selskabsbeskatning Afgørelse
SKM2014.869.LSRAfslag på anmodning om forrentning af tilbagebetalt arveafgift22-12-14 Arv og gaver Afgørelse
SKM2014.870.SRBeskatningstidspunktet for Restricted Stocks Units22-12-1416-12-14Personlig indkomst Bindende svar
SKM2014.872.LSRIkke godkendt fradrag for underskud af skovbrugsvirksomhed22-12-14 Fradrag og afskrivninger Afgørelse
SKM2014.871.LSRVærdiansættelse af opsparet overskud ved succession22-12-14 Dødsboer (skat) Afgørelse
SKM2014.873.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb - overskridelse af ankefrist22-12-1411-08-14Straf Dom
SKM2014.874.BRKonkurs - omstødelse - A-skat m.v. - kreditoraftale - betalingsudsættelse22-12-1403-10-14Betalingsstandsning og konkurs Dom
SKM2014.875.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - dokumentation22-12-1403-04-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.876.SRSpildevandsforsyningsselskabs medfinansiering af klimatilpasningsanlæg - skat, fradrag og afskrivning efter statsskatteloven - afvisning22-12-1416-12-14Virksomheder Bindende svar
SKM2014.877.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - saglig kompetence - afledt ændring23-12-1421-05-14Ejendomsvurdering Dom
SKM2014.878.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg23-12-1402-05-14Ejendomsvurdering Dom